Informator broj 6659 od 28. prosinca 2020.

UVODNIK

Novi informator u 2020. godini

Drage čitateljice i čitatelji, prošlih smo godina obično pred kraj godine uobičavali podijeliti s Vama trenutke i ugođaj s tradicionalnog Informatorovog božićnog domjenka, događaja na kojem smo se uz čašu vina i dobar zalogaj, božićnu pjesmu i poeziju veselili Informatorovim rezultatima i slavili nadolazeće blagdane.

Sadržaj

Novi informator u 2020. godini
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Drage čitateljice i čitatelji, prošlih smo godina obično pred kraj godine uobičavali podijeliti s Vama trenutke i ugođaj s tradicionalnog Informatorovog božićnog domjenka, događaja na kojem smo se uz čašu vina i dobar zalogaj, božićnu pjesmu i poeziju veselili Informatorovim rezultatima i slavili nadolazeće blagdane.

TRADITIO CANONICA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Za razliku od svjetovnog prava, u kojem se donošenjem novog zakonodavstva, osobito od revolucionarnog ili radikalnije reformističkog zakonodavca, često stvara temeljiti diskontinuitet između starog i novog prava, tj. pravne tradicije i sadašnjosti, određene formalno nove odredbe kanonskog prava vrlo često će predstavljati izravan ishod organskog razvoja dotadašnjeg uređenja u trajnom povijesnom kontinuitetu.

Odnos europskog uhidbenog naloga i izručenja - prema praksi Suda Europske unije
Autori: Marina Kapikul Ivan Turudić Tanja Pavelin

Stručni članak

U članku autori prikazuju na koji je način Sud Europske unije kroz praksu upotpunio "šture" odredbe europskog prava koje se odnose na rješavanje sukoba između izručenja i europskog uhidbenog naloga, dajući prednost, uz ispunjenje određenih uvjeta, europskom uhidbenom nalogu.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18, 110/18 – Odluka USRH i 32/20) i propisa iz područja komunalnog gospodarstva
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

POJMOVI I OPĆA PITANJA 1.1.  Prosipanje pepela pokojnika                1.2.  Koeficijent namjene za apartmane unutar turističkog kompleksa 1.3. Izgubljene evidencije o dodijeljenim grobnim mjestima i plaćenim naknadama 1.4.  Upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva 1.5.  ''Stvarni obveznik'' plaćanja komunalnog doprinosa 1.6.   Pitanja vezana uz izvršenje rješenja o komunalnoj naknadi 1.7.  Primjena ZKG-a na donošenje općih uvjeta poslovanja davatelja javne usluge isporuke vode i odvodnje OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 2.1.   Privremeno povjeravanje obavljanja dimnjačarskih poslova 2.2.   Nabava za potrebe obavljanja komunalnih djelatnosti 2.3.  Pružanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 2.4.   Nemogućnost obavljanja usluge ukopa na području JLS-a

Objava općih akata ustanove
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

Objava općih akata ustanova ima dvojaku ulogu: riječ je o uvjetu njihova stupanja na snagu, ali i načinu ispunjenja načela javnosti rada ustanove. Zakon o ustanovama uređuje način objave općih akata ustanova, ali propisuje i da se način objave može detaljno urediti zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove. S tim u svezi, autor komentira odredbe Zakona o ustanovama koje uređuju objavu općih akata ustanove i iznosi prijedloge poboljšanja normativnog okvira.

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Neovisno o tome jesu li porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) po sili zakona ili dobrovoljno, obvezni su u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Navedenu prijavu PDV-a potrebno je predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2021. S obzirom na aktualnost, ali i složenost tematike, autorica u članku donosi korisne informacije o prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.

Vremeplov: Obznana – 29. prosinca 1920.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Naredbom Vlade Kraljevine SHS-a od 29. prosinca 1920., poznatoj kao Obznana, zabranjen je rad Komunističke partije Jugoslavije i prokomunističkih sindikata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Naredba je donesena nakon održanih prvih poslijeratnih parlamentarnih izbora za Ustavotvornu skupštinu (28. studenoga 1920.), na kojima je Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) osvojila zavidnih 58 zastupničkih mjesta postavši time po snazi treća stranka u Skupštini.

Abecedarij upravnog postupka: Usmena rasprava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 54. st. 3. i 4. ZUP-a

PRILOG: Novosti u poreznim propisima
Autori: Stjepan Gadžo Mirjana Mahović Komljenović Antonio Prtenjača Gordana Lončar

Stručni članak

U Narodnim novinama, broj 138/20 od 11. prosinca 2020., objavljene su izmjene i dopune četiriju poreznih zakona. Izmijenjeni su i dopunjeni: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Navedeni propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2021., osim dijela odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje dijelom stupaju na snagu 1. srpnja 2021., a dijelom 1. srpnja 2022. U nastavku autorice i autori donose prve informacije o izmjenama i dopunama poreznih propisa u okviru petog kruga porezne reforme.

Sloboda mišljenja i izražavanja – kazneno djelo teškog sramoćenja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju sukoba prava na slobodu izražavanja i prava na poštovanje osobnog života, sudovi moraju voditi računa je li riječ o javnoj osobi ili osobi nepoznatoj javnosti. Osoba nepoznata javnosti može tražiti određenu zaštitu prava na poštovanje privatnog života, ali su granice prihvatljive kritike šire za javnu osobu jer je ona neizbježno i svjesno izložena javnom nadzoru i stoga mora pokazati posebno visok stupanj tolerancije, pogotovo ako je riječ o pitanju od javnog interesa koje ne ulazi u sferu njezine privatnosti

Zakon o gradnji – Sporazum o stanju nekretnine i davanju suglasnosti za rekonstrukciju
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Suglasnost za rekonstrukciju, koju je dao prijašnji suvlasnik nekretnine, obvezuje i njegova pravnog sljednika (novog suvlasnika nekretnine)

Pravo društava – Upis u sudski registar zabilježbe ovrhe na poslovnom udjelu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U sudski registar upisuju se zakonom propisani podaci koji se tiču samog subjekta upisa, a ne pojedinog njegova člana, kao i podaci o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, koja su izrečene samom subjektu upisa, a ne pojedinom njegovu članu. Postoje izuzeci od tog pravila, a odnose se na slučajeve kada odluku o zabilježbi donese neki drugi sud, u nekom drugom postupku

Građansko procesno pravo – mjesna nadležnost
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Spor radi naknade štete zbog ozljede, koja je zadobivena za vrijeme rada, nije radni spor ako su tužene osobe s kojima oštećeni nije bio u radnom odnosu

Napotnik protiv Rumunjske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ranije otkazivanje rješenja o upućivanju diplomatkinje na položaj voditeljice konzularnih poslova u inozemstvu motivirano njezinim dugotrajnim i čestim izostancima s posla zbog trudnoće, nema učinak gubika zaposlenja, niti je imalo dugotrajne znatne posljedice na njezinu diplomatsku karijeru

M.A. protiv Belgije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositelj zahtjeva je prije deportacije odnosno protjerivanja u Sudan bio spriječen u učinkovitom korištenju azilantske zaštite zbog procesnih nedostataka, koji se mogu pripisati belgijskim vlastima, pa je došlo do povrede članaka 3. i 13. Konvencije

Klauzula pravomoćnosti na rješenju o otklanjanju pogrešaka u rješenju

Vi pitate - mi odgovaramo

U postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa stranka je upravnom tijelu Grada dostavila građevinsku dozvolu, i rješenje o otklanjanju pogrešaka u građevinskoj dozvoli. Upravno tijelo zatražilo je da se na rješenje o otklanjanju pogrešaka u građevinskoj dozvoli stavi klauzula pravomoćnosti, ali je upravno tijelo nadležno za graditeljstvo to odbilo, navodeći da je riječ o aktu na koji se ne stavlja klauzula pravomoćnosti. Je li postupak upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo ispravan, odnosno stavlja li se klauzula pravomoćnosti na rješenje o otklanjanju pogrešaka u rješenju?

Isplata prigodnih nagrada radniku koji je tijekom poreznog razdoblja radio kod dvaju ili više poslodavaca

Vi pitate - mi odgovaramo

Možemo li zaposleniku isplatiti neoporezivu božićnicu ako je već primio prigodnu nagradu kod drugog (bivšeg) poslodavca? Pritom napominjemo da u ovom trenutku nemamo informaciju koju je svotu prigodne nagrade radnik primio kod drugog poslodavca. Mora li nam radnik dostaviti pisanu izjavu o primljenim prigodnim nagradama tijekom godine?

Razvrgnuće suvlasničke zajednice koja postoji na više nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Nekoliko nekretnina je u suvlasništvu istih osoba. Mora li jedan od njih, kada zahtijeva razvrgnuće suvlasništva, tražiti razvrgavanje na svim tim nekretninama ili to može tražiti i samo na pojedinoj?

Mjerenje tjelesne temperature putem sustava termalnih kamera

Vi pitate - mi odgovaramo

Predstavlja li sustav termalnih kamera kojima se mjeri tjelesna temperatura zaposlenika u pravnoj osobi, obradu osobnih podataka i je li to u okviru primjene Opće uredba o zaštiti podataka?

Predstavničko tijelo kao kolegijalno tijelo u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Za donošenje odluke u upravnom postupku nadležno je općinsko vijeće. Može li to tijelo za poduzimanje pojedinih radnji u upravnom postupku ovlastiti službenika općinskog upravnog tijela?

Filteri