Informator broj 6731 od 16. svibnja 2022.

UVODNIK

Uvjetovanje isplate socijalnog davanja osiguranjem sredstava u državnom proračunu
– povodom odluke Ustavnog suda RH –

Suprotno pravilu da akti i odluke javnopravnih tijela moraju biti bezuvjetno izvršive, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je rješenje kojim je stranci utvrdio pravo na isplatu socijalnog davanja, ali je ostvarenje toga prava uvjetovao osiguranjem sredstava u državnom proračunu. Začuđujuće, tri razine sudova, uključujući i Vrhovni sud Republike Hrvatske, složile su se s takvim rješenjem, odbijajući podnesene pravne lijekove i utvrđujući da su argumenti stranke nedostatni za drukčiju odluku. Tek je Ustavni sud, odlučujući povodom ustavne tužbe, utvrdio da je odlukama nižih sudova došlo do neopravdanog zadiranja u vlasništvo podnositelja ustavne tužbe. Autor Mihovil Rismondo ističe glavne akcente te Odluke Ustavnoga suda.
Autor: Mihovil Rismondo

Sadržaj

Uvjetovanje isplate socijalnog davanja osiguranjem sredstava u državnom proračunu
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Suprotno pravilu da akti i odluke javnopravnih tijela moraju biti bezuvjetno izvršive, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je rješenje kojim je stranci utvrdio pravo na isplatu socijalnog davanja, ali je ostvarenje toga prava uvjetovao osiguranjem sredstava u državnom proračunu. Začuđujuće, tri razine sudova, uključujući i Vrhovni sud Republike Hrvatske, složile su se s takvim rješenjem, odbijajući podnesene pravne lijekove i utvrđujući da su argumenti stranke nedostatni za drukčiju odluku. Tek je Ustavni sud, odlučujući povodom ustavne tužbe, utvrdio da je odlukama nižih sudova došlo do neopravdanog zadiranja u vlasništvo podnositelja ustavne tužbe. Autor Mihovil Rismondo ističe glavne akcente te Odluke Ustavnoga suda.

TRADITIO IURIDICA - OPET S VAMA
Autor: Novi informator

Stručni članak

Poštovane čitateljice i čitatelji Informatora, sa zadovoljstvom vas na ovom mjestu, rezerviranom za rubriku Traditio iuridica koju je osmislio i uređivao dugogodišnji suradnik i prijatelj Informatora, prof. dr. sc. Marko Petrak, obavještavamo da će Traditio iuridica od sljedećeg broja ponovno krasiti stranice Informatora i nastaviti otkrivati nam i podsjećati nas na bogatstvo, složenost i raznovrsnost pravnih instituta na kojima se temelji hrvatski odnosno europski kontinentalni pravni sustav.

Gospodarske djelatnosti luka i njihovo oporezivanje porezom na dobit
Autor: Božena Bulum

Stručni članak

U članku autorica analizira odluke Suda Europske unije i Europske komisije donesene u predmetima u kojima su te institucije ispitivale djelatnosti koje obavljaju luke, njihovo financiranje i oporezivanje luka u Uniji porezom na dobit. Središnji dio članka posvećen je analizi stajališta koja su zauzeta u svezi s postojanjem državnih potpora dodijeljenih lukama država članica Unije. Riječ je o potporama u obliku umanjenja ili potpunog izuzeća od poreza na dobit koje su ostvarene stavljanjem lučke infrastrukture na raspolaganje pružateljima lučkih usluga i korisnicima luke te pružanjem lučkih usluga. Naposljetku, autorica procjenjuje utjecaj koji će spomenute odluke nadležnih institucija Europske unije imati na oporezivanje morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Odlučivanje o troškovima postupka i pravo na pristup sudu
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Pravo na pristup sudu jedno je od aspekata prava na pošteno suđenje u smislu čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U predmetima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava o tome je li došlo do povrede tog prava, procjenjuje se, između ostalog, i sagledavanjem odluke o troškovima postupka. U nekoliko predmeta koji su se vodili protiv Republike Hrvatske, taj je Sud utvrdio mjerila za utvrđivanje je li stranci povrijeđeno pravo na pristup sudu, odnosno je li ograničenje prava na pristup sudu u skladu s Konvencijom. Ta su mjerila putokaz i hrvatskim sudovima pa oni, u svakom pojedinom predmetu, trebaju ispitati: je li primijenjenim ograničenjem prava na pristup sudu bila narušena sama bit prava, teži li ograničenje legitimnom cilju te postoji li razuman odnos razmjernosti između upotrijebljenih sredstava i legitimnog cilja koji se nastoji ostvariti. Ako sud, s obzirom na navedene elemente, zaključi da odlukom o troškovima postupka nije postignuta pravična ravnoteža odnosno da plaćanje za stranku predstavlja prekomjeran teret, tada dolazi do povrede prava na pristup sudu kao aspekta prava na pošteno suđenje.

Subrogacija osiguratelja pri osiguranju naknade troškova za slučaj ozljede na radu
Autor: Sandra Pleša Bebek

Stručni članak

Ustaljeno je shvaćanje sudova da regresno potraživanje osiguratelja koji je svom osiguraniku (poslodavcu) isplatio osigurninu po polici obveznog osiguranja nadoknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, a na ime naknada plaće za vrijeme bolovanja i troškova liječenja, usmjereno prema osiguratelju štetnika, ovisi o pravu osiguranika (poslodavaca) da zahtijeva povrat isplaćenih naknada plaće od štetnika koji je skrivio ozljedu na radu. U Odluci Ustavnog suda, broj U-III-409/2016 od 20. svibnja 2020. izneseno je tumačenje da takvo pravo poslodavca na regres od štetnika naknada plaća isplaćenih zaposleniku (oštećeniku) za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu nije propisano niti jednim propisom, zbog čega ne može subrogacijom niti prijeći na osiguratelja poslodavca. No, autorica smatra da je očito da je u takvim slučajevima osiguravatelju poslodavca samom isplatom osigurnine poslodavcu nastala šteta zbog čega postavlja pitanje može li on nadoknaditi štetu izravno od štetnika i/ili njegova osiguratelja s kojim je sklopio policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, i iznosi argumente za navedeno.

Privremena porezna rješenja o utvrđenom porezu na dohodak za 2021.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Privremena porezna rješenja o dohotku ostvarenom u 2021. Porezna uprava mora dostaviti poreznim obveznicima najkasnije do 30. lipnja 2022. Na taj način utvrđuje se razlika poreza za povrat odnosno uplatu. U nastavku donosimo više informacija o donošenju privremenih poreznih rješenja o utvrđenom godišnjem porezu na dohodak za 2021. te pojedinosti o povratu poreza odnosno obvezi za uplatu.

Vremeplov: Austrijski državni ugovor – 15. svibnja 1955.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Pred kraj Prvog svjetskog rata, u jezgri austrijskog dijela Monarhije, osnovana je Republika Njemačka Austrija. Njezin privremeni ustav naznačio je da je Njemačka Austrija integralni dio Njemačke Republike.

Abecedarij upravnog postupka: Rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 96. st. 2. ZUP-a

Kazneni postupak – oduzimanje imovinske koristi od trećih osoba
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo na nepristrani sud u kaznenom postupku odnosi se i na treću osobu od koje je oduzeta imovinska korist.

Ovršni postupak – ovrha na nekretnini – ZK izvadak
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odbacivanje prijedloga za ovrhu na nekretnini zbog toga što je ovrhovoditelj uz prijedlog za ovrhu kao dokaz o vlasništvu ovršenika podnio e-izvadak iz zemljišne knjige, a ne izvornik ili ovjerenu presliku predstavlja pretjerani formalizam jer u slučaju dvojbe oko sadržaja izvatka, sud prvog stupnja ima jednostavnu, brzu i sigurnu mogućnost provjeriti stanje u zemljišnoj knjizi.

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 102. stavka 1. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Nar. nov., br. 121/17), na koju se poziva prekršajna odredba članka 190. stavka 1. točke f) istog Zakona, odnosi se na sve postupke zapošljavanja u javnim službama i javnim ustanovama kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, pa i u situacijama kada se popunjava slobodno radno mjesto temeljem internog oglasa.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – pravo na obiteljsku mirovinu
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Utvrđivanje i priznavanje statusa člana obitelji hrvatskog branitelja na temelju utvrđene uzročno-posljedične veze između smrti hrvatskog branitelja i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske jest prethodno pitanje za postupak priznavanja prava na obiteljsku mirovinu prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Stoga se medicinske činjenice iz pravomoćno okončanog prethodnog postupka ne mogu preispitivati u postupku odlučivanja o pravu na obiteljsku mirovinu.

Grzeda protiv Poljske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Uzastopne reforme pravosuđa u Poljskoj dovele su do slabljenja neovisnosti sudbene vlasti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast, zbog čega je njihova neovisnost znatno oslabljena, a nepostojanje mogućnosti sudačkog nadzora nad razrješenjem podnositelja zahtjeva predstavlja povredu prava na pristup sudu.

Šutnja uprave pri izvršenju presude upravnog suda

Vi pitate - mi odgovaramo

Presudom upravnog suda poništeno je drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje, uz vraćanje predmeta na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu. To tijelo nije donijelo novo rješenje u propisanom roku. Može li stranka zbog toga pokrenuti novi upravni spor?

Gubitak prava na reviziju bez dopuštenja u radnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li dopuštena revizija kada je nakon sudskog raskida ugovora o radu i pravomoćnog utvrđenja da je otkaz nezakonit odnosno nedopušten, radnik prihvatio ponudu poslodavca i ostao na poslu na temelju novog ugovora o radu (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu)?

Sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade i zaštita od ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko smo društvo (upravitelj stambene zgrade) koje za potrebe održavanja stambene zgrade ima osnovan zajednički fond pričuve te svi suvlasnici novčana sredstva na ime pričuve uplaćuju na poseban račun (podračun) upravitelja zgrade, i to na temelju mjesečnih računa koje upravitelj izdaje svim suvlasnicima zgrade. Dogodila se situacija da su temeljem osnove za plaćanje blokirani svi naši računi i da su zaplijenjena i novčana sredstva koja se nalaze na računu koji služi isključivo za naplatu/uplatu pričuve i za plaćanje troškova održavanja i upravljanja zgradom. Budući da je riječ o sredstvima koja su zajednička novčana sredstva svih suvlasnika zgrade, a ne naša novčana sredstva kao trgovačkog društva, kako ih zaštititi od ovrhe?

Komunalna naknada i potpora radi ublažavanja negativnih posljedica COVID-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Uračunavaju li se potpore koje je hotel dobio po osnovi ublažavanja negativnih posljedica COVID-a u osnovicu za obračun komunalne naknade, sukladno članku 97. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu?

Vrijednost poslovnih udjela Startupa

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba vlasnik je 100 % poslovnih udjela u manjem, perspektivnom društvu s ograničenom odgovornosti koje razvija inovaciju (Startup). Sada sve poslovne udjele planira prodati većoj kompaniji koja je iskazala interes za kupnju. Međutim, postavlja se pitanje vrijednosti poslovnih udjela odnosno vrijednosti društva. Na koji se način ona određuje?

Donošenje rješenja o prestanku službe

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica zaposlena u upravnom tijelu županije poslala je pročelniku toga tijela e-poštu u kojoj je navela da daje otkaz. Može li se uvažiti otkaz poslan e-poštom i je li nakon otkaza potrebno donositi još neki akt kojim se utvrđuje prestanak službe?

Filteri