Informator broj 6819 od 22. siječnja 2024.

UVODNIK

Pravo na obrazloženu sudsku odluku u hrvatskom procesnom pravu
- uz nadolazeću novelu Zakona o sudovima

Istraživanja ukazuju na to da je pitanje dostupnosti sudskih odluka neuralgična točka pravosudnog sustava. Stoga se noveli Zakona o sudovima pristupilo ponajprije radi propisivanja obveze javne objave svih sudskih odluka. No, u pravnoj je književnosti naznačeno kako sposobnost sudstva da se u javnosti predstavi kao nezavisna grana vlasti ne ovisi isključivo od činjenice jesu li sudske odluke dostupne već, jesu li i valjano obrazložene, odnosno dovoljno jasne znanstvenoj i laičkoj javnosti na čijem povjerenju počiva autoritet sudstva. Budući da pravo na obrazloženu sudsku odluku nije apsolutno i ne može se tumačiti na način tako da zahtijeva detaljan odgovor na svaku tvrdnju stranke u postupku, autor analizira pravila, opravdanost iznimki te praksu u hrvatskom procesnom pravu.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Pravo na obrazloženu sudsku odluku u hrvatskom procesnom pravu
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Istraživanja ukazuju na to da je pitanje dostupnosti sudskih odluka neuralgična točka pravosudnog sustava. Stoga se noveli Zakona o sudovima pristupilo ponajprije radi propisivanja obveze javne objave svih sudskih odluka. No, u pravnoj je književnosti naznačeno kako sposobnost sudstva da se u javnosti predstavi kao nezavisna grana vlasti ne ovisi isključivo od činjenice jesu li sudske odluke dostupne već, jesu li i valjano obrazložene, odnosno dovoljno jasne znanstvenoj i laičkoj javnosti na čijem povjerenju počiva autoritet sudstva. Budući da pravo na obrazloženu sudsku odluku nije apsolutno i ne može se tumačiti na način tako da zahtijeva detaljan odgovor na svaku tvrdnju stranke u postupku, autor analizira pravila, opravdanost iznimki te praksu u hrvatskom procesnom pravu.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, kako je već objašnjeno, početak je obrasca ugovora sadržanog u djelu Marka Porcija Katona, De agri cultura 146.

Zašto je potrebna revizija Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

U članku se prikazuju povijesni i važeći pravni izvori Republike Hrvatske vezani uz nagradu za rad stečajnom upravitelju koju mu posebnom odlukom određuje sud koji nadzire njegov rad te rad ostalih tijela stečajnog postupka (skupština vjerovnika i odbor vjerovnika, ako je osnovan). Nagrada za rad treba biti, s jedne strane, razmjerna opsegu i složenosti poslova, s druge strane, radu stečajnog upravitelja te, s treće strane, vrijednosti unovčene stečajne mase. Stečajni upravitelj je u odnosu na nagrade za rad i naknadu troškova vjerovnik stečajne mase (trošak stečajnog postupka) koji se namiruju prije ostalih obveza stečajne mase i prije tražbina stečajnih vjerovnika. Na temelju analize propisa te sudske prakse, autor daje argumentirani kritički osvrt na postojeću Uredbu o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnom upravitelju iz 2015., pri čemu razmatra ključno pitanje - je li članak 16. te Uredbe u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske.

Troškovi specijalizacije doktora medicine
Autori: Branko Brkić Renata Gerkman Rudec

Stručni članak

Problem ugovora o specijalizaciji doktora medicine koji su zbog kompleksnog uređenja međusobnih odnosa između liječnika i zdravstvenih ustanova koje su liječnicima osiguravali specijalizaciju u javnosti dobili naziv tzv. »robovlasnički ugovori« aktualan je u Republici Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća i još uvijek nije riješen u potpunosti. Prema medijskim tvrdnjama Hrvatske liječničke komore takvih ugovora koji proizvode pravne posljedice ima oko 5000 što je izuzetno tegobno za liječničku populaciju čija djelatnost je prema zakonu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Donedavno su redoviti sudovi, uključujući i Vrhovni sud Republike Hrvatske u parničnim postupcima priznavali pravnu valjanost tzv. "robovlasničke klauzule", a Ustavni sud Republike Hrvatske odbijao je ustavne tužbe liječnika, nalazeći da u takvim klauzulama nema protuustavnosti i/ili nezakonitosti. Recentna praksa Ustavnog suda pokazuje, međutim, promjenu odnosa prema takvim ugovorima, odnosno ugovornim klauzulama. Ustavni sud je, naime, izmijenio svoju dotadašnju praksu utvrdivši protuustavnom ugovornu obvezu liječnika da je u slučaju neispunjenja ugovora o specijalizaciji dužan vratiti zdravstvenoj ustanovi sve bruto plaće koje su mu isplaćene u 5 godina, koliko je trajala specijalizacija. Na temelju nje uslijedio je, međutim, svojevrsni pritisak Udruge mladih liječnika prema zakonodavcu da ih u slučaju neispunjenja ugovora obveže samo na vraćanje stvarnih troškova specijalizacije, što bi moglo rezultirati znatnim odljevom liječnika iz sustava javnog zdravstva. Cilj ovog rada je ukazati na odluke Ustavnog suda vezane uz tzv. "robovlasničke ugovore" između liječnika i zdravstvenih ustanova koje bi trebale poslužiti kao svojevrsni putokaz za uređenje de lege ferenda.

O potrebi noveliranja Zakona o pravu na pristup informacijama
Autor: Ivan Šprajc

Stručni članak

Dosadašnja primjena Zakona o pravu na pristup informacijama pokazala je da tijela javne vlasti, u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama, često odbijaju zahtjeve stranaka, a potom bez razloga i zlonamjerno zadržavaju žalbe izjavljene protiv svojih akata i neko ih vrijeme ne dostavljaju na rješavanje Povjereniku za informiranje, čime utječu na dužinu trajanja postupka. Takvo postupanje, iako protivno smislu prava na pristup informacijama, potvrdio je u najmanje dvije presude i Visoki upravni sud. Autor pojašnjava zbog čega smatra da je Visoki upravni sud pogrešno odlučivao, navodi razloge zbog kojih je navedeno pitanje potrebno riješiti izmjenama Zakona i predlaže na što bi se izmjene mogle odnositi.

Osvrt na izradu godišnjeg financijskog izvještaja za 2023.
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. U 2024. godini prvi se predaju izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. O rokovima i obveznicima sastavljanja i predaje tih financijskih izvještaja dana je uputa u Informatoru, br. 6815 - 6816, a u ovom broju dajemo detaljnije upute o njihovu popunjavanju.

Sastavljanje i predaja konsolidiranih financijskih izvještaja
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Sukladno proračunskim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su, uz sastavljanje i predaju svojih financijskih izvještaja razine 22, sastavljati i predavati konsolidirane financijske izvještaje razine 23. U tim izvještajima JLP(R)S konsolidira svoje financijske izvještaje zajedno s financijskim izvještajima proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (razina 21 i 31), pri čemu nije dovoljno samo zbrojiti izvještaje nego je potrebno provesti i potrebne eliminacije.

Vremeplov: Deklaracija o suverenosti Socijalističke Republike Makedonije - 25. siječnja 1991. godine
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Republika Sjeverna Makedonija, država na jugoistoku Europe, jedna je od bivših socijalističkih Republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koja se od te federativne zajednice odcijepila mirnim putem. Zemlja koja je još s početka 20. stoljeća bila u sastavu Otomanskog carstva, na svom putu k samostalnosti prolazila je različite oblike političkih zajednica.

Abecedarij upravnog postupka: Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 142. ZUP-a

Ocjenjivanje pravilnosti državnoodvjetničke istrage kod odlučivanja o istražnom zatvoru
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom donošenja odluke o daljnjoj primjeni mjere istražnog zatvora, niti prvostupanjski sud niti drugostupanjski sud nisu ovlašteni ocjenjivati pravilnost državnoodvjetničke istrage te ocjenjivati dokaze na kojima se optužnica temelji niti dokaze provedene tijekom rasprave kao niti pravnu kvalifikaciju kaznenog djela već samo utvrđivati proizlazi li iz postojećih dokaza osnovana sumnja da bi optuženik počinio inkriminirano kazneno djelo.

Mjesna nadležnost - protutužba
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nadležnost za podnošenje protutužbe je elektivna, što znači da omogućuje tuženiku podnošenje protutužbe i sudu kod kojeg je protiv njega podnesena tužba, izuzev u slučaju kad bi za zahtjev protutužbe stvarno bio nadležan viši sud ili sud druge vrste.

Stečajno pravo - Učinak pripajanja trgovačkog društva na stečajni postupak
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom, a o prijedlogu još nije odlučeno u trenutku upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka donijet će se u odnosu na društvo preuzimatelja.

Obvezno pravo - Ugovor o građenju (naknadni radovi)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužitelj osnovano zahtijeva isplatu iznosa po osnovi stvarno izvedenih količina radova, a taj se iznos odnosi na razliku u kvadraturi obavljenih radova.

Prekršajno pravo - blanketna norma
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredba članka 224. stavka 1. točke 29. i stavka 2. Zakona o vodama blanketne je naravi, s obzirom na to da su granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja za proizvodnju alkoholnih pića, alkohola i kvasca propisane posebnim propisom, konkretno Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Internationale Humanitäre Hilfsorganisation protiv Njemačke
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Zabrana udruge koja pod krinkom humanitarne pomoći svjesno, izravno ili neizravno, podržava međunarodni terorizam, nije protivna pravu na slobodu udruživanja zajamčenu člankom 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Brisovna tužba i povjerenje u zemljišne knjige

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li kod odlučivanja o osnovanosti brisovne tužbe odlučno pitanje podobnosti za uknjižbu, odnosno ništetnosti (odnosno uopće valjanosti) pravne osnove na temelju koje je osoba uknjižila svoje pravo izvodeći ga iz neistinitog (nevaljanog) prava svog prednika? Može li se, u situaciji kad je osoba uknjižila založno pravo izvodeći ga iz uknjiženog, ali neistinitog (nevaljanog) prava vlasništva prednika, a nositelj knjižnog prava (kojemu nije bilo dostavljeno rješenje o uknjižbi u korist prednika te osobe) podnese brisovnu tužbu u roku 3 godine od kad je ta uknjižba bila zatražena, tužitelju osnovano suprotstaviti prigovor da je ta druga osoba postupala u dobroj vjeri, i s povjerenjem u zemljišne knjige?

Godišnji odmor i bolovanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom cijele 2023. nalazio sam se na bolovanju koje još uvijek traje. Priroda moje bolesti takva je da ne znam kada ću se vratiti na posao. Poznato mi je da godišnji odmor iz 2023. mogu iskoristiti najkasnije do 30. lipnja 2024. S tim u vezi, molim da mi odgovorite mogu li prekinuti bolovanje i iskoristiti godišnji odmor za 2023. pa potom opet otvoriti bolovanje?

Iznos potpore za samozapošljavanje u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Nezaposlena osoba, koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, namjerava podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za dodjelu potpore za samozapošljavanje. Pritom, nije riječ o osobi koja ispunjava uvjete za mjeru Biram Hrvatsku - mobilnost radne snage. Koliki je iznos potpore za samozapošljavanje u 2024.?

Fiskalizacija napojnica

Vi pitate - mi odgovaramo

Od 1. siječnja 2024. u primjeni je novi sustav fiskalizacije napojnica. Nije mi jasno kako ću ostavljati napojnicu za koju je do sada uobičajena praksa bila da se daje u gotovini?

Premještaj radnika na radno mjesto vodnog redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko smo društvo, isporučitelj vodnih usluga i, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, dužni smo uspostaviti službu vodnog redarstva. Možemo li na radno mjesto vodnog redara premjestiti osobu koja je već zaposlena u našem Društvu?

Filteri