Informator broj 6676 od 26. travnja 2021.

UVODNIK

O slobodi izražavanja u javnom bilježništvu - nužnost uvažavanja statusa službe

Pitanje granice slobode izražavanja javnih bilježnika pri obavljanju službene dužnosti, ali i izvan nje, u bliskoj je vezi s njihovim položajem koji je predviđen Zakonom o javnim bilježnicima i podzakonskim aktima (Kodeksom javnobilježničke etike i Statutom Hrvatske javnobilježničke komore). Naime, s obzirom na javne ovlasti koje javni bilježnik ima, razumljivi su zahtjevi koje pred nositelja ove službe postavlja pravni poredak – glede profesionalnih, ali i moralnih kvaliteta za dostojno obavljanje službe. 
Doc. dr. sc. Dejan Bodul u analizi navedene problematike kreće od teze da je riječ o javnoj službi koja je prema svojim karakteristikama međusobno komplementarna s pojmom „tribunal“ iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Također, istražuje ograničenja u slobodi izražavanja drugih prema javnom bilježništvu u cilju očuvanja autoriteta i nepristranosti službe.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

O slobodi izražavanja u javnom bilježništvu
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Pitanje granice slobode izražavanja javnih bilježnika pri obavljanju službene dužnosti, ali i izvan nje, u bliskoj je vezi s njihovim položajem koji je predviđen Zakonom o javnim bilježnicima i podzakonskim aktima (Kodeksom javnobilježničke etike i Statutom Hrvatske javnobilježničke komore). Naime, s obzirom na javne ovlasti koje javni bilježnik ima, razumljivi su zahtjevi koje pred nositelja ove službe postavlja pravni poredak – glede profesionalnih, ali i moralnih kvaliteta za dostojno obavljanje službe. Doc. dr. sc. Dejan Bodul u analizi navedene problematike kreće od teze da je riječ o javnoj službi koja je prema svojim karakteristikama međusobno komplementarna s pojmom „tribunal“ iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Također, istražuje ograničenja u slobodi izražavanja drugih prema javnom bilježništvu u cilju očuvanja autoriteta i nepristranosti službe.

Vremeplov: Privremeni Ustav Južne Afrike – 27. travnja 1994.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Imenica aparthejd prijevod je afrikaanske1 riječ „odvojenost“, a postala je izraz za politiku koju je 1948. u Južnoj Africi razvila vlada stranke Nacionalna partija, čiji je cilj bio odvojeni razvitak različitih rasnih skupina u toj zemlji.

Provedbe kontrola prilikom isplate proračunskih sredstava krajnjim korisnicima
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

U članku autorica upućuje na važne pojedinosti o kojima institucije u javnom sektoru trebaju voditi računa prilikom isplate proračunskih sredstava krajnjim korisnicima. Također, autorica se osvrće i na pojedinosti o kojima je potrebno voditi računa prilikom odluke o dodjeli sredstava kako bi se u što većoj mjeri osiguralo da dodijeljena javna sredstva budu zakonito, namjenski i svrhovito utrošena.

Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica samouprave
Autori: Antonija Petričušić Ljubomir Mikić

Stručni članak

U prosincu 2020. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima kojim su novelirane odredbe o ostvarivanju zajamčene zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Potaknuti javno iznesenim stajalištima i kritikama pojedinih političkih aktera o tome da predmetna zakonska novela narušava načelo jednakosti u ostvarivanju biračkog prava na štetu pripadnika hrvatskoga naroda, autori u članku predstavljaju i razmatraju odgovarajuće odredbe relevantnih propisa i pojašnjavaju zbog čega su takve teze bez osnove.

Odluka Ustavnog suda RH o ustavnosti načina izbora predsjednika Vrhovnog suda RH
Autori: Frane Staničić Tomislav Sokol

Stručni članak

- Analiza Rješenja U-I-1039/2021, U-I-1620/2021 od 23. ožujka 2021., s posebnim osvrtom na izdvojena mišljenja glede izbora predsjednika Vrhovnog suda RH

Abecedarij upravnog postupka: Saslušanje svjedoka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 64. st. 1., 2. i 3. ZUP-a

Uloga i odgovornost izvršitelja obrade i kazne u slučaju »data breach«
Autor: Dubravka Dolenc

Stručni članak

U ovom članku autorica elaborira o ulozi izvršitelja obrade u procesu obrade osobnih podataka te pojašnjava njihove obveze i odgovornost za poštenu, zakonitu i svrhovitu obradu osobnih podataka, kao i pravni okvir u kojem se kreću posebno u situacijama kada postupaju protivno nalogu voditelja obrade i izravno krše odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a1. Posebno se osvrće na nedavno rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o izricanju upravne kazne izvršitelju obrade zbog nepoštovanja načela povjerljivosti jer je zaposlenik društva izvršitelja obrade snimio mobilnim uređajem snimku video-nadzora s nadzornog ekrana te je podijelio s trećom osobom, nakon čega je snimka dospjela na društvene mreže i u medije.

DE MODIS EVITANDI IUDICIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važeći Zakonik kanonskog prava (Codex iuris canonici - CIC) iz 1983., u svom kan. 1713. navodi arbitražu (iudicium arbitrorum) kao drugi mogući način izbjegavanja suđenja.

Pravo na poštovanje obiteljskog života - nezakonito odvođenje djeteta iz države članice Europske unije u RH
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocjena što je “uobičajeno boravište” djeteta prije njegova navodno nezakonitog odvođenja ovisi o više čimbenika od kojih stabilnost boravka djeteta na određenom području nije jedini niti najvažniji čimbenik. Kako je određenje “uobičajenog boravišta” povezano s najboljim interesima djeteta, tako se za ocjenu uobičajenog boravišta” ne uzima u obzir isključivo područje na kojem dijete boravi, već se kao ključno mora utvrditi gdje je sjedište djetetova interesa. Stoga stabilnost boravka na određenom području svoju vrijednost ima tek kao dio ocjene o djetetovoj integraciji u društvenu i obiteljsku okolinu kako bi se u konačnici donio zaključak o blizini i privrženosti djeteta određenoj okolini

Kazneno pravo – maloljetnici – istražni zatvor
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud je ovlašten odrediti mjeru istražnog zatvora i maloljetnom okrivljeniku za počinjenje kaznenog djela, bez obzira na to što se s obzirom na dob počinitelja ne može izreći kazna zatvora. Riječ je o mjeri koja se prema maloljetnicima određuje samo kao krajnja mjera, kada postoje opravdani razlozi da je to jedina prikladna mjera u konkretnom slučaju

Pomorsko pravo – zaustavljanje broda radi naplate novčane tražbine s osnove privilegija
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju odredbe čl. 951. st. 1. Pomorskog zakonika, prije pokretanja ili tijekom parničnog, ovršnog ili upravnog postupka sud može, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja, na prijedlog predlagatelja osiguranja, odrediti svaku mjeru kojom se postiže svrha takva osiguranja, pa tako može odrediti i mjeru zaustavljanja broda uz uvjete utvrđene Ovršnim zakonom, ako Pomorskim zakonikom nije drukčije određeno

Prekršajno pravo – načelo razmjernosti pri primjeni zaštitnih mjera
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom primjene bilo koje zaštitne mjere prema okrivljeniku, pa tako i zaštitne mjere zabrane prisustvovanja športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju, čija je mogućnost primjene propisana Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, mora se voditi računa o načelu razmjernosti propisanom člankom 51a. Prekršajnog zakona, jer se primjenom svake pojedine zaštitne mjere ograničavaju određena prava i slobode pojedinaca radi zaštite nekog pretežitog interesa

Grozdanić i Gršković-Grozdanić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nema povrede prava na mirno uživanja vlasništva zbog proglašenja ništetnim ugovora o kupoprodaji stana, zbog činjenice da je podnositeljima zahtjeva ex lege prestalo stanarsko pravo zbog nekorištenja stana u razdoblju duljem od šest mjeseci

Raspolaganje nekretninama JLP(R)S-a bez provođenja natječaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Molimo da nam opišete sve situacije u kojima jedinica lokalne samouprave na temelju zakona može raspolagati nekretninama u svojem vlasništvu bez provođenja javnog natječaja?

Dostava isprava o ostvarivanju najamnine i zakupnine Poreznoj upravi

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem slučaju građani nisu dužni Poreznoj upravi dostaviti isprave o nastanku ili promjeni činjenica vezanih uz ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina?

Rješenje o odbacivanju tužbe zbog presuđene stvari

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. st. 1. ZPP-a kada je donio rješenje o odbačaju tužbe jer da je stvar pravomoćno presuđena, a prije nego što je održano pripremno ročište?

Liste kandidata za članove radničkog vijeća

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li na listi kandidata, za predstojeće izbore za radničko vijeće, zamjenik predloženog člana biti iz istog odjela, organizacijske jedinice odnosno s istog radnog mjesta?

Obnova upravnog postupka – subjektivni rok

Vi pitate - mi odgovaramo

Odnosi li se subjektivni rok za obnovu upravnog postupka i na razloge obnove za koje nije propisan objektivni rok?

Filteri