Informator broj 6757 od 14. studenog 2022.

UVODNIK

Novosti u Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koje su stupile na snagu 14. svibnja 2022., izvršeno je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, a o kakvim je točno izmjenama riječ, autorica razmatra u ovom članku.
Autorica: Marina Kapikul, viša sudska savjetnica u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske

Sadržaj

Novosti u Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koje su stupile na snagu 14. svibnja 2022., izvršeno je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, a o kakvim je točno izmjenama riječ, autorica razmatra u ovom članku.

Fictio retroactiva
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Fictio retroactiva, lat. retroaktivna fikcija, izraz se odnosi na pravilo prema kojemu se uzima da je učinak pravnog posla koji je izvršen u sadašnjosti nastao od određenog trenutka u prošlosti, odnosno njegov učinak je retroaktivan.

Uređenje rada kulturnih vijeća
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Umjesto s dosadašnja tri zakona, područje kulture sada je uređeno samo Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Navedeni je Zakon na nov način uredio rad kulturnih vijeća, savjetodavnih tijela koja se osnivaju na različitim razinama vlasti, i koja svojim osnivačima pomažu artikulirati javne potrebe u kulturi. Autor nas vodi kroz odredbe Zakona kojima je uređeno osnivanje i rad kulturnih vijeća, i pojašnjava što je novo u odnosu na prije važeće propise.

Događaji: Svečanost dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za 2021.
Autor: Zoran Pičuljan

Stručni članak

U Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 25. listopada 2022., održana je svečanost 12. dodjele priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić, za 2021.

Novosti u zemljišnoknjižnom postupku
Autor: Andrea Simić-Rukavina

Stručni članak

Dana 10. studenoga 2022., u pretežitom dijelu stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 128/22), koji donosi brojne novosti u zemljišnoknjižni postupak. One se, s jedne strane, odnose na vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku u cijelosti, isključivo elektroničko podnošenje prijedloga za upis putem javnih bilježnika i odvjetnika, elektroničko vođenje zemljišnoknjižnih predmeta u redovitim postupcima te cjelokupno elektroničko provođenje postupaka u zemljišnim knjigama. S druge strane, velika je novost uključivanje javnih bilježnika kao povjerenika suda u postupak osnivanja i obnove zemljišne knjige, kao i pojednostavnjeno postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku. Ovim člankom daje se pregled novosti i osvrt na novelu Zakona o zemljišnim knjigama.

Porezni praktikum: Dnevnice za službeno putovanje, rad na terenu i per diem
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Propisima kojima se uređuje oporezivanje porezom na dohodak propisani su brojni neoporezivi primici. U ovom poreznom praktikumu autorica donosi informacije vezane uz neoporezivu isplatu dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu, dnevnica za rad na terenu u zemlji i inozemstvu te per diem dnevnica.

Plaćanje poreza na nenaplaćena potraživanja pri prestanku obavljanja samostalne djelatnosti
Autor: Nela Šoić

Stručni članak

Nenaplaćena potraživanja pri likvidaciji obrta ili samostalne djelatnosti mogu biti svojevrstan teret za poreznog obveznika fizičku osobu koja obavlja obrtničku odnosno samostalnu djelatnost. Nenaplaćena potraživanja mogu radi naplate postati i predmet sudskog postupka, pa može biti neizvjesno hoće li se uopće ili u kojem iznosu porezni obveznik kao vjerovnik naplatiti. Takve okolnosti mogu biti otegotne po poreznog obveznika fizičku osobu koja likvidira djelatnost, stoga autorica problematizira trenutačnu praksu oporezivanja u Republici Hrvatskoj i skreće pozornost na praksu Suda Europske unije.

Vremeplov: Ustav OUN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) – 16. studenoga 1945.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda – Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, skraćeno: UNESCO), isključivo poznata po svojoj skraćenici, UNESCO, osnovana je 16. studenoga 1945. na konferenciji Ujedinjenih naroda o ustanovljavanju organizacije za kulturu i obrazovanje održanoj u Londonu od 1. do 16. studenoga 1945.

Abecedarij upravnog postupka: Odricanje od prava na žalbu i odustanak od žalbe
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 106. ZUP-a

Suđenje u odsutnosti
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako se optuženima sudi zbog produljenog kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, a koje se sastoji od osamdeset i dvije odvojene radnje koje karakterizira visok stupanj kriminalne organizacije, i povezani su bili s inozemstvom te se jedan od njih nalazi u istražnom zatvoru, takve okolnosti predstavljaju one osobito važne razloge da se jednom od optuženika sudi u odsutnosti.

Pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - referendum
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Politička stranka nije legitimirana sudjelovati u organiziranju postupka provedbe lokalnog referenduma, slijedom čega općinska organizacija političke stranke ne može preuzeti funkciju organizacijskog odbora za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Parnični postupak – otuđenje stvari ili prava tijekom postupka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada tuženik otuđi stvar ili pravo tijekom parnice, na što suprotna stranka nije mogla utjecati, tada se primjenjuju odredbe iz čl. 162. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a tek u slučaju kada te odredbe nije moguće primijeniti, čl. 195. st. 1. Zakona o parničnom postupku isključuje primjenu pravila o pravno relevantnim činjenicama koje postoje u vrijeme zaključenja glavne rasprave, dakle mjerodavno je stanje koje je postojalo u vrijeme podnošenja tužbe.

Prekršajno pravo – pravo okrivljenika na tumačenje i prevođenje
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U skladu s Direktivom 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku, okrivljeniku koji ne govori ili ne razumije službeni jezik suda u mjeri dostatnoj za učinkovitu obranu, mora se omogućiti prijevod svih bitnih dokumenata, a osobito optužnog akta i poziva za raspravu u kojima su sadržane sve bitne informacije o djelu za koje se tereti i upozorenja o njegovim pravima i obvezama u prekršajnom postupku.

Pravo društava – tajno društvo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tajno društvo nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni član) ulaže imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika) i na temelju tog uloga stječe pravo sudjelovati u dobiti i gubitku poduzetnika. Ulog tajnog člana ulazi u imovinu poduzetnika. Poduzetnik nastupa u pravnom prometu i isključivi je nositelj svih prava i obveza.

Brkljač protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Nepravovremenim pokretanjem parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom podnositelj zahtjeva sam je prouzročio situaciju u kojoj je njegova tužba odbačena, pa na taj način nije bio lišen prava na pristup sudu.

Magdić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kada podnositelj zahtjeva nije žrtva povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, nego njegov zahtjev predstavlja actio popularis, tada ESLJP nije nadležan odlučivati.

Otpremnina člana uprave zaposlenog u društvu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se članu uprave, koji je ujedno zaposlen u društvu, isplatiti neoporeziva otpremnina, kada mu poslodavac otkaže ugovor nakon dvije godine neprekidnog rada?

Izmjena vrijednosti boda odvjetničke Tarife

Vi pitate - mi odgovaramo

U parničnom postupku radi naknade štete odbijena je moja tužba i tužbeni zahtjev pa sam dužan odvjetniku koju me zastupao u tom postupku nadoknaditi troškove zastupanja. Postupak je trajao tri godine. Kolika je vrijednost boda?

Osporavanje pravilnika o unutarnjem redu u upravnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Državni službenik nezadovoljan je rasporedom na radno mjesto koji mu je određen nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu državnog tijela. Može li, osim osporavanja zakonitosti rješenja o rasporedu, službenik u upravnom sporu osporavati i zakonitost, odnosno svrhovitost pravilnika na kojem se sporni raspored temelji?

Druga osobito važna činjenica kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se odbijanje potpisivanja novog ugovora o radu, kojim se iz poslovnih razloga mijenjaju uvjeti rada i opseg prava radnika, smatrati „drugom osobito važnom činjenicom zbog koje nastavak radnog odnosa više nije moguć“, dakle razlogom za izvanredni otkaz, kako to tumači poslodavac?

Odobrenje za obavljanje dodatnog posla

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine zatečen je u obavljanju poslova za drugu pravnu osobu. Upozoren na to da je za takvu aktivnost morao prethodno zatražiti odobrenje pročelnika, odgovorio je da je riječ o poslovima koji nemaju nikakve veze s poslovima koje on obavlja u upravnom tijelu Općine te da zbog toga nije bio obvezan tražiti odobrenje za obavljanje dodatnog posla. Je li opisana interpretacija propisa ispravna, odnosno je li službenik ipak trebao zatražiti odobrenje pročelnika za rad kod drugoga, izvan radnog vremena?

Filteri