Informator broj 6738-6739 od 04. srpnja 2022. i 11. srpnja 2022.

UVODNIK

Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice

Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice institut je kojim prestaje pravo vlasništva pojedinog suvlasnika posebnog dijela nekretnine na odgovarajućem suvlasničkom dijelu. Isključenje iz suvlasničke zajednice provodi se na prijedlog većine ili manjine suvlasnika, a odluku o tome donosi sud u postupku u kojem suvlasnici moraju dokazati da su aktivno legitimirani te da postoje osnovani razlozi za isključenje pojedinog etažnog vlasnika iz suvlasničke zajednice. S obzirom na to da pravni poredak štiti pravo vlasništva kao jednu od najvećih vrednota, isključenje iz suvlasništva je krajnje sredstvo za kojim suvlasnici mogu posegnuti kad im je ponašanjem jednog suvlasnika zajedničko stanovanje postalo tegobno. O tome govori i ne baš obilna sudska praksa, nastala u primjeni navedenog instituta, jer suvlasnici rijetko posežu za tim pravnim sredstvom.
Autorica: Josipa Verović, mag. iur.   

Sadržaj

Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice
Autor: Josipa Verović

Stručni članak

Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice institut je kojim prestaje pravo vlasništva pojedinog suvlasnika posebnog dijela nekretnine na odgovarajućem suvlasničkom dijelu. Isključenje iz suvlasničke zajednice provodi se na prijedlog većine ili manjine suvlasnika, a odluku o tome donosi sud u postupku u kojem suvlasnici moraju dokazati da su aktivno legitimirani te da postoje osnovani razlozi za isključenje pojedinog etažnog vlasnika iz suvlasničke zajednice. S obzirom na to da pravni poredak štiti pravo vlasništva kao jednu od najvećih vrednota, isključenje iz suvlasništva je krajnje sredstvo za kojim suvlasnici mogu posegnuti kad im je ponašanjem jednog suvlasnika zajedničko stanovanje postalo tegobno. O tome govori i ne baš obilna sudska praksa, nastala u primjeni navedenog instituta, jer suvlasnici rijetko posežu za tim pravnim sredstvom.

Relocatio tacita
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Relocatio tacita, lat. prešutni ponovni najam ili zakup, u rimskoj pravnoj tradiciji izražava pravilo prema kojem se ugovor o najmu ili zakupu sklopljen na određeno vrijeme prešutno obnavlja ako najmoprimac ili zakupoprimac nastavi koristiti stvar nakon isteka toga vremena, a najmodavac ili zakupodavac se tome ne usprotivi.

Je li rast poduzeća doista imperativ?
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Jedan od važnih ciljeva poslovanja s kojim se susreće svaki menadžer jest rast poduzeća te se pritom javlja pitanje koji je obujam poslovanja najbolji. Povećanje poslovanja i poslovnih detalja nosi brojne izazove. Uvriježeno je mišljenje da veliko poduzeće znači i velik profit, no to uopće ne mora biti istina jer su mnoga velika poduzeća u gubicima. Je li rast poslovanja doista imperativ svakog poduzeća ili je bolje biti malo i etablirano poduzeće koje razvija kvalitetan odnos sa svojim klijentima, autorica analizira u ovom članku.

Odgoda ovrhe kao „privremena“ zaštita potrošača
Autor: Alen Golub

Stručni članak

Autor u članku analizira zakonski okvir instituta odgode ovrhe na prijedlog ovršenika kao mogućnost zaštite ovršenika u ovršnom postupku radi namirenja tražbine, koja proizlazi iz ništetnih ugovornih odredaba potrošačkog ugovora te utjecaj pravnog stajališta izraženog u presudi Suda EU C-407/18 da kada postoji mogućnost odgode ili prekida ovrhe po prijedlogu ovršenika, tada ovršni sud ne bi mogao odbiti ovršni zahtjev, niti provedbu ovrhe zbog eventualne nepoštene ugovorne odredbe po službenoj dužnosti, već isključivo po prijedlogu ovršenika. Uz prikaz recentne sudske prakse, predmet članka je i analiza mogućnosti primjene Zaključka sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 11. ožujka 2022., o obvezi ovršnog suda da po službenoj dužnosti provjeri nepoštenost ugovornih odredbi potrošačkog ugovora, odnosno preispita sadrži li potrošački ugovor nepoštene (ništetne) ugovorne odredbe, bez obzira na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe.

Porezni praktikum: Isplata neoporezive potpore zbog invalidnosti radnika
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Kada je radniku prema posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje, tada poslodavac može takvom radniku isplatiti novčanu potporu. Hoće li u konkretnom slučaju biti riječ o obvezi ili o mogućnosti isplate, određuje se izvorima radnog prava, a u ovom poreznom praktikumu ukazujemo na praktične pojedinosti neoporezive isplate takve novčane potpore.

Ispravljanje pogreške u maticama o državljanstvu
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Zakonom o hrvatskom državljanstvu osigurava se kontinuitet propisa o državljanstvu koji su bili na snazi prije 1990., uvažavajući upise i izbore koje su građani u svezi s državljanstvom, na temelju tih propisa činili. Međutim, nerijetko se prilikom upisa u matične knjige potkrade pogreška, koja se ispravlja godinama ili desetljećima nakon izvršenog upisa. Slijedom toga, autor nam predstavlja nekoliko predmeta u kojima je Ustavni sud odlučivao o tome je li ispravak pogrešnog upisa u matičnu knjigu povrijedio i ustavna prava građana.

Vremeplov: Sporazum iz Simle o okončanju indijsko-pakistanskog rata iz 1971. – 2. srpnja 1972.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Podjela „Britanske Indije“ (naziv za zemlje indijskog potkontinenta koje su od 1858. do 1947. bile britanske kolonije) na dva neovisna dominiona, Indiju i Pakistan, 1947. godine, donijela je sukobe i neprijateljstvo između te dvije zemlje koje traje do danas. Indija i Pakistan su od 1947. do danas bile u ratu četiri puta, a razlog većine njih, osim rata iz 1971., leži u sporu oko Kashmira, područja u Himalajima. 

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 3. i 4. ZUP-a

Prestanak obveze uzdržavanja
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kao mjerodavan dan prestanka obveze uzdržavanja jest dan utvrđen pravomoćnom presudom u postupcima pokrenutima po osnovi čl. 429 st. 1. i 2. Obiteljskog zakona, a ne dan kada su za to bile ispunjene zakonske pretpostavke.

Naknada štete zbog uvjeta u zatvoru – dopuštenost prigovora na temelju članka 23. Ustava
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nekorištenje preventivnih sredstava na temelju Zakona o izdržavanju kazne zatvora prije podnošenje tužbe za naknadu štete protiv države zbog neprimjerenih uvjeta u zatvoru, ne može ići na teret podnositelju, koji u vrijeme dok je bio u mogućnosti koristiti ta sredstva nije znao da je njihovo korištenje uvjet dopuštenosti ustavne tužbe na temelju članaka 23. i 25. Ustava.

Obvezno pravo – pobijanje dužnikovih pravnih radnji – opće pretpostavke - dospjelost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dospjelost vjerovnikove tražbine za isplatu, kao jedna od općih pretpostavki za pobijanje dužnikovih pravnih radnji poduzetih na štetu vjerovnika, mora postojati u trenutku podnošenja tužbe.

Sigurnost prometa na cestama – negativni bodovi odnose se na sve kategorije vozila
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prikupljeni negativni prekršajni bodovi zbog kojih se ukida i oduzima vozačka dozvola odnose se na sve (a ne samo na neke) kategorije vozila.

Istražni zatvor zbog težih duševnih smetnji
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Istražni zatvor odredit će se protiv okrivljenika ako postoji vjerojatnost da bi okrivljenik koji je u vrijeme počinjenja protupravnog djela bio neubrojiv, mogao zbog težih duševnih smetnji počiniti teže kazneno djelo, o čemu će se prethodno pribaviti mišljenje vještaka psihijatra, a o određivanju istražnog zatvora izvijestiti uprava zatvora radi upućivanja okrivljenika u zdravstvenu ustanovu.

Grbac protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Domaći sudovi nisu utvrdili je li vlasništvo predmetne nekretnine podnositelj zahtjeva stekao po sili zakona u vrijeme kada je izvorna verzija članka 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. još bila na snazi, zbog pogrešnog stava da se navedeno razdoblje ne može uračunati u rok za stjecanje dosjelošću nekretnina u društvenom vlasništvu, pa propust domaćih sudova da podnositelju zahtjeva u konačnici priznaju dosjelost iako njegov zahtjev za utvrđenje prava vlasništva ima dovoljno uporišta u nacionalnom pravu, predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva.

Imenovanje zamjenika direktora trgovačkog društva u vlasništvu JLS-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Općina je osnovala razvojnu agenciju u formi trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, u kojem je zaposlen samo direktor (uprava), a načelnik Općine je jedini član skupštine društva. Od nedavno, direktor je na bolovanju i odbija dogovor o nastavku poslova s osnivačem, a pritom odbija i objaviti natječaj za zapošljavanje njegove zamjene. Slijedom toga, načelnik želi imenovati zamjenu direktora koja će nastaviti rad na započetim poslovima. Može li načelnik imenovati zamjenika direktora i na koji način?

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li za utvrđivanje hrvatskog državljanstva dovoljno da je stranka u vrijeme FNRJ/SFRJ imala hrvatsko republičko državljanstvo, odnosno da je ispunjavala pretpostavke za priznavanje hrvatskoga republičkog državljanstva?

Obustava postupka osiguranja u slučaju da je predlagatelj osiguranja ishodio ovrhu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako postupiti u slučaju kada je na temelju rješenja suda, kojim je određena prethodna mjera, izvršena zapljena novčanih sredstava po računu protivnika osiguranja, a naknadno su nastupili uvjeti za ovrhu?

Prijavitelj nepravilnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko se smatra prijaviteljem nepravilnosti od 23. travnja 2022., od kada je na snazi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, i kakva je razlika u odnosu na prije?

Rok za predaju obračuna troškova službenog putovanja u inozemstvo za državne službenike

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem roku državni službenik, po povratku sa službenog putovanja iz inozemstva, mora predati obračun putnih troškova i izvještaj o obavljenom službenom putovanju?

Filteri