Informator broj 6791-6792 od 10. srpnja 2023. i 17. srpnja 2023.

UVODNIK

Stjecanje i upis prava vlasništva pravnih osoba i državljana država članica EU-a na poljoprivrednom zemljištu u RH nakon 1. srpnja 2023.

Aktom o pristupanju Europskoj uniji Republika Hrvatska osigurala je sedmogodišnje prijelazno razdoblje u kojem je zadržala ograničenja prodaje poljoprivrednog zemljišta pravnim i fizičkim osobama iz EU-a, uz mogućnost produljenja toga roka za još tri godine. Taj je rok i produljen za dodatne tri godine, da bi konačno moratorij istekao 30. lipnja 2023. Stoga, od 1. srpnja 2023. pravne osobe i državljani zemalja članica EU-a mogu slobodno kupovati poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Stoga, u ovom članku autorica podsjeća na do sada važeći te pojašnjava novi režim glede stjecanja vlasništva poljoprivrednog zemljišta osoba iz EU-a. Pritom posebno obrađuje temu upisa prava vlasništva u zemljišnu knjigu i isprave koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uknjižbu.
Autorica: Andrea Simic Rukavina

Sadržaj

Stjecanje i upis prava vlasništva pravnih osoba i državljana država članica EU-a na poljoprivrednom zemljištu u RH nakon 1. srpnja 2023.
Autor: Andrea Simić-Rukavina

Stručni članak

Aktom o pristupanju Europskoj uniji Republika Hrvatska osigurala je sedmogodišnje prijelazno razdoblje u kojem je zadržala ograničenja prodaje poljoprivrednog zemljišta pravnim i fizičkim osobama iz EU-a, uz mogućnost produljenja toga roka za još tri godine. Taj je rok i produljen za dodatne tri godine, da bi konačno moratorij istekao 30. lipnja 2023. Stoga, od 1. srpnja 2023. pravne osobe i državljani zemalja članica EU-a mogu slobodno kupovati poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Stoga, u ovom članku autorica podsjeća na do sada važeći te pojašnjava novi režim glede stjecanja vlasništva poljoprivrednog zemljišta osoba iz EU-a. Pritom posebno obrađuje temu upisa prava vlasništva u zemljišnu knjigu i isprave koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uknjižbu.

De locationibus legibusque locationum proponendis et in tabulas municipi referendis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

De locationibus legibusque locationum proponendis et in tabulas municipi referendis, lat. o izlaganju ugovora o zakupu i posebnih odredaba o zakupu te njihovu unošenju u municipalne tablice (javni zapisnik, dnevnik poslova), naslov je 63. odredbe municipalnih zakona (leges municipales) gradova Malaca i Irni koji su se nalazili na teritoriju današnje Španjolske.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

SLOBODNI DANI UMJESTO ISPLATE POVEĆANE PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD, KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA, PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR NAKON NEPLAĆENOG DOPUSTA, NOĆNI RAD MALOLJETNIH I PUNOLJETNIH RADNIKA, RAD NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I RAD NA DALJINU, ROK NA KOJI SE MOŽE SKLOPITI UGOVOR O RADU SA STRANIM RADNICIMA, PRAVO NA ŠTRAJK RADNIKA I PRAVILA O POSLOVIMA KOJI SE NE SMIJU PREKIDATI, STANKA, POSTUPAK ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968., PRIMJENA ODREDBE ČLANKA 176. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, PČELINJAK PREMA PRAVILNIKU O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA, GRAĐENJE NA TEMELJU GLAVNOG PROJEKTA, GRADNJA SPREMIŠTA U MASLINIKU NA ZEMLJIŠTU IZVAN ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA MORA, VISINA BODA KOMUNALNE NAKNADE, UGOVOR O IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE.

Prijedlog novog uređenja dostave sudskih pismena
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Uskoro u zakonsku proceduru donošenja ulazi Prijedlog Zakona o dostavi sudskih pismena kako bi se pristupilo cjelovitom uređenju instituta dostave kojim će se standardizirati, pojednostavniti i ujednačiti pravila o dostavi u svim sudskim postupcima. U ovom članku autorica prikazuje što nam donosi Prijedlog Zakona o dostavi sudskih pismena u odnosu na sadašnje uređenje dostave te kakve nas važne novosti očekuju.

Pravni okvir financiranja javnih potreba u kulturi
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Autor članka utvrđuje da je financiranje javnih potreba u kulturi jedan od najvažnijih instrumenata kulturne politike. Stoga je uređenje načina financiranja kulture osobito važno za svaku zajednicu. Na tragu takvog shvaćanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi pitanje financiranja javnih potreba u kulturi uređuje na prikladniji i suvremeniji način od svoga prethodnika, sprječava dvostruko financiranje iz različitih javnih izvora, uređuje financiranje ustanova, itd. Autor predstavlja odredbe zakona kojima je uređen postupak financiranja javnih potreba u kulturi i upozorava na promjene u odnosu na prethodni zakon.

Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2022.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Porezna uprava je tijekom svibnja 2023. započela s povratom poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2022. Međutim, neovisno o tome porezni obveznici imaju mogućnost podnijeti prigovor na zaprimljeno privremeno porezno rješenje ako smatraju da su podaci za izračun u posebnom postupku nepotpuni ili netočni. Prigovor se podnosi do 31. srpnja 2023. Iznimno, porezni obveznici koji će privremeno porezno rješenje zaprimiti nakon 30. lipnja 2023., mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja, a prigovor ne odgađa izvršenje rješenja.

Doprinosi za dodatna osiguranja za dobrovoljne vatrogasce
Autor: Sandra Pezo

Stručni članak

Doprinos profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u obavljanju zadataka iz njihova djelokruga, neupitan je. S obzirom na potrebu za dobrovoljnim vatrogascima, autorica u članku piše o obračunu doprinosa za dodatna osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca te daje primjer obračuna i iskazivanja na Obrascu JOPPD.

Vremeplov: Ugovor o Rajnskoj konfederaciji – 12. srpnja 1806.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Napoleonova pobjeda kod Austerlitza 1805. bila je jedna od njegovih najvećih i najslavnijih bitaka. Austrijanci su bili prisiljeni tražiti primirje i potpisati ponižavajući, koji je označio početak kraja Svetog Rimskog Carstva. Na njegov raspad bitno je utjecalo osnivanje Rajnske konfederacije, saveza 15 njemačkih država pod Napoleonovom zaštitom. 

Abecedarij upravnog postupka: Razlozi i rok za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 123. st. 3. i 4. ZUP-a

Odgovornost za štetu od napuštenog nadgrobnog spomenika
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada se na napuštenom grobnom mjestu nalazila izgrađena oprema - nadgrobni spomenik sa stećkom, a koji je pao na tužiteljicu, sukladno odredbama Zakona o grobljima i ZV isti se smatra napuštenom imovinom kojom slobodno raspolaže organizacija koja se brine za upravljanje i održavanje Gradskog groblja te ista odgovara za štetu po načelu predmnijevane krivnje.

Stečajno pravo – pogrešno upućivanje u parnicu - pravne posljedice
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada ne postoji ovršna isprava, a tražbinu je priznao stečajni upravitelj, i osporio neki od stečajnih vjerovnika, tada se na parnicu upućuje stečajni vjerovnik čija je tražbina osporena, a u takvoj parnici osporavatelj nastupa u ime i za račun stečajnoga dužnika.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupcima u kojima pravni lijekovi predstavljaju djelotvorna pravna sredstva, podnositelji su dužni prije podnošenja ustavne tužbe dati sudu koji odlučuje o tom pravnom lijeku stvarnu mogućnost da otkloni navodnu povredu ustavnih prava.

Naknada štete – isključiva odgovornost/doprinos za štetu
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema doprinosa oštećenika nastaloj šteti i ako je oštećenik mogao uočiti vozilo koje nailazi, u situaciji kada je riječ o prelasku kolnika udaljenosti 1 m od obilježenog pješačkog prijelaza u zoni smirenog prometa, koji je oštećenik započeo kada se vozilo nalazilo na udaljenosti od oko 15 metara te pritom nije istrčao na cestu, i kada je u takvoj situaciji postupio kao svaki prosječan pješak jer je realno mogao očekivati zaustavljanje osobnog automobila.

Supergav Albania SHPC protiv Albanije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Rok za podnošenje ustavne tužbe počinje teći tek od dana kad je stranka primila odluku suda protiv koje podnosi ustavnu tužbu, neovisno o eventualnoj prijašnjoj obavijesti na internetskoj stranici suda da je odluka donesena.

Prijam u službu bez provođenja natječaja

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je zaposlena kao predstojnik u ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), i uskoro joj istječe mandat. Postignut je dogovor o tome da prijeđe na rad u Jedinstveni upravni odjel Općine. Može li odmah nakon prestanka mandata prijeći na rad u JUO, ili je potrebno da nakon prestanka mandata predstojnika bude zaposlena na odgovarajućem radnom mjestu u ispostavi HZMO-a pa da tek potom prijeđe na rad u JUO?

Troškovi premještanja vozila

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li osnovan zahtjev prema vlasniku odnosno korisniku vozila da snosi troškove premještanja vozila kada u parničnom postupku nije dokazano da je vlasnik odnosno korisnik vozila ispunio uvjete propisane člankom 84. i 86. Zakona o sigurnosti prometa na cestama?

Evidencija za rad na izdvojenom mjestu rada i isplata naknade za podmirivanje troškova za rad

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada je poslodavac s radnikom ugovorio obavljanje posla od kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, što treba sadržavati evidencija poslodavca kako bi radniku mogao isplatiti neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova za obavljeni rad na izdvojenom mjestu rada?

Postupanje poslodavca po rješenju o ovrsi ako se plaća radniku isplaćuje na račun u banci

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li poslodavac koji radniku isplaćuje plaću na bankovni račun dužan postupiti na temelju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kojim je ovrha određena općenito na imovini, ili je dužan postupiti samo na temelju rješenja suda kojim je određena ovrha na plaći, i to samo za određene slučajeve kako to propisuje članak 197. st. 2. Ovršnog zakona?

Zatezna kamata od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Filteri