Informator broj 6650 od 26. listopada 2020.

UVODNIK

Kritički osvrt na bitnu povredu parničnog postupka - nedostaci presude zbog kojih se ona ne može ispitati

Novelom Zakona o parničnom postupku iz 2019. uvedene su brojne važne promjene u zakonodavnom uređenju parničnog postupka. Među brojnim izmjenama ostala je gotovo nezamijećena zakonodavna intervencija u odredbu članka 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku. Riječ je o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka s izuzetno širokom primjenom u praksi. U članku Vladimir Vučković, mag. iur., kritički analizira zakonodavno uređenje te odredbe te posebno ističe nejasnoće i nelogičnosti nastale nakon donošenja Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.
Autor: Vladimir Vučković, mag. iur.

Sadržaj

Kritički osvrt na bitnu povredu parničnog postupka - nedostaci presude zbog kojih se ona ne može ispitati
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Novelom Zakona o parničnom postupku iz 2019.[1] uvedene su brojne važne promjene u zakonodavnom uređenju parničnog postupka. Među brojnim izmjenama ostala je gotovo nezamijećena zakonodavna intervencija u odredbu članka 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku[2]. Riječ je o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka s izuzetno širokom primjenom u praksi. U članku Vladimir Vučković, mag. iur., kritički analizira zakonodavno uređenje te odredbe te posebno ističe nejasnoće i nelogičnosti nastale nakon donošenja Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.

FACTA, QUAE, DUBIUM EST, QUO ANIMO FIANT, IN MELIOREM PARTEM INTERPRETEMUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Regula facta, quae, dubium est, quo animo fiant, in meliorem partem interpretemur nedvojbeno je zadržala svoju aktualnost i danas, a interpretacijsko pravilo sadržano u njoj preuzeto je posredstvom rimsko-kanonske pravne tradicije u suvremene pravne sustave.

Porezni nadzor u predstečajnom i stečajnom postupku
Autor: Zdravko Vukšić

Stručni članak

Porezni nadzor kod poreznog obveznika koji ima pokrenut predstečajni ili stečajni postupak može prouzročiti niz specifičnih dvojbi. Neke su od njih kako postupiti kada porezni obveznik pokrene stečaj tijekom trajanja poreznog nadzora, odnosno kada porezni nadzor treba obustaviti. Na ta i druga slična pitanja autor daje odgovor u ovom članku te pruža i neka vlastita stajališta i razmišljanja.

Problematika ovlaštenika prava na pomoć za oštećenja nastala u potresu
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku se autor bavi pitanjem pretvorbe stanarskog prava na stanovima u društvenom vlasništvu i je li pretvorba u cijelosti provedena, te nije li ipak konačno, posebice s obzirom na činjenicu očekivanog angažmana Republike Hrvatske u (su)financiranju radova na obnovi uništenog i oštećenog u potresu u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji te Krapinsko-zagorskoj županiji, vrijeme da se za stanove koji nisu bili objekt pretvorbe riješi postojeće stanje i imenuje titular prava vlasništva na/glede takvih stanova.

Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
Autor: Lana Putrić

Stručni članak

Prijelaznim odredbama Zakona o cestama uređen je upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. Riječ je o odredbama koje sudu daju ovlast da po službenoj dužnosti u zemljišnu knjigu upiše nerazvrstanu cestu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Autorica pojašnjava postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i analizira primjer sudske prakse u slučaju kada je prije upisani vlasnik izjavio žalbu protiv rješenja zemljišnoknjižnog suda.

Slobodna ocjena i načelo razmjernosti u upravnom postupku
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Odlučivanje po slobodnoj ocjeni u upravnom postupku sa sobom ponekad veže i primjenu načela razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa. Predstavljajući konkretan predmet, u kojemu je upravni sud odlučivao o tužbi protiv rješenja sanitarne inspekcije, kojim je zabranjeno obavljanje djelatnosti koja stvara buku u naseljenom mjestu, autor pojašnjava zbog čega je vezu između slobodne ocjene i načela razmjernosti u obrazloženju upravnog akta potrebno dobro obrazložiti.

Vremeplov: Predsjednički akt iz Brazilije (Ekvadorsko-peruanski teritorijalni spor) – 26. listopada 1998.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Potpisivanjem Predsjedničkog akta iz Brazilije (glavni grad Brazila), 26. listopada 1998., okončan je jedan od najduljih teritorijalnih sporova na američkom tlu – granični spor između dviju latinskoameričkih država, Ekvadora i Perua, koji je trajao više od jednog stoljeća i zbog čega su te dvije zemlje više puta ratovale.

Abecedarij upravnog postupka: Neposredno rješavanje u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 49. toč. 1. ZUP-a

Macovei protiv Rumunjske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositeljici zahtjeva povrijeđeno je pravo na slobodu izražavanja zbog presude kojom joj je naloženo plaćanje naknade štete zbog klevete. Podnositeljica zahtjeva je kao političarka prozvala drugog političara, ističući njegovo ponašanje kao odvjetnika i istovremeno zastupnika u parlamentu, kao primjer političke korupcije

Zabrana zlostavljanja osobe lišene slobode – povreda članaka 23. i 25. Ustava u materijalnom i postupovnom aspektu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Primjena sile prema pojedincu lišenom slobode, koja nije bila striktno nužna radi njegova ponašanja, a posljedice koje su bile teške tjelesne ozljede i takav stupanj psihičke nestabilnosti da je pokušao počiniti samoubojstvo, predstavlja povredu članaka 23. i 25. Ustava u materijalnom aspektu. Neprovođenje dodatnih radnji koje su se u okolnostima slučaja razumno mogle provesti radi utvrđivanja identiteta odgovornih osoba, povezano s ranijom obustavom istrage protiv osobe identificirane da je prema pojedincu primijenila silu dok je bio lišen lobode, predstavlja povredu istih odredaba u postupovnom aspektu

Obvezno pravo – naknada štete – kamate
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na naknadu nenovčane materijalne štete, koja nije reparirana, kamate pripadaju od donošenja prvostupanjske presude, a ne od dana izvršene procjene, odnosno izrade nalaza (u primjeni Zakona o obveznim odnosima - Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 i 88/01)

Odvjetnički trošak – rok zastarijevanja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Potraživanja iz ugovora o zastupanju za obavljene radnje po punomoći o zastupanju zastarijevaju u općem zastarnom roku od pet godina, a sve u smislu odredbe čl. 225. ZOO-a. Prema odredbi čl. 215. st. 1. ZOO-a, zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano

Zakon o izvlaštenju - tijek zakonske zatezne kamate
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza isplate naknade za izvlašteno zemljište nastaje tek donošenjem rješenja o izvlaštenju pa zakonska zatezna kamata ne može početi teći prije nego što je obveza utvrđena. Okolnost što je prethodno rješenje o izvlaštenju poništeno ne može dovesti do određivanja kamate od ranijeg datuma

Zapošljavanje umirovljenog službenika na službeničkim poslovima

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom 2020. u Općini se povećao opseg posla u svezi s obračunom komunalne naknade i komunalnog doprinosa pa se pojavila potreba privremenog zapošljavanja osobe koja će pomoći pri rješavanju konkretnih upravnih predmeta. Može li Općina objaviti oglas sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i na opisanim poslovima privremeno, na pola ili na puno radno vrijeme, zaposliti umirovljenu službenicu koja je taj posao u Općini obavljala do 2016., kada je otišla u mirovinu?

Porezni tretman isporuke otpada

Vi pitate - mi odgovaramo

Namjeravamo prodati željezni otpad koji je nastao nakon rastavljanja i rezanja dijelova starog stroja koji društvu više nije potreban jer je prije rastavljanja i rezanja godinama bio neupotrebljiv. Budući da taj otpad želimo prodati poduzetniku u tuzemstvu, moramo li pri takvoj isporuci obračunati porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje prijenos porezne obveze?

Zakonska zatezna kamata i ovrha nakon prestanka posebnih okolnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Što će biti s ovršnim postupcima i zastojem zakonske zatezne kamate nakon proteka produljenog roka zastoja određenog odlukom Vlade Republike Hrvatske?

Pogrešna uputa službene osobe u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka se oslonila na informaciju službenika mirovinskog osiguranja, koji ju je uputio da joj obrt u mirovanju ne utječe na iznos mirovinskog faktora za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti. Međutim, doneseno je rješenje s nepovoljnijim faktorom. Utječe li na opseg prava stranke činjenica da je prethodno bila pogrešno poučena?

Osnivanje prava stanovanja u korist treće osobe

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li na suvlasničkoj nekretnini, stanu koji je u suvlasništvu triju braće, samo jedan od njih osnovati ugovorom pravo stanovanja u korist treće osobe, odnosno može li ta osoba na temelju takvog ugovora valjano koristiti cijelu nekretinu?

Filteri