Informator broj 6715 od 24. siječnja 2022.

UVODNIK

Nove Posebne uzance o građenju

Sutkinja Maja Josipović u ovom članku prikazuje Nove Posebne uzance o građenju (Nar. nov., br. 137/ 21), koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021., a donose nove definicije, posebno uređuju proturječje projekta i troškovnika, naplatu izvantroškovničkih radova, vrste cijena radova i njihovih promjena, krajnji rok naplate penala, izdavanje situacija, provođenje okončanog obračuna, jamstva, garancije za otklanjanje nedostataka, raskid ugovora i dr.
Autorica: mr. sc. Maja Josipović

Sadržaj

Nove Posebne uzance o građenju
Autor: Maja Josipović

Stručni članak

Sutkinja Maja Josipović u ovom članku prikazuje Nove Posebne uzance o građenju (Nar. nov., br. 137/ 21), koje se primjenjuju od 21. prosinca 2021., a donose nove definicije, posebno uređuju proturječje projekta i troškovnika, naplatu izvantroškovničkih radova, vrste cijena radova i njihovih promjena, krajnji rok naplate penala, izdavanje situacija, provođenje okončanog obračuna, jamstva, garancije za otklanjanje nedostataka, raskid ugovora i dr.

Posljednji pozdrav prof. dr. sc. Marku Petraku autoru i uredniku rubrike Traditio iuridica
Autor: Novi informator

Stručni članak

S velikim žaljenjem opraštamo se od velikog pravnika, filozofa, znanstvenika, čovjeka velikog uma i srca te istinskog zaljubljenika u pravo, pravnu znanost i filozofiju, prof. dr. sc. Marka Petraka, redovitog profesora u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dugogodišnjeg autora i urednika omiljene Informatorove rubrike „Traditio iuridica“.

O upravnom sporu pune jurisdikcije
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Pojam spora pune jurisdikcije jedan je od pojmova koji su obilježili prvih deset godina upravnog sudovanja nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. Sudac Upravnoga suda u Rijeci, doc. dr. sc. Alen Rajko, pojašnjava značenje i doseg toga pojma, i ukazuje na to da navedeni pojam sadržava više od puke ovlasti upravnog suda da samostalno odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke.

Novi Zakon o proračunu
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

U članku autorica donosi sažetak najbitnijih odredbi novog Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. Naglasak je na novostima u odnosu na uređenje iz prije važećeg Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15), koji je uz dvije izmjene i dopune bio na snazi punih trinaest godina.

Regulatorna neusklađenost pravnog položaja izvanbračne zajednice
Autor: Nevenka Šernhorst

Stručni članak

U članku autorica, kroz pregled mjerodavnih propisa, prikazuje različitosti u odnosu na bračnu zajednicu, neusklađeno uređivanje pravnih odnosa koji se tiču same izvanbračne zajednice, te kroz sudsku praksu otkriva brojne teškoće s kojima se susreću stranke i sudovi u postupcima dokazivanja postojanja izvanbračne zajednice, radi ostvarivanja najčešće imovinskih prava izvanbračnih drugova.

Tri važne odluke Ustavnog suda RH o covid potvrdama
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Ustavni sud RH je 21. prosinca 2021. donio rješenja u tri predmeta kojima je dao svoje stajalište o postupanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Stožer) glede pandemije bolesti COVID-19, kao i glede uporabe covid potvrda u dijelovima javnog sektora. U ovom članku autor daje pregled najbitnijih stajališta Ustavnog suda.

Vremeplov: Suđenje (kineskoj) Četveročlanoj bandi – 25. siječnja 1981.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Razvitak Narodne Republike Kine, nakon Kineskog građanskog rata (1927.-1949.), započeo je velikom agrarnom reformom, dijeljenjem zemlje seljacima i masovnim ubojstvima zemljoposjednika, a nastavljen je daljnjom reformom, nazvanom Veliki skok naprijed, koja je Kinu trebala pretvoriti u industrijskog diva.

Abecedarij upravnog postupka: Osobna dostava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 85. st. 2. ZUP-a

Upravni spor - imenovanje prinudnog upravitelja zgrada
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema povrede prava na pristup sudu zbog odbačaja tužbe koju je protiv jedinice lokalne samouprave, zbog nedonošenja odluke o zahtjevu da ga se postavi prinudnim upraviteljem zgrada, podnijelo društvo čija je poslovna djelatnost upravljanje zgradama jer se u upravnom postupku ne provodi određivanje prinudnog upravitelja zgrada niti se o izboru upravitelja donosi upravni akt.

Naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – zemljište privedeno namjeni - značenje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sukladno čl. 17. st. 5. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, pod zemljištem privedenim namjeni smatra se ono zemljište na kojem je izgrađen objekt ili su izvedeni znatniji radovi na objektu kao i ono zemljište na kojem je općina, odnosno grad izvršila pripremu za izgradnju – a pod pripremom za izgradnju ne može se smatrati samo izrada plana uređenja zemljišta.

Stvarno pravo – vlasništvo – obveze vlasnika prema posjedniku – zahtjev za naknadu nužnih i korisnih troškova
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev posjednika za naknadu nužnih i korisnih troškova ulaganja u vlasnikovu stvar dospijeva prema vlasniku u trenutku kad posjednik takav zahtjev suprotstavi vlasniku, koji od njega zahtijeva vraćanje stvari ili kad posjednik preda stvar vlasniku.

Prekršajno pravo – odustanak okrivljenika od podnesenog prigovora na izdani prekršajni nalog
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako okrivljenik nakon podnošenja prigovora plati prekršajnim nalogom izrečenu novčanu kaznu, smatra se da je time odustao od podnesenog prigovora, pod uvjetom da je na to bio upozoren uputom o pravnom lijeku.

Zakon o mirovinskom osiguranju – nepripadna isplata mirovinskog primanja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na početak i tijek zastare utvrđenja nepripadne isplate mirovinskog primanja primjenjuju se odredbe članaka 168. i 169. Zakona o mirovinskom osiguranju, kao lex specialis, a ne odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Naknada službeniku za prisutnost na sjednici predstavničkog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Sjednici predstavničkog tijela uvijek prisustvuje pročelnik ili, ako je on spriječen, drugi službenik jedinstvenog upravnog odjela, s ciljem pružanja stručne potpore predsjedniku i članovima predstavničkog tijela. S obzirom na to da se sjednice predstavničkog tijela u pravilu održavaju u popodnevnim ili večernjim satima, izvan redovitog radnog vremena upravnog tijela, ima li službenik koji prisustvuje sjednici pravo na naknadu?

Dan s kojim je službenik udaljen iz službe

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li rješenjem o udaljenju državnog službenika iz službe kao dan početka udaljenja biti određen dan koji prethodi izvršnosti toga rješenja?

Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kao ovrhovoditelj dostavili smo na izravnu naplatu bjanko zadužnicu. Budući da se tražbina iz nje nije naplatila prisilnim putem, bjanko zadužnicu želimo povući iz redoslijeda naplate. Budući da s dužnikom želimo sklopiti nagodbu radi obročne naplate dospjelog duga, možemo li istu bjanko zadužnicu dostaviti ponovno na izravnu naplatu ako se dužnik ne bi pridržavao uvjeta iz sklopljene nagodbe?

Provođenje testa razmjernosti u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Člankom 6. Zakona o općem upravnom postupku načelo razmjernosti utvrđeno je kao jedno od načela upravnog postupka, a člankom 145. utvrđena je obveza razmjernosti u izvršenju. Što to načelo uopće znači u praktičnom postupanju, odnosno na koji se način u upravnom postupku provodi test razmjernosti?

Izvješćivanje operatera platformi sukladno DAC 7

Vi pitate - mi odgovaramo

Do kada je, sukladno DAC-u 7, potrebno izvijestiti o informacijama o prodavatelju i transakcijama?

Filteri