Informator broj 6669 od 08. ožujka 2021.

UVODNIK

Slučajan odabir CHF kredita kao sredstva za stjecanje neočekivane zarade

Ključno pitanje koje se postavlja nakon donošenja Odluke i rješenja Ustavnog suda RH U-III-4150/2019 i dr. od 3. veljače 2021. jest kakve će pravne implikacije ta Odluka imati za korisnike kredita s valutnom klauzulom u CHF-u. Naime, prema nekim medijskim napisima ta Odluka značila bi da bi 70.000 potrošača moglo podnijeti tužbu radi isplate iznosa preplaćenih kredita sa zakonskim zateznim kamatama, u ukupnoj vrijednosti čak 10 milijardi kuna1. O tim aspektima, kao i o dosezima te ustavnosudske odluke piše prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.
Autorica: Aleksandra Maganić, prof. dr. sc.

Sadržaj

Slučajan odabir CHF kredita kao sredstva za stjecanje neočekivane zarade
Autor: Aleksandra Maganić

Stručni članak

Ključno pitanje koje se postavlja nakon donošenja Odluke i rješenja Ustavnog suda RH U-III-4150/2019 i dr. od 3. veljače 2021. jest kakve će pravne implikacije ta Odluka imati za korisnike kredita s valutnom klauzulom u CHF-u. Naime, prema nekim medijskim napisima ta Odluka značila bi da bi 70.000 potrošača moglo podnijeti tužbu radi isplate iznosa preplaćenih kredita sa zakonskim zateznim kamatama, u ukupnoj vrijednosti čak 10 milijardi kuna1. O tim aspektima, kao i o dosezima te ustavnosudske odluke piše prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Hrvatski državni sudovi nisu se u svojoj praksi do sada pozivali na kanone VI. knjige CIC-a, što ne znači da do toga neće doći pro futuro, kako je već bio slučaj s nekolicinom drugih kanona navedenog Zakonika.

Plaće i naknade lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Mjerila za određivanje plaće lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika propisane su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj i regionalnoj samouprave, a osnovicu i koeficijente donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog lokalnog dužnosnika. S obzirom na to da su u praksi moguće razne dvojbe vezano uz ograničenja visine plaća, ograničenja mase sredstava za plaće i druge povezane pojedinosti, autorica u članku donosi detaljne informacije o navedenoj tematici.

Abecedarij upravnog postupka: Osiguranje dokaza
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 59. st. 1. i 2. ZUP-a

Vremeplov: Američki Zakon o zajmu i najmu – 11. ožujka 1941.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sjedinjene Američke Države su, na tragu „skupog“ iskustva vezanog uz uključivanje u Prvi svjetski rat (ratni dugovi još uvijek nisu bili isplaćeni), dočekale Drugi svjetski rat sa zakonodavstvom o neutralnosti, iza kojeg je stajala politika neintervencionizma u strane sukobe.

Ustavnosudska praksa i tzv. akti raspolaganja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Autor analizira recentnu ustavnosudsku praksu kojom je proširena (upravno)sudska zaštita protiv niza akata javnopravnih tijela protiv kojih, sve do nedavne promjene u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, nikakva sudska zaštita nije bila propisana pa posljedično niti moguća. Autor smatra da je Ustavni sud počeo ograničavati javnopravna tijela, u prvom redu državu, u korištenju tzv. akata raspolaganja vlasti glede kojih ovlaštenik na njihovo donošenje ne podliježe vanjskoj, u pravilu sudskoj, kontroli. Iako je riječ o pomaku u ustavnosudskoj praksi koji je, u mnogočemu, revolucionaran u hrvatskim okvirima, autor ukazuje i na to da nova ustavnosudska praksa nije u potpunosti konzistentna, kao i da je u nekim aspektima možda i pretjerano ograničavajuća, dok s druge strane izbjegava dati konačne i jasne odgovore na pitanja koja praksu, a i teoriju, muče već desetljećima.

Fiducijarovo stjecanje prava vlasništva na fiducijantovoj nekretnini
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku razmatramo namirenje novčane tražbine i/ili novčane protuvrijednosti nenovčane tražbine vjerovnika/predlagatelja osiguranja/fiducijanta stjecanjem vlasništva nekretnine koja je bila sredstvo osiguranja novčane tražbine temeljem ugovora o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva nekretnine, kao i pitanje pravne osnove (lat. iustus titulus) i načina stjecanja (lat. modus), trenutka stjecanja prava vlasništva i naravi njegova upisa odnosno uknjižbe. Također, razmatramo pitanje činjeničnog supstrata tužbe u slučaju kada se po utvrđenju ništetnosti ugovora o prijenosu prava vlasništva, radi osiguranja novčane tražbine, zahtijeva uspostava prijašnjeg stanja, iako je već u trenutku pokretanja parničnog postupka radi uspostave prijašnjeg stanja vjerovnik/predlagatelj osiguranja/fiducijant stekao pravo vlasništva nekretnine.

Ocjenjivanje ispravnosti prikaza sporova u financijskim izvještajima
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Da bi osigurao osnovu za izražavanje revizijskog mišljenja, revizor mora prikupiti odgovarajuće revizijske dokaze, koji se, između ostalog, odnose i na potpunost tužbi i odštetnih zahtjeva. Revizijski dokazi o potpunosti tužbi i odštetnih zahtjeva mogu se prikupiti postavljanjem upita i pregledom relevantne dokumentacije, komunikacijom s vanjskim pravnim savjetnicima subjekta te pisanim izjavama menadžmenta i onih koji su zaduženi za upravljanje. Revizor mora odgovarajuće oblikovati i provesti revizijske postupke koji će mu omogućiti pribavljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza na kojima će temeljiti svoje mišljenje o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja. U članku autorica razmatra odredbe revizijskih standarda koji se odnose na odgovornost revizora da pribavi dostatne i primjerene revizijske dokaze vezano uz tužbe i odštetne zahtjeve.

Pravo vlasništva - privremena mjera protiv neokrivljenika radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene tuđim počinjenjem kaznenog djela
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za oduzimanje imovinske koristi koju je pojedinac stekao tuđim počinjenjem kaznenog djela neizostavan je uvjet da stjecatelj nije postupao u dobroj vjeri. Stoga je propust sudova da daju bilo kakvu procjenu postupanja stjecatelja, a u situaciji kada blokada njegovih novčanih sredstava traje već dvije godine, doveo do povrede njegova prava vlasništva

Obvezno pravo – otkup stana - rok
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok za otkup konfisciranog stana na temelju odredbe članka 24. stavak 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, prekluzivan je rok

Prekršajno pravo – donacije političkim strankama za financiranje izborne promidžbe
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dužnost je političkih stranaka provjera dopuštenosti svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe preko prometa po posebnom računu, koji je politička stranka dužna otvoriti za donacije za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore u kojima sudjeluje, te su svaku nedopuštenu donaciju izborni sudionici dužni prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, a primljena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku osam dana od dana primljene uplate

Obvezno pravo – pravo na popravljanje štete (ugovorna šteta)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za postojanje ugovorne odgovornosti za naknadu štete ne traži se protupravnost, dovoljno je da dužnik nije ispunio svoju obvezu u svemu kako ona glasi, s tim da vjerovnik ima pravo zahtijevati naknadu samo predvidive štete, one koju je u trenutku sklapanja ugovora dužnik morao predvidjeti kao moguću posljedicu povrede ugovora

Šekerija protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pravo na pošteno suđenjeKazneni postupak bio je u cijelosti pošten i odgovarao je svim standardima prava na pošteno suđenje iz članka 6. Konvencije. Svjedok je bio temeljito ispitan tijekom rasprave od raspravnog suda, optužbe i obrane, a iako je patio od određenih psihičkih smetnji, mogao je razumjeti prirodu i svrhu kaznenog postupka i posljedice procesnih radnji te sudjelovati u suđenju, a razlozi koje je prvostupanjski sud dao za odbijanje saslušanja predloženih svjedoka ocijenjeni su primjerenima, pri čemu mišljenje suda izraženo na otvoren i izravan način uz oslanjanje na logične i precizne argumente, nije dovelo u sumnju sučevu subjektivnu pristranost

Škrpan protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Brisanje zahtjeva s liste slučajevaNije opravdano nastaviti s ispitivanjem zahtjeva ako je Ustavni sud u međuvremenu odlučio o povredi konvencijskog prava

Bilan protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Sloboda izražavanja javne bilježnicePisano upozorenje predsjednika Hrvatske javnobilježničke komore ne predstavlja odluku kojom se odlučuje o pravima i dužnostima javnih bilježnika, nije osnova za disciplinsku odgovornost, niti može imati posljedice za njezinu javnobilježničku službu

Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom

Vi pitate - mi odgovaramo

Tko je obveznik podnošenja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom i posebnim transakcijama s inozemstvom (tj. Obrasca US-GP)? Također, na koji se način navedeno izvješće dostavlja?

Utjecaj isteka certifikata na valjanost elektroničke isprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Gubi li elektronička isprava, odnosno podnesak dostavljen sudu u elektroničkom obliku potpisan elektroničkim potpisom svoje svojstvo, ako istekne certifikat na kojem se takav elektronički potpis temelji?

Mogućnost priključenja građevne čestice na prometnu površinu

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno odredbi članka 110. stavak 3. točka 2. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), u kojem se slučaju smatra da postoji mogućnost priključenja građevne čestice na prometnu površinu te što se smatra prometnom površinom? Naime, može li se izdati građevinska dozvola za gradnju obiteljske kuće ako čestica na kojoj bi se kuća gradila ima mogućnost priključenja na javni put preko susjedne čestice u vlasništvu susjeda, na kojoj postoji pravo služnosti provoza?

Spajanje obitelji stranca – državljanina treće zemlje

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka u upravnom postupku državljanin je treće zemlje. Primjenjuje li se, glede njezina spajanja s roditeljem – hrvatskim državljaninom koji boravi u Republici Hrvatskoj, Direktiva 2004/38/EZ?

Izvršenje rješenja vodnog redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako vodni redar rješenjem naloži stranci priključenje na javni vodoopskrbni sustav u određenom roku, a stranka to propusti učiniti, kakve mjere vodni redar može poduzeti kako bi osigurao izvršenje svojeg rješenja?

Filteri