Informator broj 6818 od 15. siječnja 2024.

UVODNIK

Pogled iz odvjetničke prakse na najnoviji paket poreznih izmjena i dopuna

U članku autorica prikazuje određene izmjene i dopune zakonskih propisa u svezi s oporezivanjem, koje su objavljene u Narodnim novinama od 4. listopada 2023. Dio izmijenjenih i dopunjenih odredaba stupio je na snagu nakon objave, a dio tek 1. siječnja 2024. U članku nije prikazan detaljan sadržaj svih izmjena i dopuna poreznih propisa jer je sadržajno riječ o velikom broju zakonskih odredaba, već su prikazane ključne odredbe izmjena i dopuna zakona vezanih uz porez na dohodak, lokalne poreze (posebice porez na kuće za odmor), doprinose, fiskalizaciju u prometu gotovinom (posebice vezano uz napojnice), porez na dobit, PDV, kao i uz administrativnu suradnju u području poreza. Na pojedine konkretne izmjene i dopune zakonskih odredaba upozorava se s posebnim naglaskom, jer se u odvjetničkoj praksi javljaju učestalo pa čine često i znatan dio poslova te službe.
Autor: dr. sc. Romina Štaba

Sadržaj

Pogled iz odvjetničke prakse na najnoviji paket poreznih izmjena i dopuna
Autor: Romina Štaba

Stručni članak

U članku autorica prikazuje određene izmjene i dopune zakonskih propisa u svezi s oporezivanjem, koje su objavljene u Narodnim novinama od 4. listopada 2023. Dio izmijenjenih i dopunjenih odredaba stupio je na snagu nakon objave, a dio tek 1. siječnja 2024. U članku nije prikazan detaljan sadržaj svih izmjena i dopuna poreznih propisa jer je sadržajno riječ o velikom broju zakonskih odredaba, već su prikazane ključne odredbe izmjena i dopuna zakona vezanih uz porez na dohodak, lokalne poreze (posebice porez na kuće za odmor), doprinose, fiskalizaciju u prometu gotovinom (posebice vezano uz napojnice), porez na dobit, PDV, kao i uz administrativnu suradnju u području poreza. Na pojedine konkretne izmjene i dopune zakonskih odredaba upozorava se s posebnim naglaskom, jer se u odvjetničkoj praksi javljaju učestalo pa čine često i znatan dio poslova te službe.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, glasi početak poglavlja De agri cultura 146 Marka Porcija Katona s prijelaza 3. na 2. st. pr. Kr.

Urođena ili stečena predispozicija zdravstvenog stanja kao zapreka za priznavanje ozljede na radu
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U ovome članku autor analizira normativni okvir mjerodavan za analizu kriterija urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja pri (ne)priznavanju ozljede na radu u upravnom postupku i upravnome sporu, te bitne pravne implikacije odgovora na pitanje postoji li takva predispozicija u konkretnom slučaju.

Opunomoćenik u upravnom sporu
Autor: Karlo Kožina

Stručni članak

U Informatoru br. 6811 od 27. studenoga 2023. pisali smo o opunomoćeniku u upravnom postupku. Autor nastavlja s obradom teme opunomoćenika, i u ovom članku analizira pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima koje uređuju položaj opunomoćenika u upravnom sporu. Ujedno, predlaže promjene glede zastupanja zainteresirane osobe, kada je zainteresirana osoba javnopravno tijelo. Konačno, predlaže i redefiniranje uređenja troškova upravnog spora u dijelu Zakona u kojem je propisano da se vrijednost predmeta spora smatra neprocjenjivom.

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (Nar. nov., br. 150/23 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, koji započinje primicima i obvezom doprinosa za siječanj 2024. i završava primicima i obvezom doprinosa za prosinac 2024. Osnovice su utvrđene kao umnožak prosječne plaće i propisanih koeficijenata.

Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. U 2024. godini prvi se predaju izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. O rokovima i obveznicima sastavljanja i predaje tih financijskih izvještaja dana je uputa u Informatoru, br. 6815 - 6816, a u ovom broju dajemo detaljnije upute o njihovu popunjavanju.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Autor: Novi informator

Stručni članak

MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA - PRISTUPANJE NOVOG INVESTITORA - SANACIJA ODRONA NA JAVNOJ CESTI - OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA - POTVRDA MINISTARSTVA OBRANE - TIJEK ROKA VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU ZA KOJU JE IZDANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA - PRIZEMLJE GRAĐEVINE - IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - PROJEKTIRANJE BAZENA - RAZVRSTAVANJE GRAĐEVINA – GRAĐEVINSKA DOZVOLA - PRODULJENJE VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RJEŠENJEM O IZMJENI I DOPUNI GRAĐEVINSKE DOZVOLE VAŽENJE TE DOZVOLE SE NE PRODULJUJE - PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA - POMORSKO DOBRO

Vremeplov: Kapultepeški mirovni sporazumi o okončanju građanskog rata u Salvadoru – 16. siječnja 1992.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 16. siječnja 1992. u dvorcu Kapultepek, u gradu Meksiku potpisano je nekoliko mirovnih ugovora između Vlade Salvadora i pobunjeničke skupine Nacionalni oslobodilački front Farabundo Marti (FMLN) poznatih pod nazivom Kapultepeški mirovni sporazumi.

Abecedarij upravnog postupka: Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 142. st. 1. i 2. ZUP-a

Utvrđivanje postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ispunjena je pretpostavka postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela kada su optuženi osnovano sumnjivi da su počinili tri kaznena djela razbojništva u razdoblju od nešto više od mjesec dana, prilikom čega su iskazali izrazitu upornost i visok stupanj kriminalne volje, a optuženi je već dolazio u sukob sa zakonom i lošeg je imovnog stanja.

Neprocijenjeno građevinsko zemljište - prethodno pitanje
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Utvrđivanje granice pomorskog dobra je prethodno pitanje za donošenje rješenja o obuhvatu kampa, procijenjenom i neprocijenjenom građevinskom zemljištu i vlasništvu na nekretninama u kampu.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – pojedinačni akt iz članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća o trajnom premještaju zamjenika državnog odvjetnika nije pojedinačni akt iz čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu u povodu kojeg je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu.

Parnični postupak - Preinaka - Povećanje zahtjeva - Tijek zateznih kamata
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tuženik je u obvezi platiti zakonske zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva od trenutka kada je isti postavljen jer on ne može biti u zakašnjenju u odnosu na razdoblje prije nego je uopće postavljen preinačeni dio tužbenog zahtjeva. Zatezna kamata na naknadu neimovinske štete, u smislu čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, ne može početi teći prije nego što je tužitelj postavio zahtjev za naknadu te štete od tuženika.

Hurbain protiv Belgije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Ocjena je li zahtjev za anonimizaciju informacija u digitalnom arhivu u suprotnosti s pravom na slobodu izražavanja i slobodu tiska uključuje ocjenu sljedećih kriterija: prirodu arhiviranih informacija, vrijeme koje je proteklo od događaja i od izvorne i on line objave; suvremeni interes za informacijom, je li osoba koja tvrdi da ima pravo biti zaboravljena poznata javnosti te njezino ponašanje nakon događaja, negativne posljedice stalne dostupnosti informacija na internetu, stupanj dostupnosti informacija u digitalnim arhivima te utjecaj mjere na slobodu izražavanja i slobodu tiska.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako se prekršajni postupak okonča oslobađajućom ili odbijajućom presudom ili je protiv okrivljenika prekršajni postupak obustavljen u smislu članka 140. stavka 1. i 2. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), okrivljenik ima pravo na naknadu troškova braniteljeve cjelokupno pružene obrane, pa tako i na naknadu troškova obrane koju mu je pružao drugi branitelj u ranijoj fazi postupka.

Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za direktora u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko za 2024. iznosi najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu za osobu koja je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva (direktor)?

Suvlasništvo i realni (određeni) dio nekretnine

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se, kad su ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva realnog (fizičkog) dijela nekretnine dosjelošću, tražiti utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenom omjeru za cijelu nekretninu, odnosno može li se posjedovanjem određenog (fizičkog) dijela nekretnine povećati na temelju dosjelosti suvlasnički (idealni) dio jednog suvlasnika, uz smanjenje suvlasničkog dijela drugog suvlasnika, tako da potonji ostane (u smanjenom omjeru) suvlasnik na cijeloj nekretnini?

Kamatna stopa na zajam između povezanih osoba u 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koja je propisana kamatna stopa na zajam dan povezanoj osobi za 2024.?

Višak sati iz preraspodjele radnog vremena i objektivni razlog za sklapanje uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je zaposlen na određeno vrijeme. Nakon razdoblja preraspodjele radnog vremena ostao mu je višak odrađenih sati, dakle radnikovo prosječno radno vrijeme premašilo je ugovoreno puno radno vrijeme. Smije li poslodavac na ime tih sati sklopiti s radnikom novi, uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme?

Stručno osposobljavanje i plan prijma u službu

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li općina u planu prijma u službu navoditi i osobe koje namjerava primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa?

Zatezna kamata od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024.

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su stope zateznih kamata primjenjive od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. na ugovore između trgovaca te trgovaca i osoba javnog prava, a koje za ostale odnose?

Filteri