Informator broj 6812 od 04. prosinca 2023.

UVODNIK

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?

Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u paušalnom iznosu te nagrade u pojedinim postupcima, kao što je pokretanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu. Autor propituje jesu li propisani iznosi nagrade primjereni i kakav je njihov doseg uzimajući u obzir neopredijeljenost u stavu podvrgava li se odvjetnička profesija tržišnim zakonitostima i postaje li tržišna djelatnost, ili i nadalje zadržava položaj zajamčen Ustavom i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske, kao posebna služba. Zaključno razmatra mogućnost poboljšanja stanja u odvjetničkoj profesiji.
Autor: Nebojša Vitez, dipl. iur.

Sadržaj

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u paušalnom iznosu te nagrade u pojedinim postupcima, kao što je pokretanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu. Autor propituje jesu li propisani iznosi nagrade primjereni i kakav je njihov doseg uzimajući u obzir neopredijeljenost u stavu podvrgava li se odvjetnička profesija tržišnim zakonitostima i postaje li tržišna djelatnost, ili i nadalje zadržava položaj zajamčen Ustavom i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske, kao posebna služba. Zaključno razmatra mogućnost poboljšanja stanja u odvjetničkoj profesiji.

Consilium fraudis
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Consilium fraudis (II.), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svijest dužnika o tome da svojim raspolaganjem oštećuje vjerovnike.

Unutarnje ustrojstvo i tijela javnih kazališta i javnih kazališnih družina
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o kazalištima, u Informatoru br. 6780 od 24. travnja 2023., pisali smo o pravnom položaju kazališta, kazališnih družina i kazališnih kuća u skladu s tim Zakonom. Međutim, Zakon o kazalištima unio je određene promjene i u unutarnje ustrojstvo tijela javnih kazališta i javnih kazališnih družina. Slijedom toga, autor pojašnjava što je Zakon o kazalištima promijenio u unutarnjoj organizaciji i upravljanju javnim kazalištima i javnim kazališnim družinama.

Ostvarivanje prava dioničara prema zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Tina Jakupak

Stručni članak

Najnovije izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima usmjerene su, osim na stvaranje temelja za pouzdan pravni okvir za prekogranične statusne promjene, o čemu je bilo riječi u članku »Nove zakonodavne mjere za prekogranične aktivnosti trgovačkih društava«, objavljenom u Informatoru br. 6810 od 17. 11. 2023., i na osiguranje provedbe Provedbene Uredbe Komisije o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive glede prava dioničara. Ostvarivanje prava dioničara već je propisano zakonom, a posljednjim izmjenama uvode se regulatorni zahtjevi kojima se želi spriječiti različita provedba odredbi Direktive glede prava dioničara, a koja bi mogla dovesti do donošenja neusklađenih nacionalnih normi, čime bi se povećali rizici, ugrozila djelotvornost i učinkovitost te stvorila dodatna opterećenja za posrednike. U radu je naglasak na odredbama najnovije novele Zakona o trgovačkim društvima, objavljene u Nar. nov., br. 130/23, kojom se osigurava provedba Provedbene Uredbe.

Odgoda primjene automatiziranog izvoznog carinskog sustava Europske unije
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Automatizirani izvozni sustav evolucija je postojećeg sustava izvozne kontrole, koji implementira operativne zahtjeve Carinskog zakonika Unije za izvozne formalnosti, uključujući pojednostavnjene postupke i centraliziranu izvoznu carinu. Rok za potpunu implementaciju novog automatiziranog izvoznog sustava pomaknut je sa 1. prosinca 2023. na 11. veljače 2025.

Evidentiranje izvanbilančnih zapisa u proračunskom računovodstvu
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Sastavni dio poslovnih knjiga, o kojem se izvještava u Bilanci, jesu i izvanbilančne evidencije odnosno izvanbilančni zapisi na kojima se evidentiraju stavke koje nisu uključene u bilančne kategorije, a koje u ovom trenutku nemaju utjecaja na imovinu ni na obveze i izvore vlasništva. Međutim, zbog svoje važnosti te zbog mogućnosti da u budućnosti uz ispunjenje odgovarajućih uvjeta postanu bilančne kategorije odnosno imovina ili obveza, u nastavku donosimo pojašnjenje o njihovu evidentiranju u poslovnim knjigama obveznika proračunskog računovodstva

Vremeplov: Osnutak Ujedinjenih Arapskih Emirata – 2. prosinca 1971.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Na Arapskom poluotoku, na jugoistočnoj obali Perzijskog zaljeva smješteni su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), federalna država koja se sastoji od sedam emirata (kneževina) na čijem se čelu nalazi islamski monarh s titulom emira ili šeika.

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje novčanih obveza
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 137. ZUP-a

Isključenje nužnih nasljednika
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kad je tužiteljica povrijedila zakonske i moralne obveze jer se nije brinula o ocu kao roditelju, niti mu pružila dužno poštovanje i time se teže ogriješila prema njemu kao ostavitelju, ostvareni su razlozi za potpuno isključenje tužiteljice iz nasljedstva.

Parnični postupak – Utvrđivanje postojanja kaznenog djela
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U parničnom postupku se može utvrđivati postojanje kaznenog djela samo ako je kazneni postupak obustavljen ili se nije mogao provesti zbog toga što je okrivljenik umro, duševno obolio ili ako je okrivljenik amnestiran ili pomilovan odnosno ako postoje druge okolnosti koje isključuju kaznenu odgovornost ili gonjenje okrivljenog.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – obiteljska mirovina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ovlaštenici prava i uvjeti za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu ocjenjuju se u vrijeme podnošenja zahtjeva. Opći mirovinski propis (na koji specijalni propis upućuje) regulira situacije naknadnog stjecanja prava pojedinih članova obitelji.

Ships Waste Oil Collector BV protiv Nizozemske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Prijenos podataka koji su dobiveni mjerama tajnog nadzora u kaznenom postupku drugom tijelu javne vlasti predstavlja miješanje u pravo zaštićeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, na koji se analogno primjenjuju isti standardi koje je ESLJP razvio u predmetima koji se odnose na primjenu mjera tajnog nadzora.

Stečajno pravo – prijeboj tražbina u stečajnom postupku
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osoba koja je prema stečajnom dužniku stekla tražbinu nakon otvaranja stečajnog postupka ima status vjerovnika stečajne mase, a ne status stečajnog vjerovnika, pa može prebiti svoje potraživanje s potraživanjem stečajnog dužnika.

Izravna naplata dužnih iznosa alimentacije – dostavljanje obavijesti o otvaranju zaštićenog računa

Vi pitate - mi odgovaramo

Na FINA-i sam za mldb. stranku pokrenula izravnu naplatu alimentacije temeljem dviju presuda, koje se ne provode. Pretpostavljam da je ovršenik otvorio zaštićeni račun i zato sam zatražila od FINA-e obavijesti vezane uz otvaranje zaštićenog računa. Na moje traženje da mi se dostave obavijesti, kako bih znala tko je poslodavac i kada su obavijesti dostavljene, FINA ih je odbila dostaviti, s obrazloženjem da to može dobiti samo ovršenik. Što poduzeti u ovom slučaju?

Rješenje Ministarstva financija kao ovršna isprava

Vi pitate - mi odgovaramo

Uknjižba založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja zatražena je na temelju rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave kojim je utvrđeno da protivnik osiguranja, na temelju ovršnih isprava, duguje predlagatelju osiguranja određeni novčani iznos te je naloženo Financijskoj agenciji zaplijeniti protivniku osiguranja tako utvrđeni iznos, ali i obračunati daljnje kamate na glavnicu duga sve do njegova podmirenja. Mogu li se upravna rješenja Ministarstva financija kojima je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika te se nalaže Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, smatrati ovršnim ispravama na temelju kojih se može donijeti rješenje o osiguranju tražbine, kao i rješenje o ovrsi?

Obveza plaćanja poreza na kuću za odmor za kuću u izgradnji

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li obveza plaćanja poreza na kuću za odmor za kuću koja još nije u potpunosti dovršena, a koristi se povremeno za vlastiti odmor?

Obavljanje službeničkih poslova na temelju ugovora o djelu

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenici rodiljni dopust istječe za dva mjeseca i ona je najavila povratak na posao. Međutim, službenik koji je na temelju oglasa primljen kao zamjena službenice na rodiljnom dopustu koristi bolovanje, i javio je da će ono trajati najmanje dva mjeseca. S obzirom na to da nema raspoloživog službenika koji se može premjestiti na spomenuto radno mjesto, a riječ je o poslovima koji se moraju obavljati kontinuirano, može li Grad angažirati osobu koja će poslove toga službeničkog radnog mjesta kraće vrijeme obavljati na temelju ugovora o djelu?

Otuđenje osobne imovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Građanin je prodao više predmeta (osobne imovine) trgovačkom društvu (rabljeno računalo i komade namještaja). Je li riječ o oporezivom primitku?

Filteri