Informator broj 6793-6794 od 24. srpnja 2023. i 31. srpnja 2023.

UVODNIK

Izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Posljednjih mjeseci svjedočili smo „bijelom štrajku“ sudaca kojim se tražilo povećanje prava sudaca. Udruga hrvatskih sudaca postigla je dogovor s Ministarstvom pravosuđa i uprave pa su u zakonsku proceduru upućene izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Slijedom navedenog, od 1. srpnja povećani su osnovica i koeficijent prvostupanjskim pravosudnim dužnosnicima te su propisana i određena materijalna prava pravosudnim dužnosnicima, o čemu više u nastavku članka.
Autorica: Marina Kapikul

 

Sadržaj

Izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Posljednjih mjeseci svjedočili smo „bijelom štrajku“ sudaca kojim se tražilo povećanje prava sudaca. Udruga hrvatskih sudaca postigla je dogovor s Ministarstvom pravosuđa i uprave pa su u zakonsku proceduru upućene izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Slijedom navedenog, od 1. srpnja povećani su osnovica i koeficijent prvostupanjskim pravosudnim dužnosnicima te su propisana i određena materijalna prava pravosudnim dužnosnicima, o čemu više u nastavku članka.

Qui ne conducant emantue neue socii sint cum publica locabuntur uenibunt
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Qui ne conducant emantue neue socii sint cum publica locabuntur uenibunt, lat. koji ne mogu uzeti u zakup, kupiti ili biti ortaci kada se javni poslovi (ugovori) daju u zakup ili prodaju, rubrica ili naslov je 48. poglavlja municipalnog zakona (lex municipalis), suvremenim rječnikom statuta, grada Irni koji se nalazio u provinciji Baetica.

Naknada troškova u poreznom postupku
Autor: Marjan Filković

Stručni članak

Porezni sustav je složen i ponekad porezna materija može predstavljati izazov ne samo za poreznog obveznika, nego i za poreznog savjetnika odnosno odvjetnika. U praksi se postavlja pitanje ima li porezni obveznik pravo na naknadu troškova u poreznom postupku, s naglaskom na troškove zastupanja poreznog savjetnika ili odvjetnika. O tome, uz prikaz sudske prakse, autor detaljno piše u ovom članku.

Stranke ugovora o najmu stana i njihove obveze
Autor: Maja Bukovac Puvača

Stručni članak

Da bi se donekle ublažile negativne posljedice rasta troškova stanovanja, država je poslodavcima kao neoporeziv trošak priznala isplatu naknade za stanovanje njihovih radnika, temeljem noveliranog Pravilnika o porezu na dohodak iz 2019., bilo da poslodavac radniku osigura smještaj u vlastitom prostoru, isplati naknadu za trošak koji radnik plaća najmodavcu, bilo da sam plati trošak za stanovanje radnika trećoj osobi. S obzirom na to da se navedenim Pravilnikom kao neoporezive priznaju i naknade koje za smještaj radnika plaća sam poslodavac trećim osobama, u praksi se spornim pokazalo pitanje na temelju kojeg je to ugovora moguće, odnosno može li poslodavac biti najmoprimac, s obzirom na prava i obveze ugovornih stranaka na temelju Zakona o najmu stanova. U ovom članku autorica analizira navedeno pitanje.

Izmjene u normativnom uređenju sudskih pristojbi
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Zbog izmjena u normativnom uređenju sudskih pristojbi, revidirana su dva propisa koja uređuju ovu materiju – donesene su izmjene i dopune Zakona o sudskim pristojbama, kao i nova Uredba o tarifi sudskih pristojbi. Stoga autor u ovom članku prikazuje i analizira postojeće zakonodavno uređenje sudskih pristojbi i novosti u normativnom uređenju.

Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Komunalni doprinos i komunalna naknada znatniji su prihod jedinica lokalne samouprave, koji plaćaju fizičke i pravne osobe za održavanje komunalne infrastrukture odnosno za korištenje komunalne infrastrukture prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. Zakonom o komunalnom gospodarstvu dana je mogućnost odobravanja djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa odnosno komunalne naknade, a u članku autorica kroz primjere pojašnjava knjigovodstveno evidentiranje.

Prijedlog Direktive EU-a o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Autor: Snježana Vasiljević

Stručni članak

U europskom kontekstu postoji čvrst pravni okvir kroz koji se države članice mogu smatrati odgovornima za sve nedostatke povezane s borbom protiv nasilja nad ženama i zaštitom žena i djevojaka, jer se nasilje u obitelji više ne smatra privatnim, već javnim problemom. Unatoč tome, u svim državama članicama Europske unije u posljednjih se nekoliko godina dogodio znatan porast nasilja nad ženama. Može li nova Direktiva o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji riješiti taj problem, pitanje je koje zahtijeva analizu granica nadležnosti Europske unije u ovom području. Autorica odgovara na pitanje nudi li postojeći zakonodavni okvir Europske unije sveobuhvatnu zaštitu od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno prijedlogu nove Direktive Europske komisije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Vremeplov: Liberijska Deklaracija o neovisnosti – 26. srpnja 1847.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Lberija, zemlja na zapadnoj obali Afrike, prva je afrička republika i na ovom kontinentu najstarija moderna republika. Svoju neovisnost Liberija je proglasila 26. srpnja 1847., istog dana kada je donesen i Ustav, a njezin nastanak rezultat je projekta Američkog kolonizatorskog društva, američke organizacije koja je poticala i podupirala migraciju slobodnih crnaca natrag u Afriku. Društvo, koje su podupirali mnogi ugledni političari, među kojima i Abraham Lincoln i James Monroe, smatralo je da će (američki) crnci kao slobodni ljudi imati bolju perspektivu u Africi nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Dvije godine prije odlaska prvih afričko-američkih građana, 1820., Društvo je za taj projekt kupilo zemlju 150 milja duž obale od britanske kolonije Sierra Leonea, a 27 godina poslije, nakon održanog referenduma u listopadu 1846. Liberija je postala neovisna država.

Abecedarij upravnog postupka: Prijedlog za obnovu postupka
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 124. ZUP-a

Istražni zatvor kod neubrojivog počinitelja
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama koji su u vrijeme počinjenja protupravnog djela bili neubrojivi predviđa i mogućnost određivanja istražnog zatvora ako postoji opasnost da bi okrivljenik zbog težih duševnih smetnji mogao počiniti teže kazneno djelo, a istražni zatvor može trajati dok opasnost traje, ali ne dulje od maksimalnih rokova za trajanje istražnog zatvora iz članka 133. Zakona o kaznenom postupku.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – neovlašteni podnositelj
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U okolnostima kada potraživanja naknade nematerijalne štete nisu bila pravomoćno priznata, zakonski nasljednik osobe koja je preminula tijekom revizijskog postupka nije ovlašten za podnošenje ustavne tužbe u povodu revizijske presude kojom je Vrhovni sud odbio reviziju te osobe kao neosnovanu jer nije bio obaviješten o njezinoj smrti.

Parnični postupak – naplata po pravomoćnoj odluci – ponovljeno suđenje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tužitelju ne prestaje pravo na kondemnatornu pravnu zaštitu u ponovljenom postupku koji se vodi nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske ukinuo nižestupanjske presude i predmet vratio na ponovno suđenje, činjenicom da je u postupku izravne naplate naplatio svoju tražbinu utemeljenu na ukinutoj ovršnoj ispravi, u situaciji kada mu se u postupku i nadalje osporava pravna osnova i visina tužbenog zahtjeva.

Zakon o zaštiti potrošača
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Centar za vozila Hrvatske d.d. (CVH) tijelo je s javnim ovlastima u čijoj je nadležnosti organizacija i obavljanje tehničkih pregleda vozila. Stoga stručno-tehnički poslovi stanica za tehničke preglede ne proizlaze iz gospodarske (već javne) djelatnosti pa se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Obvezno pravo – ugovor o asignaciji (nalog za plaćanje glavnice - sudbina kamata)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Upućenik (tuženik) bio je dužan uputitelju (tužitelju) glavnicu i kamate obračunate do ispunjenja upute pa se ispunjenjem upute upućenik oslobodio samo duga s osnove glavnog potraživanja, ali ne i kamata koje su tekle do ispunjenja upute.

TAP Portugal
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Iznenadan izostanak, zbog bolesti ili smrti, člana posade prijeko potrebnog za izvođenje leta, a do kojeg je došlo neposredno prije predviđenog polaska toga leta, nije obuhvaćen pojmom „izvanredne okolnosti” u smislu članka 5. st. 3. Uredbe br. 261/2004, sukladno kojoj se stvarni zračni prijevoznik može osloboditi obveze plaćanje odštete putnicima koji nisu u propisanim rokovima obaviješteni o otkazivanju leta.

Odgovori na pitanja vijećnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Na sjednici gradskog vijeća član gradskog vijeća zatražio je od gradonačelnika da mu dostavi podatke o svim zaposlenicima u tijelima Grada, kao i u pravnim osobama koje je Grad osnovao (komunalnom društvu, dječjem vrtiću, itd.). Zatražio je, između ostaloga, podatke o natječajima koji su prethodili njihovu zapošljavanju, kada su primljeni u službu, koliko iznose njihove bruto plaće i koji im se iznosi isplaćuju na ime troškova prijevoza. S obzirom na to da je riječ o informacijama koje sežu u prošlost, prije početka mandata ovog gradonačelnika, odnosno koje se odnose na pravne osobe koje je Grad osnovao, je li gradonačelnik obvezan udovoljiti opisanom traženju?

Povremeni rad maloljetnih učenika srednjoškolskih ustanova

Vi pitate - mi odgovaramo

Obratila nam se jedna učenica srednje škole, maloljetna osoba od 16 godina, koja bi željela raditi preko ljeta u našoj ustanovi. Na koji način možemo angažirati učenicu - posredstvom učeničkog servisa i na koje vrijeme? Kakav se ugovor sklapa s učenicom, je li to ugovor o radu u smislu Zakona o radu ili neki drugi, primjerice onakav kakav sklapaju studenti koji povremeno rade uz studij?

Obveza plaćanja RTV pristojbe

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se osoba koja je potpisala prijavu TV prijamnika osloboditi plaćanja pristojbe ako dokaže da prijavljeni TV prijamnik nije njezino vlasništvo?

Općine kao obveznici podnošenja prijedloga za ovrhu kroz sustav e-Ovrhe

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li općina, kad provodi ovrhe radi naplate komunalne naknade temeljem rješenja o komunalnoj naknadi i sama donosi rješenje o ovrsi koje dostavlja u Finu, obveznik provođenja e-Ovrha?

Obračun doprinosa na isplatu plaće po sudskoj presudi

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su obveze isplatitelja pri isplati plaće temeljem sudske presude, a pri obračunu doprinosa na plaću?

Filteri