Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 350
224... 01.02.2024. Europski sud za ljudska prava

Ugulava v. Gruzija br. 2.

Okolnost da je član vijeća Vrhovnog suda, koje je odlučivalo o izvanrednom pravnom lijeku koji je podnijelo Glavno državno odvjetništvo, bio sudac koji je u vrijeme podnošenja tog lijeka i u žalbenoj fazi kaznenog postupka bio glavni državni odvj...
Pročitano
59... 14.12.2023. Europski sud za ljudska prava

Humpert i drugi protiv Njemačke

Apsolutna zabrana štrajka sama za sebe ne dovodi do povrede sindikalne slobode kao posebnog aspekta prava na slobodu udruživanja, zajamčenog člankom 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda.
Pročitano
255... 28.11.2023. Europski sud za ljudska prava

Tadić protiv Hrvatske

Okolnost da je predsjednik žalbenog suda svjedočio u kaznenom predmetu protiv okrivljenika sama za sebe nije dovoljna za utvrđenje pristranosti žalbenog suda.
Pročitano
568... 21.11.2023. Europski sud za ljudska prava

Laurijsen i drugi protiv Nizozemske

Okolnost da je prosvjed postao nasilan sama za sebe nije dostatna da bi pojedinac koji sudjeluje u prosvjedu prestao biti zaštićen jamstvima iz članka 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda jer se mora dokazati da su upravo ...
Pročitano
662... 10.10.2023. Europski sud za ljudska prava

Pengezov protiv Bugarske

Privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti mora biti popraćeno odgovarajućim postupovnim jamstvima protiv zloporabe i opravdano odgovarajućim i dostatnim razlozima.
Pročitano
112... 10.10.2023. Europski sud za ljudska prava

Internationale Humanitäre Hilfsorganisation protiv Njemačke

Zabrana udruge koja pod krinkom humanitarne pomoći svjesno, izravno ili neizravno, podržava međunarodni terorizam, nije protivna pravu na slobodu udruživanja zajamčenu člankom 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Pročitano
115... 04.07.2023. Europski sud za ljudska prava

Glukhin protiv Rusije

Korištenje visokointruzivne tehnologije prepoznavanja lica u kontekstu ostvarivanja prava pojedinca na slobodu izražavanja nespojiva je s idealima i vrijednostima demokratskog društva.
Pročitano
572... 04.07.2023. Europski sud za ljudska prava

Hurbain protiv Belgije

Ocjena je li zahtjev za anonimizaciju informacija u digitalnom arhivu u suprotnosti s pravom na slobodu izražavanja i slobodu tiska uključuje ocjenu sljedećih kriterija: prirodu arhiviranih informacija, vrijeme koje je proteklo od događaja i od iz...
Pročitano
478... 27.06.2023. Europski sud za ljudska prava

Lenis protiv Grčke

Govor mržnje prema pripadnicima homoseksualne zajednice ne uživa zaštitu iz članka 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Pročitano
C-6... 22.06.2023. Europski sud za ljudska prava

K. B. i F. S.

Članke 3. i 4. te članak 8. st. 2. Direktive o pravu na informiranje u kaznenom postupku, u vezi s člancima 47. i 48. Povelje, treba tumačiti tako da im se ne protivi nacionalni propis kojim se sudu koji odlučuje o meritumu u kaznenim stvarima zab...
Pročitano
279... 08.06.2023. Europski sud za ljudska prava

Fragoso Dacosta protiv Španjolske

Iako provokativne izjave protiv nacionalnog simbola mogu povrijediti osjećaje ljudi, šteta koja je time nastala drukčije je prirode u usporedbi s onom prouzročenom napadom na ugled imenovane osobe.
Pročitano
504... 06.06.2023. Europski sud za ljudska prava

Pitsiladi i Vasilellis protiv Grčke

Članak 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda može biti primjenjiv na situaciju kada zakonski okvir onemogućava roditeljima da u svrhu liječenja djeteta koriste sredstva koja su prikupljena privatnim donacijama, ali ne podrazu...
Pročitano
450... 30.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Mesić protiv Hrvatske (2)

Pozitivne obveze države iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda da osigura poštovanje prava na privatni život pojedinca uključuju obvezu sudova da, primjenom kriterija razvijenih u praksi ESLJP-a, uspostave pravičnu r...
Pročitano
279... 16.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Ships Waste Oil Collector BV protiv Nizozemske

Prijenos podataka koji su dobiveni mjerama tajnog nadzora u kaznenom postupku drugom tijelu javne vlasti predstavlja miješanje u pravo zaštićeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, na koji se analogno primjenjuju i...
Pročitano
340... 11.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Zaghini protiv San Marina

U situaciji kad je u kaznenom postupku oduzeta imovina čiji je stvarni vlasnik treća osoba, a ne okrivljenik, za potrebe članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dostatno je da se stvarnom vlasniku pru...
Pročitano
207... 09.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Supergav Albania SHPC protiv Albanije

Rok za podnošenje ustavne tužbe počinje teći tek od dana kad je stranka primila odluku suda protiv koje podnosi ustavnu tužbu, neovisno o eventualnoj prijašnjoj obavijesti na internetskoj stranici suda da je odluka donesena.
Pročitano
695... 09.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Cetinja protiv Hrvatske

U okolnostima kad je Ustavni sud propustio ispraviti povredu jamstva iz članka 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i tako pojačao ozbiljnost povrede koju je počinio Visoki prekršajni sud, nema uvjeta za odbačaj zahtjeva pri...
Pročitano
241... 02.05.2023. Europski sud za ljudska prava

Mestan protiv Bugarske

Sankcioniranje kršenja apsolutne zabrane korištenja jezika koji nije službeni jezik za vrijeme izbora, protivna je članku 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Pročitano
147... 13.04.2023. Europski sud za ljudska prava

Mayboroda protiv Ukrajine

Nepostojanje odgovarajućeg regulatornog okvira za zaštitu prava pacijenta na informirani pristanak tijekom medicinske intervencije predstavlja povredu pozitivnih obveza države da zaštiti to pravo.
Pročitano
185... 28.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Gucić i ostali protiv Hrvatske

Okolnost da žalbeni sud na određene povrede pazi po službenoj dužnosti, ne oslobađa podnositelje zahtjeva obveze iznošenja prigovora, koji će naknadno iznijeti ESLJP-u.
Pročitano
542... 23.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Rogalski protiv Poljske

Kaznenim ili disciplinskim postupkom protiv odvjetnika zbog navoda koje je on iznio u kaznenoj prijavi nadležnom državnom tijelu, povrijeđeno je njegovo pravo na slobodu izražavanja, zajamčeno člankom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i tem...
Pročitano
381... 21.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Deltuva protiv Litve

Članak 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zahtijeva da odluke o ograničenju posjeta članova obitelji istražnom zatvoreniku budu konkretizirane, imajući na umu potrebu zaštite prava na poštovanje obiteljskog života svih uk...
Pročitano
573... 14.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Georgiou protiv Grčke

Propust domaćeg suda (protiv čije odluke, sukladno domaćem pravu, nije moguće podnijeti pravni lijek) da ispita zahtjev stranke da se podnese zahtjev Sudu EU-a za donošenje prethodne odluke predstavlja povredu prava na pošteno suđenje iz članka 6....
Pročitano
453... 07.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Zabrana zlostavljanja - učinkovita istraga

U okolnostima u kojima postoje jasni pokazatelji da je pojedinac ozlijeđen u vrijeme dok je bio pod kontrolom policije, država je obvezna provesti istragu u cilju utvrđivanja uzroka ozljeda i eventualnog procesuiranja odgovornih osoba, a ta obveza...
Pročitano
363... 02.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Pravo na poštovanje privatnog života – objava osobnih podataka poreznih dužnika

Da bi zakonska obveza javne objave osobnih podataka poreznih dužnika bila u skladu sa zahtjevima prava na poštovanje privatnog života iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, objava mora barem na nekoj razini državne...
Pročitano
730... 02.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Jungić protiv Hrvatske

Da bi pravna sredstva za neadekvatne uvjete u zatvoru bila učinkovita, ona moraju dovesti do prestanka povrede (preventivno pravno sredstvo), odnosno o njima mora biti odlučeno u skladu sa zahtjevima razumnog roka (kompenzatorno pravno sredstvo)....
Pročitano
521... 02.03.2023. Europski sud za ljudska prava

Hrvatska radiotelevizja protiv Hrvatske

Hrvatska radiotelevizija je "nevladina organizacija" jer joj hrvatski zakonodavni okvir u dovoljnoj mjeri jamči uređivačku neovisnost i institucionalnu autonomiju te stoga ima pravo podnošenja zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava, sukladno čl...
Pročitano
218... 14.02.2023. Europski sud za ljudska prava

Halet protiv Luxemburga

Zviždaču koji je osuđen zbog otkrivanja dokumenata poslodavca, koji su bili važni za javnu raspravu o izbjegavanju poreza, povrijeđeno je pravo na slobodu izražavanja iz članka 10. Konvencije.
Pročitano
499... 17.01.2023. Europski sud za ljudska prava

Pejkić protiv Hrvatske

Podnositeljici zahtjeva povrijeđeno je pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku zbog toga što joj u žalbenom postupku nije dostavljen podnesak državnog odvjetnika. Utvrđena je i povreda prava na privatni život zbog nedovoljno obrazloženih nalo...
Pročitano
548... 17.01.2023. Europski sud za ljudska prava

Žegarac i drugi protiv Srbije

Smanjenje mirovina, koje predstavlja jednu od zakonodavnih mjera s ciljem smanjenja javnog duga, ne predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva. Nema ni diskriminacije zbog toga što dio umirovljenika, čije imovine ne prelaze određeni i...
Pročitano

Filteri