Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 16610
Gž-... 26.04.2024. Županijski sud Zagreb

Jedinstveni i nužni suparničari

U postupku povodom tužbe treće osobe radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe tužbom trebaju biti obuhvaćene sve stranke, dakle ovrhovoditelj i ovršenik koji  imaju položaj jedinstvenih, ali i nužnih suparničara.
Pročitano
Gž ... 26.04.2024. Županijski sud Zagreb

Troškovi civilne diobe

Prema posebnoj zakonskoj odredbi čl. 275 Ovršnog Zakona koja propisuje obvezu snašanja troškova postupka ovrhe diobom stvari, troškovi koje su stranke dužne snositi i to razmjerno suvlasničkim omjerima odnose se samo na troškove provedbe ovrhe, a ...
Pročitano
Su ... 25.04.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članci 101. i 107. Zakona o kaznenom postupku

Članci 101. i 107. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 80/22. i 36/24; dalje: ...
Pročitano
Gž ... 23.04.2024. Županijski sud Zagreb

Prestanak obveze uzdržavanja

Okolnost da je mlljt. tužitelj okončao redovno školovanje prije svoje punoljetnosti te da je povremeno radio i ostvarivao zaradu ne utječe na obvezu uzdržavanja majke  tada mlljt. djeteta s kojim sukladno pravomoćnoj presudi nije živjela.
Pročitano
Gž ... 22.04.2024. Županijski sud Zagreb

Osiguranje tražbine

Tražbina koja se osigurava treba biti označena u zahtjevu za osiguranje.
Pročitano
Gž-... 11.04.2024. Županijski sud Zagreb

Prekluzivni rok za pokretanje parnice

Rok za podnošenje tužbe propisan odredbom čl. 52. st. 3. Ovršnog zakona je prekluzivan te njegovo propuštanje po samom zakonu dovodi do gubitka prava na podnošenje tužbe.
Pročitano
490... 04.04.2024. Sud Europske unije

Zöldi protiv Mađarske

Ocjena ima li pojedinac pravo pristupa informacijama u posjedu javne vlasti ovisi o svrsi zahtjeva za pristup informacijama, prirodi traženih informacija, ulozi podnositelja zahtjeva i o tome jesu li informacije spremne i dostupne.
Pročitano
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Uređenje međe – aktivna legitimacija

Predlagatelj kao jedan od suvlasnika nekretnina ima procesnopravnu legitimaciju, da bez odobrenja ili suglasnosti drugih suvlasnika podnosi prijedlog za uređenje međe te takvim prijedlogom na aktivnoj strani ne moraju biti obuhvaćeni i ostali suvl...
Pročitano
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Pravovremenost žalbe

Kada je prvostupanjski sud protivno izričitoj odredbi čl. 335. st. 10. ZPP umjesto da presudu istakne na internetskoj stranici e-oglasne ploče sudova, na kojoj je morala biti istaknuta osam dana računajući od dana kada je održano ročište na kojemu...
Pročitano
Gž ... 27.03.2024. Županijski sud Zagreb

Obračun otpremnine

Primanja tužitelja po osnovi ugovora o fantomskim dionicama ne predstavljaju plaću u smislu zakonskih odredbi pa isto nije bilo potrebno uzeti u obzir prilikom izrčuna visine otpremnine.
Pročitano
Gž ... 26.03.2024. Županijski sud Zagreb

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti po svojoj pravnoj prirodi predstavlja osiguranje imovine.
Pročitano
Gž ... 26.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zastara

Tražbina tužitelja - radnika prema tuženiku kao osiguratelju za isplatu osigurnine po polici osiguranja od odgovornosti zastarijeva u istom roku kao i tražbina tužitelja prema njegovom poslodavcu kao osiguraniku koji je tužitelju odgovoran za štet...
Pročitano
Gž-... 26.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zaštita od uznemiravanja

Okolnost da tužiteljica s jednim od suvlasnika nekretnine ima sklopljen ugovor o najmu ne mijenja činjenicu da tužiteljica nije vlasnik predmetne nekretnine pa ne može ostvariti zaštitu od uznemiravanja na toj nekretnini a isto tako, sukladno čl. ...
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prigovori neodgovarajuće stručnosti vještaka

Članak 324. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 141. Zakona o kaznenom postupku

Članak 141. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.; dalje: ZKP/08.)
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Dopisivanje istražnog zatvorenika i branitelja

Članak 139. stavak 5. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 59. stavak 2. Sudskog poslovnika

Članak 59. stavak 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14., 49/14., 08/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20., 47/20., 138/20., 147/20., 70/21., 99/21., 145/21., 23/22., 1...
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Uručenje zapisnika

Članak 410. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Žalba protiv presude donesene na temelju sporazuma

Članak 364. stavak 2. i članak 464. stavak 9. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mjere opreza

Članak 98. stavak 6. i članak 98.a ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Imovinskopravni zahtjev

Članak 156. stavak 2. ZKP/08.
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tbr. 52. st. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Tbr. 52. st. 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ broj 138/23.; dalje: Tarifa)
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 26. st. 1. i 3. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Članak 26. stavci 1. i 3. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“ broj 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18., 70/19., 141/20. i 18/24.; dalje: ZPSKS-EU).
Pročitano
Su ... 22.03.2024. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Članak 541. ZKP/08. u vezi s člankom 81. st.3. KZ-a

Članak 541. ZKP/08. u vezi s člankom 81. stavkom 3. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22. i 114/23.; dalje: KZ/11.).
Pročitano
C- ... 21.03.2024. Sud Europske unije

Landeshauptstadt Wiesbaden

Uključivanje dvaju otisaka prstiju u nosač podataka na osobnim iskaznicama nije bilo toliko ozbiljno da bi bilo neproporcionalno u odnosu na važnost različitih ciljeva koji se tom mjerom žele postići. Takva se mjera temelji na uravnoteženom vaganj...
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

Općinski sudovi, među ostalim, u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima u kojima je predmet spora naknada za opskrbu toplinskom energijom.
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Posebna imovina bračnih drugova

Otkup stana po svojoj je naravi imovinsko pravo, koje je za nositelja stanarskog prava nastao temeljem ZPS i koje je nositelja stanarskog prava ovlašćivalo na stjecanje prava vlasništva pod posebnim uvjetima. Kako je majka tuženika bila nositelj s...
Pročitano
Gž ... 11.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja na temelju pravnog posla

Da bi se zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja upisala u zemljišnu knjigu moraju za to biti ispunjene pretpostavke upisa specifične samo za tu vrstu zabilježbe. Naime, zabrana pravnim poslom mora biti osnovana u korist jedne ili više osoba k...
Pročitano
Gž ... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini

Kupac nekretnine uživa zaštitu prava vlasništva stečenog rješenjem o dosudi nastupanjem pravomoćnosti toga rješenja.
Pročitano
Gž-... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva

Da bi se mogla donijeti odluka o razvrgnuću uspostavom etažnog vlasništva, potrebno je da su ispunjenje zakonom predviđene pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva, konkretno,  nužno je da postoji i potvrda nadležnog upravnog tijela da su...
Pročitano

Filteri