Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

193 str.

978-953-8119-40-8

Komunalno gospodarstvo

2018.

06310001

Josip Bienenfeld, Mladen Ivanović, Dragica Kemeter

Komunalno gospodarstvo i najam stanova

OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROVEDBI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NAJMU STANOVA

1. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA

1.1. Zakon o najmu stanova

1.2. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske iz 1998.

1.3. Presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske

2. USKLAĐIVANJE ZAKONA S ODLUKOM USTAVNOG SUDA

3. MJERE ZA OSTVARENJE PRAVA VLASNIKA STANOVA

3.1. Postupno povećanje iznosa zaštićene najamnine

3.2. Prestanak prava na zaštićenu najamninu i druga prava

4. ZAŠTITA OSJETLJIVIH SKUPINA GRAĐANA

4.1. Plaćanje povećanja zaštićene najamnine

4.2. Dužnost osiguranja drugog stana

4.3. Prednost smještaja u domu za starije i nemoćne osobe

4.4. Pravo na subvenciju slobodno ugovorene najamnine

5. MJERE OLAKŠAVANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

5.1. Najam i kupnja stanova iz programa POS-a i drugih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave

5.2. Programi za subvencioniranje kredita za kupnju, odnosno gradnju stana ili kuće

5.3. Stručna pomoć u pronalaženju i posredovanju u sklapanju ugovora o najmu, odnosno kupovini stana ili kuće

6. MJERE ZA OSIGURANJE PROVEDBE IZMJENA ZNS-A

7. ZAKLJUČAK

PRIKAZ NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVOD

1.1. Razlozi donošenja novog Zakona

1.2. Najvažnije razlike između Nacrta prijedloga Zakona na savjetovanju s javnošću i Prijedloga Zakona

1.3. Razlike između Prijedloga Zakona i Konačnog prijedloga Zakona

2. NORMATIVNA RJEŠENJA NOVOG ZAKONA

2.1. Predmet Zakona te obuhvat i načela komunalnog gospodarstva

2.2. Komunalne djelatnosti

2.2.1. Pojedine komunalne djelatnosti

2.2.2. Obavljanje komunalne djelatnosti

2.2.3. Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

2.2.4. Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti

2.3. Komunalna infrastruktura

2.3.1. Komunalna infrastruktura i njezin pravni status

2.3.2. Građenje i održavanje komunalne infrastrukture

2.4. Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

2.4.1. Komunalni doprinos

2.4.2. Komunalna naknada

2.5. Komunalni red

2.5.1. Odluka o komunalnom redu

2.5.2. Upravno tijelo

2.5.3. Komunalni redari

2.6. Nadzor nad provedbom Zakona

2.7. Prijelazne i završne odredbe

2.7.1. Započeti postupci

2.7.2. Podzakonski propisi i ustrojavanje evidencije komunalne infrastrukture

2.7.3. Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

2.7.4. Osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti

3. ZAKLJUČAK

NOVO UREĐENJE KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA

1. UVOD

2. KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS PREMA NOVOM ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

2.1. Komunalna naknada

2.1.1. Uvod

2.1.2. Plaćanje komunalne naknade

2.1.3. Obveza plaćanja komunalne naknade

2.1.4. Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

2.1.5. Obračun komunalne naknade

2.1.6. Rješenje o komunalnoj naknadi

2.2. Komunalni doprinos

2.2.1. Uvod

2.2.2. Plaćanje/neplaćanje komunalnog doprinosa

2.2.3. Odluka o komunalnom doprinosu

2.2.4. Komunalni doprinos za zgrade, otvorene bazene...

2.2.5. Uklanjanje zgrade, dogradnja i nadogradnja

2.2.6. Rješenje o komunalnom doprinosu

2.2.7. Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

2.2.8. Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

2.2.9. Uračunavanje komunalnog doprinosa kao plaćenog dijela komunalnog doprinosa

2.2.10. Primjena Zakona o prostornom uređenju

USKLAĐIVANJE AKATA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE S NOVIM ZAKONOM O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVODNO O PRIJELAZNIM I ZAVRŠNIM ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

2. USKLAĐENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

2.1. Opće odredbe

2.2. Organizacija i djelokrug

2.3. Ostale odluke o uređenju komunalnog reda

2.4. Ovlasti i postupak komunalnih redara

3. USKLAĐENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

3.1. Opće odredbe

3.2. Zone za plaćanje komunalnog doprinosa

3.3. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

3.4. Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

3.5. Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa

3.6. Rješenje o komunalnom doprinosu

4. USKLAĐIVANJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

4.1. Opće odredbe

4.2. Svrha komunalne naknade

4.3. Obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade

4.4. Područja zona, koeficijenti zone, koeficijenti namjene, rok plaćanja, oslobođenje od plaćanja

4.5. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

4.6. Obračun komunalne naknade

4.7. Rješenje o komunalnoj naknadi

5. ZAKLJUČNO

OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

POSTUPANJE KOMUNALNIH REDARA NA TEMELJU NOVOG ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. UVOD

2. RADNOPRAVNI STATUS I OVLASTI KOMUNALNIH REDARA

3. ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA

4. OBRAZOVANJE KOMUNALNIH REDARA

5. OVLASTI KOMUNALNIH REDARA

6. POMOĆ PRI UREDOVANJU KOMUNALNIH REDARA

7. OBVEZA POSTUPANJA KOMUNALNIH REDARA

8. OBVEZA OBUSTAVLJANJA POSTUPKA

9. POSTUPOVNE ODREDBE KOJE ODSTUPAJU OD OPĆIH PRAVILA ZUP-A

10. PRAVNI LIJEK

11. NADZOR NAD POSTUPANJEM KOMUNALNIH REDARA

12. PREKRŠAJNE ODREDBE KOJE ŠTITE POSTUPANJE KOMUNALNIH REDARA

PRILOZI

1. ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

2. ZAKON O NAJMU STANOVA

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018., ispunjena je obveza iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-I-762/1996. od 31. ožujka 1998. i time je popunjena pravna praznina koja je stvorila probleme, odnosno nemogućnost ostvarivanja prava najmodavaca – vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca, propisanih Zakonom o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 - Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH i 22/06). Također je, donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, stvoren pravni okvir za uspostavu primjerene ravnoteže između suprotstavljenih interesa vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i interesa države da osigura provođenje stambene politike tako da će se vlasnic...

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 13. srpnja 2018., u drugom čitanju donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Danom stupanja na snagu toga Zakona prestao je vrijediti Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 - u nastavku teksta: stari Zakon). Autor u članku daje prikaz novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i analizira nova rješenja u području komunalnog gospodarstva.

U radu autorica daje prikaz novog uređenja instituta komunalne naknade i komunalnog doprinosa, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18). Novo uređenje u najvećem dijelu naslanja se na uređenje iz do sada važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), ali unesene su i neke važnije novine.

Hrvatski sabor, na 8. sjednici održanoj 13. srpnja 2018., donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, koji je objavljen u Nar. nov., br. 68/18, a stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. Danom stupanja na snagu novoga Zakona prestao je vrijediti Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15). Prema novom Zakonu (čl. 130.), jedinice lokalne samouprave obvezne su uskladiti svoje opće akte, o čemu autorica piše u ovom radu.

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) posvećuje više pozornosti održavanju komunalnog reda, a u okviru toga i komunalnim redarima. Pitanja statusa, nadležnosti i sl. komunalnih redara uređena su člancima od 109. do 117. Zakona o komunalnom gospodarstvu. U radu dajemo prikaz i analizu tih odredaba te upućujemo na druge relevantne odredbe u svezi s obavljanjem poslova komunalnih redara.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18)