Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

260 str.

978-953-8119-06-4

Vlasničkopravni odnosi

2016.

05960001

Ante Loboja, Desa Sarvan, Đuro Sessa, Frane Staničić

Nekretnine 2016.

PREDGOVOR

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

1. UVOD

2. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJISTU PREMA ZV-u

3. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM-PRETPOSTAVKE

4. PRAVNI UČINCI GRAĐENJA NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

5. OSTALI SLUČAJEVI STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM

PREDSTOJEĆE IZMJENE ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE: OSIGURANJE INVESTICIJSKOG ZAMAHA I/ILI UDAR NA VLASNIKA NEKRETNINA?

1. UVOD

2. RAZLOZI ZA DONOPENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

3. PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

3.1. Uvođenje »procjene stanja i vrijednosti nekretnine« umjesto postupka osiguranja dokaza

3.1.1. Procjembeni elaborat

3.1.2. Izbor procjenitelja

3.1.3. Vještačenje uređeno ZUP-om

3.1.4. Dostava

3.1.5. Neupravni postupak

3.2. Promjena primarnog oblika naknade

3.2.1. Uporabno svojstvo nekretnine

3.3. Sudsku zaštitu u postupcima izvlaštenja pruža isključivo Visoki upravni sud RH

3.4. Produljuje se rok važenja Odluke Vlade RH kojom je utvrđen interes RH za konkretno izvlaštenje

3.5. Određuje se da procjembeni elaborat ne smije biti stariji od godine dana

3.6. Uvodi se privremeno rješenje o izvlaštenju

3.7. Radi osiguranja hitnosti postupanja nadležnog tijela u postupcima izvlaštenja, uvodi se nadzor i mjere

3.8. Druge izmjene i dopune u Prijedlogu

4. IZMJENE I DOPUNE KOJE BI BILE KORISNE, A KOJE PRIJEDLOG NE SADRŽAVA

5. ZAKLJUČAK

KONCESIJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA PRIJEDLOGU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA

1. UVODNE NAPOMENE

2. JEDINSTVENI PRAVNI OKVIR ZA POSTUPA K DODJELE KONCESIJA

3. SADRŽAJ DIREKTIVE 2014/23/EU

4. ODREĐENJE POJMA KONCESIJA

5. DEFINICIJA KONCESIJE I VRSTE KONCESIJA

5.1. Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općega ili drugoga dobra

5.2. Ugovor o koncesiji za javne radove

5.3. Ugovor o koncesiji za javne usluge

5.3.1. Izuzetak od primjene PZK-a u odnosu na negospodarske usluge od općeg interesa

5.3.1.2. Posebno o vodnim uslugama

5.4. Operativni rizik kao bitan element koncesije

5.5. Vrijednosni prag

6. ZABRANA OBAVLJANJA DJELATNOSTI BEZ KONCESIJE

7. NAKNADA ZA KONCESIJU

7.1. Visina i način plaćanja naknade za koncesiju

7.2. Način plaćanja naknade za koncesiju

7.3. Zastara

7.4. Nadzor i naplata koncesijske naknade

7.5. Poduzimanje mjera naplate

8. KONCESIJSKI AKTI

8.1. Odluka o davanju koncesije je upravni akt

8.2. Ugovor o koncesiji je upravni ugovor

8.2.1. Sklapanje ugovora o koncesiji

8.2.2. Rješavanje sporova

9. ZAKLJUČNO O PRIMJERIMA

10. OGLEDNI PRIMJERI

10.1. Primjer Odluke (upravni akt) o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivoga komunalnog otpada (čl. 31. ZOGO-a)

10.2. Primjer Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivoga komunalnog otpada (čl. 31. ZOGO-a)

PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – PRIMJENA INSTITUTA STANDARDNOG OBRASCA EUROPSKE JEDINSTVENE DOKUMENTACIJE O NABAVI (ESPD) KOJI JE UTVRDILA EUROPSKA KOMISIJA

1. UVODNE NAPOMENE

2. NOVINE U PROVOĐENJU STANDARDNOG OBRASCA ZA EUROPSKU JEDINSTVENU DOKUMENTACIJU O NABAVI

2.1. Sadržaj Uredbe

3. OBRAZLOŽENJE IZ DIREKTIVA ZA UVOĐENJE ESPD-a

4. VAŽEĆE ZAKONSKO RJEŠENJE U SVEZI S DOKAZIVANJEM NEPOSTOJANJA RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE I ISPUNJAVANJA UVJETA SPOSOBNOSTI

5. ŠTO JE EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

6. ŠTO SE ESPD-om POTVRĐUJE

7. DOSTAVA ESPD-a ISKLJUČIVO U ELEKTRONICČKOM OBLIKU

8. PROVJERA PODATAKA NAVEDENIH U ESPD-u PRIJE SKLAPANJA UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA

9. PROVJERA PRISTUPANJEM NARUČITELJA BESPLATNIM BAZAMA PODATAKA

10. AKO SE GOSPODARSKI SUBJEKT OSLANJA NA SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA

11. GOSPODARSKI SUBJEKTI MOGU PONOVNO UPOTRIJEBITI PODATKE IZ ESPD-a KOJI SU VEC UPOTRIJEBILI U PRETHODNOM POSTUPKU NABAVE

12. AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN U GRUPE

13. GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU UPISANI U SLUŽBENE POPISE ODOBRENIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

14. POTPISIVANJE ESPD-a

15. KORISTENJE ESPD-a U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

16. ZAKLJUČNO

PRILOZI

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 — Odluka USRH, 22/00 — Odluka USRH, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 — proč. tekst), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) te Prijedlog Zakona o koncesijama i Prijedlog Zakona o javnoj nabavi, temeljne su odrednice tema kojima se bavimo u ovom priručniku. Stoga se i prva tema u priručniku odnosi na stjecanje prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu s obiljem sudske prakse. Drugi rad odnosi se na predstojeće izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U radu autor iznosi određene dvojbe i primjedbe na izmjene i dopune u Prijedlogu toga Zakona te postavlja određeno pravno pitanje osiguravaju li te izmjene inve...

U ovom radu autor se bavi jednim aktualnim i važnim pitanjem stjecanja prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu. Stoga, autor analizira odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama i drugih meritornih propisa u primjeni instituta stjecanja prava vlasništva građenjem na tuđem zemljištu. Autor piše o pretpostavkama u stjecanju tog prava i pravnim učincima, a zatim, uz primjenu tog instituta, iznosi aktualnu sudsku praksu te na kraju iznosi i ostale slučajeve stjecanja prava vlasništva građenjem.

U ovom radu autor analizira najavljene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade koji je donesen i stupio na snagu 2014. (Nar. nov., br. 74/14). Taj je Zakon zamijenio Zakon o izvlaštenju iz 1994. (Nar. nov., br. 9/94, 112/00 — Odluka USRH, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12) i, prema mišljenju autora, radi se o manje kvalitetnom zakonodavnom rješenju od onoga koje je bilo na snazi (uz izmjene i dopune) 20 godina. Predložene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade imaju cilj pojednostavniti, ubrzati i skratiti postupak izvlaštenja, kao i put upravnosudske zaštite protiv rješenja o izvlaštenju. Autor u radu odgovora na pitanje hoće li se predloženim izmjenama postići proklamirani ciljevi. Međutim, autor ističe i prava vlasnika nekretnina koje se izvlašćuju...

Predmet ovog rada su koncesije jedinica lokalne samo- uprave prema Prijedlogu novog Zakona o koncesijama koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. Autorica u radu piše o novinama u Prijedlogu Zakona u odnosu na važeći Zakon o koncesijama (Nar. nov., br. 143/12) te vrstama koncesija i obilježjima odluke i koncesijskog ugovora, te pravima i dužnostima jedinica lokalne samouprave u donošenju tih akata. U radu donosimo i ogledne primjere odluke i ugovora o koncesiji koji mogu poslužiti kao jedan od načina u reguliranju te materije.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 8. lipnja 2016. usvojila je Prijedlog Zakona o javnoj nabavi i uputila ga u saborsku proceduru. Stoga autor u ovom radu piše o najvažnijem institutu u novinama ovoga Prijedloga, a to je primjena Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), koji predstavlja formalnu izjavu gospodarskog subjekta da udovoljava svim traženim uvjetima sposobnosti te da ne postoje razlozi za isključenje, a dostavlja se u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje i služi kao preliminarni dokaz umjesto izvadataka i potvrda koja izdaju nadležna tijela.

(Nar. nov., br. 81/15 – proč. tekst)