Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 8398
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Uređenje međe – aktivna legitimacija

Predlagatelj kao jedan od suvlasnika nekretnina ima procesnopravnu legitimaciju, da bez odobrenja ili suglasnosti drugih suvlasnika podnosi prijedlog za uređenje međe te takvim prijedlogom na aktivnoj strani ne moraju biti obuhvaćeni i ostali suvl...
Pročitano
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Pravovremenost žalbe

Kada je prvostupanjski sud protivno izričitoj odredbi čl. 335. st. 10. ZPP umjesto da presudu istakne na internetskoj stranici e-oglasne ploče sudova, na kojoj je morala biti istaknuta osam dana računajući od dana kada je održano ročište na kojemu...
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

Općinski sudovi, među ostalim, u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima u kojima je predmet spora naknada za opskrbu toplinskom energijom.
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Posebna imovina bračnih drugova

Otkup stana po svojoj je naravi imovinsko pravo, koje je za nositelja stanarskog prava nastao temeljem ZPS i koje je nositelja stanarskog prava ovlašćivalo na stjecanje prava vlasništva pod posebnim uvjetima. Kako je majka tuženika bila nositelj s...
Pročitano
Gž ... 11.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja na temelju pravnog posla

Da bi se zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja upisala u zemljišnu knjigu moraju za to biti ispunjene pretpostavke upisa specifične samo za tu vrstu zabilježbe. Naime, zabrana pravnim poslom mora biti osnovana u korist jedne ili više osoba k...
Pročitano
Gž-... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva

Da bi se mogla donijeti odluka o razvrgnuću uspostavom etažnog vlasništva, potrebno je da su ispunjenje zakonom predviđene pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva, konkretno,  nužno je da postoji i potvrda nadležnog upravnog tijela da su...
Pročitano
Gž ... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini

Kupac nekretnine uživa zaštitu prava vlasništva stečenog rješenjem o dosudi nastupanjem pravomoćnosti toga rješenja.
Pročitano
Gž-... 05.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zastara

Zastara iz čl. 225. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18. - dalje: ZOO) za preplaćene kamate zbog povećanja kamatne stope (jednako kao i za promjenu valutne klauzule CHF) u odnosu na tuženika H...
Pročitano
Gž-... 05.03.2024. Županijski sud Zagreb

Tužba za zaštitu od uznemiravanja

Actio negatoria, vrsta je vlasničke tužbe koju je ovlašten podnijeti vlasnik protiv svakog koji protupravnim radnjama trajno uznemirava njegovo vlasničko pravo na način da svojata neko pravo koje mu ne pripada (npr. pravo služnosti i sl.) ili ga o...
Pročitano
Gž ... 28.02.2024. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost u ovršnom postupku

Ovršni sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim najkasnije do izdavanja rješenja o ovrsi.
Pročitano
Gž-... 08.02.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba pokretanja postupka

U postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice ispunjeni su uvjeti iz čl. 90. ZZK za zabilježbu pokretanja postupka.
Pročitano
Gž-... 06.02.2024. Županijski sud Zagreb

Sudska zaštita članova udruge

Član udruge koji smatra da je protivno statutu udruge isključen iz udruge ima pravo na sudsku zaštitu i to pred nadležnim općinskim sudom.
Pročitano
Gž-... 05.02.2024. Županijski sud Zagreb

Stečaj potrošača

U situaciji kada je postupak stečaja potrošača istodobno otvoren i zaključen i kada je tražbinu tužitelja prijavio sam tuženik koja između stranaka u postupku stečaja potrošača nije bila sporna niti je na bilo koji način osporena, tada tužitelj ka...
Pročitano
Gž-... 31.01.2024. Županijski sud Zagreb

Trošak privremenog zastupnika

O naknadi za rad privremenog zastupnika koji zastupanje vrši dok se stranka ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok centar za socijalnu skrb ne obavijesti sud da mu je postavio skrbnika, prosuđuje se prema odredbama Pravilnika o visi...
Pročitano
Gž-... 30.01.2024. Županijski sud Zagreb

Odgovornost odvjetnika za štetu

Profesionalna odgovornost uopće, pa tako i odgovornost odvjetnika, neovisno o tome temelji li se na povredi ugovora o zastupanju ili na deliktu uvijek je subjektivna, što znači da osiguratelj odvjetnika od odgovornosti odgovara za štetu ako je odv...
Pročitano
Gž-... 30.01.2024. Županijski sud Zagreb

Zastara

Tijek zastarnog roka kod tužbe za naknadu štete u vidu razlike tržišne vrijednosti najma i zaštićene najamnine računa se od 19.6.2019. odnosno proteka 6 mjeseci od zauzimanja stajališta VSRH izraženog u rješenju Rev-2364/16 od 19.12.2018. kojim je...
Pročitano
Gž ... 26.01.2024. Županijski sud Zagreb

Upis zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka

Upis zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka dopušten je samo u slučaju kad je na temelju pravomoćne odluke koja se tim izvanrednim pravnim lijekom pobija bio naložen neki upis u zemljišnu knjigu i da zabilježbom izvanrednog pravnog lijeka osigurava...
Pročitano
Gž-... 17.01.2024. Županijski sud Zagreb

Smetanje posjeda

Kada netko ima određenu stvar u isključivoj faktičnoj vlasti (čl. 10. st. 1. ZV), ponašanje drugoga kojim se ne dovodi u pitanje isključivost u vršenju te vlasti i kojim se ne nameće određeno trpljenje, takvo postupanje drugoga nema značenje uznem...
Pročitano
Gž-... 17.01.2024. Županijski sud Zagreb

Smetanje posjeda

U situaciji kada netko ima određenu stvar u isključivoj faktičnoj vlasti (čl. 10. st. 1. ZV), ponašanje drugoga kojim se ne dovodi u pitanje isključivost u vršenju te vlasti i kojim se ne nameće određeno trpljenje, takvo postupanje drugoga nema zn...
Pročitano
Gž-... 16.01.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporovima između pravnih osoba za suđenje je nadležan trgovački sud, neovisno o vrsti spora, isključivo po subjektivnom kriteriju, dok je za sporove između pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, za takvu nadležnos...
Pročitano
Gž-... 09.01.2024. Županijski sud Zagreb

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

U situaciji ugovorenog zajedničkog života stranaka za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju radi poremećenosti odnosa potrebno je da se ispune dva uvjeta: da su međusobno odnosi stranaka poremećeni (objektivni kriteriji) i da je zajednički život...
Pročitano
Gž-... 29.12.2023. Županijski sud Zagreb

Zabilježba spora kod alternativnog tužbenog zahtjeva

Alternativni tužbeni zahtjev ili facultas alternativa nije tužbeni zahtjev već građansko pravna ponuda o kojoj sud ne raspravlja niti o njoj može meritorno odlučivati, alternativnim tužbenim zahtjevom ne utvrđuje se nikakva obveza tuženika, ne nal...
Pročitano
Gž-... 21.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ukidanje potvrde ovršnosti javnog bilježnika

U situaciji kada se vodi ovršni postupak, klauzula ovršnosti ispituje se u navedenom ovršnom postupku, što isključuje mogućnost odlučivanja o zahtjevu za ukidanje potvrde ovršnosti u posebnom izvanparničnom postupku. Dakle, predlagatelj nema moguć...
Pročitano
Gž-... 20.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ostvarivanje prava po naknadno pronađenoj oporuci

Tužitelj kao osoba koja je sudjelovala u ostavinskom postupku nije vezan pravomoćnim rješenje o nasljeđivanju glede prava koja mu pripadaju po naknadno pronađenoj oporuci, međutim on svoja prava koja proizlaze iz oporuke može ostvarivati u parnici...
Pročitano
Gž-... 19.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ukidanje služnosti puta

Sama činjenica što javni put (z. k. č. 12074 k.o. Čučerje Novo površine 1211 m2 /stari broj k. č. 5979 k.o. Čučerje/), nije asfaltiran, nije i ne može biti osnova za zaključak da "javni put nije barem iste kvalitete i kakvoće kakav je put na poslu...
Pročitano
Gž-... 05.12.2023. Županijski sud Zagreb

Pravni interes

Kada su tuženici pred prvostupanjskim sudom osporili postojanje pravnog interesa, drugostupanjski sud je ovlašten nakon donošenja odluke o tužbenom zahtjevu, provjeravati postojanje pravnog interesa.
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Pasivna legitimacija u sporu utvrđenja vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu

U sporu radi utvrđenja da je stečeno vlasništvo prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu pasivno su legitimirani svi suvlasnici koji tužiteljima nisu priznali to pravo odgovarajućom ispravom, jer u protivnom nije moguće o...
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Pravo tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju zato što druga stranka ne izvršava svoju obvezu je imovinsko pravo koje prelazi na nasljednike. Naime, kada je primalac uzdržavanja za života imao pravo tražiti raskid ugovora radi toga, što dr...
Pročitano
Gž ... 21.11.2023. Županijski sud Zagreb

Opasna djelatnost

Neka djelatnost predstavlja povećanu opasnost kad u njezinom redovitom toku, načinu obavljanja može biti ugroženo zdravlje ljudi ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pažnju osoba koje obavljaju tu djelatnost. Seminar iz borilačkih...
Pročitano
Gž-... 20.11.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost

U sudskom vanparničnom postupku radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nadležan je općinski sud na čijem se području nalazi zajednička imovina. Ako se ova nalazi na području više općinskih sudova suvlasnik može svoj prijedlog radi raskidanja zajedn...
Pročitano

Filteri