Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 313
SZž... 17.01.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – odgoda izvršavanja kazne zatvora

Ako osuđenik traži odgodu izvršavanja kazne zatvora zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru, sudac izvršenja će o tome donijeti odluku nakon što pribavi oči...
Pročitano
Ppž... 29.11.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – načelo zakonitosti

Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 52/21) nije bilo propisano kao prekršaj niti sankcionirano obavljanje djelatnosti trgovine voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s o...
Pročitano
Ppž... 03.11.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka

Na temelju članka 138. stavak 1. i 2. točka 7. Prekršajnog zakona, okrivljenik ima pravo na trošak nagrade branitelju za sastav zahtjeva za naknadu troškova, sukladno Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
Pročitano
Ppž... 27.09.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Slanjem promidžbene poruke na telefonski broj potrošača koji je upisan u Registar „Ne zovi“, okrivljenici su ostvarili bitna obilježja prekršaja iz članka 138. stavak 1. podstavak 18. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Pročitano
SZž... 21.09.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – izvršenje novčane kazne

Ukoliko osuđenik ne plati u paricijskom roku izrečenu novčanu kaznu u iznosu većem od 265,45 eura, a u roku od dvije godine od primitka naloga za naplatu, ne uspije niti prisilna naplata na novčanim sredstvima osuđenika, prvostupanjski sud će zami...
Pročitano
R-3... 13.09.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - isključiva mjesna nadležnost

Na temelju članka 94. st. 2. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Općinski prekršajni sud u Zagrebu isključivo je mjesno nadležan za suđenje u postupcima u kojima je tužitelj pravna osoba s jav...
Pročitano
Jž ... 09.09.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Utvrđivanje neubrojivosti

Neubrojivost je okolnost koja isključuje krivnju, a ne okolnost koja isključuje prekršajni progon u smislu čl. 161. st. 5. toč. 2. Prekršajnog zakona (npr. zastara prekršajnog progona ili pravomoćno presuđena stvar). 
Pročitano
Ppž... 25.07.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - svojstvo pravne osobe kao bitno obilježje prekršaja

Kako se u odredbi članka 190. st. 1. toč. g) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji eksplicitno navodi koja pravna osoba može biti kažnjena za predmetni prekršaj, tako svojstvo pravne osobe predstavlja bi...
Pročitano
Ppž... 13.07.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - blanketna norma

Odredba članka 224. stavka 1. točke 29. i stavka 2. Zakona o vodama blanketne je naravi, s obzirom na to da su granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja za proizvodnju alkoholnih pića, alkohola i kvasca propisane posebni...
Pročitano
Ppž... 12.07.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo - beznačajno djelo

Ocjena suda je li riječ o beznačajnom prekršaju iz članka 24a. Prekršajnog zakona ovisi istovremeno o objektivnim elementima odnosno ocjeni same težine prekršaja, opasnosti djela i njegovim posljedicama, te subjektivnim elementima, odnosno stupnju...
Pročitano
Gž-... 06.06.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka

Ako se prekršajni postupak okonča oslobađajućom ili odbijajućom presudom ili je protiv okrivljenika prekršajni postupak obustavljen u smislu članka 140. stavka 1. i 2. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18...
Pročitano
Gž-... 11.05.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – ovlašteni predstavnik okrivljene pravne osobe

Nakon otvaranja stečajnog postupka nad okrivljenom pravnom osobom, isključivo stečajni upravitelj ima ovlast predstavljati i zastupati pravnu osobu u prekršajnom postupku.
Pročitano
Gž-... 11.05.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudjelovanje stranke u postupku

Prekršajni postupak je proveden bez sudjelovanja stranke u postupku, kada pozivi na ročišta, nakon otvaranja stečajnog postupka nad okrivljenom pravnom osobom, u njezino ime nisu dostavljeni stečajnom upravitelju, čime dostava okrivljenoj pravnoj ...
Pročitano
R-1... 24.04.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – nadležnost za odlučivanje o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka

O zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka temeljem članka 215. stavka 3. Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22) odlučuje sud koji je sudio u prijašnjem, pravomoćno okončanom postupku.
Pročitano
SZž... 06.04.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – izvršenje novčane kazne osuđeniku koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj

Protiv osuđenika koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj ne pokreće se postupak prisilne naplate novčane kazne, niti se primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, već će se novčana k...
Pročitano
Ppž... 05.04.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Videosnimka na javnoj površini kao zakonit dokaz

Mogućnost uporabe videosnimke u dokazne svrhe postoji neovisno o tome postoji li prethodna javna objava namjere snimanja i neovisno o pristanku snimane osobe pod uvjetom da se njome ne povrjeđuje pravo na nepovredivost osobnog i obiteljskog života...
Pročitano
Ppž... 30.03.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sankcioniranje vozača koji je pod utjecajem droge (ili lijekova)

Bitno obilježje prekršaja iz članka 199. stavka 2. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je da je vozač pod utjecajem droga ili lijekova odnosno da je djelovala na njegove psihofizičke sposobnosti za upravljanje vozilom, stoga proizlazi da j...
Pročitano
Ppž... 14.03.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Vrijeđanje moralnih osjećaja građana

Sloboda izražavanja nije apsolutno ljudsko pravo, već je ograničeno pravom i slobodom drugoga. Osim toga, ostvarivanje prava na slobodu izražavanja ne znači da se ideje, mišljenja ili kritike bilo kojeg društvenog segmenta iznose na ponižavajući i...
Pročitano
Ppž... 01.03.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Preliminarno vještačenje nema nikakvu dokaznu snagu 

Preliminarno vještačenje nije regulirano kao dokazna radnja zakonskim odredbama, već ista predstavlja svojevrsnu smjernicu za daljnje postupanje nadležnih tijela iz kojih proizlaze osnove sumnje za počinjenje kažnjive radnje, dok je u odredbi čl. ...
Pročitano
Ppž... 01.03.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sadržaj i opseg ovlasti prokurista iz Zakona o računovodstvu

Za utvrđenje da li prokurist ima ili nema ovlaštenja, a samim time i odgovornost za predaju financijskih izvješća Fini, a slijedom toga i status odgovorne osobe za istaknuti propust, neophodno je izvršiti uvid u konkretnu prokuru iz koje bi nedvoj...
Pročitano
Ppž... 28.02.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Nepravilna primjena načela in dubio pro reo

Iako Prekršajni zakon propisuje da sud slobodno cijeni dokaze i postojanje ili nepostojanje činjenica, pri čemu nije vezan nikakvim dokaznim pravilima, sud uvijek mora dati razloge zbog kojih je, na temelju slobodne ocjene dokaza, uzeo neku činjen...
Pročitano
Ppž... 21.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravni kontinuitet prekršaja

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19 i 98/19) više ne propisuje kao prekršaj propuštanje objave financijskih izvještaja o financiranju izborne promidžbe na vlastitim web stranica...
Pročitano
Ppž... 21.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravni kontinuitet prekršaja

Ako se nakon počinjenja prekršaja propis izmijeni, primijenit će se onaj propis koji je blaži za počinitelja, a ako ne postoji pravni kontinuitet, nema ni prekršaja.
Pročitano
Ppž... 20.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – oduzimanje imovinske koristi

Ako tužitelj u optužnom aktu činjeničnim opisom djela ne obuhvati da je okrivljenica počinjenim prekršajem ostvarila imovinsku korist, a prvostupanjski sud osuđujućom presudom od okrivljenice oduzme imovinsku korist, došlo je do povrede materijaln...
Pročitano
Ppž... 14.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršaj na fiktivnom javnom mjestu

Kod prekršaja protiv javnog reda i mira koji su počinjeni na fiktivnom javnom mjestu, činjenični opis optužbe mora sadržavati naznaku da se ponašanje okrivljenika reflektiralo na neograničenom javnom mjestu kako bi se ispunilo konstitutivno obilje...
Pročitano
Ppž... 13.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – dostava putem oglasne ploče suda

Nedostupnost okrivljenika sudu zbog promjene adrese prebivališta nije okolnost koja isključuje prekršajni progon, već ako je okrivljeniku uručena obavijest iz članka 109.a Prekršajnog zakona, pa okrivljenik ne obavijesti sud o promjeni adrese pre...
Pročitano
Ppž... 08.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – oduzeti predmeti

Ako prekršajni postupak protiv okrivljenika bude okončan presudom kojom se optužba odbija zbog zastare prekršajnog progona, prvostupanjski sud mora prije donošenja odluke o vraćanju predmeta prekršaja okrivljeniku, utvrditi je li riječ o predmetim...
Pročitano
Jž ... 07.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Remećenje javnog reda i mira

Naguravanje je fizičko razračunavanje osoba manjeg intenziteta, a nije sudionik onaj koji se brani.
Pročitano
Ppž... 07.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Obilježje psihičkog nasilja

Psihičko nasilje nije počinjeno svakom grubo izgovorenom riječi obzirom da je okrivljenica svojoj kćeri mobitelom iznosila svoje mišljenje o njenom suprugu, bez vidljive agresivnosti u ponašanju okrivljenice, uvredljivih i omalovažavajućih izraza.
Pročitano
Ppž... 01.12.2022. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava

Okrivljena pravna osoba kao vlasnik ugostiteljskog objekta koji se ubraja u kategoriju ''Barovi'' pružanjem ugostiteljskih usluga nakon radnog vremena koje je određeno točkom I., u vrijeme počinjenja prekršaja važeće Odluke Stožera civilne zaštite...
Pročitano

Filteri