Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 5152

Izmjene postupovnih pravila pred Sudom EU-a

12.07.2024.,  Danijel Stanković
Odlukom Vijeća od 19. ožujka 2024. o prihvaćanju stajališta Europskog parlamenta, a uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije od 14. ožujka 2023., usvojena je uredba o izmjeni Statuta Suda Europske unije. Uredbu su 11. travnja 2024. potpisali ...
Pročitano

Prava vlasnika stanova u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci prema novom Zakonu

12.07.2024.,  Lidija Vojković
U zakonodavstvu i dosadašnjoj sudskoj praksi postojali su brojni prijepori u vezi s pravima, kako vlasnika stanova, tako i pravima zaštićenih najmoprimaca koji stanuju u tim stanovima. To je bila posljedica donošenja Presude Europskog suda za ljud...
Pročitano

Olakšica za fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima I. skupine i na području Grada Vukovara

12.07.2024.,  Gordana Lončar
Fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima JLS-a razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, i na području Grada Vukovara, po osnovi ostvarenog dohotka od nesamostalnog ...
Pročitano

Pravo na dodatak uz mirovinu prema kriteriju spola

12.07.2024.,  Mihovil Rismondo
U predmetu C-113, Sud EU-a presudio je da je nacionalni propis koji pravo na dodatak na mirovinu priznaje samo ženama koje su imale jedno ili više biološke ili posvojene djece, protivan Direktivi Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postup...
Pročitano

Fakultativne osnove za isključenje iz postupka javne nabave gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom izvan RH

12.07.2024.,  Ante Loboja, Kristina Rihtar
U prošlom broju Informatora objavili smo prvi dio ovoga članka, koji se bavi osnovama za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave, sukladno člancima 251., 252. i 254. Zakona o javnoj nabavi. U nastavku članka autori prikazuju pr...
Pročitano

Normativni okvir za izradu općih akata jedinica samouprave

28.06.2024.,  Željka Tropina
Općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uređuju brojna pitanja iz samoupravnog djelokruga. Pritom, opći akti predstavljaju i značajan dio ukupnog pravnog okvira kojim se uređuju pitanja od interesa za građane i pravne osob...
Pročitano

Osnova za priznavanje osobnog odbitka tijekom godine

28.06.2024.,  Gordana Lončar
Po osnovi ostvarenog godišnjeg dohotka fizičkim osobama priznaje se osobni odbitak tijekom godine i/ili u godišnjem obračunu ovisno o izvoru ostvarenog godišnjeg dohotka. Tijekom godine osobni odbitak priznaje se isključivo na temelju porezne kart...
Pročitano

SQUEEZE OUT – opća obilježja i prava manjinskih dioničara

28.06.2024.,  Jasna Golubić
U ovom članku autorica analizira pod kojim uvjetima većinski dioničar može isključiti manjinske dioničare kako bi se spriječile moguće neželjene posljedice zbog neprikladne primjene tog instituta, popularno nazvanog ˝squeeze-out˝ te navodi aktualn...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

28.06.2024.,  Novi informator
DODATAK ZA ZAVRŠEN STUDIJ NA POSLIJEDIPLOMSKOJ RAZINI - PLAĆE U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA - EVIDENCIJA RADNOG VREMENA - RAD U TURNUSIMA - ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU - POSREDOVANJE - UGOVARANJE OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU - PRISTUP...
Pročitano

Fakultativne osnove za isključenje iz postupka javne nabave gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom izvan RH

28.06.2024.,  Ante Loboja, Kristina Rihtar
Autori u članku obrađuju fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, u slučajevima kada je natjecatelj/ponuditelj gospodarski subjekt s poslovnim nastanom izvan RH. Tu temu obrađuju uvažavajući upise u sustav ...
Pročitano

Abecedarij upravnog postupka: Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

28.06.2024.,  Frane Staničić
Čl. 159. st. 4. ZUP-a
Pročitano

Predaja statističkih izvještaja za razdoblje I.-III. 2005.

27.06.2024.,  Ivan Čonkaš
Tromjesečne statističke izvještaje za razdoblje siječanj- ožujak 2005. godine obveznici sastavljaju na istim obrascima kao i u prethodnoj godini (poduzetnici svih veličina na obrascu TSI-POD, neprofitne organizacije na obrascu TSI-N, banke i štedi...
Pročitano

Osiguranje zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu

27.06.2024.,  Teodor Antić
Predmet ovog članka su odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 155/02), odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 33/01, 10/02 - Odluka U...
Pročitano

Pročišćeni tekst zakona

27.06.2024.,  Ljubomir Valković
Razmatra se pravna problematika pročišćenih tekstova zakona i drugih akata, a u povodu nedavnog rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 11/05), kojim je odbačen prijedlog za ocjenu ustavnosti pročišćenog teksta jednog zakona. Aut...
Pročitano

Novi način financijskog izvještavanja u proračunskon računovodstvu

27.06.2024.,  Ivana Uroić
Proračuni i proračunski korisnici sastavljaju financijska izvješća za prvo tromjesečje ove godine prema odredbama novog Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 27/05). Autorica u članku prikazuje promje...
Pročitano

Kolektivni ugovor u Zakonu o radu

27.06.2024.,  Marinko Đ. Učur
Sva pitanja koja se odnose na zaštitu gospodarskih i socijalnih interesa radnika mogu biti uređena kolektivnim ugovorom. Univerzalni izvori prava sindikalnog organiziranja i udruživanja i nacionalni (državni) izvori ovdje čine jedinstvo koje obuhv...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

21.06.2024.,  Novi informator
OSLOBOĐENJE OD SOLIDARNE ODGOVORNOSTI DIGITALNE RADNE PLATFORME ZA OBVEZE KOJE AGREGATOR KAO POSREDNIK IMA PREMA RADNIKU – OBRAZAC JOPPD - PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U INOZEMSTVU - OTVORENI ROŠTI...
Pročitano

Primjena Direktive Europske unije o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

21.06.2024.,  Petra Jurina
U travnju 2024. Europski je parlament usvojio tzv. Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Riječ je o propisu koji nadopunjava već donesene propise kojima se uspostavljaju zakonodavni okviri za integraciju pitanja okoliša, društva i uprav...
Pročitano

Negativan učinak pretjeranog formalizma na tumačenje i primjenu prava

21.06.2024.,  Nevenka Šernhorst
Autorica u članku analizira djelovanje pretjeranog formalizma na pravilno tumačenje i primjenu prava, što se najbolje očituje u sudskim i drugim pravnim postupcima te odlukama sudbenih i drugih državnih tijela. Prikazuje nekoliko odluka Europskog ...
Pročitano

Sklapanje ugovora na daljinu s posebnim naglaskom na mogućnost raskida

21.06.2024.,  Sanja Mišević
Zaštita slabijih ugovornih strana predstavlja sve aktualnije i uređenije pitanje u suvremenom dobu. Uzimajući u obzir da papirnata komunikacija u novije vrijeme sve više pada u zaborav, sklapanje ugovora na daljinu predstavlja sve praktičnije sred...
Pročitano

Pravo na slobodu izražavanja u praksi Europskog suda za ljudska prava

14.06.2024.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Autorice u članku analiziraju jednu od temeljnih sloboda, slobodu izražavanja i njezinu zaštitu kroz praksu Europskog suda za ljudska prava, s naglaskom na odluke donesene u postupcima protiv Republike Hrvatske. Kroz svoju praksu, Europski sud za...
Pročitano

Zašto su zahtjevi slovenskih ribara protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava nedopušteni

14.06.2024.,  Štefica Stažnik
Nakon izricanja novčanih kazni od strane hrvatskih sudova zbog nedopuštenog ribolova u hrvatskim teritorijalnim vodama, više slovenskih državljana zatražilo je zaštitu na Europskom sudu za ljudska prava zbog povrede konvencijskih prava tvrdivši da...
Pročitano

Neke dvojbe u primjeni instituta promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

14.06.2024.,  Mateja Held, Antonela Romić
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu utvrđeno je da je poljoprivredno zemljište od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku pa se u slučaju prenamjene u građevinsko zemljište plaća posebna naknada. Od 1991. do danas regulacija vezana uz naknadu se m...
Pročitano

Uračunavanje razdoblja odgoja djece ostvarenih u drugoj državi članici EU-a pri izračunu invalidske mirovine

14.06.2024.,  Mihovil Rismondo
U jednoj od novijih presuda Suda Europske unije (predmet VA, C-283/21 od 22. veljače 2024.), koju autor detaljno analizira u ovom članku, izraženo je (još jedno) stajalište o tumačenju članka 44. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlam...
Pročitano

Oporezivanje stranih iznajmljivača nekretnina – nerezidenata u Republici Hrvatskoj

14.06.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
U Informatoru broj 6835, od 13. svibnja 2024., pisali smo o paušalnom oporezivanju rezidenata koji na području Republike Hrvatske imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a koji dohodak od imovine ostvaruju iznajmljivanjem stanova, soba i post...
Pročitano

Prekoračenje (tzv. minus) po tekućem računu

07.06.2024.,  Martina Lukić
Potrošači koji koriste prešutno prekoračenje po tekućem računu mogu do 30. lipnja ugovoriti dopušteno prekoračenje. Prema podacima Hrvatske narodne banke, do kraja ožujka 2024. dopušteno prekoračenje ugovorilo je nešto više od 560 tisuća potrošača...
Pročitano

Podnošenje tužbe koja je vezana uz rok stvarno nenadležnom sudu

07.06.2024.,  Romina Štaba
Autorica se u članku bavi prikazom odredaba članka 113. stavak 7. i 8. Zakona o parničnom postupku, vezanih uz nadležnost sudova, motivirana jednim sudskim predmetom u kojem je prvostupanjski sud zauzeo stajalište da se tužba koja je vezana uz rok...
Pročitano

Priznavanje i izvršenje stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima

07.06.2024.,  Petra Jurina
Uspješno sklapanje Konvencije o priznavanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima, pod pokroviteljstvom Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu, označava ključnu prekretnicu u području rješavanja međunar...
Pročitano

Položaj kulturnog dobra u stečajnom postupku

07.06.2024.,  Dejan Bodul
Prioritetno pravo vlasništva kulturnog dobra, kao javnog dobra od općeg interesa, pripada Republici Hrvatskoj. No, vlasnik kulturnoga dobra također može biti fizička i pravna osoba nad čijom se imovinom može pokrenuti stečaj. Stoga, kako je stečaj...
Pročitano

Novele pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada i udruga

07.06.2024.,  Dragan Zlatović
Nakon više od godinu dana od proteka zakonom utvrđenog roka, ministar pravosuđa i uprave donio je izmjene i dopune dva podzakonska akta pretežito tehničke naravi, kojima se uređuje sadržaj i način vođenja registara u kojima se evidentiraju udruge,...
Pročitano

Filteri