Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4792

Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi

19.04.2024.,  Marina Kapikul
Autorica u članku analizira postupak oduzimanja imovinske koristi, postupak proširenog oduzimanja imovinske koristi i njegove specifičnosti, kao i postupanje suda u pojedinim specifičnim slučajevima kao što je smrt okrivljenika, utvrđivanja raspra...
Pročitano

Upisi prava vlasništva na pomorskom dobru prema novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

19.04.2024.,  Ante Vuković
Svrha ovog članka je analizirati odredbe članka 217. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojima zakonodavac želi konačno razriješiti sve upise prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnim knjigama hrvatskih sudova. Opće je pravilo da su...
Pročitano

Ovlasti Povjerenstva u postupku davanja koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima

19.04.2024.,  Ivan Šprajc
U postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima, na temelju javnog prikupljanja ponuda, podzakonskim je aktom utvrđeno formiranje posebnog tijela - povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima davanja koncesi...
Pročitano

Novčana naknada za neispunjenje kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2024.

19.04.2024.,  Desanka Đikandić
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisana je obveza poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru i u primjerenim radnim uvjetima, zapošlja...
Pročitano

Uvođenje razmjene informacija o kriptoimovini za potrebe oporezivanja

19.04.2024.,  Jelena Korica
Direktivom o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, poznatom i kao DAC8, uvodi se novina vezana uz proširenje automatske razmjene informacija o kriptoimovini, ali se i mijenjaju pojedine odredbe u svrhu unaprjeđenja administrativne sur...
Pročitano

Novele zakona u području kulture u 2024.

19.04.2024.,  Dragan Zlatović
Razdoblje od 2023. do 2024. bilo je osobito dinamično za propise u području kulture. Tijekom 2023. donesen je novi Zakon o kazalištima, a početkom 2024. izmijenjeno je i nadopunjeno nekoliko zakona koji se odnose na knjižnice i knjižničnu djelatno...
Pročitano

Događaji - Pomorsko upravljanje: pravni okviri i upravne nadležnosti

19.04.2024.,  Alen Rajko
Informator redovito prati upravnopravne susrete sudaca i profesora pravnih znanosti iz Italije, Slovenije i Hrvatske (ICERNA), koji se svakog proljeća održavaju u Trstu.
Pročitano

Zakon o lobiranju - povećanje transparentnosti ili samo još jedan propis

12.04.2024.,  Nataša Novaković
Republika Hrvatska je nakon gotovo dva desetljeća promišljanja dobila Zakon o lobiranju, koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Na konačno donošenje tog Zakona svojim je preporukama Republiku Hrvatsku prisilio GRECO (Group of States against corrup...
Pročitano

Samoupravni i preneseni djelokrug u lokalnoj samoupravi - teorija i hrvatska stvarnost

12.04.2024.,  Silvija Knezić Vrhovec
Proteklo je trideset godina od ustrojavanja sustava lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a čini se da proces njezina razvoja i sazrijevanja i dalje traje pa je i sustav nadležnosti općina, gradova i županija tijekom godina doživi...
Pročitano

Knjigovodstveno evidentiranje prijenosa sredstava između proračunskih korisnika JLP(R)S

12.04.2024.,  Ana Polić
Proračunski korisnici jedne JLP(R)S mogu prenijeti sredstva proračunskom korisniku iz nadležnosti iste jedinice. To je moguće temeljem propisa ili natječaja koji taj proračunski korisnik raspiše, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela za financij...
Pročitano

Restitucija crkvene imovine - dovršetak ili novi početak?

12.04.2024.,  Nada Mikulandra
Postupci restitucije oduzete imovine u odnosu na sve ovlaštenike restitucije pa tako i u odnosu na Katoličku Crkvu u Republici Hrvatskoj, započeli su 1997. stupanjem na snagu Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističk...
Pročitano

Nedopuštena raspolaganja stranaka u parničnom postupku u sudskoj praksi

12.04.2024.,  Vladimir Vučković
Predmet ovog članka je analiza nedopuštenih raspolaganja stranaka u parničnom postupku. Uz prikaz zakonodavnog uređenja, posebna pozornost posvećuje se stajalištima koja su o ovom pitanju zauzeta u sudskoj praksi.
Pročitano

Novela Stečajnog zakona i Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija iz 2024.

05.04.2024.,  Dejan Bodul
Opravdano se može tvrditi da je problematika stečajnih postupaka i stečajne regulative danas aktualna i u zemljama u tranziciji i u zemljama s tradicionalno razvijenim tržišnim sustavom. Mnogobrojne i česte novele stečajnog zakonodavstva u nas (i ...
Pročitano

Vremensko ograničavanje korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda EU

05.04.2024.,  Iris Gović-Penić
Zakon o radu detaljno uređuje institut godišnjeg odmora. Međutim, neke odredbe, iako su u tom Zakonu potpuno jasne i nedvosmislene, nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno, onda kad se radi o vremenu u kojem se preneseni godiš...
Pročitano

Uključivanje financijskih podataka vijeća nacionalnih manjina u financijske izvještaje jedinica

05.04.2024.,  Ana Polić
Nacionalne manjine su skupine hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na prostoru Republike Hrvatske, a imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja koja su različita od drugih građana i koje vodi želja za očuv...
Pročitano

Ograničenje pristupa klasificiranim podacima i procesna prava stranaca u postupcima protjerivanja

05.04.2024.,  Tomislav Krušlin
U postupcima protjerivanja stranaca s teritorija neke od država članica EU-a ponekad se dogodi da je strancu naloženo protjerivanje na temelju klasificiranih podataka u koje niti stranac niti njegov opunomoćenik tijekom vođenja postupka nemaju uvi...
Pročitano

Učinci poslovnih događaja na financijske izvještaje nakon datuma bilance

05.04.2024.,  Silvija Pretnar Abičić
Poslovni događaji nakon datuma bilance oni su koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobren financijski izvještaj. Stoga, kad se sastavljaju financijski izvještaji, odgovornost Uprave je prepoznati i razmotriti događaje nakon d...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

05.04.2024.,  Novi informator
DAN PROVEDBE IZBORA KAO NERADNI DAN I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA - ISPLATA NAKNADA I PLAĆENI DOPUST - UPUTA O PRIMJENI ZAKONA O RADU NA IZMJENE UGOVORA O RADU RADI PREVOĐENJA NAZIVA I KOEFICIJENATA PREMA UREDBI O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RA...
Pročitano

Pravo na dom u sudskoj praksi

22.03.2024.,  Lidija Vojković
Prema ustaljenoj sudskoj praksi pojam doma u smislu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, široko se tumači i pod njim se, između ostalog, smatraju prostorije s kojima je pojedinac ostvario jaku, stvarnu i trajnu vezu bez obzir...
Pročitano

Pravni status vodnog dobra

22.03.2024.,  Goran Vojković, Bernarda Drašković
Obale rijeka i jezera, riječna korita, područja izvorišta voda i općenito zemljišne čestice vezane uz vodne površine, nalaze se u posebnom pravnom statusu – vodnog dobra, zemljišta kojeg uz opće propise o vlasništvu uređuje i posebni propisi o vod...
Pročitano

Prevođenje ugovora o radu u javnim službama

22.03.2024.,  Dragan Zlatović
Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i na temelju njega donesena Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024., propisuju bro...
Pročitano

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva

22.03.2024.,  Ana Polić
Sukladno pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, financijski izvještaji predaju se kvartalno. Prvo izvještajno razdoblje u ovoj godini jest razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024., a o rokovima, obveznicima...
Pročitano

Pravo na roditeljski dopust za blizance

22.03.2024.,  Robert Peček
U članku autor pojašnjava zanimljivu odluku Ustavnoga suda, kojom je Sud odlučio o pravu na roditeljski dopust majke blizanaca koji su njezino treće i četvrto dijete. Naime, u postupku odobravanja roditeljskog dopusta koji je zatražila majka, jav...
Pročitano

Porez na kuće za odmor kroz praksu Visokog upravnog suda RH

22.03.2024.,  Marija Marinović
Vlasnici brojnih nekretnina za odmor u Republici Hrvatskoj uvijek su zainteresirani za regulativu koja se odnosi na oporezivanje tih nekretnina porezom na kuće za odmor. Stoga, uz aktualne pojedinosti dostave podataka o kući za odmor nadležnom tij...
Pročitano

Razvijenost županija, općina i gradova u RH

22.03.2024.,  Dubravka Jurlina Alibegović
Krajem 2009. Republika Hrvatska donijela je svoj prvi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, na temelju kojega je 2010. provedeno prvo mjerenje razvijenosti županija, općina i gradova. Iako taj Zakon predviđa mjerenje razvijenosti svake ...
Pročitano

O prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

15.03.2024.,  Nebojša Vitez
Od 19. veljače do 20. ožujka 2024. traje javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U ovom članku autor razmatra i ocjenjuje smisao, doseg i rješenja pojedinih odredaba, uzimajući u obzir postojeću regulativu iz Zako...
Pročitano

Neka pitanja povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te etažiranja

15.03.2024.,  Dejan Bodul, Jakob Nakić
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jedan je od kompleksnijih zakona i njegova je unutarnja struktura kao i priroda predmeta koje uređuje iznimno osjetljiva. Riječ je o sistemskom organskom zakonu koji se odlikuje izrazitom unutarnjom pov...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

15.03.2024.,  Novi informator
STROJARNICA DIZALA - VISINA ZGRADE - PROJEKTANTSKI NADZOR - REKONSTRUKCIJA ZGRADE - OCJENA USKLAĐENOSTI ZAHVATA - PROJEKT UKLANJANJA - AKTI KOJI SE SMATRAJU UPORABNOM DOZVOLOM - IZMJENE TIJEKOM GRAĐENJA - PRISTUPNI PUT U SUVLASNIŠTVU INVESTITORA -...
Pročitano

Međunarodna otmica djeteta i najbolji interes djeteta

15.03.2024.,  Branko Brkić
Prestanak postojanja braka ili životne zajednice između osoba različitog državljanstva u kojem je rođeno dijete ili djeca, pretpostavlja rješavanje niza složenih pravnih pitanja koja pretpostavljaju suglasnost i dogovor roditelja. Među tim pitanji...
Pročitano

Novi Zakon o državnim službenicima

15.03.2024.,  Sanda Pipunić
Zakon o državnim službenicima donio je Hrvatski sabor u prosincu 2023., objavljen je u Nar. nov., br. 155/23, a stupio je na snagu 1. siječnja 2024. U Informatoru br. 6822 od 12. veljače i 6823 od 19. veljače 2024. objavili smo članke u kojima je ...
Pročitano

Filteri