Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4813

Posebnosti postupka imenovanja i razrješenja pročelnika upravnog tijela JLP(R)S

17.05.2024.,  Sanda Pipunić
Pročelnici su važna karika u organizaciji rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Oni upravljaju radom upravnoga tijela i nadređeni su službenicima i namještenicima koji su zaposleni u upravnom tijelu. Autorica pr...
Pročitano

Unapređenje normativnog okvira za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

17.05.2024.,  Damir Jelušić
U Informatoru broj 6727 od 18. travnja 2022., pisali smo o normativnom okviru za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, a povod je bilo Izvješće Ustavnog suda o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku iz 2021. Gotovo tri godine nakon objave Iz...
Pročitano

Vijeća za rješavanje sporova prema FIDIC Uvjetima ugovora i hrvatska iskustva oko nominacije članova

17.05.2024.,  Ante Kožul
FIDIC Uvjeti ugovora omogućavaju da se svaki spor između naručitelja i izvođača radova, u vezi s ugovorom ili izvođenjem radova, prije obraćanja arbitraži, riješi posredovanjem Vijeća za rješavanje sporova. Kakav je postupak imenovanja članova Vij...
Pročitano

Porezni i drugi aspekti sezonskog zapošljavanja u 2024.

17.05.2024.,  Antonio Prtenjača
Najave za turističku sezonu 2024. idu u pozitivnom smjeru, a poduzetnici u turizmu počinju obavljati pripremne aktivnosti za dolazak turista. Sastavni dio tih aktivnosti predstavlja i angažiranje sezonskih radnika, jer su oni važan segment poslova...
Pročitano

Treća tema: Troškovi poreznog (upravnog) postupka

17.05.2024.,  Alen Rajko
Trodijelni serijal o financijskim temama o kojima je bilo riječi na marginama ovogodišnjeg porečkog savjetovanja „Petar Simonetti“, završavamo nekim razmišljanjima o troškovima upravnog postupka, u kontekstu poreznog postupka.1 To se osobito ...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

17.05.2024.,  Novi informator
ZGRADE U KOJIMA SE PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE, OBVEZA PROVEDBE JAVNOG ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA, OTVORENI ROŠTILJ, IZDAVANJE KLAUZULE PRAVOMOĆNOSTI UPORABNE DOZVOLE, POSLOVI KOMUNALNOG REDARA, IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE I RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ...
Pročitano

Paušalno oporezivanje po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2024.

10.05.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Za građane, rezidente Republike Hrvatske, koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruju dohodak od imovine iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, propisana je mogućnost plaćanja pau...
Pročitano

Unos nekretnine u društvo iskazivanjem u rezervama kapitala

10.05.2024.,  Nenad Šimunec
Autor u članku analizira jedan od načina unosa nekretnine u društvo, odnosno u rezerve kapitala, njegove specifičnosti, kao i porezni aspekt. Posebno se osvrće na određivanje tržišne vrijednosti nekretnine, pravo na povrat unesene nekretnine članu...
Pročitano

Satira u kontekstu ustavnog jamstva slobode izražavanja

10.05.2024.,  Robert Peček
Ustavni sud Republike Hrvatske prvi je put odlučivao o srazu prava na slobodu izražavanja u kontekstu satiričnog praćenja političkih i drugih zbivanja, i prava na zaštitu od povrede ugleda, časti i dostojanstva. Autor predstavlja stajalište Europs...
Pročitano

Stranka u inspekcijskim postupcima u području prostornog uređenja i gradnje

10.05.2024.,  Mateja Held, Mihaela Vučak
Pravni položaj vlasnika susjednog zemljišta (tzv. susjeda međaša) u postupku nadzora građevinske inspekcije, kao i osobe koja je poslala predstavku na temelju koje je inspekcijski postupak pokrenut, često je pitanje u praksi. Položaj stranke utvrđ...
Pročitano

O služnosti ukopavanja cjevovoda na zemljištu i praksa sudova glede uknjižbe prava stvarne služnosti

03.05.2024.,  Nebojša Vitez
U zanimljivom članku autor odgovara na pitanje može li se služnost ukopavanja cjevovoda na zemljištu steći dosjelošću, odnosno može li se radi uknjižbe stjecanja prava služnosti dosjelošću voditi pojedinačni ispravni postupak. U članku iznosi prak...
Pročitano

Ustavnosudska zaštita najboljeg interesa djeteta pri određivanju uzdržavanja u slučaju povećanog životnog standarda roditelja

03.05.2024.,  Gregori Graovac
U povodu recentne Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-4312/2022 od 15. veljače 2024., u ovom članku je riječ o zaštiti životnog standarda one djece koja u postupcima uzdržavanja slijede povećani životni standard svojih roditelja. ...
Pročitano

Porezni položaj naknada za rad članovima biračkih odbora

03.05.2024.,  Gordana Lončar
U vrijeme izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, aktualizira se i pitanje poreznog položaja naknada za rad članovima biračkih odbora. Autorica u članku donosi kratak pregled odredbi posebnih propisa kojima se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sa...
Pročitano

Ukidanje mjesne nadležnosti u Zakonu o osobnoj iskaznici

03.05.2024.,  Ana Gavran Lulić, Iva Ižaković
Osobna iskaznica identifikacijski je dokument i putna isprava, obvezna za sve punoljetne osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a regulirana je Zakonom o osobnoj iskaznici. Nakon pozitivnih rezultata mjere privremenog uki...
Pročitano

Druga tema: Mogu li se klasificirati podaci sadržani u spisu predmeta poreznog postupka?

03.05.2024.,  Alen Rajko
U Informatoru broj 6833 od 29. travnja 2024., započeli smo trodijelni serijal o financijskim temama o kojima je bilo riječi na marginama porečkog savjetovanja „Petar Simonetti“, koje je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ove godine organizirao p...
Pročitano

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za godine tijekom kojih je radnik vodio spor radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza

26.04.2024.,  Iris Gović-Penić
U Informatoru br. 6830 od 8. travnja 2024., pisali smo o vremenskom ograničavanju korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda Europske unije. U ovom broju nastavljamo s temom godišnjeg odmora, u povodu pitanja koj...
Pročitano

Međusobna uvjetovanost ugovornih klauzula pacta sunt servanda i rebus sic stantibus

26.04.2024.,  Nevenka Šernhorst
Autorica u članku analizira smisao i sadržaj ugovornih klauzula kao posebnih uglavaka obveznopravnih ugovora, bitnih za realizaciju samog ugovora te za tumačenje ugovornih obveza u slučaju spora. Posebnu važnost daje klauzulama pacta sunt ser...
Pročitano

Prva tema: Slobodna ocjena pri odabiru mjerila za procjenu porezne osnovice ne znači rješavanje upravne stvari po slobodnoj ocjeni

26.04.2024.,  Alen Rajko
Novi informator višegodišnji je medijski pokrovitelj međunarodnog savjetovanja pravnika „Petar Simonetti“, koji se održava u Poreču. Savjetovanje obuhvaća sekcije stvarnog prava, obveznog prava, prava društava i financijskog prava, upravnog prava,...
Pročitano

Interni premještaj suca bez njegova pristanka - postoji li potreba za učinkovitijim mehanizmom pravne zaštite?

26.04.2024.,  Tomislav Krušlin
Uvažavajući aktualnu praksu Suda Europske unije, u članku iznosimo razloge za uspostavu djelotvorne pravne zaštite kod internih premještaja sudaca bez njihova pristanka, kako bi se i u pitanjima unutarnje organizacije rada sudova spriječila arbitr...
Pročitano

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

26.04.2024.,  Desanka Đikandić
Pravne i fizičke osobe, poslodavci, obveznici su plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svoje zaposlenike koji su obvezno osigurani po osnovi radnog odnosa. Uz taj doprinos, u određenim slučajevima, postoji obveza plaćanja dodatni...
Pročitano

Specifični poslovni događaji u proračunskom računovodstvu i njihovo evidentiranje

26.04.2024.,  Ana Polić
U svrhu osiguravanja jednoznačnog postupanja kod svih proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, autorica u članku donosi uputu za knjigovodstveno evidentiranje tri poslovna događaja o kojima je Ministarstvo fina...
Pročitano

Novele zakona u području kulture u 2024.

19.04.2024.,  Dragan Zlatović
Razdoblje od 2023. do 2024. bilo je osobito dinamično za propise u području kulture. Tijekom 2023. donesen je novi Zakon o kazalištima, a početkom 2024. izmijenjeno je i nadopunjeno nekoliko zakona koji se odnose na knjižnice i knjižničnu djelatno...
Pročitano

Objektni postupak oduzimanja imovinske koristi

19.04.2024.,  Marina Kapikul
Autorica u članku analizira postupak oduzimanja imovinske koristi, postupak proširenog oduzimanja imovinske koristi i njegove specifičnosti, kao i postupanje suda u pojedinim specifičnim slučajevima kao što je smrt okrivljenika, utvrđivanja raspra...
Pročitano

Događaji - Pomorsko upravljanje: pravni okviri i upravne nadležnosti

19.04.2024.,  Alen Rajko
Informator redovito prati upravnopravne susrete sudaca i profesora pravnih znanosti iz Italije, Slovenije i Hrvatske (ICERNA), koji se svakog proljeća održavaju u Trstu.
Pročitano

Ovlasti Povjerenstva u postupku davanja koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima

19.04.2024.,  Ivan Šprajc
U postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima, na temelju javnog prikupljanja ponuda, podzakonskim je aktom utvrđeno formiranje posebnog tijela - povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima davanja koncesi...
Pročitano

Uvođenje razmjene informacija o kriptoimovini za potrebe oporezivanja

19.04.2024.,  Jelena Korica
Direktivom o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, poznatom i kao DAC8, uvodi se novina vezana uz proširenje automatske razmjene informacija o kriptoimovini, ali se i mijenjaju pojedine odredbe u svrhu unaprjeđenja administrativne sur...
Pročitano

Novčana naknada za neispunjenje kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2024.

19.04.2024.,  Desanka Đikandić
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisana je obveza poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru i u primjerenim radnim uvjetima, zapošlja...
Pročitano

Upisi prava vlasništva na pomorskom dobru prema novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

19.04.2024.,  Ante Vuković
Svrha ovog članka je analizirati odredbe članka 217. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojima zakonodavac želi konačno razriješiti sve upise prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnim knjigama hrvatskih sudova. Opće je pravilo da su...
Pročitano

Zakon o lobiranju - povećanje transparentnosti ili samo još jedan propis

12.04.2024.,  Nataša Novaković
Republika Hrvatska je nakon gotovo dva desetljeća promišljanja dobila Zakon o lobiranju, koji stupa na snagu 1. listopada 2024. Na konačno donošenje tog Zakona svojim je preporukama Republiku Hrvatsku prisilio GRECO (Group of States against corrup...
Pročitano

Samoupravni i preneseni djelokrug u lokalnoj samoupravi - teorija i hrvatska stvarnost

12.04.2024.,  Silvija Knezić Vrhovec
Proteklo je trideset godina od ustrojavanja sustava lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a čini se da proces njezina razvoja i sazrijevanja i dalje traje pa je i sustav nadležnosti općina, gradova i županija tijekom godina doživi...
Pročitano

Filteri