Latinske pravne izreke i izrazi, njihovo porijeklo, pravno značenje i funkcija u suvremenim pravnim sustavima i pravnoj praksi.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 817
14.06.2024.

Error in persona (III)

Error in persona (III), lat. zabluda o osobi, ili preciznije zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao ili ženidba, slijedom razvoja iznesenoga u prijašnjim rubrikama, izravno je ušla i u sadržaj Zakonika kanonskog prava, prvo onoga...
Pročitano
07.06.2024.

Error in persona (II)

Error in persona (II), lat. zabluda o osobi, ili preciznije zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao, kao pravni koncept u bitnome se nastavlja na razradu pojma, vrsti zablude o osobi s kojom se sklapa ženidba i učinaka pojedinačnih oblika k...
Pročitano
24.05.2024.

Error in persona

Error in persona, lat. zabluda o osobi, ili preciznije zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao, jedan je od oblika zablude (error) kao pravnog instituta koji je razvijen u prvom redu u djelima klasičnih rimskih pravnika glede...
Pročitano
17.05.2024.

Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis

Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis, lat. „Pretpostavlja se da je unutrašnja voljna privola u skladu s riječima i znakovima uporabljenima u sklapanju ženidbe.“, prema službenom prijev...
Pročitano
10.05.2024.

Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur

Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur, lat. „Ženidba uživa pravnu pogodnost; stoga u dvojbi ženidba treba da se smatra valjanom dok se ne dokaže protivno.“, odredba j...
Pročitano
03.05.2024.

Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus

Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus praesumitur validus, lat. „Ako je pravni čin propisno učinjen s obzirom na svoje vanjske sastavne dijelove, pretpostavlja se da je valjan.“, tekst je drugog paragrafa kanona 124. Za...
Pročitano
26.04.2024.

Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum

Et si inter praesentes partes res acta esse dicitur, et hoc esse credendum, lat. i ako je rečeno da je stvar učinjena među prisutnima, tome je za vjerovati, dio je teksta Justinijanove konstitucije sačuvane u njegovu Kodeksu, Codex ...
Pročitano
19.04.2024.

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, lat. akt treba više tumačiti tako da bude valjan, nego da propadne, pravilo je pripadno rimskoj pravnoj tradiciji prema kojem pravni akt, ugovor u sumnji glede njegove valjanosti treba tum...
Pročitano
12.04.2024.

Nomen iuris

Nomen iuris, lat. ime prava, izraz je koji se koristi u rimskoj pravnoj tradiciji za označavanje određenog instituta, a u suvremeno doba aktualiziran je posebno u radnom pravu te se povezuje s načelom prvenstva činjeničnog stanja (the princip...
Pročitano
05.04.2024.

Plus est in re quam in existimatione mentis

Plus est in re quam in existimatione mentis, lat. više je u stvari nego u mentalnoj procjeni, pravno je načelo nastalo u rimskoj pravnoj tradiciji koje se u suvremenim komentarima i rječnicima uglavnom veže uz tumačenje pravnih posl...
Pročitano
22.03.2024.

Plus actum quam scriptum valet

Plus actum quam scriptum valet, lat. više vrijedi ono što je učinjeno, nego ono što je napisano, brokarda je pripadna pravnoj tradiciji kojom se izražava davanje prednosti djelu, onome što je učinjeno prema onome što je napisano u ispravi.
Pročitano
15.03.2024.

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet, lat. u ugovorima se mora više ispitati stvarno stanje nego ono što je napisano, izreka je pripadna rimskoj pravnoj tradiciji kojom se izražava stajalište da je prilikom tumačen...
Pročitano
08.03.2024.

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet

In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet, lat. u ugovorima se mora više ispitati stvarno stanje nego ono što je napisano, izreka je pripadna rimskoj pravnoj tradiciji kojom se izražava stajalište da je prilikom tumačen...
Pročitano
01.03.2024.

Fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit

Fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit, lat. o njima se sastavljaju isprave, kako bi bilo lakše dokazati što je učinjeno (dogovoreno), dio je teksta klasičnog pravnika Gaja kojim se objašnjava ulo...
Pročitano
23.02.2024.

De matrimonio secreto celebrando

De matrimonio secreto celebrando, lat. o tajno sklopljenoj ženidbi, odnosno „Tajno sklapanje ženidbe“ kako glasi hrvatski prijevod, naslov je 7. poglavlja 7. titula (naslova) 4. knjige Zakonika kanonskog prava iz 1983. (usp. Zakonik kanonskog...
Pročitano
16.02.2024.

Tametsi

Tametsi, lat. Premda, početna je riječ i uobičajena oznaka kanona koji je donesen na Tridentskom saboru (koncilu) 1563. godine kojim je zabranjena tajna ženidba (matrimonium clandestinum) te je u bitnome određena forma ženidbe u kanonskome pravu K...
Pročitano
09.02.2024.

Matrimonium clandestinum

Matrimonium clandestinum, lat. tajna ženidba, pojam je koji se koristi u tradiciji rimskog i kanonskog prava. Kao što i samo ime govori, riječ je o ženidbi koja nije javno najavljena ni sklopljena, koja je mogla nastati uz sudjelovanje samo s...
Pročitano
02.02.2024.

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II)

Oleam faciundam hac lege oportet locare (II), lat. preradu maslina treba ugovoriti na ovaj način, uputa je na ugovorni obrazac koji čini 145. poglavlje De agri cultura Marka Porcija Katona. 
Pročitano
26.01.2024.

leam legendam hoc modo locare oportet

leam legendam hoc modo locare oportet, lat. branje maslina treba ugovoriti na ovaj način, početak je 144. poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234.-149. g. pr. Kr.) De agri cultura.
Pročitano
19.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.)

Oleam pendentem hac lege venire oportet (III.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, kako je već objašnjeno, početak je obrasca ugovora sadržanog u djelu Marka Porcija Katona, De agri cultura 146.
Pročitano
12.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.)

Oleam pendentem hac lege venire oportet (II.), lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, glasi početak poglavlja De agri cultura 146 Marka Porcija Katona s prijelaza 3. na 2. st. pr. Kr.
Pročitano
05.01.2024.

Oleam pendentem hac lege venire oportet

Oleam pendentem hac lege venire oportet, lat. neodvojene plodove maslina treba prodati na ovaj način, početni je dio poglavlja djela Marka Porcija Katona (Marcus Porcius Cato ili Katon Stariji, 234. - 149. g. pr. Kr.), De ...
Pročitano
22.12.2023.

Conscientia fraudis (III.)

Conscientia fraudis (III.), lat. znanje o prijevari, ne zahtijeva se kao pretpostavka pobijanja pravnih radnji dužnika jedino u slučaju besplatnih raspolaganja. 
Pročitano
15.12.2023.

Conscientia fraudis (II.)

Conscientia fraudis (II.), lat. znanje o prijevari, u rimskoj pravnoj tradiciji označava pretpostavku znanja dužnikova suugovaratelja da se pobijanim raspolaganjem, radnjom, oštećuju vjerovnici.
Pročitano
08.12.2023.

Conscientia fraudis

Conscientia fraudis, lat. znanje o prijevari, termin je koji se u rimskoj pravnoj tradiciji koristi glede odgovornosti trećega povodom prikrate vjerovnika. 
Pročitano
01.12.2023.

Consilium fraudis

Consilium fraudis (II.), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svijest dužnika o tome da svojim raspolaganjem oštećuje vjerovnike.
Pročitano
24.11.2023.

Consilium fraudis

Consilium fraudis (I), lat. namjera prijevare, u rimskoj pravnoj tradiciji označava svjesno postupanje dužnika kao bitnu pretpostavku podizanja paulijanske tužbe.
Pročitano
17.11.2023.

Patrimonii deminutio

Patrimonii deminutio, lat. umanjenje imovine, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na drugu pretpostavku za podizanje tužbe zbog prikrate vjerovnika.
Pročitano
10.11.2023.

Eventus damni

Eventus damni, lat. nastanak štete, u rimskoj pravnoj tradiciji označava jednu od pretpostavaka za uspješno pobijanje pravnih radnji dužnika zbog prikrate vjerovnika, konkretnije nastup insolventnosti dužnika.
Pročitano
03.11.2023.

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur

In Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur, lat. Paulijanskom tužbom, kojom se opozivaju ona (raspolaganja) učinjena radi prijevare vjerovnika, isječak je iz jedinog teksta Justinijanove kodifikacije, Diges...
Pročitano

Filteri