Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 683
UsI... 12.09.2016. Upravni sud Rijeka

Upravni postupak – obnova postupka

Činjenica da stranka koja je trebala sudjelovati u upravnom postupku u njemu nije imala mogućnost sudjelovati, dovoljan je za obnovu postupka pa nije potrebno dokazivati da bi sudjelovanje stranke u postupku dovelo do drukčijeg rješavanja upravne ...
Pročitano
UsI... 29.06.2016. Upravni sud Rijeka

Socijalna skrb - priznanje statusa njegovatelja

Status njegovateljice supruga, koji je lišen poslovne sposobnosti, može se priznati njegovoj supruzi ako je imenovana njegovom skrbnicom, ako se neposredno brine o njemu i član je njegove obitelji
Pročitano
UsI... 07.04.2016. Upravni sud Rijeka

Utvrđivanje prebivališta – policijska tijela

Odredba članka 12. stavak 3. Zakona o prebivalištu pred policijska tijela, kao pretpostavku za odjavu prijavljenog prebivališta, postavlja strogi standard utvrđivanja činjenica potrebnih za nedvojbeno zaključivanje o tome živi li osoba na adresi p...
Pročitano
UsI... 29.03.2016. Upravni sud Split

Elektroničke komunikacijske usluge – obračun

Operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni su svoje krajnje korisnike pravovremeno i besplatno obavijestiti o iskorištenosti ugovorenog iznosa tarifnog paketa, tarifnog modela i tarifne opcije, sukladno onome što su krajnji korisnici ugovorili
Pročitano
UsI... 10.03.2016. Upravni sud Rijeka

Nezakonita gradnja – odgovornost

Uklanjanje nezakonito izvedenih radova nalaže se investitoru, a tek potom, ako nije moguće utvrditi investitora, vlasniku
Pročitano
UsI... 09.03.2016. Upravni sud Rijeka

Rješenje o izvedenom stanju – okoliš zgrade – činjenično stanje

Površina namijenjena većem broju ljudi nije isto što i površina čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima, kao i što po prirodi stvari okoliš zgrade nije javna površina, nego površina u vlasništvu vlasnika zgrade
Pročitano
UsI... 08.02.2016. Upravni sud Rijeka

Imenovanje ravnatelja – dječji vrtić

Ravnatelja dječjeg vrtića imenuje predstavničko, a ne izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
Pročitano
UsI... 11.01.2016. Upravni sud Rijeka

Oduzimanje oružja vlasniku

Sudska odluka o vraćanju oružja u posjed njegovu vlasniku ne čini zapreku za daljnje intervencije u to vlasništvo po drugim pravnim osnovama
Pročitano
UsI... 13.11.2015. Upravni sud Rijeka

Koncesija – upravni akt – žalba

Odluka o namjeri davanja koncesije predstavlja akt procesnopravne prirode kojim se ne rješava određena upravna stvar i koji nema značenje upravnog akta, te se ona ne može pobijati žalbom
Pročitano
UsI... 04.11.2015. Upravni sud Rijeka

Hrvatski branitelji – priznavanje statusa

Egzistencijalna ugroženost ratnim zbivanjima sâma po sebi ne čini pretpostavku za priznavanje statusa hrvatskog branitelja
Pročitano
UsI... 28.10.2015. Upravni sud Rijeka

Zdravstveno osiguranje – ozljeda na radu

Ozljeda na radu neće se priznati osiguranoj osobi ako je do ozljede odnosno bolesti došlo zbog urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest
Pročitano
UsI... 16.10.2015. Upravni sud Rijeka

Ustanova socijalne skrbi – osobna invalidnina

Činjenica smještaja u ustanovu socijalne skrbi sâma po sebi ne čini valjanu pravnu osnovu za određivanje prestanka prava na osobnu invalidninu
Pročitano
UsI... 13.10.2015. Upravni sud Rijeka

Ukidanje statusa javnog dobra – pristup do kuće

Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je uređivati i mijenjati putove u naseljima, ali pritom nikoga ne smije lišiti postojećih prava tako da izgubi pristup do svoje kuće
Pročitano
UsI... 30.09.2015. Upravni sud Rijeka

Legalizacija – objekt izgrađen unutar kampa

Nedopušteno je ozakonjenje objekata koji nisu u skladu s posebnom prostornoplanskom namjenom, jer se ne ozakonjuju objekti zbog kojih se potom ne bi mogli realizirati zahvati predviđeni prostornim planom
Pročitano
UsI... 14.09.2015. Upravni sud Rijeka

Porezna zastara – opomena

Opomene, kojima je porezno tijelo pozivalo tužitelja da bez odgode podmiri svoja dugovanja po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, predstavljaju radnje kojima se prekida tijek relativne zastare budući da se nedvojbeno radi o radnjama ...
Pročitano
UsI... 11.09.2015. Upravni sud Rijeka

Hrvatski branitelji – analogna primjena zakona

Odredbe članka 42. ZID ZPHB-a jasne su i nedvosmislene, te ne dopuštaju analognu primjenu, osobito ne u kontekstu donošenja oneroznog rješenja kojim se zadire u pravo stranke priznato prijašnjim pravomoćnim rješenjem
Pročitano
UsI... 03.06.2015. Upravni sud Rijeka

Smrt osiguranika – obiteljska mirovina

Ako je smrt osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na duljinu mirovinskog staža osiguranika
Pročitano
UsI... 19.05.2015. Upravni sud Rijeka

Dostava – rok za žalbu

Ako je dostava obavljena pogrešno, tako da je rješenje umjesto osobno stranci uručeno drugoj osobi, prilikom ocjene pravodobnosti žalbe potrebno je utvrditi kada je stranka stvarno primila to rješenje od osobe kojoj je rješenje pogrešno uručeno, t...
Pročitano
UsI... 12.05.2015. Upravni sud Rijeka

Carinska služba – udaljenje iz službe

Žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja koje se donosi u upravnoj stvari udaljenja iz službe, nema odgodni učinak, stoga prvostupanjsko rješenje o udaljenju iz službe postaje izvršno dostavom rješenja stranci
Pročitano
UsI... 12.05.2015. Upravni sud Rijeka

Udaljenje carinskog službenika iz službe

Smatra se da je carinski službenik udaljen iz službe dok se nalazi u istražnom zatvoru, o čemu se donosi rješenje
Pročitano
UsI... 28.04.2015. Upravni sud Rijeka

Odnos lokacijske dozvole i vlasničkih prava

Svakim miješanjem u mirno uživanje prava vlasništva pojedinca mora biti postignuta poštena ravnoteža između zahtjeva općega interesa zajednice i zahtjeva za zaštitom temeljnih prava pojedinca
Pročitano
UsI... 28.04.2015. Upravni sud Rijeka

Legalizacija – dokazivanje

Ako zgrada nije vidljiva na karti DOF5/2011, a u konkretnom slučaju tužitelj po pozivu prvostupanjskog tijela drugi dokaz iz članka 2. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama nije dostavio, nisu ispunjeni uvjeti za ozakonjen...
Pročitano
UsI... 23.04.2015. Upravni sud Rijeka

Turističko zemljište – kamp

Turističko zemljište u kampovima je i zemljište na kojem je izgrađen kamp, a kojem u prostornoplanskoj dokumentaciji nije određena namjena kampa
Pročitano
UsI... 23.04.2015. Upravni sud Rijeka

Izmjene idejnog projekta – posebni uvjeti gradnje

Zakonom nije propisano je li upravno tijelo dužno prilikom izmjene idejnog projekta zatražiti od nadležnih tijela nove posebne uvjete, ali je nadležno tijelo, ako se izmijeni idejni projekt, ovlašteno samo procijeniti jesu li izmjene takve da je p...
Pročitano
UsI... 18.03.2015. Upravni sud Rijeka

Nezakonito izgrađene zgrade – katastarski operat – građevinski inspektor

Građevinski inspektor u postupku nadzora nije ovlašten naložiti uklanjanje svih građevina koje nisu ucrtane u katastarski operat i za koje vlasnik ili investitor ne raspolažu aktom kojim se odobrava građenje, već je građevinski inspektor dužan obr...
Pročitano
UsI... 17.03.2015. Upravni sud Rijeka

Nezakonito izgrađena zgrada – naknada

U slučaju nezakonite dogradnje ili nadogradnje, građevinski inspektor može investitoru odnosno vlasniku naložiti uklanjanje dijela građevine koji je nezakonito dograđen ili nadograđen. Analogno tome, i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene (...
Pročitano
UsI... 10.03.2015. Upravni sud Rijeka

Porezno jamstvo – zloporaba ovlasti

Članovi uprave i izvršni direktori društva kapitala odgovaraju kao porezni jamci ako pri vođenju poslova društva zloporabljuju svoje ovlasti, što ima za posljedicu nemogućnost ispunjenja obveza iz porezno-dužničkog odnosa i oštećenje poreznog tijela
Pročitano
UsI... 05.03.2015. Upravni sud Rijeka

Nezaposlena osoba – pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca
Pročitano
UsI... 05.03.2015. Upravni sud Rijeka

Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada

Novim činjenicama, koje mogu biti razlog za obnovu postupka, smatraju se samo činjenice koje su postojale u vrijeme vođenja postupka u odnosu na koji se obnova predlaže, ali se u tijeku toga postupka za njih nije znalo
Pročitano
UsI... 04.03.2015. Upravni sud Rijeka

Azil - obiteljska situacija

Humanitarni razlozi povezani s tužiteljevom obiteljskom situacijom mogu biti relevantni prilikom reguliranja statusa tužitelja kao stranca prema Zakonu o strancima, ali ne i kod odlučivanja o odobravanju azila odnosno supsidijarne zaštite, gdje su...
Pročitano

Filteri