Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 1277
12.03.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 12. ožujka 2024.

Plaćanje sudske pristojbe za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku.
Pročitano
29.11.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 29. studenoga 2023.

Nagrada za rad stečajnom upravitelju – osnovica za obračun nagrade
Pročitano
Pž-... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – izdavanje računa (pravovremenost)

Činjenica nepravodobnog izdavanja računa sama za sebe ne može značiti da tuženik nije dužan tužitelju platiti naknadu za usluge, ako su one izvršene.
Pročitano
Pž-... 28.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ispunjenje obveza (plaćanje parkinga bez navođenja poziva na broj plaćanja)

Prvostupanjski sud pravilno je postupio kad je ocijenio tužbeni zahtjev neosnovanim uz obrazloženje da je tužitelj, s obzirom na to da nije znao na što se uplata odnosi, bio dužan vratiti sporni iznos, a ne zadržati ga kao „neraspoređena sredstva”.
Pročitano
Pž-... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo – potvrda plana restrukturiranja u predstečajnom postupku

Ako postoje samo dvije skupine vjerovnika, nije moguće da veća skupina vjerovnika prihvati plan restrukturiranja, jer čim jedna skupina vjerovnika nije prihvatila plan restrukturiranja, niti jedna skupina vjerovnika nema većinu.
Pročitano
Pž-... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Potvrda plana restrukturiranja u predstečajnom postupku

U konkretnom slučaju postoje samo dvije skupine vjerovnika, pa nije moguće da većina skupina vjerovnika prihvati plan restrukturiranja, jer čim jedna skupina vjerovnika nije prihvatila plan restrukturiranja niti jedna skupina vjerovnika nema većinu.
Pročitano
Pž-... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – Pravni učinak ugovora koji nije potpisala ovlaštena osoba

Ugovor koji neka osoba sklopi kao opunomoćenik u ime drugoga bez njegova ovlaštenja, obvezuje neovlašteno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri.
Pročitano
Pž-... 19.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ništetnost ugovora (zelenaški ugovor)

Ništetan je ugovor kojim netko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili ovisnošću, ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što je o...
Pročitano
Pž-... 10.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Brisovna tužba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis kojom nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno neistinitom. nevaljanom uknjižbom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane, neistinite uknjižbe i uspostavu prijašnjeg zem...
Pročitano
Pž-... 10.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stvarno pravo – brisovna tužba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis kojom nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno neistinitom, nevaljanom uknjižbom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane, neistinite uknjižbe i uspostavu prij...
Pročitano
01.06.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 1. lipnja 2023.

Sudska pristojba za odgovor na tužbu.
Pročitano
23.03.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 23. ožujka 2023.

Rok u kojemu je kupac dužan položiti kupovninu određen zaključkom o prodaji nekretnine.
Pročitano
Pž-... 18.01.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo - nastavak stečajnoga postupka nad preuzimateljem nakon pripajanja dužnika

Upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja imovine pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja pa prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka treba bez prekidanja postupk...
Pročitano
Pž-... 29.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik.
Pročitano
Pž-... 29.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik (čl. 99. st. 2. ZPP-a).
Pročitano
Pž-... 27.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo - Ponavljanje parničnog postupka

Sud će odbiti kao neosnovan prijedlog za ponavljanje postupka ako predlagatelj nije dokazao da se radi o novim činjenicama i dokazima temeljem kojih traži ponavljanje postupka.
Pročitano
Pž-... 22.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo – pogrešno upućivanje u parnicu - pravne posljedice

Kada ne postoji ovršna isprava, a tražbinu je priznao stečajni upravitelj, i osporio neki od stečajnih vjerovnika, tada se na parnicu upućuje stečajni vjerovnik čija je tražbina osporena, a u takvoj parnici osporavatelj nastupa u ime i za račun st...
Pročitano
Pž-... 21.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - Ugovor o građenju (naknadni radovi)

Tužitelj osnovano zahtijeva isplatu iznosa po osnovi stvarno izvedenih količina radova, a taj se iznos odnosi na razliku u kvadraturi obavljenih radova.
Pročitano
20.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTSRH od 20. prosinca 2022.

Odgovornost za štetu pravne osobe koja upravlja javnom cestom nastalu naletom divljači na vozilo na autocesti i teret dokazivanja.
Pročitano
Pž-... 14.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – naknada ugovorne štete – odgovornost knjigovođe

Šteta koju je tužitelj pretrpio nije uzrokovana povredom tuženikove ugovorne obveze koja se odnosi na izradu i podnošenje godišnje porezne prijave ako je tuženik postupao u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te je tužitelja pravovremeno upoz...
Pročitano
Pž-... 13.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Zakonska subrogacija

Kad obvezu ispuni osoba koja ima neki pravni interes u tome, samim ispunjenjem obveze na nju prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima.
Pročitano
Pž-... 07.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravo društava - Upis u sudski registar promjene zastupnika ustanove (dječji vrtić)

Povjerenik Vlade RH ovlaštena je osoba koja radi nužnog osiguranja nesmetanog rada pravnih osoba, čiji je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne samouprave, može imenovati vršitelja dužnosti zastupnika te pravne osobe.
Pročitano
Pž-... 06.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – pretpostavke za prijeboj tražbina (dospjelost)

Suprotno stajalištu prvostupanjskog suda, tuženik nije bio dužan prethodno pokrenuti postupak radi naknade štete niti je njegova eventualna protutražbina prema tužitelju trebala prethodno biti utvrđena u posebnom parničnom postupku pravomoćnom pre...
Pročitano
Pž-... 06.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – pretpostavke za prijeboj tražbina (dospjelost)

Tuženik koji ističe prigovor radi prebijanja nije dužan prethodno pokrenuti postupak radi naknade štete, niti je njegova eventualna protutražbina prema tužitelju trebala prethodno biti utvrđena u posebnom parničnom postupku pravomoćnom presudom, p...
Pročitano
Pž-... 29.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o otpremništvu (uračunavanje plaćanja)

U skladu s odredbom članka 171. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, dužnik može odrediti da plaća glavnicu po predmetnim računima, a ne i zatezne kamate.
Pročitano
Pž-... 28.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora

Pretpostavka osiguravateljeva prava zahtijevati poništaj ugovora o osiguranju u slučaju netočnosti prijave ili prešućivanja od ugovaratelja osiguranja jest izjaviti ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom, i to u roku tri mjes...
Pročitano
Pž-... 28.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora

Odredba čl. 932. st. 3. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se...
Pročitano
Pž-... 23.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pomorsko pravo - ugovor o pomorskom osiguranju (vinkulacija police osiguranja)

Vinkulacijom police ne prenosi se svojstvo osiguranika (osiguranik zaključuje osiguranje u svoje ime i za svoj račun), već je predmet ustupanja isključivo pravo na naplatu naknade iz osiguranja u slučaju nastanka štete, a ne i prava i obveze iz ug...
Pročitano
Pž-... 22.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo - Učinak pripajanja trgovačkog društva na stečajni postupak

Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom, a o prijedlogu još nije odlučeno u trenutku upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog p...
Pročitano
Pž-... 22.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ugovor o posudbi (povrat ambalaže)

Tužitelj kao (eventualni) vjerovnik u smislu odredbe čl. 166. st.1. ZOO ne može umjesto tuženikove (eventualne) obveze vraćanja stvari (ambalaže) sukladno čl. 509. i 515. ZOO zahtijevati isplatu cijene.
Pročitano

Filteri