Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 1231
Pž-... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Potvrda plana restrukturiranja u predstečajnom postupku

U konkretnom slučaju postoje samo dvije skupine vjerovnika, pa nije moguće da većina skupina vjerovnika prihvati plan restrukturiranja, jer čim jedna skupina vjerovnika nije prihvatila plan restrukturiranja niti jedna skupina vjerovnika nema većinu.
Pročitano
Pž-... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo – potvrda plana restrukturiranja u predstečajnom postupku

Ako postoje samo dvije skupine vjerovnika, nije moguće da veća skupina vjerovnika prihvati plan restrukturiranja, jer čim jedna skupina vjerovnika nije prihvatila plan restrukturiranja, niti jedna skupina vjerovnika nema većinu.
Pročitano
Pž-... 10.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Brisovna tužba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis kojom nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno neistinitom. nevaljanom uknjižbom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane, neistinite uknjižbe i uspostavu prijašnjeg zem...
Pročitano
Pž-... 10.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stvarno pravo – brisovna tužba

Brisovna tužba je stvarno-pravna tužba sui generis kojom nositelj knjižnog prava čije je pravo povrijeđeno neistinitom, nevaljanom uknjižbom štiti svoje knjižno pravo zahtijevajući brisanje nevaljane, neistinite uknjižbe i uspostavu prij...
Pročitano
Pž-... 18.01.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo - nastavak stečajnoga postupka nad preuzimateljem nakon pripajanja dužnika

Upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja imovine pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja pa prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka treba bez prekidanja postupk...
Pročitano
Pž-... 29.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik.
Pročitano
Pž-... 29.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – opoziv punomoći i povlačenje tužbe

Stranka može punomoć u svako doba opozvati, a punomoćnik je može u svako vrijeme otkazati, s tim da se opozivanje odnosno otkaz punomoći mora priopćiti sudu pred kojim se vodi postupak pismeno ili usmeno na zapisnik (čl. 99. st. 2. ZPP-a).
Pročitano
Pž-... 27.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo - Ponavljanje parničnog postupka

Sud će odbiti kao neosnovan prijedlog za ponavljanje postupka ako predlagatelj nije dokazao da se radi o novim činjenicama i dokazima temeljem kojih traži ponavljanje postupka.
Pročitano
Pž-... 22.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo – pogrešno upućivanje u parnicu - pravne posljedice

Kada ne postoji ovršna isprava, a tražbinu je priznao stečajni upravitelj, i osporio neki od stečajnih vjerovnika, tada se na parnicu upućuje stečajni vjerovnik čija je tražbina osporena, a u takvoj parnici osporavatelj nastupa u ime i za račun st...
Pročitano
Pž-... 21.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - Ugovor o građenju (naknadni radovi)

Tužitelj osnovano zahtijeva isplatu iznosa po osnovi stvarno izvedenih količina radova, a taj se iznos odnosi na razliku u kvadraturi obavljenih radova.
Pročitano
Pž-... 14.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – naknada ugovorne štete – odgovornost knjigovođe

Šteta koju je tužitelj pretrpio nije uzrokovana povredom tuženikove ugovorne obveze koja se odnosi na izradu i podnošenje godišnje porezne prijave ako je tuženik postupao u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te je tužitelja pravovremeno upoz...
Pročitano
Pž-... 13.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Zakonska subrogacija

Kad obvezu ispuni osoba koja ima neki pravni interes u tome, samim ispunjenjem obveze na nju prelazi vjerovnikova tražbina sa svim sporednim pravima.
Pročitano
Pž-... 07.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravo društava - Upis u sudski registar promjene zastupnika ustanove (dječji vrtić)

Povjerenik Vlade RH ovlaštena je osoba koja radi nužnog osiguranja nesmetanog rada pravnih osoba, čiji je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne samouprave, može imenovati vršitelja dužnosti zastupnika te pravne osobe.
Pročitano
Pž-... 06.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – pretpostavke za prijeboj tražbina (dospjelost)

Suprotno stajalištu prvostupanjskog suda, tuženik nije bio dužan prethodno pokrenuti postupak radi naknade štete niti je njegova eventualna protutražbina prema tužitelju trebala prethodno biti utvrđena u posebnom parničnom postupku pravomoćnom pre...
Pročitano
Pž-... 06.12.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – pretpostavke za prijeboj tražbina (dospjelost)

Tuženik koji ističe prigovor radi prebijanja nije dužan prethodno pokrenuti postupak radi naknade štete, niti je njegova eventualna protutražbina prema tužitelju trebala prethodno biti utvrđena u posebnom parničnom postupku pravomoćnom presudom, p...
Pročitano
Pž-... 29.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ugovor o otpremništvu (uračunavanje plaćanja)

Tuženik je u skladu s odredbom čl. 171. st.1. ZOO, jasno naznačio kako plaća glavnicu po predmetnim računima, a ne i zatezne kamate.
Pročitano
Pž-... 28.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora

Pretpostavka osiguravateljeva prava zahtijevati poništaj ugovora o osiguranju u slučaju netočnosti prijave ili prešućivanja od ugovaratelja osiguranja jest izjaviti ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom, i to u roku tri mjes...
Pročitano
Pž-... 28.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – ugovor o osiguranju – poništenje ugovora

Odredba čl. 932. st. 3. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se...
Pročitano
Pž-... 23.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pomorsko pravo - ugovor o pomorskom osiguranju (vinkulacija police osiguranja)

Vinkulacijom police ne prenosi se svojstvo osiguranika (osiguranik zaključuje osiguranje u svoje ime i za svoj račun), već je predmet ustupanja isključivo pravo na naplatu naknade iz osiguranja u slučaju nastanka štete, a ne i prava i obveze iz ug...
Pročitano
Pž-... 22.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo - Učinak pripajanja trgovačkog društva na stečajni postupak

Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom, a o prijedlogu još nije odlučeno u trenutku upisa pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj, odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog p...
Pročitano
Pž-... 22.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ugovor o posudbi (povrat ambalaže)

Tužitelj kao (eventualni) vjerovnik u smislu odredbe čl. 166. st.1. ZOO ne može umjesto tuženikove (eventualne) obveze vraćanja stvari (ambalaže) sukladno čl. 509. i 515. ZOO zahtijevati isplatu cijene.
Pročitano
Pž-... 21.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo – naknada štete (suputnik - isključenje odgovornosti)

Pravo na naknadu štete nema suputnik koji je dragovoljno ušao u neosigurano vozilo kojim je prouzročena šteta.
Pročitano
Pž-... 16.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Pravo društava – upis u sudski registar promjene članova društva i članova uprave

Ako je društvenim ugovorom propisano da je za prijenos poslovnog udjela potrebna suglasnost skupštine društva, onda suglasnost mora prethoditi prijenosu poslovnih udjela.
Pročitano
Pž-... 15.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – teret dokazivanja

U sudskom postupku u kojem tuženik zahtijeva sniženje utužene naknade, na njemu je teret dokazivanja visine toga zahtjeva.
Pročitano
Pž-... 14.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo- Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora

Zakupac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako zakupodavac, bez razloga za koje on nije odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem je obavljalo svoju djelatnost pa ...
Pročitano
Pž-... 14.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Stečajno pravo – ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečaju

Zahtjev za ukidanje odluke skupštine vjerovnika treba podnijeti na skupštini vjerovnika i to odmah nakon što je odluka donesena, a sud je o tom zahtjevu dužan odlučiti odmah na toj skupštini ili najkasnije u roku osam dana od dana održavanja skupš...
Pročitano
Pž-... 14.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Obvezno pravo - raskid ugovora - naplata ugovorne kazne

S obzirom na to da tužitelj kao izvoditelj nije ispunio svoje ugovorne obveze, tuženik je imao pravo naplatiti jamstvo koje je tužitelj predao za uredno ispunjenje Ugovora.
Pročitano
Pž-... 14.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečaju

Zahtjev za ukidanje odluke skupštine vjerovnika treba podnijeti na skupštini vjerovnika i to odmah nakon što je odluka donesena, a sud o tome zahtjevu je dužan odlučiti odmah na toj skupštini ili najkasnije u roku osam dana od dana održavanja skup...
Pročitano
Pž-... 02.11.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ugovor o ustupanju tražbine (aktivna legitimacija za naplatu tražbine)

Sva prava koja je za naplatu te tražbine imao ustupitelj ima i tužitelj kao primatelj tražbine.
Pročitano
Pž-... 26.10.2022. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Procesno pravo – ukidanje presude (u koju fazu postupka se predmet vraća)

Ako presuda nije ukinuta zbog povrede učinjene u prethodnom postupku, prvostupanjski sud dužan je provesti samo novu glavnu raspravu.
Pročitano

Filteri