Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 16338
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Uređenje međe – aktivna legitimacija

Predlagatelj kao jedan od suvlasnika nekretnina ima procesnopravnu legitimaciju, da bez odobrenja ili suglasnosti drugih suvlasnika podnosi prijedlog za uređenje međe te takvim prijedlogom na aktivnoj strani ne moraju biti obuhvaćeni i ostali suvl...
Pročitano
Gž-... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb

Pravovremenost žalbe

Kada je prvostupanjski sud protivno izričitoj odredbi čl. 335. st. 10. ZPP umjesto da presudu istakne na internetskoj stranici e-oglasne ploče sudova, na kojoj je morala biti istaknuta osam dana računajući od dana kada je održano ročište na kojemu...
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

Općinski sudovi, među ostalim, u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima u kojima je predmet spora naknada za opskrbu toplinskom energijom.
Pročitano
Gž ... 12.03.2024. Županijski sud Zagreb

Posebna imovina bračnih drugova

Otkup stana po svojoj je naravi imovinsko pravo, koje je za nositelja stanarskog prava nastao temeljem ZPS i koje je nositelja stanarskog prava ovlašćivalo na stjecanje prava vlasništva pod posebnim uvjetima. Kako je majka tuženika bila nositelj s...
Pročitano
Gž ... 11.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja na temelju pravnog posla

Da bi se zabilježba zabrane otuđenja ili opterećenja upisala u zemljišnu knjigu moraju za to biti ispunjene pretpostavke upisa specifične samo za tu vrstu zabilježbe. Naime, zabrana pravnim poslom mora biti osnovana u korist jedne ili više osoba k...
Pročitano
Gž-... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva

Da bi se mogla donijeti odluka o razvrgnuću uspostavom etažnog vlasništva, potrebno je da su ispunjenje zakonom predviđene pretpostavke za uspostavu etažnog vlasništva, konkretno,  nužno je da postoji i potvrda nadležnog upravnog tijela da su...
Pročitano
Gž ... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini

Kupac nekretnine uživa zaštitu prava vlasništva stečenog rješenjem o dosudi nastupanjem pravomoćnosti toga rješenja.
Pročitano
Gž-... 05.03.2024. Županijski sud Zagreb

Zastara

Zastara iz čl. 225. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18. - dalje: ZOO) za preplaćene kamate zbog povećanja kamatne stope (jednako kao i za promjenu valutne klauzule CHF) u odnosu na tuženika H...
Pročitano
Gž-... 05.03.2024. Županijski sud Zagreb

Tužba za zaštitu od uznemiravanja

Actio negatoria, vrsta je vlasničke tužbe koju je ovlašten podnijeti vlasnik protiv svakog koji protupravnim radnjama trajno uznemirava njegovo vlasničko pravo na način da svojata neko pravo koje mu ne pripada (npr. pravo služnosti i sl.) ili ga o...
Pročitano
Gž ... 28.02.2024. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost u ovršnom postupku

Ovršni sud se može po službenoj dužnosti oglasiti mjesno nenadležnim najkasnije do izdavanja rješenja o ovrsi.
Pročitano
C-2... 22.02.2024. Sud Europske unije

Deutsche Rentenversicherung Bund protiv Njemačke

Država članica koja isplaćuje mirovinu na temelju potpune nesposobnosti za rad ne može isključiti uzimanje u obzir razdoblja odgoja djeteta samo zato što su ona ostvarena u drugoj državi članici jer bi time stavila u nepovoljniji položaj svoje dr...
Pročitano
C-4... 22.02.2024. Sud Europske unije

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Protivan je pravu Unije propis države članice na temelju kojeg se građaninu Unije, državljaninu te države članice koji je ostvario pravo na slobodno kretanje i boravak u drugoj državi članici, odbija izdavanje osobne iskaznice koja može biti putna...
Pročitano
C-7... 20.02.2024. Sud Europske unije

Absence de motifs de résiliation

Nacionalni propis prema kojem poslodavac nije dužan pisano obrazložiti raskid ugovora o radu na određeno vrijeme uz otkazni rok, iako je to dužan učiniti u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nije u skladu s člankom 4. Okvirnog s...
Pročitano
Gž-... 08.02.2024. Županijski sud Zagreb

Zabilježba pokretanja postupka

U postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice ispunjeni su uvjeti iz čl. 90. ZZK za zabilježbu pokretanja postupka.
Pročitano
Gž-... 06.02.2024. Županijski sud Zagreb

Sudska zaštita članova udruge

Član udruge koji smatra da je protivno statutu udruge isključen iz udruge ima pravo na sudsku zaštitu i to pred nadležnim općinskim sudom.
Pročitano
Gž-... 05.02.2024. Županijski sud Zagreb

Stečaj potrošača

U situaciji kada je postupak stečaja potrošača istodobno otvoren i zaključen i kada je tražbinu tužitelja prijavio sam tuženik koja između stranaka u postupku stečaja potrošača nije bila sporna niti je na bilo koji način osporena, tada tužitelj ka...
Pročitano
224... 01.02.2024. Europski sud za ljudska prava

Ugulava v. Gruzija br. 2.

Okolnost da je član vijeća Vrhovnog suda, koje je odlučivalo o izvanrednom pravnom lijeku koji je podnijelo Glavno državno odvjetništvo, bio sudac koji je u vrijeme podnošenja tog lijeka i u žalbenoj fazi kaznenog postupka bio glavni državni odvj...
Pročitano
Gž-... 31.01.2024. Županijski sud Zagreb

Trošak privremenog zastupnika

O naknadi za rad privremenog zastupnika koji zastupanje vrši dok se stranka ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok centar za socijalnu skrb ne obavijesti sud da mu je postavio skrbnika, prosuđuje se prema odredbama Pravilnika o visi...
Pročitano
Gž-... 30.01.2024. Županijski sud Zagreb

Odgovornost odvjetnika za štetu

Profesionalna odgovornost uopće, pa tako i odgovornost odvjetnika, neovisno o tome temelji li se na povredi ugovora o zastupanju ili na deliktu uvijek je subjektivna, što znači da osiguratelj odvjetnika od odgovornosti odgovara za štetu ako je odv...
Pročitano
Gž-... 30.01.2024. Županijski sud Zagreb

Zastara

Tijek zastarnog roka kod tužbe za naknadu štete u vidu razlike tržišne vrijednosti najma i zaštićene najamnine računa se od 19.6.2019. odnosno proteka 6 mjeseci od zauzimanja stajališta VSRH izraženog u rješenju Rev-2364/16 od 19.12.2018. kojim je...
Pročitano
Gž ... 26.01.2024. Županijski sud Zagreb

Upis zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka

Upis zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka dopušten je samo u slučaju kad je na temelju pravomoćne odluke koja se tim izvanrednim pravnim lijekom pobija bio naložen neki upis u zemljišnu knjigu i da zabilježbom izvanrednog pravnog lijeka osigurava...
Pročitano
SZž... 17.01.2024. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – odgoda izvršavanja kazne zatvora

Ako osuđenik traži odgodu izvršavanja kazne zatvora zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru, sudac izvršenja će o tome donijeti odluku nakon što pribavi oči...
Pročitano
Gž-... 17.01.2024. Županijski sud Zagreb

Smetanje posjeda

Kada netko ima određenu stvar u isključivoj faktičnoj vlasti (čl. 10. st. 1. ZV), ponašanje drugoga kojim se ne dovodi u pitanje isključivost u vršenju te vlasti i kojim se ne nameće određeno trpljenje, takvo postupanje drugoga nema značenje uznem...
Pročitano
Gž-... 17.01.2024. Županijski sud Zagreb

Smetanje posjeda

U situaciji kada netko ima određenu stvar u isključivoj faktičnoj vlasti (čl. 10. st. 1. ZV), ponašanje drugoga kojim se ne dovodi u pitanje isključivost u vršenju te vlasti i kojim se ne nameće određeno trpljenje, takvo postupanje drugoga nema zn...
Pročitano
Gž-... 16.01.2024. Županijski sud Zagreb

Stvarna nadležnost

U sporovima između pravnih osoba za suđenje je nadležan trgovački sud, neovisno o vrsti spora, isključivo po subjektivnom kriteriju, dok je za sporove između pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, za takvu nadležnos...
Pročitano
Gž-... 09.01.2024. Županijski sud Zagreb

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

U situaciji ugovorenog zajedničkog života stranaka za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju radi poremećenosti odnosa potrebno je da se ispune dva uvjeta: da su međusobno odnosi stranaka poremećeni (objektivni kriteriji) i da je zajednički život...
Pročitano
Gž-... 29.12.2023. Županijski sud Zagreb

Zabilježba spora kod alternativnog tužbenog zahtjeva

Alternativni tužbeni zahtjev ili facultas alternativa nije tužbeni zahtjev već građansko pravna ponuda o kojoj sud ne raspravlja niti o njoj može meritorno odlučivati, alternativnim tužbenim zahtjevom ne utvrđuje se nikakva obveza tuženika, ne nal...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor radi neometanog odvijanja kaznenog postupka

Mjera istražnog zatvora može se odrediti radi neometanog odvijanja kaznenog postupka kada bi boravak okrivljenika na slobodi izazvao osjećaj uznemirenosti ne samo u užoj okolini okrivljenika nego i kod članova obitelji žrtve koje neposredno pogađa...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Trajanje mjera opreza

Prema članku 98. stavku 6. ZKP/08. trajanje mjere opreza nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora te one, kada su određene zbog postojanja okolnosti iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08., mogu trajati najdulje do izvršnosti presude.
Pročitano
I K... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga

Postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga prekinut će se ako se protiv tražene osobe u Republici Hrvatskoj vodi postupak zbog drugog kaznenog djela ili se tražena osoba nalazi na izdržavanju kazne zatvora, a smatra se da je kazneni postupak za...
Pročitano

Filteri