Mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u svrhu razumijevanja složenih zakonodavnih okvira u dinamičnom svijetu poreza, trgovine, rada, prostornog uređenja, pravosuđa, financija i obrazovanja.

Ukupno dokumenata: 7414
10.04.2024.

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju

Obratili ste nam se s upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju. U nastavku dostavljamo odgovor. Člankom 15. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 115/16, 106/18) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, ...
Pročitano
09.04.2024.

Status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj

Obratili ste nam se s upitom o tome koji je status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja (dalje: OIB) diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj. U nastavku dostavljamo odgovor. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne nov...
Pročitano
03.04.2024.

Imenovanje sindikalnog povjerenika sukladno članku 187

Odredbom članka 187. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) propisano je da sindikati koji imaju najmanje pet zaposlenih kod poslodavca, mogu imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika. Sindikat mora...
Pročitano
28.03.2024.

Izmjena ugovora o radu, godišnji odmor

Sukladno odredbama Zakona o radu, radni odnos predstavlja ugovorni odnos između poslodavca i radnika, te jedan od obveznih podataka koji mora sadržavati ugovor o radu je i podatak o mjestu rada, a ako zbog prirode posla ne postoji stalno ili glavno mjesto rada ili je ono promjenjivo, podatak o različitim mjestima na kojima se rad obavlja ili bi se mogao obavljati. Ukoliko poslodavac želi...
Pročitano
27.03.2024.

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

U vezi upita o primjeni odredbi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 58/22 i 9/24 - u daljnjem tekstu Pravilnik), koji smo zaprimili 18. ožujka 2024. godine dajemo sljedeće mišljenje. Prema odredbi članka 2. stavka 1. Pravilnika, poslovi zaštite na radu za koj...
Pročitano
26.03.2024.

Dopust trudne radnice

U skladu s propisima iz nadležnosti ovoga tijela u odnosu na pitanje naknade plaće navodimo kako je odredbom članka 95. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), propisano da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih r...
Pročitano
26.03.2024.

Prava radnika nakon prestanka korištenja rodteljskog dopusta u vezi nejednakog rasporeda radnog vremena, prekovremenog i smjenskog rada

U okviru odredaba Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) koje uređuju radno vrijeme, propisuju se zaštitne odredbe određenih kategorija radnika, među kojima su i roditelji djeteta do osam godina života. Vezano uz prekovremeni rad, Zakon u članku 65.
Pročitano
26.03.2024.

Dokazivanje ispravnosti aeorodromske opreme i kompetencije koje mora imati rukovoditelj

Odredbe Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, broj 16/16 i 120/22) ne odnose se na prometna sredstva, kao što je navedeno u mišljenu o primjeni odredbi navedenog Pravilnika koje je dostupno na: https://uznr.mrms.hr/primjena-odredaba-pravilnika-o-pregledu-i-ispitivanju-radne-opreme/,...
Pročitano
25.03.2024.

Uputa o primjeni Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja naziva i koeficijenata prema Uredbi o nazivima radnih mjesta,uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Ovo Ministarstvo zaprimilo je dopis zaposlenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, od 20.3.2024., u kojem se sadržajno navodi da su im u okviru postupka prevođenja radnih mjesta ponuđeni novi ugovori o radu koji, pored izmjene naziva radnog mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće, sadrže i druge izmjene. Iako se dopisu ne prilaže primjerak...
Pročitano
25.03.2024.

Dan provedbe izbora kao neradni dan

Uvodno treba istaknuti da je Predsjednik Republike Hrvatske donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 32/24), koji će se u Republici Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja 2024. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan provedbe izbora je neradni dan. Tim povodom Državno izborno povjerenstvo Republike Hr...
Pročitano
21.03.2024.

Obavljanje poslova drugog radnog mjesta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelo nadležno za tumačenje odredaba kojima se ureduju radni odnosi, daje tumačenje iz svoga djelokruga. Ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije što drukčije određeno, na radni odnos primjenjuju se odredbe Zakona o radu, kao općeg propisa kojim se uređuju radni odnosi.Sukladno odredbi članka 15.
Pročitano
19.03.2024.

Rad po pozivu

Pisani ugovor o radu kojim se između poslodavca (digitalne radne platforme ili agregatora) i radnika ugovara obavljanje poslova korištenjem digitalne radne platforme, mora imati poseban sadržaj propisan člankom 221.l Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ust...
Pročitano
18.03.2024.

Isplata naknada

Odredbe Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), ne definiraju institute materijalnih prava kao što su dnevnica, terenski dodatak, uporabu službenog automobila, niti određuju uvjete i način njihove isplate. Navedeno se može...
Pročitano
18.03.2024.

Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada. U slučaju predvidivog obrasca rada, raspored radnog vremena radnika (početak i završetak radnog dana i tjedna) može se unapr...
Pročitano
15.03.2024.

Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina (vlasništvo RH)

​Zaprimili smo vaš upit Klasa: 410-20/23-01/17, Ur.br: 513-07-18-23-02 od 13. prosinca 2023. godine kojim tražite uputu o postupanju kod utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina. Naime, kako navodite, uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da prodavatelj prodaje, a kupac kupuje nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske kojoj cijena iznosi 64.066,00 EUR. Visina predmetne cijene ...
Pročitano
13.03.2024.

Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem Rješenja o odobrenju za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu

Obratili ste nam se s upitom za tumačenjem odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP) kojom je propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i ...
Pročitano
12.03.2024.

Tumačenje Zakona o prostornom uređenju u svezi Pravilnika o prostornim planovima

Pitanje 1.: „Može li se provoditi postupak izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja lokalne razine ili izmjena i dopuna urbanističkog plana uredenja lokalne razine prije donošenja odluke o provedenom postupku transformacije prostornog plana uređenja lokalne razine ili odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja lokalne razine koje su obuhvatile i unošenje prostornog pla...
Pročitano
12.03.2024.

Izbor povjerenika zaštite na radu

U skladu sa člankom 70. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) izbor povjerenika zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća. B...
Pročitano
11.03.2024.

Porez na nasljedstva i darove za neisplaćena novčana sredstva - potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi

​Obratili ste nam se s upitom vezanim za utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove. Naime, radi se o slučaju gdje nasljednici stječu novčana prava i obveze obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa svim pripadajućim pravima na plaćanje i neisplaćena sredstva s naslova poticaja kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Zatražili ste nas za mišljenje o tome podliježu li neisplaćene potpore od ...
Pročitano
11.03.2024.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Odredbom članka 95. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH) propisano je pravo radnika na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovo...
Pročitano
08.03.2024.

Dnevni odmor i pripravnost

Odredbom članka 74. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), određeno je da radnik tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno....
Pročitano
08.03.2024.

Radni staž

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RII, dalje u tekstu: Zakon) kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam tzv. radnog staža, odnosno postojanje i opseg niti jednog prava iz radnog odnosa ne uvjetuje određenom dužinom ukupnog radnog staža, već z...
Pročitano
08.03.2024.

Tumačenje odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima i definiranje korisne površine

Zaprimili smo upit kojim ste nas zatražili očitovanje s obzirom na izmjenu članka 25. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP), a čijim je stavkom 2. propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti izn...
Pročitano
06.03.2024.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

U odnosu na odredbe Konvencije 132. Međunarodne organizacije rada o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) koje propisuju krajnji rok u kojem se osobi mora omogućiti korištenje plaćenog godišnjeg odmora, mišljenja smo da je ista zaštitne i upućujuće naravi. Navedenim odredbama propisuje se do kada se najkasnije mora iskoristiti godišnji odmor, kako bi se spriječilo onemogućavanje korište...
Pročitano
06.03.2024.

Rad na izdvojenom mjestu rada

Odredbom članka 17.c Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH) propisana je mogućnost radnika koji radi u prostoru poslodavca, radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba, i to zbog pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbilj...
Pročitano
06.03.2024.

Godišnji odmor

Kao što ste pravilno iznijeli u svom podnesku odredbom članka 79. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), broj dana godišnjeg odmora radniku se utvrđuje ovisno o njegovu țjednom rasporedu radnog vremena. Primjeric...
Pročitano
04.03.2024.

Stjecanje prava na godišnji odmor radnika nakon prestanka mjere suspenzije

Vezano uz Vaš podnesak koji ste nam uputili radi pojašnjenja u vezi ostvarivanja prava na godišnji odmor po povratku na rad radnika nakon prestanka mjere privremenog udaljenja (suspenzije) od obavljanja poslova, očitujemo se kako slijedi: Zakon o radu kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ne uvjetuje korištenje godišnjeg odmora radnika njegovim prethodnim e...
Pročitano
04.03.2024.

Pitanja u vezi platformskog rada

Uvodno ističemo da je ovo Ministarstvo zaprimilo veliki broj Vaših upita, svi u vezi uređenja rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi. Stoga Vas upućujemo da je cjelokupna pravna materija koja uređuje specifičnost ovog oblike rada u odnosu na standardni radni odnos, uključujući i funkcioniranje informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (sustav JEER), s...
Pročitano
04.03.2024.

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora i pravo na otpremninu

Odredbom članka 123. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22,64/23-Odluka Ustavnog suda RH) uređuje se otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora, odnosno situacija kada poslodavac otkaže ugovor o radu i istodobno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. I...
Pročitano
01.03.2024.

Upit u vezi osnivanja agencije za privremeno zapošljavanje

Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) uređen je odredbama Zakona o radu te predstavlja jedan od fleksibilnih oblika zapošljavanja. Agencija je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (u daljnjem tekstu: korisnik) za privreme...
Pročitano
01.03.2024.

Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

​Zaprimili smo Vašu molbu vezanu za izmjenu mišljenja Porezne uprave Središnjeg ureda o volonterskoj naknadi KLASA: 410-01/17-01/124, URBROJ: 513-07-21-01-17-2 od 18. travnja 2017. godine kako bi se prilagodilo izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su uslijedile nakon donošenja mišljenja. Navedeno mišljenje objavljeno je na službenoj stranici Porezne uprave pod slijedećom povezni...
Pročitano
29.02.2024.

Obveze agregatora vezano za ljudski nadzor u okviru automatiziranog sustava upravljanja (čl.221.h i 221.i)

Odredbe članka 221.h i članka 221.i propisuju obvezu ljudskog nadzora u automatiziranom sustavu upravljanja, a ista je važna u dva segmenta obavljanja platformskog rada, i to radi zaštite sigurnosti i zd...
Pročitano
29.02.2024.

Obveza poslodavca – upoznavanje radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme (čl.221.g)

Specifičnost organizacije rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi jest korištenje digitalne tehnologije i infrastrukture u okviru automatiziranog sustava upravljanja utemeljenog na algoritmima. Stoga je odredbom članka 221.g Zakona o radu propisano da je poslodavac, bilo da se r...
Pročitano
29.02.2024.

Pravna pretpostavka postojanja radnog odnosa (čl.221.m)

Člankom 221.m Zakona o radu propisano je da u slučaju kada digitalna radna platforma ili agregator s fizičkom osobom sklopi ugovor za obavljanje posla korištenjem digitalne radne platforme, koji s obzirom na narav i vrstu rada, te ovlasti digitalne radne platforme ili agregatora, ima obilježja posla...
Pročitano
29.02.2024.

Rad po pozivu poslodavca (čl.221.l st.2.)

Člankom 221.l Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH), je propisan poseban sadržaj pisanog ugovora o radu kojim se između poslodavca i radnika ugovara obavljanje poslova korištenjem digitalne radne platforme, uvažavajući pri tome sva posebna...
Pročitano
29.02.2024.

Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k)

Radi omogućavanja neometane profesionalne komunikacije odnosno povezivanja i razmjene informacija u poslovnom procesu s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca, člankom 221.k Zakona o radu propisana je dužnost digitalne radne platforme ili agr...
Pročitano
29.02.2024.

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23-Odluka Ustavnog suda RH), općim propisom kojim se uređuju radni odnosi, propisano je pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, koje se stječe na način i pod uvjetima propisanim odredbama članaka 77. i 78.
Pročitano
28.02.2024.

Nagrada predstavniku radnika za rad u nadzornom odboru poslodavca

Odredbom članka 164. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23- Odluka Ustavnog suda RH) uređena je obveza da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno dr...
Pročitano
27.02.2024.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju smrti radnika

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23-0dluka Ustavnog suda RH), općim propisom kojim se uređuju radni odnosi, propisano je pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, koje se stjeće na način i pod uvjetima propisanim odredbama članaka 77. i 78.
Pročitano
26.02.2024.

Pretpostavka postojanja radnog odnosa u radu korištenjem digitalne radne platforme, dodatna pitanja

Zaprimili smo Vaš dodatni upit u kojem molite mišljenje ovoga ministarstva o primjeni članka 221.m stavka 2. točke 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 -Odluka Ustavnog suda RH) te se na isti očitujemo kako slijedi. Citiranim člankom Zakona o radu propisan...
Pročitano
26.02.2024.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Odredbom članka 84. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH) uređeno je prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Odredbom članka 84. stavka 4. Zakona omogućeno je radniku da godišnji odmor, koji je prekinut ili nije koriš...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 188/24 od 23. veljače 2024.

Pod organiziranim javnim prijevozom smatra se onaj prijevoz koji omogućuje redoviti dolazak na posao kao i povratak s posla, u smislu članka 65. stavaka 10. i 11. TKU-a, tako da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremen...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 187/24 od 23. veljače 2024.

Budući da, temeljem dostavljene dokumentacije, u konkretnom slučaju zaposlenici javni prijevoz ne omogućava redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredaba članka 65. stavaka 10. i 11. TKU-a, na zaposlenicu se primjenjuje odredba članka 65. stavka 14. TKU-a kojom je ugovoreno pravo zapo...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 186/24 od 23. veljače 2024.

Sukladno članku 68. TKU-a, roditelj kojemu je oduzeta roditeljska skrb ne ostvaruje pravo na dar u prigodi Dana sv. Nikole za ono dijete za koje mu je roditeljska skrb oduzeta. ...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 185/24 od 23. veljače 2024.

Zaposlenik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u punom iznosu sukladno članku 65. TKU-a. Ako zaposlenik nije u obvezi dolaska na posao svaki dan, zaposleniku se naknada troškova prijevoza neće isplatiti za dane kada zaposlenik više od dva dana uzasto...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 183/24 od 23. veljače 2024.

Pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora zaposlenik ima u slučaju ako bivši poslodavac koji mu je već isplatio regres za istu godinu nije u sustavu javnih službi. U konkretnom slučaju, bivši poslodavac je privatna firma (nije u sustavu javnih službi) te zaposlenik koji će koristiti godišnji odmor u 12. mjesecu ove godine ima pravo na isplatu punog regresa za 2023. godinu....
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 190/23 od 23. veljače 2024.

Zaposlenik koji je u jednoj godini, sukladno članku 61. TKU-a, ostvario pravo na pomoć u slučaju bolovanja u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana, ostvaruje pravo na pomoć i u sljedećoj godini pod uvjetom da je (s osnove istog ili drugog bolovanja) i u toj godini na bolovanju u neprekidnom trajanju d...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 191/24 od 23. veljače 2024.

Sukladno članku 7. stavku 11. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19) dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno ...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 184/24 od 23. veljače 2024.

Sukladno članku 61. stavku 4. TKU-a, pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta zaposlenik ostvaruje ako je kod malodobnog djeteta utvrđen teži (stupanj III) ili teški invaliditet (stupanj IV), a ostvaruje se dostavom jednog od sljedećih pravomoćnih rješenja nadležne službe:...
Pročitano
23.02.2024.

Tumačenje br. 182/24 od 23. veljače 2024.

Sukladno članku 52. TKU-a, dodatak za dvokratni rad s prekidom između rada u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni koji je duži od 90 minuta obračunava se na osnovnu plaću za sve sate odrađene u dvokratnom radu (i na sate odrađene prijepodne i na sate odrađene poslijepodne, ako je prekid između rad...
Pročitano

Filteri