Mišljenja i tumačenja nadležnih tijela u svrhu razumijevanja složenih zakonodavnih okvira u dinamičnom svijetu poreza, trgovine, rada, prostornog uređenja, pravosuđa, financija i obrazovanja.

Ukupno dokumenata: 7556
16.07.2024.

Pravo na naknadu plaće članova izbornog i biračkog odbora u postupu izbora za radničko vijeće

Odredbama Zakona o radu, kao općeg propisa o radnim odnosima, nije predviđeno posebno pravo na naknadu plaće radnicima koji su članovi izbornog odnosno biračkog odbora za obavljanje poslova u okviru provođenja postupka izbora za radničko vijeće. Međutim, skrećemo pozornost da je odredbom članka 156. Z...
Pročitano
16.07.2024.

Pravo na dodatak na završen studij na poslijediplomskoj razini od 5% za doktora medicine - specijalista

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaprimilo je Vaš dopis kojim se traži tumačenje u vezi prava na dodatak na završen studij na poslijediplomskoj razini od 5% za doktora medicine — specijalista, sukladno članku 58. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (,,Narodne novine“ br. 29/24, dalje: TKU). Ovim putem napominjemo kako je 1. siječn...
Pročitano
12.07.2024.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva i preraspodjela radnog vremena

Preraspodjela radnog vremena kao jedan od načina organizacije radnog vremena sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 1 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje: Zakon), može biti ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca. Na taj način, Zakon ovo osjetljivo pitanje za radnike povjerava primarn...
Pročitano
12.07.2024.

Ugovor o radu

U okviru instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rađu (Narodne novine, br. 151/22) uvedena su nova ograničenja za sklapanje navedenih ugovora na način da poslodavac s istim radnikom smije sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor nije duže od tri godine. Dakle, propisana ogranič...
Pročitano
03.07.2024.

Tumačenje čl. 81. Zakona o radu vezano na Nacionalni preventivni program

Prema Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93114, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH), plaća je primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu, a može se sastojati od osnovne odnosno ugovorene plaće, dodataka te ostalih primitaka. Ostali primici...
Pročitano
25.06.2024.

Evidencija radnog vremena na dan blagdana

Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj utvrđeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u članku 5. određeno da u te dane radnici imaju pravo na naknadu plaće. Radnik slijedom odredaba navedenoga Zakona ostvaruje pravo na naknadu plaće za dane u koje ...
Pročitano
18.06.2024.

Službeni put i tjedni odmor

Pravo na odmore u minimalnom trajanju propisanom Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH), radnik ostvaruje bez obzira da li poslove obavlja u sjedištu poslodavca ili ih obavlja na službenom putu. U navedenom smislu, pri upućivanju radnika na službeni p...
Pročitano
17.06.2024.

Imenovanje radnika u Upravno vijeće

Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), predstavnika radnika u organ poslodavca imenuje radničko vijeće. U slučaju kada se radničko vijeće sastoji od triju ili više članova, oni odlučuju na sjednici. Zakon ne propisuje detaljnije način rada radničkog vijeća i rukovođenja sjednicama, osim da rad...
Pročitano
12.06.2024.

Postavljanje klimatizacije u kabini krana

Prema odredbi članka 1. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), svrha navedenog Zakona je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom. Poslodavac...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 16/38 od 11. lipnja 2024.

U slučaju rada organiziranog na drugačiji način kada državni blagdan ili neradni dan pada na jedan od dana od ponedjeljka do petka, primjenjuje se tjedni fond radnih sati, sukladno tjednom radnom vremenu iz članka 8. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, za radne dane od pone...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 1/11 od 11. lipnja 2024.

Službeniku i namješteniku koji je radio prekovremeno, prema članku 11. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sukladno zahtjevu, mora se između dva uzastopna radna dana osigurati pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno. ...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 9/28 od 11. lipnja 2024.

Državni službenik i namještenik ima pravo na dva dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi tijekom jedne kalendarske godine. Plaćeni dopust koristi se u trenutku nastanka događaja odnosno neposredno nakon nastanka događaja za kojeg se plaćeni dopust odobrava, a u slučaju nemogućnosti korištenja plaćenog dopusta neposredno nakon darivanja krvi, državni službenik i namještenik će plaćeni dopu...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 21/52 od 11. lipnja 2024.

Odredba članka 52. stavka 17. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike regulira pravo na naknadu troškova prijevoza u slučaju mogućnosti kombiniranog načina prijevoza na posao i s posla, i to kad od mjesta stanovanja do određene točke ne postoji organizirani javni prijevoz koji omoguća...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 17/38 od 11. lipnja 2024.

Službenik i namještenik može ostvariti pravo na prekovremeni rad isključivo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 38. stavaka 16., 17. i 18. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Prvenstveno pravo službenika ili namještenika je pravo na povećanu plaće za ostvarene sate prekovrem...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 1/30 od 11. lipnja 2024

Službenik ili namještenik ima pravo na plaćeni dopust iz članka 30. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za svaki ispit po predmetu, pri čemu dane plaćenog dopusta može koristiti samo jedanput za pojedini predmet tijekom studija, bez obzira na broj izlazaka na ispit iz pojedinog pr...
Pročitano
11.06.2024.

Tumačenje broj 8/47 od 11. lipnja 2024.

Zastarni rok za ostvarivanje prava iz radnog odnosa prema općim propisima o radu određen je u trajanju od 5 godina od dospijeća pojedinog materijalnog prava. Sukladno članku 47. stavku 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ostvaruje se pravo na materijalnu pomoć najviše do iznos...
Pročitano
07.06.2024.

Mogućnost ugovaranja pro bono rada

Temeljne su obveze poslodavca iz radnog odnosa radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, dok je temeljna obveza radnika da prema uputama koje mu poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavlja preuzeti posao. Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH) propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom ...
Pročitano
04.06.2024.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom - ljekarne

​ Zaprimili smo vaš upit koji se odnosi na provođenje postupka fiskalizacije u ljekarničkoj djelatnosti. Naime, postavlja se pitanje ispravne fiskalizacije izdavanja računa na kojima se između ostalog iskazuje izdavanje lijekova na recept i naknada koju ljekarne ubiru u ime HZZO-a. U nastavku dostavljamo odgovor. Obveznikom fiskalizacije prema odredbi članka 3.
Pročitano
28.05.2024.

Tumačenje odredbe članka 3. stavka 34. Zakona o prostornom uređenju

Odredba članka 3. stavka 34. Zakona propisuje na kojim se površinama planiraju površine za gradnju sunčanih elektrana, a na kojima je, sukladno odredbama ovog Zakona, moguće graditi infrastrukturne građevine sunčanih elektrana pri čemu se navedeni pojam ne odnosi na integrirane sunčane elektrane koje se...
Pročitano
28.05.2024.

Tumačenje odredbe članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju

Zaprimili smo Vaš dopis kojim tražite mišljenje ovog Ministarstva u svezi provedbe postupka izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja i s time povezanih izmjena i/ili dopuna prostornog plana šireg područja, sukladno odredbi članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 1...
Pročitano
27.05.2024.

Napojnice prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

​ Zaprimili smo upit kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom vezano za prijavu podatka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) u sustav fiskalizacije. Podnositelj upita navodi da je u djelatnosti koju obavlja (Hoteli i ostali smještaj) uobičajeno da se gostima prilikom konzumiranja ugostiteljskih hotelskih usluga (bar, restoran i sl.) nudi mogu...
Pročitano
23.05.2024.

Organizacija zaštite na radu - posredovanje

Za poslove zaštite na radu nije dopušteno posredovanje jer poslove zaštite na radu u skladu s propisima i Poslovnikom o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu mogu organizirati, obavljati i prodavati ovlaštene osobe, isključivo u granicama ovlaštenja koje su dobili od ministarstva nadležnog za rad. Obavljanje poslova zaštite na radu u Republici Hrvatskoj propi...
Pročitano
21.05.2024.

Upit u vezi platformskog rada na tržištu RH

Člankom 221.d Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH), propisana je solidarna odgovornost digitalne radne platforme za obveze koje agregator kao njezin posrednik ima prema radniku kojeg zapošljava radi obavljanja poslova za digitalnu radnu pl...
Pročitano
20.05.2024.

Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini - plaće u državnoj službi i javnim službama

Službenik i namještenik ostvaruje pravo na dodatak ako završen sveučilišni specijalistički studij nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, ali odnosi se na područje kojim se službenik bavi u sklopu poslova svog radnog mjesta. Da bi to bio uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, mora se raditi o slučajevima kada je posebnim zakonom propisan sveučilišni specijalistički studij kao uvjet ...
Pročitano
20.05.2024.

Materijalna prava radnika koji rade polovicu punog radnog vremena prema ZORRP-u

Pretpostavku korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena sukladno posebnom propisu, Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, predstavlja okolnost da korisnik navedenih prava ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme odnosno da je na takvo radno vrijeme prijavljen u obvezno mirovinsko osiguranje. Dakle, takav radnik ima nepromijenjen ugovor o radu glede trajanja radnog v...
Pročitano
13.05.2024.

Evidencija radnog vremena - rad u turnusima

Evidentiranje radnog vremena radnika koji rade u turnusima može se urediti kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, tako da se, primjerice, odredi da radnici koji rade u turnusima po 12 sati, plaćeni dopust koriste kao da rade po osam sati dnevno, te im se i na taj način evidentira kao radno vrijeme nenazočnosti na radu zbog korištenja plaćenog dopusta. Poslodavac pri vođenju takve evidencij...
Pročitano
07.05.2024.

Odgovor u vezi mogućnosti povećanja građevinskog područja Grada Slatine

Odredbom članka 43. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23 - dalje u tekstu: Zakon), građevinska područja naselja mogu se proširivati samo ako je postojeće područje izgrađeno 50% ili više svoje površine. Ako je ispunjen uvjet iz stavka ...
Pročitano
02.05.2024.

Radno pravni status radnika koji je zamjena za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

U skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda RH), radni odnos se zasniva ugovorom o radu. To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (radnika i poslodavca) o bitnim sastojcima...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 1/20 od 30. travnja 2024.

Odredba članka 20. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike zaštitne je naravi te se njome određuje koji su to poslovi s posebnim odnosno otežanim uvjetima rada upravo radi ostvarivanja broja dana godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika koji rade na tim poslovima. Broj dana...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 15/38 od 30. travnja 2024.

Odredba članka 38. stavka 1. točke 10. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o dodatku za rad organiziran na drukčiji način, odnosi se isključivo na policijske službenike koji rade na poslovima osiguranja sigurnosti ljudi i imovine. Nadalje, ukoliko policijski službenici koj...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 20/52 od 30. travnja 2024

Sukladno čl. 52. st. 20. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, službenik i namještenik se o načinu korištenja prijevoza treba pisano izjasniti na početku godine, a ako je tijekom godine došlo do promjene voznog reda, povećanja ili smanjenja broja linija, tj. promjene načina korište...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 1/35.a od 30. travnja 2024.

Sukladno odredbama članka 35.a Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koje su u skladu s člankom 18. stavkom 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br....
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 19/52 od 30. travnja 2024.

U slučaju promjene adrese prebivališta, državni službenik i namještenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza od dana podnošenja zahtjeva. ...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 14/38 od 30. travnja 2024.

Ukoliko službenik odnosno namještenik za vrijeme službenog puta obavlja poslove koji sukladno pravilniku o unutarnjem redu ili nalogu rukovoditelja odgovaraju poslovima vozača ili vozača-pratitelja, tada mu se cjelokupno vrijeme provedeno na putu uračunava u radno vrijeme. Takav službenik ostvaruje pravo na prekovremeni rad za sate odrađene izvan njegovog redovnog radnog vremena. ...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 2/54 od 30. travnja 2024

Zajednička komisija ukazuje kako je prvenstveno obveza poslodavca organizirati sistematske preglede, sukladno članku 54. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, u razdoblju propisanom istim člankom. Međutim, ako državno tijelo ne ispuni svoju obvezu sukladno odredbama članka 5...
Pročitano
30.04.2024.

Tumačenje broj 4/35 od 30. travnja 2024.

Sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“, br. 155/23), radni staž je vrijeme rada koje se prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja i za koje su plaćeni doprinosi u Republici Hrvatskoj, a koje je provedeno u obavljanju samostalne djelatnosti. ...
Pročitano
26.04.2024.

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

Poslodavci su pri ugovaranju obavljanja poslova zaštite na radu obvezni postupati u skladu s odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/ 14, 94/18 i 96/18) te u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu...
Pročitano
25.04.2024.

Prijava poreza na dobit za 2023. godinu

​ Upute o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu: za 2017. godinu, KLASA: 410-01/18-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018. godine, za 2018. godinu, KLASA: 410-23/19-16/1, URBROJ: 513-07-21-01-19-1 od 2. svibnja 2019. godinu, za 2019. godinu, KLASA: 410-23/19-16/815, URBROJ: 513-07-21-01-20-...
Pročitano
23.04.2024.

Plaćanje članarine turističkoj zajednici

​Zaprimili smo Vaš upit o obvezi plaćanja članarine turističkoj zajednici u slučaju kada se objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu nalazi na području na kojem nema osnovane turističke zajednice. U nastavku dostavljamo odgovor. Sukladno članku 4. Zakona o članarinama ...
Pročitano
19.04.2024.

Obrada OIB-a stranke radi izdavanja računa

Nastavno upit o obradi osobnog identifikacijskog broja stranke, a u svrhu izdavanja računa, Agencija za zaštitu osobnih podataka navodi sljedeće: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podata...
Pročitano
18.04.2024.

Zasnivanje radnog odnosa u inozemstvu

Budući u svom upitu navodite kako radnik radi u inozemstvu, konkretno u Republici Sloveniji napominjemo da je takva osoba obuhvaćena zakonodavstvom jedne države, a to je u pravilu država rada (iznimka su između ostalog izaslani radnici). Nadalje, sukladno važećim propisima RH, navodimo kako prema odredbi članka 61.
Pročitano
15.04.2024.

Radničko vijeće

Sukladno odredbi članka 140. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17,98/19i 151/22, 64/23 - Odluka Ustavnog suda RH, dalje u tekstu: Zakon), pravo na sudjelovanju u odlučivanju u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima imaju samo radnici zaposleni kod poslodavca koji za...
Pročitano
15.04.2024.

Izbor predstavnika radnika

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) je propisano da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenj...
Pročitano
11.04.2024.

Izbor predstavnika radnika u školski odbor

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) je propisano da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje...
Pročitano
11.04.2024.

Plaća i naknada plaće

Povodom upita, koji se odnosi na primjenu odredaba Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/221 64/23 Odluka Ustavnog suda RH) o plaći i naknadi plaće, dajemo sljedeće mišljenje. 1. Jedna od temeljnih obveza poslodavca, kao sudionika u radnome odnosu, jeste dati radniku posao te mu za...
Pročitano
10.04.2024.

Upit o nejednakom postupanju prema radnicima

Odredbom članka 18. stavka 1. Zakona propisano je da je poslodavac obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agen...
Pročitano
10.04.2024.

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju

Obratili ste nam se s upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju. U nastavku dostavljamo odgovor. Člankom 15. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 115/16, 106/18) propisano je da porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, ...
Pročitano
09.04.2024.

Status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj

Obratili ste nam se s upitom o tome koji je status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja (dalje: OIB) diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj. U nastavku dostavljamo odgovor. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne nov...
Pročitano
05.04.2024.

Tumačenje odredbi članka 75. Zakona o prostornom uređenju

Uvidom u Očitovanje ovog Ministarstva, KLASA: 350-01/22-02/123, URBROJ: 531-06-01-01/01-22-2 od 2. svibnja 2022. godine i Zahtjev Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, KLASA: 350-02/23-04/14, URBROJ: 2163-20-01/2- 23-02 od 13. rujna 2023. godine, tražite razjašnjenje koje upravno tijelo je nadležno za izdavanje akata...
Pročitano
03.04.2024.

Imenovanje sindikalnog povjerenika sukladno članku 187

Odredbom članka 187. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) propisano je da sindikati koji imaju najmanje pet zaposlenih kod poslodavca, mogu imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika. Sindikat mora...
Pročitano

Filteri