Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 66
C-2... 22.02.2024. Sud Europske unije

Deutsche Rentenversicherung Bund protiv Njemačke

Država članica koja isplaćuje mirovinu na temelju potpune nesposobnosti za rad ne može isključiti uzimanje u obzir razdoblja odgoja djeteta samo zato što su ona ostvarena u drugoj državi članici jer bi time stavila u nepovoljniji položaj svoje dr...
Pročitano
C-4... 22.02.2024. Sud Europske unije

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Protivan je pravu Unije propis države članice na temelju kojeg se građaninu Unije, državljaninu te države članice koji je ostvario pravo na slobodno kretanje i boravak u drugoj državi članici, odbija izdavanje osobne iskaznice koja može biti putna...
Pročitano
C-7... 20.02.2024. Sud Europske unije

Absence de motifs de résiliation

Nacionalni propis prema kojem poslodavac nije dužan pisano obrazložiti raskid ugovora o radu na određeno vrijeme uz otkazni rok, iako je to dužan učiniti u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme, nije u skladu s člankom 4. Okvirnog s...
Pročitano
C- ... 21.12.2023. Sud Europske unije

G. K. i dr. (Ured europskog javnog tužitelja)

Nadzor koji se provodi u državi članici pomoćnog delegiranog europskog tužitelja, kad je prema pravu te države članice za dodijeljenu istražnu mjeru potrebno sudsko odobrenje, može se odnositi samo na elemente koji se odnose na izvršenje te mjere,...
Pročitano
C-1... 21.12.2023. Sud Europske unije

Komisija protiv Danske

Ograničenje razdoblja parkiranja na javnim odmorištima uzduž danskih autocesta ne dovodi do prepreke slobodnom pružanju usluga prijevoza u skladu s Uredbom br. 1072/2009, s obzirom na to da postoji alternativni parkirni kapaciteti koje osigur...
Pročitano
C-1... 28.11.2023. Sud Europske unije

OP v Commune d’Ans

Članak 2. st. 2. toč. (b) Direktive Vijeća 2000/78 treba tumačiti tako da se interno pravilo općinske uprave, kojim se članovima osoblja te uprave općenito i bez razlike zabranjuje da na radnom mjestu vidljivo nose bilo kakav simbol koji otkriva ...
Pročitano
C-3... 23.11.2023. Sud Europske unije

Weingut A v Land Rheinland-Pfalz

Može se smatrati da je proizvodnja vina „u potpunosti” obavljena na gospodarstvu po kojem je vino nazvano, u smislu članka 54. st. 1. drugog podstavka Delegirane uredbe 2019/33, ako to gospodarstvo daje tiještiti grožđe u objektu za tiještenje koj...
Pročitano
C-3... 26.10.2023. Sud Europske unije

FT protiv DW

Članak 12. st. 5. i članak 15. st. 1. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka treba tumačiti na način da se voditelju obrade nalaže obveza da ispitaniku osigura bez naknade prvu kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju, čak i ako je taj zahtj...
Pročitano
C-6... 19.10.2023. Sud Europske unije

G. ST. T.

Članak 49. st. 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti tako da mu se protivi nacionalna zakonska odredba koja u slučaju uporabe žiga u trgovačkom prometu bez odobrenja nositelja isključivog prava, koja je ponovljena ili ima z...
Pročitano
C-8... 13.07.2023. Sud Europske unije

TT protiv AK

Prijenos nadležnosti u slučaju nezakonitog odvođenja djeteta može se zatražiti samo ako su ispunjena tri kumulativna uvjeta taksativno navedena u članku 15. st. 1. Uredbe br. 2201/2003, odnosno ako je dijete „posebno povezano” s drugom državom čl...
Pročitano
T-3... 12.07.2023. Sud Europske unije

Cunsorziu di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses i dr. protiv Komisije

Komisija nije vezana ocjenom nacionalnih tijela koja smatraju da zahtjev za registraciju naziva ispunjava uvjete utvrđene Uredbom 1151/2012, već raspolaže samostalnom marginom prosudbe te je dužna provjeriti, u skladu s člankom 50. navedene Uredbe...
Pročitano
C-2... 04.07.2023. Sud Europske unije

Meta Platforms i dr. protiv Bundeskartellamt

Sukladno načelu lojalne suradnje, tijelo nadležno za tržišno natjecanje mora najprije provjeriti je li o određenom pitanju nadležno nacionalno nadzorno tijelo ili Sud već donijelo odluku i ne može od nje odstupiti, ali ostaje slobodno donositi vla...
Pročitano
C-5... 15.06.2023. Sud Europske unije

Bank M.

Direktivi o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ne protivi se tumačenje nacionalnog prava prema kojem potrošač ima pravo od kreditne institucije zahtijevati naknadu koja premašuje povrat plaćenih mjesečnih obroka i troškova plaćenih na im...
Pročitano
C-2... 05.06.2023. Sud Europske unije

Komisija protiv Poljske

Zakonima kojima su izmijenjene nacionalne odredbe o ustrojstvu redovnih sudova, upravnih sudova i Vrhovnog suda, a kojima se utječe na neovisnost i nepristranost suda, uspostavlja monopolistički nadzor poštovanja ključnih zahtjeva djelotvorne suds...
Pročitano
T-2/21 24.05.2023. Sud Europske unije

Emmentaler Switzerland/EUIPO

Znak EMMENTALER ne može biti zaštićen na temelju članka 74. st. 2. Uredbe 2017/1001, koji se treba usko tumačiti, odnosno tako da ne može obuhvaćati znakove koji će se smatrati oznakom vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, vremena proiz...
Pročitano
C-1... 17.05.2023. Sud Europske unije

BK I ZHP

Članak 23. Statuta Suda EU-a treba tumačiti tako da mu se ne protivi da nacionalni sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku na temelju članka 267. Ugovor o funkcioniranju Europske unije prekine glavni postupak samo glede njegovih aspekata na...
Pročitano
C-1... 11.05.2023. Sud Europske unije

TAP Portugal

Iznenadan izostanak, zbog bolesti ili smrti, člana posade prijeko potrebnog za izvođenje leta, a do kojeg je došlo neposredno prije predviđenog polaska toga leta, nije obuhvaćen pojmom „izvanredne okolnosti” u smislu članka 5. st. 3. Uredbe br. 26...
Pročitano
C-1... 11.05.2023. Sud Europske unije

Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

Nacionalni propis koji predviđa mogućnost da poduzeće za cestovni prijevoz odredi posebnog službenika odgovornog za poštovanje odredbi o vremenu vožnje i odmora vozača, i koji omogućava da teške povrede koje takav službenik počini nikada ne dovedu...
Pročitano
C-5/22 30.03.2023. Sud Europske unije

Povrat iznosa primljenog protivno zahtjevima zaštite potrošača – ovlast regulatornog tijela

Država članica može nacionalnom regulatornom tijelu dodijeliti ovlast da elektroenergetskim poduzećima naloži da svojim krajnjim kupcima vrate iznos koji odgovara naknadi koju su oni platili kao „troškove administrativnog upravljanja” na temelju u...
Pročitano
T-1... 29.03.2023. Sud Europske unije

Wizz Air protiv Komisije

Opći sud utvrdio je da je Europska komisija pravilno procijenila štetu koju je Blue Air pretrpio zbog otkazivanja letova ili promjena u njihovu rasporedu nakon uvođenja ograničenja putovanja u okviru pandemije bolesti COVID-19, te odobrila potpor...
Pročitano
C-... 21.03.2023. Sud Europske unije

Vozilo opremljeno poremećajnim uređajem zabranjenim pravom Unije – naknada štete

Pravo Unije kojim se regulira homologacija motornih vozila, osim općih interesa zaštite okoliša, smanjenja onečišćenja i poboljšanja kvalitete zraka, štiti i pojedinačne interese kupca motornih vozila u odnosu na njegova proizvođača, ako je to voz...
Pročitano
C-1... 16.03.2023. Sud Europske unije

Pisana opomena – mjere za izvršenje presude Suda EU-a

S obzirom na to da postupak predviđen člankom 260. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ima za cilj potaknuti državu članicu da izvrši presudu zbog povrede obveze, Komisija je dužna tijekom cijelog predsudskog postupka i prije slanj...
Pročitano
C-4... 02.03.2023. Sud Europske unije

Dnevni odmor – tjedni odmor

Direktiva o određenim vidovima organizacije radnog vremena ne samo da propisuje minimalno razdoblje za tjedni odmor, već i izričito navodi da je to razdoblje neovisno o razdoblju koje se odnosi na dnevni odmor. Situacija u kojoj bi dnevni odmor bi...
Pročitano
C-6... 28.02.2023. Sud Europske unije

Operater platforme – pružatelj usluge

Kada porezni obveznik, koji sudjeluje u pružanju usluge elektroničkim putem, upravljajući, primjerice, internetskom platformom društvene mreže, ima ovlast odobriti pružanje te usluge ili je naplatiti ili utvrditi opće uvjete takve isporuke, tada m...
Pročitano
C-3... 16.02.2023. Sud Europske unije

Obrazloženje odobrenja za prisluškivanje telefonskih razgovora

Odluka kojom se odobrava prisluškivanje telefonskih razgovora ne mora sadržavati individualizirane razloge. Naime, obveza obrazlaganja nije povrijeđena kad se odluka temelji na detaljnom i temeljitom zahtjevu nadležnog kaznenog tijela i kad se raz...
Pročitano
C-3... 12.01.2023. Sud Europske unije

D. V. protiv M. A.

Odredba u ugovoru o pružanju pravnih usluga sklopljenom između odvjetnika i potrošača koji određuje cijenu prema satnici, bez uključivanja daljnjih pojedinosti, ne zadovoljava zahtjev da bude napisana jednostavnim i razumljivim jezikom.
Pročitano
C-7... 08.11.2022. Sud Europske unije

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nacionalni sud dužan je na vlastitu inicijativu provjeriti zakonitost mjere zadržavanja protiv stranog državljanina s nezakonitim boravkom ili tražitelja azila, bez obzira na to je li to istaknuo taj strani državljanin.
Pročitano
C-4... 31.03.2022. Sud Europske unije

C-472/20 (Lombard Lizing)

Kada odredba potrošačkog ugovora koja se odnosi na glavni predmet tog ugovora mora biti proglašena nepoštenom, tada nacionalni sud može uspostaviti situaciju u kojoj bi se nalazile stranke da ugovor nije sklopljen, a ako to nije moguće, treba osig...
Pročitano
C-9/20 10.02.2022. Sud Europske unije

Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 protiv Finanzamt Hamburg Oberalster

Porezni obveznik, koji primjenjuje redoviti postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kad primi račun za isporuku dobra ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje po...
Pročitano
C-C... 03.02.2022. Sud Europske unije

A.H. protiv Zagrebačke banke

Nezavisna odvjetnica smatra da Sud Europske unije nije nadležan za prethodna pitanja koja mu je uputio Općinski građanski sud u Zagrebu, jer Direktiva 93/13 nije primjenjiva na izvorni ugovor o kreditu, te predlaže da Sud Europske unije na isti n...
Pročitano

Filteri