Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 631
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje – zastara prava na naplatu poreznog duga

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da su početak tijeka zastare kod utvrđivanja porezne obveze i kod zastare naplate porezne obveze različiti te je u ovršnom postupku radi naplate poreznog duga odlučan datum kad je porezni dug utvrđen i podo...
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Dopuštenost ustavne tužbe - iscrpljenost pravnog puta

Načelo supsidijarnosti konkretne ustavnosudske kontrole podrazumijeva obvezu podnositelja da podnesu posebnu ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda o odbačaju prijedloga za dopuštenje revizije zbog povrede ustavnih i konvencijskih prava.
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo vlasništva - raspolaganje države privatnim vlasništvom

Pri privremenom miješanju države u privatno pravo vlasništva, odnosno u slučaju kad vlasti oduzmu privatnu imovinu te njome zakonito raspolažu na način da je daju nekom drugom na uporabu, vlasti moraju poduzeti razumne mjere, nužne za njezino očuv...
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da za nastup apsolutne zastare utvrđenja porezne obveze nije od utjecaja kad je drugostupanjsko porezno rješenje dostavljeno poreznom obvezniku, nego kad je doneseno.
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - troškovi upravnog spora

U okolnostima u kojima je Ustavni sud ukinuo presude upravnih sudova i rješenja upravnih tijela te predmet vratio nadležnom prvostupanjskom upravnom tijelu na ponovni postupak, postoji, glede zahtjeva za naknadu troškova upravnog spora u kojem su ...
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - troškovi upravnog spora

U okolnostima u kojim je Ustavni sud ukinuo presude upravnih sudova i rješenja upravnih tijela te predmet vratio nadležnom prvostupanjskom upravnom tijelu na ponovni postupak, postoji, glede zahtjeva za naknadu troškova upravnog spora u kojem su d...
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Kažnjavanje odgovorne osobe tijekom izvida - pretpostavka nedužnosti, pravo na zaštitu od samooptuživanja

Izricanje novčane kazne odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja tijekom izvida nije na zahtjev državnog odvjetnika dostavila traženu podatke (čl. 206.g ZKP-a) ne dovodi do povrede pretpostavke nedužnosti i prava na zaštitu od samooptuživanja.
Pročitano
U-I... 04.10.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe

Podnositelj koji je protiv drugostupanjske presude paralelno podnio prijedlog za dopuštenje revizije i ustavnu tužbu i potom reviziju po dopuštenju Vrhovnog suda zbog jednog od više pitanja postavljenih u prijedlogu, Ustavnom sudu se može u odnosu...
Pročitano
U-I... 03.10.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo vlasništva – naknada štete (tržišna najamnina)

Zakonski rokovi za računanje i nastup zastare u postupcima koje su vlasnici stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci pokrenuli protiv države radi naknade štete u visini razlike između zaštićene i tržišne najamnine, mogli su početi teći protekom...
Pročitano
U-I... 19.09.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Osobni život - smještaj maloljetne osobe u istražnom zatvoru

Propust domaćih tijela da obrazlože potrebu smještaja maloljetnika u istražnom zatvoru s punoljetnim osobama i propust da osoba odgovarajuće struke procijeni je li smještaj maloljetnika sa svakom pojedinom punoljetnom osobom s kojom je trebao dije...
Pročitano
U-I... 11.07.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - priznanje statusa ratnog vojnog invalida

Ustavno načelo zabrane povratnog djelovanja propisa znači da se na postupke koje vode tijela javne vlasti trebaju primjenjivati oni propisi koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja tih postupaka. Iznimke od tog načela opravdane su samo u slučaje...
Pročitano
U-I... 11.07.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo na zaradu – ugovor o specijalizaciji

Troškovi specijalizacije ne uključuju troškove koje bolnica (kao poslodavac) ima vezano uz svoju obvezu isplate specijalizantu naknade bruto plaće i ostalih naknada vezanih uz radni odnos, a koji je pravni odnos između bolnice i specijalizanta (ka...
Pročitano
U-I... 27.06.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pristup žalbenom sudu - kazneni postupak

Pitanje je li tumačenje ili primjena nekog postupovnog pravila neopravdano ograničila pravo pojedinca na pristup sudu, Ustavni sud razmatra zajedno s pitanjem je li ograničavanje njegovog ili njezinog prava na pristup sudu u konačnici negativno ut...
Pročitano
U-I... 27.06.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo na suđenje u razumnom roku – iscrpljenje pravnih sredstava (promjena prakse)

Ako trajanje postupka u trenutku podnošenja ustavne tužbe nije predstavljalo a priori povredu prava na suđenje u razumnom roku, podnositelj je dužan prije podnošenja ustavne tužbe koristiti dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.
Pročitano
U-I... 27.06.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – pojedinačni akt iz članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća o trajnom premještaju zamjenika državnog odvjetnika nije pojedinačni akt iz čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu u povodu kojeg je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu.
Pročitano
U-I... 27.06.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – pojedinačni akt iz članka 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća o trajnom premještaju zamjenika državnog odvjetnika nije pojedinačni akt iz čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu u povodu kojeg je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu.
Pročitano
U-I... 02.06.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo na obrazovanje - pohađanje obveznog programa predškole

Odbijanjem zahtjeva za upis djeteta u program predškole jer nije uredno cijepljeno, a u okolnostima kada dijete nema kontraindikacije za pojedina cjepiva, ne dolazi do povrede njegovog prava na obrazovanje.
Pročitano
U-I... 18.04.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta

U postupcima u kojima pravni lijekovi predstavljaju djelotvorna pravna sredstva, podnositelji su dužni prije podnošenja ustavne tužbe dati sudu koji odlučuje o tom pravnom lijeku stvarnu mogućnost da otkloni navodnu povredu ustavnih prava.
Pročitano
U-I... 18.04.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – neovlašteni podnositelj

U okolnostima kada potraživanja naknade nematerijalne štete nisu bila pravomoćno priznata, zakonski nasljednik osobe koja je preminula tijekom revizijskog postupka nije ovlašten za podnošenje ustavne tužbe u povodu revizijske presude kojom je Vrho...
Pročitano
U-I... 18.04.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe – iscrpljenost pravnog puta

U okolnostima kad je Vrhovni sud tijekom prvostupanjskog postupka odbio prijedlog za svrhovitu delegaciju, stranka nije dužna tu odluku osporavati u žalbi protiv prvostupanjske presude prije nego što se radi zaštite prava na nepristrani sud obrati...
Pročitano
U-I... 18.04.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje – izručenje stranca radi vođenja kaznenog postupka u SAD-u

Ustavnosudska zaštita u predmetima izručenja ograničena je na ocjenu pričinjene ili prijeteće flagrantne uskrate pravičnog suđenja, koja nadilazi puke nepravilnosti ili nedostatke jamstava u postupku i podrazumijeva povrede načela pravičnog suđenj...
Pročitano
U-I... 13.04.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe - locus standi

Trgovačko društvo Hrvatska lutrija d.o.o. nema aktivnu legitimaciju (locus standi) za podnošenje ustavne tužbe.
Pročitano
U-I... 07.03.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe - iscrpljenost pravnog puta nakon novele ZPP-a iz srpnja 2022.

Nakon stupanja na snagu novele Zakona o parničnom postupku iz srpnja 2022., podnositelji ustavnih tužbi dužni su, prije podnošenja ustavne tužbe, prigovore o povredi temeljnih ustavnih i konvencijskih prava iznijeti pred Vrhovni sud u smislu član...
Pročitano
U-I... 02.03.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Postupak pred Ustavnim sudom - trošak ustavnosudskog postupka

Okolnost da su podnositelj ustavne tužbe i njegova obitelj na mjesečnoj razini imali na raspolaganju iznos koji je gotovo istovjetan iznosu troška sastava ustavne tužbe sukladno mjerodavnoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, ...
Pročitano
U-I... 08.02.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Prisilno zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi - osobna sloboda, zabrana zlostavljanja, nepristrani sud

Zadržavanje u prekršajnom postupku zbog neobrazložene opasnosti od ponavljanja prekršaja nasilja u obitelji te nepotkrijepljene sumnje u psihičko stanje okrivljenika i njegovo posljedično upućivanje u psihijatrijsku ustanovu, predstavlja proizvolj...
Pročitano
U-I... 07.02.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja

Okolnost da su upravni sudovi postojanje negativnog nalaza i mišljenja Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja podveli pod zapreku za ostvarivanje statusa žrtve seksualnog nasilja, a da nisu razmotrili i ocijenili bitne činjenice za ostvarivanje ...
Pročitano
U-I... 19.01.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Neučinkovita istraga zločina iz mržnje

Osuda za prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira bez učinkovitog provođenja kaznenog postupka, nije odgovarajući mehanizam za pokazivanje da se nasilje motivirano mržnjom i diskriminatornim pobudama ne može tolerirati.
Pročitano
U-I... 22.12.2022. Ustavni sud Republike Hrvatske

Troškovi ustavnosudskog postupka (izvršenje presude Dragan Kovačević protiv Hrvatske)

Da bi Ustavni sud mogao odlučivati o opravdanosti dosuđivanja troškova ustavnosudskog postupka, podnositelji su dužni svoje zahtjeve prvenstveno obrazložiti, zatim omogućiti Ustavnom sudu sveobuhvatan uvid u njihovu financijsku situaciju i financi...
Pročitano
U-I... 20.12.2022. Ustavni sud Republike Hrvatske

Obiteljski život - ovršni postupak radi predaje djeteta

Pravo djeteta da izrazi svoja stajalište s kojim će roditeljem živjeti ne bi trebalo tumačiti tako da djeci, u stvari, daje bezuvjetno pravo veta, bez uzimanja u obzir bilo kojih drugih čimbenika i bez provođenja ispitivanja radi utvrđivanja njiho...
Pročitano
U-I... 20.12.2022. Ustavni sud Republike Hrvatske

Troškovi ustavnosudskog postupka (izvršenje presude Dragan Kovačević protiv Hrvatske)

Pri odlučivanju o zahtjevima za naknadu troškova Ustavni sud će u okviru vlastite diskrecije ustavnosudskog postupka, procjenjivati, između ostalog, o kakvoj je vrsti postupka riječ, koje je značenje predmeta za podnositelja, je li riječ o osjetlj...
Pročitano

Filteri