Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 292
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor radi neometanog odvijanja kaznenog postupka

Mjera istražnog zatvora može se odrediti radi neometanog odvijanja kaznenog postupka kada bi boravak okrivljenika na slobodi izazvao osjećaj uznemirenosti ne samo u užoj okolini okrivljenika nego i kod članova obitelji žrtve koje neposredno pogađa...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Trajanje mjera opreza

Prema članku 98. stavku 6. ZKP/08. trajanje mjere opreza nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora te one, kada su određene zbog postojanja okolnosti iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08., mogu trajati najdulje do izvršnosti presude.
Pročitano
I K... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga

Postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga prekinut će se ako se protiv tražene osobe u Republici Hrvatskoj vodi postupak zbog drugog kaznenog djela ili se tražena osoba nalazi na izdržavanju kazne zatvora, a smatra se da je kazneni postupak za...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Mjera opreza zabrane pristupa društvenim mrežama

Zabranom pristupa Internetu u svrhu objave bilo kakvog sadržaja na internetskom servisu ''YouTube'' i svim društvenim mrežama, a koja je prema optuženici još od početka kaznenog postupka određena kao manje tegobna od istražnog zatvora, doista se n...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Svrha istražnog zatvora iz čl. 123. t. 4. Zakona o kaznenom postupku

Istražni zatvor ne može se zamijeniti mjerama opreza kojima bi se "okrivljenika izdvojilo iz sredine u mjestu počinjenja kaznenog djela te bi ga se učinilo anonimnim", jer je svrha istražnog zatvora određenog po osnovi iz članka 123. stavka 1. toč...
Pročitano
II ... 27.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Načelo razmjernosti kod određivanja istražnog zatvora

Prilikom ocjene je li riječ o eventualnoj povredi načela razmjernosti sukladno članku 122. stavak 2. ZKP/08. vodi se računa o razmjeru između, s jedne strane, težine kaznenih djela za koje se okrivljenik tereti, propisanoj kazni, kazni koja se pre...
Pročitano
II ... 12.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Opravdanost oduzimanja slobode pojedincu

Sloboda pojedinca je ustavno zaštićena kategorija, a sud procjenjuje od slučaja do slučaja opravdanost oduzimanja slobode kada je ono utemeljeno na zakonu, posebice kod počinjenja teških kaznenih djela, odnosno procjenjuje da je oduzimanje slobode...
Pročitano
II ... 05.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Ocjena dokaza kod odlučivanja o istražnom zatvoru

Ocjena dokaza nije predmet razmatranja prilikom odlučivanja o daljnjoj primjerni mjere istražnog zatvora. Naime, ocjenu dokaza dati će raspravno vijeće prilikom odlučivanja o krivnji optuženika, dok prvostupanjski ni drugostupanjski sud nisu na to...
Pročitano
II ... 05.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Određivanje mjera opreza

Sud može odrediti jednu ili više mjera opreza iz članka 98. stavka 2. ZKP/08 uz kumulativno ispunjenje dvije pretpostavke, a to su postojanje okolnosti iz članka 123. ZKP/08 zbog kojih je moguće odrediti istražni zatvor ili je istražni zatvor već ...
Pročitano
II ... 05.12.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Priznanje kaznenog djela kao razlog za neproduljenje istražnog zatvora

Nije osnovan žalbeni navod da ne postoji potreba za produljenjem istražnog zatvora jer je okrivljenik priznao počinjenje kaznenih djela. Naime, držanje okrivljenika tijekom kaznenog postupka ne može biti cijenjeno u smislu procjene budućeg ponašan...
Pročitano
I K... 06.09.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Pretraga kuće upisane na dvije različite čestice

Pretraga kuće neće biti nezakonita ako je provedena uz poštivanje svih procesnih pretpostavki a nalogom je određena pretraga kuće u D. na adresi koju koristi okrivljenik, te je pritom irelevantno na kojoj se katastarskoj čestici ista nalazi, jer j...
Pročitano
I K... 22.08.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Postupanje po europskom uhidbenom nalogu

Europski uhidbeni nalog države izdavanja mora imati sadržaj i oblik propisan u članku 18. ZPSKS-EU i biti preveden na hrvatski jezik. Budući da prvostupanjski sud nije pribavio europski uhidbeni nalog na koji se poziva u rješenju, nerazumljivi su ...
Pročitano
II ... 10.08.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odlučivanje o daljnjoj primjeni istražnog zatvora

Prilikom odlučivanja o daljnjoj primjeni mjere istražnog zatvora sud nije ovlašten ulaziti u ocjenu vjerodostojnosti i prihvatljivosti dokazne snage predloženih dokaza. Osnovanost sumnje prilikom odlučivanja o potrebi daljnje primjene istražnog za...
Pročitano
II ... 16.05.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Ocjenjivanje postojanja opasnosti od ponavljanja djela

Prilikom ocjenjivanja postojanja opasnosti od ponavljanja djela na strani optuženika sud daje značaj svakoj pojedinoj okolnosti koja govori u smjeru egzistencije takve bojazni, ujedno imajući u vidu i njihovu brojnost, a tako i kakvoću u cjelini, ...
Pročitano
II ... 05.05.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odlučivanje o postojanju pretpostavki za istražni zatvor

Za odlučivanje o postojanju pretpostavki za primjenu mjere istražnog zatvora dovoljan je odgovarajući stupanj osnovane sumnje da je optuženik počinio kaznena djela za koja se tereti u ovom postupku, dok će odluku o krivnji optuženika donijeti rasp...
Pročitano
I K... 18.04.2023. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Odgoda odlučivanja o europskom uhidbenom nalogu

Sud će odgoditi odlučivati o europskom uhidbenom nalogu ako je isti izdan u svrhu izvršenja kazne zatvora ili mjere oduzimanja slobode, a tražena osoba je državljanin Republike Hrvatske ili osoba koja na njezinom području ima prebivalište ili bora...
Pročitano
II ... 25.10.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Povreda načela razmjernosti

Prilikom ocjene o eventualnoj povredi načela razmjernosti, u skladu s člankom 122. stavkom 2. ZKP/08., treba uzeti u obzir razmjer između težine kaznenog djela, zaprijećene kazne te kazne koja se, prema podacima kojima raspolaže sud, može očekivat...
Pročitano
II ... 27.09.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Produljenje istražnog zatvora tijekom odlučivanja o žalbama protiv presude

Kad je prvostupanjska presuda ukinuta na sjednici vijeća Visokog kaznenog suda RH na kojoj su razmatrane žalbe optuženika, a svi optuženici tada su se nalazili u istražnom zatvoru, sud će po službenoj dužnosti ispitati postoje li i nadalje razlozi...
Pročitano
II ... 27.09.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Ocjenjivanje pravilnosti državnoodvjetničke istrage kod odlučivanja o istražnom zatvoru

Prilikom donošenja odluke o daljnjoj primjeni mjere istražnog zatvora, niti prvostupanjski sud niti drugostupanjski sud nisu ovlašteni ocjenjivati pravilnost državnoodvjetničke istrage te ocjenjivati dokaze na kojima se optužnica temelji niti doka...
Pročitano
II ... 22.09.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Početak i trajanje istražnog zatvora

Istražni zatvor počinje teći trenutkom uhićenja, te na temelju članka 131. stavak 3. ZKP/08. istražni zatvor okrivljeniku može trajati do pravomoćnosti presude, a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju na izdrž...
Pročitano
II ... 24.08.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Svrha ostanka optuženika u istražnom zatvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora

Ostankom optuženika u istražnom zatvoru do upućivanja na izdržavanje jedinstvene kazne zatvora, otklonjena je opasnost od ponavljanja djela jer njegov boravak u ustanovi penalnog tipa, u kojoj će izdržavati pravomoćan dio kazne zatvora na koju je...
Pročitano
II ... 06.07.2022. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Utvrđivanje postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Ispunjena je pretpostavka postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela kada su optuženi osnovano sumnjivi da su počinili tri kaznena djela razbojništva u razdoblju od nešto više od mjesec dana, prilikom čega su iskazali izrazitu upornost i v...
Pročitano
II ... 15.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Sadržaj rješenja o ukidanju istražnog zatvora

Odredbe članka 125. Zakona o kaznenom postupku izrijekom ne propisuju obvezni sadržaj izreke rješenja o ukidanju istražnog zatvora, pa činjenica što prvostupanjski sud u izreci nije naznačio prema kojoj zakonskoj osnovi ukida istražni zatvor već j...
Pročitano
II ... 10.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Rehabilitacija u prekršajnom postupku

Rehabilitacija, u skladu s člankom 77. Prekršajnog zakona, nastupa protekom tri godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju.
Pročitano
II ... 09.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Istražni zatvor protiv osobe koja je navršila 70 godina

Osnovan je i pravilan zaključak prvostupanjskog suda o potrebi daljnje primjene mjere istražnog zatvora zbog sprečavanja utvrđene realne opasnosti od ponavljanja kaznenih djela na slobodi, a sve izneseno ujedno i predstavlja iznimne okolnosti zbog...
Pročitano
II ... 09.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Sadržaj rješenja o produljenju istražnog zatvora

Odredba članka 124. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ne propisuje obvezu navođenja rješenja kojim je optuženiku prvobitno određen istražni zatvor, a odredbom članka 131. st. 3. toga Zakona propisano je da se u rješenju o produljenju istražnog zat...
Pročitano
II ... 07.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Iznimnost određivanja istražnog zatvora protiv osobe starije od 70 godina

Pogrešno zaključuje žalitelj da se primjena istražnog zatvora protiv optuženika koji je navršio 70 godina može primijeniti samo u slučaju ako je kazneno djelo počinio znatno prije 70. godine života. Naime, sud prvog stupnja utvrđuje da je optuženi...
Pročitano
II ... 01.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Presumpcija nedužnosti

Nije osnovana žalbena tvrdnja optuženog kako se, navođenjem činjenice da se protiv njega vodi prekršajni postupak, dovodi u pitanje presumpcija nedužnosti jer je to tek jedna od okolnosti koje pojačavaju opravdanost prognoze o postojanju opasnosti...
Pročitano
II ... 01.12.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Zamjena istražnog zatvora jamstvom

Institut jamstva ne može se primijeniti kada je mjera istražnog zatvora određena po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP/08, tj. kada osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano ...
Pročitano
II ... 29.11.2021. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

Opravdanost određivanja mjere istražnog zatvora

Osnovana sumnja da je mlađi punoljetnik R. O. počinio kazneno djelo koje mu se podignutom optužnicom stavlja na teret u ovom kaznenom postupku proizlazi iz dokaza prikupljenih u postupku koji je prethodio podizanju optužnice. Time je, i prema ocje...
Pročitano

Filteri