Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

202 str.

953-99385-3-8

Komunalno gospodarstvo

2005.

Josip Bienenfeld, Božo Gagro, Boris Gospodnetić, Dunja Jurić Knežević, Štefanija Kasabašić, Davor Mrduljaš, Desa Sarvan

Gradnja i spomenička renta

PREDGOVOR

POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

1. UVOD

2. GRADNJA GRAĐEVINE

2.1. Građevinska dozvola

2.2. Tijela nadležna za izdavanje građevinske dozvole

2.3. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i izdavanje građevinske dozvole

2.4. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

2.4.1. Dokaz o pravu gradnje

2.5. Postupak izdavanja građevinske dozvole

2.5.1. Tijek postupka izdavanja građevinske dozvole

2.5.1.1. Pozivanje stranaka

2.5.1.2. Stranka u postupku

2.5.1.3. Izdavanje građevinske dozvole

2.6. Važenje građevinske dozvole

3. O NEKIM KARAKTERISTIČNIM PITANJIMA KOJA SU SE POJAVILA U PRIMJENI ZOG-a

3.1. Pristup na javno-prometnu površinu

3.2. Uplata komunalnog doprinosa

3.3. Plaćanje posebne upravne pristojbe u slučaju započete izgradnje i građevine, odnosno izgrađene građevine bez građevinske dozvole

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

1. UVOD

2. GRAĐEVINE KOJE SE GRADE I RADOVI KOJI SE IZVODE NA TEMELJU POTVRĐENOG GLAVNOG PROJEKTA

2.1. RADOVI

2.2. GRAĐEVINE

3. GLAVNI PROJEKT

4. IZDAVANJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA

4.1. PREDMET POTVRĐIVANJA

4.2. POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE

4.2.1. Pravna priroda potvrde i pravni lijekovi

4.2.2. Zahtjev za izdavanje potvrde

4.2.3. Tlijek postupka

5. GRAĐENJE UPORABA GRAĐEVINE

5.1. IZVOĐAČ, NADZORNI INŽENJER I GRADILIŠTE

5.2. POSLJEDICE GRAĐENJA BEZ ILI PROTIVNO POTVRĐENOM GLAVNOM PROJEKTU

5.3. UPORABA I UKLANJANJE

6. ZAKLJUČAK

PRIMJERI

PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I OPĆEG POREZNOG ZAKONA PRI NAPLATI SPOMENIČKE RENTE

1. PRAVA I OBVEZE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA

1.1. Zaštita dobara od lokalnog značenja

1.2. Imenovanje privremenog skrbnika kulturnog dobra

1.3. Pravo prvokupa kulturnog dobra

1.4. Osiguravanje sredstava za poduzimanje posebnih mjera zaštite

1.5. Koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnom dobru

a) Koncesija radi stjecanja prava korištenja nepokretnog kulturnog dobra

b) Javni natječaj

c) Odluka o koncesiji

d) Ugovor o koncesiji

e) Koncesijska odobrenja

1.6. Osiguravanje sredstava za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara

1.7. Spomenička renta

1.7.1. Spomenička renta koja se plaća prema korisnoj površini poslovnog prostora

1.7.2. Spomenička renta koju plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, navedenih u članku 114.a ZZKD-a

1.7.2.1. Način i rok plaćanja rente

1.7.3. Korištenje sredstava spomeničke rente

2. ODLUKA O SPOMENIČKOJ RENTI

3. DONOŠENJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU OBVEZE SPOMENIČKE RENTE

3.1. Nadležnost tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za donošenje rješenja o spomeničkoj renti

3.1.1. Određivanje nadležnosti sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

3.2. Skraćeni upravni postupak u upravnim stvarima razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada

3.3. Donošenje rješenja o visini spomeničke rente u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti

3.3.1. Plaćanje spomeničke rente i dostava rješenja

3.3.2. Pokretanje upravnog postupka

3.4. Obveznik plaćanja spomeničke rente

3.5. Osnovica spomeničke rente

3.5.1. Utvrđivanje korisne površine poslovnog prostora

3.6. Sadržaj rješenja o spomeničkoj renti

3.7. Zastara obveze spomeničke rente

4. OVRHA SPOMENICKE RENTE

4.1. Supsidijarna primjena Zakona o općem upravnom postupku

4.2. Primjena odredaba OPZ-a na postupak ovrhe spomeničke rente

4.3. Pojam ovršnog postupka spomeničke rente

4.4. Načela ovrhe

4.5. Ovrhovoditelj i ovršenik

4.6. Obveza ovršenika

4.7. Ovršna isprava

4.8. Sadržaj rješenja o ovrsi

4.9. Ovrha radi naplate duga spomeničke rente

4.10. Ovrha na temelju zamolbe

4.11. Provedba ovrhe

4.12. Obustava ovrhe

4.13. Odgoda ovrhe

4.14. Otpis dospjelog poreznog duga

4.15. Primjena drugih propisa

5. OBLICI PROVOĐENJA OVRHE

5.1. Pljenidba novčanih sredstava na žiro-računima i drugim računima

5.2. Pljenidba tražbine ovršenika

5.2.1. Nepljenjive tražbine

5.2.2. Obveza očitovanja dužnika ovršenika

5.3. Prodaja vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira (vrijednosnica)

5.4. Pljenidba pokretnina

5.4.1. Postupak pljenidbe

5.4.2. Javna prodaja

5.5. Ovrha nad imovinskim pravima

5.6. Provođenje ovrhe nad nekretninama

5.7. Troškovi ovrhe

6. UMJESTO ZAKLJUČKA

7. OGLEDNI PRIMJERI

1. Rješenje o visini spomeničke rente (st. 7. čl. 114. ZZKD-a)

2. Rješenje o ovrsi spomeničke rente pljenidbom novčanih sredstava na žiro-računu trgovačkog obrta (čl. 138. OPZ-a)

3. Rješenje o ovrsi spomeničke rente na novčanim sredstvima dužnika — pravne osobe (čl. 138. OPZ-a)

4. Rješenje o obustavi ovrhe spomeničke rente (t. 5. st. 1. čl. 133. OPZ-a)

5. Prijedlog za ovrhu nad nekretninama obveznika (čl. 154. OPZ-a)

8. PRIMJER IZ PRAKSE JAVNOG POZIVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE

UPRAVNOSUDSKA PRAKSA U PRIMJENI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI

1. UVODNE NAPOMENE

2. PRAKSA SUDA U PRIMJENI ZAKONSKIH PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE OBJEKATA

3. SUDSKA PRAKSA U PRIMJENI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

3.1. Upravnosudska praksa uz čl. 34. ZPU-a

3.2. Upravnosudska praksa uz čl. 36. ZPU-a

3.3. Upravnosudska praksa uz čl. 43a. ZPU-a

4. SUDSKA PRAKSA U PRIMJENI ZAKONA O GRADNJI

5. ZAKLJUČNE NAPOMENE

PRIMJENA PROPISA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U UPRAVNOM POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE I RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

1. UVOD

2. PRIMJENA PROPISA NA POSTUPAK PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI

2.1. Nastanak pristojbene obveze i pristojbeni obveznik prema Zakonu o upravnim pristojbama

2.1.1. Pristojbeni obveznik

2.1.2. Pristojbena obveza

2.2. Pokretanje upravnog postupka prema ZUP-u

2.3. Primjena temeljnih načela ZUP-a

2.4 Prijam akata i pristojbena obveza

2.4.1. Neposredna predaja akta

2.4.2. Postupak s aktima prispjelih poštom

3. POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

3.1. Plaćanje upravne pristojbe

4. VISINA I NAČIN PLAĆANJA UPRAVNE PRISTOJBE ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

5. POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

5.1. Rješenje o komunalnom doprinosu

5.2. Uplata komunalnog doprinosa

5.3. Plaćanje upravne pristojbe

5.4. Računanje rokova

6. NAČIN PLAĆANJA UPRAVNE PRISTOJBE I OSLOBOĐENJA

7. POVRAT, PRISILNA NAPLATA I ZASTARA UPRAVNE PRISTOJBE

O POVREDI MATERIJALNOG PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU I PRAVNIM LIJEKOVIMA

1. NAČELO ZAKONITOSTI

2. POVREDA MATERIJALNOG PRAVA – ŽALBENI POSTUPAK, NADZOR, IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

2.1. Postupanje tijela prvoga stupnja

2.2. Postupanje tijela drugog stupnja

2.3. Ukidanje po pravu nadzora

2.4. Ukidanje ili izmjena pravomoćnog rješenja

2.5. Pitanja važna s aspekta obnove (ponavljanja) upravnog postupka

3. POVREDA MATERIJALNOG PRAVA — SUDSKI NADZOR KONAČNIH UPRAVNIH AKATA

3.1. Mogućnost djelovanja donositelja osporenog akta u svezi s upravnim sporom

3.2. Povreda materijalnog prava kao razlog za pobijanje konačnog upravnog akta tužbom u upravnom sporu

3.3. Ekscepcija ilegalnosti

3.4. Obvezatnost pravnog shvaćanja iznesenog u presudi suda

3.5. Izmjena pravnog shvaćanja

4. ZAVRŠNE NAPOMENE

DVOJBE I POJAŠNJENJA GLEDE OBVEZE PRIKLJUČIVANJA NA OBJEKTE I UREĐAJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. UVOD

2. MIŠLJENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA GRADITELJSTVA U POVODU PRIMJENE STAVKA 4. ČLANKA 34. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

3. ŠTO SE SMATRA DOKAZIMA DA JE GRAĐEVINA IZGRAĐENA DO 15. VELJAČE 1968. GODINE

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Gradnja, prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša, područja su kojima se tradicionalno bavimo na našim savjetovanjima i u našim knjigama. Ustavno određenje (čl. 134. Ustava Republike Hrvatske — Nar. nov., br. 41/01 i 55/01 — isp.) tog područja, kao poslova kojima se osobito bave jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te državna tijela i drugi subjekti usmjerava naše težnje na harmoniziranje tog dijela prava s pravnom stečevinom EU-a. U ovoj smo knjizi, upravo stoga, obratili pozornost na pravne institute koji su zakonskim propisima na nov način sadržajno uređeni, a odnose se na postupak izdavanja građevinske dozvole, prema odredbama Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 173/03 i 100/04) kao i na potvrdu glavnog projekta, za koje su nadležna tijela graditeljst...

U radu se iscrpno opisuje postupak izdavanja građevinske dozvole, kako s materijalnopravne tako i s procesnopravne strane. Ujedno se ukazuje i na neka dvojbena pitanja koja su se od početka primjene novog Zakona o gradnji pojavila u praksi, na koja autor nudi odgovore.

Uvođenje instituta potvrde izmjena i/ili dopuna glavnog projekta, koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi, i potvrde glavnog projekta na temelju koje se može pristupiti izvođenju određenih radova, odnosno građenju, predstavlja nastavak nekadašnjih nastojanja, izraženih u ranije važećim propisima o gradnji, da složenost sadržaja i/ili složenost postupka donošenja akta na temelju kojega se može graditi bude primjerena tehničkoj i drugoj zahtjevnosti građevine, a da pritom budu zadovoljeni javni i drugi interesi.U radu se daje prikaz tog instituta te se ukazuje i na mnoge činjenice koje su od značaja za njega. Također, u prilogu ovom radu donose se obrasci potvrde izmjene i/ili dopune glavnog projekta, odnosno potvrde glavnog projekta.

Institut spomeničke rente reguliran je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br.. 69/99, 151/03 i 157/03 – isp.), stoga autorica u ovom radu obrađuje određena pitanja primjene Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH) i Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00, 86/01 i 150/02) te ovog Zakona pri naplati spomeničke rente. U radu su iznesene dvojbe u primjeni tih propisa, koje su se pokazale u praksi, i drugih propisa u postupku ovrhe spomeničke rente te su iznesena određena stajališta kao i ogledni primjeri rješavanja u postupku utvrđivanja i provođenja ovrhe spomeničke rente.

Važnost zakonskih propisa kojima se uređuju pitanja u svezi s planiranjem i uređivanjem prostora te izgradnjom objekta, predmet su ovog rada. Autor ističe neprijepornu potrebu svih državnih tijela i sudova, kao i svih drugih subjekata, u sprječavanju kršenja tih propisa u ovom važnom području za gospodarski i pravni sustav Republike Hrvatske. Uz iznošenje uporišta aktualne upravnosudske praske, vezane uz dugotrajnu primjenu tih propisa, odnosno zauzetih stajališta Suda u odlukama, autor upućuje na moguće pravce razvoja pravne misli i razrješenja u praksi mnogih dvojbi u primjeni tih važnih propisa.

Predmet ovog rada su odredbe Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 — Odluka USRH, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04), odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), kao i odredbe Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 175/03 i 100/04). Autorica u sklopu te teme razmatra primjenu propisa o upravnim pristojbama u upravnom postupu izdavanja građevinske dozvole i rješenja o komunalnom doprinosu te iznosi određene dvojbe i ukazuje na moguća rješenja u vođenju postupaka i plaćanja upravne pristojbe kod izdavanja građevinske dozvole. Isto tako, bavi se odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o komunalnom gospodarstvu, pišući o pokretanju upravnog postupka kod donošenja rješenja o komunaln...

U ovom radu autorica obrađuje procesne odredbe u području općem upravnog postupka i upravnog spora, koje se izravno odnose na povredu materijalnog prava, kao razloga nezakonitosti upravnog akta, te piše o izvanrednim pravnim lijekovima. U sklopu teme o sudskom nadzoru konačnih upravnih akata, ukazuje na iznimnu važnosti značenje poštivanja obvezatnosti pravnog shvaćanja zauzetog u presudama Upravnog suda Republike Hrvatske, uz iznošenje uporišta u aktualnoj sudskoj praksi.Povreda materijalnog prava je razlog za žalbu u upravnom postupku i razlog za tužbu u upravnom sporu prema odredbama Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku. Iznosi se put pravne zaštite zbog takve povrede pri odlučivanju u upravnoj stvari.

Predmet ovog rada je odredba stavka 4. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 82/04) koji je u praksi polučio mnoge dvojbe u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 26/06 – proč. tekst, 82/04, 110/04 i 178/04). Stoga autor u ovom radu iznosi mišljenja koja je Ministarstvo uređenja i graditeljstva zauzelo u primjeni ove odredbe.

(Nar. nov., br. 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 i 178/04 – redakcijski pročišćeni tekst)