Novi Zakon o upravnim sporovima

17. svibnja 2024. u 10:00 sati

Dvorana Mimosa, Hotel Double Tree by Hilton Zagreb, ulica Grada Vukovara 269a

NOVI ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
17.
svibnja 2024., s početkom u 10,00 sati
Dvorana Mimosa, Hotel Double Tree by Hilton Zagreb, ulica Grada Vukovara 269a

Predavači:
Snježana Horvat Paliska, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Alen Rajko, sudac Upravnog suda u Rijeci
Predviđeno trajanje seminara: od 10,00 do 14,00 sati (s pauzom)

CILJ SEMINARA:
Netom prije raspuštanja, 10. saziv Hrvatskog sabora donio je Zakon o upravnim sporovima (ZUS), važan postupovni propis koji uređuje postupak sudskog nadzora zakonitosti odluka koje donose javnopravna tijela, ocjene zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava, ocjene zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnih ugovora te ocjene zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Zakon o upravnim sporovima nastavak je reforme upravnog spora započete 2010. Tijekom više od deset godina doneseno je nekoliko izmjena i dopuna tada važećeg Zakona o upravnim sporovima, kako bi se otklonili problemi uočeni u njegovoj primjeni. Međutim, ocijenjeno je da se izmjenama i dopunama više ne može popravljati prije važeći zakon pa su sve spoznaje ugrađene u tekst novog ZUS-a.

Slijedom navedenoga, cilj je seminara predstaviti u čemu se nova regulacija upravnog spora razlikuje od prethodne te uputiti predstavnike javnopravnih tijela koji u upravnim sporovima povremeno sudjeluju kao stranke, na koji način treba primijeniti pojedine institute ZUS-a.  

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:
Seminar je namijenjen svim tijelima čiji se akti mogu preispitivati u upravnom sporu, kao i tijelima čiji opći akti podliježu ocjeni zakonitosti od upravnog suda, što uključuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i državna tijela.

PROGRAM:

OPĆI DIO
• Predmet i načela upravnog spora
• Nadležnost i sastav suda, izdvojena mišljenja sudaca, izuzeće
• Stranke u upravnom sporu i njihovo zastupanje, postupovna sposobnost stranaka
• Zainteresirana osoba
• Zastupanje u upravnom sporu
• Podnošenje tužbe (sadržaj, rokovi, odgovor…)
• Odgodni učinak tužbe i privremene mjere
• Dokazivanje u upravnom sporu
• Rasprava i rješavanje upravnog spora bez rasprave
• Ogledni spor i druge radnje u upravnom sporu
• Dostava
• Odluke suda (presuda, dopunska presuda, rješenje), pravomoćnost i izvršnost odluka
• Sudska nagodba

POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA
• Žalba
• Izvanredni pravni lijekovi
    − Obnova spora
    − Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne odluke
• Troškovi upravnog spora
• Izvršenje presuda upravnog suda

OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
• Pokretanje postupka
• Postupanje suda
• Izmjena pojedinačne odluke zbog nezakonitosti općeg akta

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na seminaru putem prijavnice. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja seminara, a preporučljivo je da ih dostave i prije seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala informator.hr i tjednika Informator koji su podmirili dospjelu pretplatu kotizacija iznosi 170,00 . Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 200,00. Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 16. svibnja 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-17052024–OIB PLATITELJA.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na seminaru, kavu dobrodošlice, kavu u pauzi, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, skriptu s prezentacijama i zbirku propisa koja sadržava pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku i tekst Zakona o upravnim sporovima, sa stvarnim kazalom.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

Filteri