Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 886
6 S... 02.11.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 2. studenoga 2023.

Evidentiranje sporne međe prema nerazvrstanoj cesti (javno dobro u općoj uporabi) u postupku katastarske izmjere.
Pročitano
6 S... 27.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 27. rujna 2023.

Primjena odredbe članka 90. stavka 2. i 3. Zakona o trošarinama („Narodne novine“ 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.)
Pročitano
6 S... 25.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 25. rujna 2023.

Osnovanost određivanja upisa brisanja brodice, zbog neplaćene naknade u razdoblju prije stupanja na snagu odredbe čl. 81. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, a koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020.
Pročitano
6 S... 25.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 25. rujna 2023.

Osnovanost određivanja upisa brisanja brodice, zbog neplaćene naknade u razdoblju prije stupanja na snagu odredbe čl. 81. zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika, a koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020.
Pročitano
Usž... 20.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o upravnim sporovima – trošak spora kad je spor obustavljen

Opravdano je dosuditi trošak spora za podnesak kojim se tužitelj očitovao na navode u kojima tuženik osporava postojanje „šutnje uprave“ i predlaže odbijanje (a ne obustavu) spora.
Pročitano
Usž... 13.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata - obvezan osobni pregled u postupku ocjene HRVI-a

Za mogućnost zaključka da se tužitelj nije odazvao na medicinsko vještačenje, potrebno je postojanje uredne dostave poziva na vještačenje.
Pročitano
Usž... 06.09.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – obiteljska mirovina

Ovlaštenici prava i uvjeti za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu ocjenjuju se u vrijeme podnošenja zahtjeva. Opći mirovinski propis (na koji specijalni propis upućuje) regulira situacije naknadnog stjecanja prava pojedinih članova obitelji.
Pročitano
Usž... 05.07.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Dodatak na mirovinu – pravo mogu ostvariti samo korisnici mirovine prema općem propisu

Pravo na dodatak na mirovinu ostvaruju samo korisnici kojima je mirovina priznata i određena isključivo prema odredbama ZOMO-a pa nema zakonske mogućnosti korisniku kojemu je mirovina određena kombinacijom općeg i posebnog propisa priznati pravo n...
Pročitano
6 S... 17.05.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 17. svibnja 2023.

Primjena odredbe članka 117. stavka 2. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.)
Pročitano
Usž... 10.05.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Socijalnu zaštitu u obliku nacionalne naknade za starije osobe zakonodavac je osigurao državljanima s dugogodišnjim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, jer navedeni institut ulazi u doseg socijalnog prava, a koje je vezano uz državljanstvo i teri...
Pročitano
6 S... 08.05.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 8. svibnja 2023.

Pravni položaj jedinice lokalne samouprave u sporovima radi naknade za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda.
Pročitano
Usž... 05.04.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Određivanje visine mirovine

Smanjenje iznosa osobne invalidnine pripadniku HVO-a u BiH, dovoljan je uvjet za obnovu postupka određivanja visine mirovine u RH.
Pročitano
6 S... 04.04.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 4. travnja 2023.

Početak tijeka zakonskih zateznih kamata na utvrđeni trošak upravnog postupka (radi izvlaštenja).
Pročitano
6 S... 31.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 31. ožujka 2023.

Primjena članka 141. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17. i 98/19.).
Pročitano
6 S... 28.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 28. ožujka 2023.

Primjena članka 113. stavka 5. i članka 116. stavka 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15. i 44/16.).
Pročitano
6 S... 28.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Pravna shvaćanja VUPSRH-a od 28. ožujka 2023.

Primjena članka 113. stavka 5. i članka 116. stavka 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15. i 44/16.).
Pročitano
Usž... 22.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata - Uredba o metodologijama vještačenja

Ako tijelo vještačenja nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti donese na temelju nepotpune medicinske dokumentacije, bez prethodnog pozivanja osiguranika na nadopunu iste te bez osobnog pregleda osiguranika, takav dokaz nije podoban za potpuno i pr...
Pročitano
Usž... 22.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Medicinsko vještačenje

Ako tijelo vještačenja nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti donese na temelju nepotpune medicinske dokumentacije, bez prethodnog pozivanja osiguranika na njezinu nadopunu te bez osobnog pregleda osiguranika, takav dokaz nije podoban za potpuno i...
Pročitano
Usž... 15.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Izmjena pravomoćnog rješenja iz mirovinskog osiguranja

Pravomoćno rješenje iz mirovinskog osiguranja može se izmijeniti i izvan rokova propisanih ZUP-om. U tom slučaju na uvjete za obnovu i tijek prava nakon obnovljenog postupka primjenjuje se članak 134. ZOMO (lex specialis).
Pročitano
Usž... 07.03.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Izdavanje građevinske dozvole

U postupku koji se vodi radi izdavanja građevinske dozvole ne mogu se s uspjehom iznositi ni razmatrati prigovori vezani uz geodetski projekt, jer se oni odnose na katastarske postupke.
Pročitano
Usž... 15.02.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Upravni postupak – utvrđivanje činjeničnog stanja

Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o radnoj sposobnosti valjan je dokaz samo ako je dostatno obrazložen i argumentiran te ako je stranci u upravnom postupku na adekvatan način omogućeno izjašnjavanje o tom dokazu i činjenicama koje se njime utvrđuju
Pročitano
Usž... 09.02.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Ne može se utvrditi poslovnost ozljedi koja nastane na putu od mjesta rada do mjesta stanovanja ako osiguranik svojom voljom prekine put u namjeri da se negdje duže zadrži ili nešto obavi.
Pročitano
Usž... 09.02.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o upravnim sporovima

Ako tužitelj osporava pravilnost dokaza na temelju kojega je utvrđeno činjenično stanje u upravnom postupku, nisu ispunjene pretpostavke za rješavanje upravnog spora bez provođenja rasprave.
Pročitano
Usž... 07.02.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Neprocijenjeno građevinsko zemljište - prethodno pitanje

Utvrđivanje granice pomorskog dobra je prethodno pitanje za donošenje rješenja o obuhvatu kampa, procijenjenom i neprocijenjenom građevinskom zemljištu i vlasništvu na nekretninama u kampu.
Pročitano
Usž... 24.01.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o zaštiti potrošača

Centar za vozila Hrvatske d.d. (CVH) tijelo je s javnim ovlastima u čijoj je nadležnosti organizacija i obavljanje tehničkih pregleda vozila. Stoga stručno-tehnički poslovi stanica za tehničke preglede ne proizlaze iz gospodarske (već javne) djela...
Pročitano
Usž... 24.01.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o općem upravnom postupku - obnova postupka

Ugovor o podjeli bračne stečevine ne predstavlja novi dokaz ni novu činjenicu na temelju koje se može s uspjehom tražiti obnova postupka okončanog donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Pročitano
Usž... 17.01.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Kad je u tijeku postupak legalizacije poslovnog prostora ugostitelju se može, ako ispunjava i ostale uvjete iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti.
Pročitano
Usž... 04.01.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate

O zahtjevu za isplatu zakonske zatezne kamate kao sporednom zahtjevu odlučuje se u upravnom postupku ako je do donošenja rješenja prvostupanjskog javnopravnog tijela podnesen uz glavni zahtjev koji je predmet upravne stvari.
Pročitano
Usž... 04.01.2023. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate

O zahtjevu za isplatu zakonske zatezne kamate kao sporednom zahtjevu odlučuje se u upravnom postupku ako je do donošenja rješenja prvostupanjskog javnopravnog tijela podnesen uz glavni zahtjev, koji je predmet upravne stvari.
Pročitano
Usž... 06.12.2022. Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – naknada troška plaćene zdravstvene usluge

Zahtjev za naknadu troška plaćene zdravstvene usluge treba podnijeti unutar prekluzivnog roka (tri godine od nastanka troška) jer u protivnom prestaje pravo na to potraživanje.
Pročitano

Filteri