Važeća odvjetnička tarifa s objašnjenjima

I. KAZNENI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tbr. 1.

1.

Sastavljanje privatne tužbe, kaznene prijave, prijedloga za kazneni progon te sastavljanje optužnog prijedloga na temelju kojeg se pokreće prekršajni postupak

Tbr. 4. toč. 1.

2.

Sastavljanje podnesaka s navođenjem činjenica i obrazloženih dokaznih prijedloga, prijedloga za ukidanje ili opoziv istražnog zatvora, prijedloga za ukidanje drugih mjera osiguranja i privremenih mjera, prijedloga za provođenje dokaznog ročišta ili dokazne radnje, sastavljanje prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa te sastavljanje pisane obrane okrivljenika u prekršajnom postupku

Tbr. 4. toč. 1.

3.

Sastavljanje zahtjeva oštećenika kao tužitelja sucu istrage za poduzimanje dokaznih radnji, sastavljanje prijedloga oštećenika za preuzimanje kaznenog progona te sastavljanje optužnice radi nastavljanja kaznenog progona

Tbr. 4. toč. 1.

4.

Sastavljanje podneska kojim se postavlja imovinskopravni zahtjev oštećenika

75 bodova

5.

Sastavljanje ostalih podnesaka

50 bodova

 

Sastavljanje podnesaka

Tbr. 2.

1.

Sastavljanje prijedloga za odgodu izvršenja kazne, molbe za prekid izdržavanja kazne te zahtjeva za uvjetni otpust

100 bodova

2.

Sastavljanje prijedloga za rehabilitaciju

50 bodova

3.

Sastavljanje molbe za pomilovanje

Tbr. 4. toč. 1.

4.

Sastavljanje prijedloga za opoziv uvjetne osude

50 bodova

 

 

Zastupanje i obrana

Tbr. 3.

1.

Sudjelovanje u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage, prisustvovanje ročištu koje provodi sudac istrage radi određivanja, produljenja, ukidanja ili opoziva istražnog zatvora i radi odlučivanja o europskom uhidbenom ili istražnom nalogu, za obranu okrivljenika prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom ili od njega ovlaštenim policijskim službenikom ili pred Uredom europskog javnog tužitelja, prisustvovanje svakoj pojedinoj dokaznoj radnji tijekom izvida, istraživanja i istrage, prisustvovanje dokaznom ročištu, sudjelovanje u pregovaranju o priznavanju krivnje radi donošenja presude na temelju sporazuma stranaka, provođenje radnji ispitivanja građana u okviru istraživanja obrane

Tbr. 4. toč. 1., te za drugi i svaki sljedeći započeti sat prisutnosti u postupku 50 bodova

2.

Radnje iz Tbr. 3. toč. 1. koje policija, državno odvjetništvo, Ured europskog javnog tužitelja ili sud, provode izvan zgrade svog sjedišta

Tbr. 3. toč. 1. i Tbr. 49

3.

Punomoćniku oštećenika odnosno žrtve

50 % iz Tbr. 3.

4.

Ako je nakon pristupa branitelja ili punomoćnika oštećenika radnji u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage došlo do odgode obavljanja radnje

50 % iz Tbr. 3. toč. 1. i po Tbr. 49

 

Zastupanje i obrana

Tbr. 4.

1.

Obrana optuženika, obrana optužene pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenika kao tužitelja na sjednici pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, na raspravi pred sudom, na sjednici vijeća na kojoj se nakon podnošenja optužnice odlučuje o određivanju, produljenju, ukidanju ili opozivu istražnog zatvora ili drugih mjera osiguranja ili privremenih mjera, u postupku u povodu opoziva uvjetne osude te na ročištu kod suca izvršenja kazne:

za prvi sat svakog dana sjednice, ročišta ili rasprave

 

- kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora

100 bodova

 

- kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora

200 bodova

 

- kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora

300 bodova

 

- kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora

400 bodova

 

- kaznena djela za koja je predviđena kazna dugotrajnog zatvora

500 bodova

 

- kaznena djela u stjecaju i za produljena kaznena djela nagrada se određuje sukladno ovog tarifnog broja, pri čemu se kao predviđena kazna smatra najteža kazna koja se u postupku može izreći primjenom odredbi kaznenog zakonodavstva o izricanju kazne za kaznena djela u stjecaju i za produljena kaznena djela

raspon iz alineja od toč. 1. do 5. Tbr. 4.

 

- obrana u prekršajnom postupku

100 bodova

 

- obrana u prekršajnom postupku ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastale izvršenjem prekršajnog djela

Tbr. 7. toč. 1., ovisno o vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi

 

- obrana pravne osobe u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv pravnih osoba

prema visini predviđene kazne za odgovornu osobu u toj pravnoj osobi

 

- kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud

za prvi sat svakog dana rasprave 100 bodova, a ako ga postavi pravna osoba Tbr. 4. toč. 1. alineja 9.

 

Ako rasprava traje dulje od jednog sata

za svaki sljedeći započeti sat 50 bodova

2.

Obrana optuženika i zastupanje oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja:

 

 

- ročište za objavu presude

50 bodova

 

- sjednica vijeća drugog stupnja

kao za obranu pred sudom prvog stupnja

 

- rasprava pred sudom drugog stupnja

 

kao za obranu pred sudom prvog stupnja s povišenjem od 25 %

 

- rasprava pred sudom drugog i trećeg stupnja za kaznena djela za koja je predviđena kazna dugotrajnog zatvora

kao za obranu pred sudom prvog stupnja s povišenjem od 50 %

 

- sjednica povodom izvanrednih pravnih lijekova

kao za obranu pred sudom drugog stupnja

3.

Postupak prema maloljetniku i postupak prema osobama s duševnim smetnjama

Tbr. 4. toč. 1.

4.

Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, ukidanja obaveznog prekršajnog naloga ili prekršajnog naloga, a prije izvođenja dokaza na raspravi, došlo do obustave postupka, ili do odgode rasprave

50 % iz Tbr. 4. toč. 1.

 

 

Ako sud nakon odgode rasprave nastavi s izvanraspravnim izvođenjem dokaza

Tbr. 4 . toč.1.

5.

Svaki obavljeni razgovor s okrivljenikom koji se nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru

50 bodova, te za drugi i svaki sljedeći započeti sat 50 bodova

6.

Prisustvovanje očevidu, rekonstrukciji, kao i ostalim radnjama, koje policija, državno odvjetništvo, Ured europskog javnog tužitelja ili sud provode izvan zgrade svog sjedišta

Tbr. 4. toč. 1. i Tbr. 49

7.

Nagrada za rad odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti, sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu

Određuje se Pravilnikom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa

8.

Zastupanje oštećenika u postupku koji se vodi pred policijom, državnim odvjetništvom, Uredom europskog javnog tužitelja te sucem istrage, u postupku donošenja odluke o davanju suglasnosti za uvjetni odustanak od kaznenog progona po načelu svrhovitosti, postupku provođenja pojedinačne procjene žrtve te na raspravi pred sudom

50 % iz Tbr. 4.

 

Pravni lijekovi

Tbr. 5.

1.

Žalba protiv presude, žalba protiv rješenja o obustavi postupka, žalba protiv rješenja o provođenju istrage, žalba protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza, žalba protiv rješenja suca istrage o odbijanju prijedloga oštećenika kao tužitelja za provođenje dokazne radnje ili istrage te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno-popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje

Tbr. 4. toč. 1., uvećana za 50 %.

2.

Odgovor na žalbu protiv presude i rješenja iz Tbr. 5. toč. 1.

50 % iz Tbr. 5. toč. 1.

3.

Žalba protiv rješenja o određivanju ili produljenju istražnog zatvora, žalba protiv rješenja o određivanju mjera opreza i rješenja o određivanju privremene mjere kojom se okrivljeniku ili drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom, žalba protiv rješenja o suđenju u odsutnosti, žalba protiv rješenja o provođenju pripremnog postupka, za prigovor protiv presude kojom se izdaje kazneni nalog, žalba i prigovor koji se tiču procesnih prava obrane, žalba protiv rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, žalba protiv ostalih rješenja te za prigovor protiv prekršajnog naloga

Tbr. 4. toč. 1.

4.

Odgovor na žalbu protiv rješenja iz Tbr. 5. toč. 3.

50 % iz Tbr. 5. toč. 3.

5.

Žalba protiv odluke o trošku

50 bodova

6.

Sastavljanje odgovora na optužnicu

Tbr. 4. toč. 1.

 

Izvanredni pravni lijekovi

Tbr. 6.

1.

Sastavljanje prijedloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, zahtjeva za obnovu postupka, zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i revizije postupka te žalbe protiv rješenja o odbijanju ili odbacivanju tih prijedloga i zahtjeva te revizije

Tbr. 5. toč. 1.

2.

Sastavljanje odgovora na prijedloge, zahtjeve i reviziju iz Tbr. 6. toč. 1.

50 % iz Tbr. 4. toč. 1.

 

II. PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7.

Sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:

1.

Ako je vrijednost predmeta spora:

OD EURA

DO EURA

0

332,00

332,01

664,00

664,01

1.327,00

1.327,01

13.272,00

13.272,01

33.181,00

33.181,01

66.361,00

 

BODOVI

25

50

75

100

250

500

 

Ako vrijednost spora prelazi iznos od 66.361,00 eura do iznosa od 663.614,00 eura

500 bodova i po 1 bod za svakih započetih 133,00 eura

 

Iznad vrijednosti spora od 663.614,00 eura do iznosa od 1.327.228,00 eura

4991 boda i po 1 bod za svakih započetih 265,00 eura

 

Iznad vrijednosti spora od 1.327.228,00 eura

7496 bodova i po 1 bod za svakih započetih 664,00 eura, ali ne više od 10000 bodova

2.

Jednokratna nagrada koja obuhvaća najviše četiri radnje za svaki prvostupanjski postupak, i to u sljedećim postupcima:

– radi smetanja posjeda

– radi služnosti

– iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja)

250 bodova

 

– iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.)

250 bodova, osim u procjenjivim predmetima na koje se primjenjuje Tbr. 7. toč. 1.

 

Svaka daljnja radnja u navedenim postupcima

50 bodova

 

Postupak povodom ukidne odluke smatra se novim prvostupanjskim postupkom

Tbr. 7

3.

Jednokratna nagrada koja obuhvaća najviše četiri radnje za svaki prvostupanjski postupak, i to u sljedećim postupcima:

–radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka

–za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te o tome s kime će živjeti maloljetna djeca

–za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja

200 bodova

 

Svaka daljnja radnja u navedenim postupcima

50 bodova

 

Postupak povodom ukidne odluke smatra se novim prvostupanjskim postupkom

Tbr. 7

4.

Sporovi:

–autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava

Tbr. 7. toč. 1., ali ne manje od 100 bodova

 

 

–utvrđivanje rente, zakupa, najma i u drugim sličnim postupcima

kao vrijednost spora uzima se petogodišnji iznos rente, zakupa, najma i drugih sličnih davanja

5.

Tužba na izdavanje platnog naloga na osnovi računa ili izvoda iz poslovnih knjiga

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 100 bodova

6.

Tužba na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih vrijednosnih papira, javnih i privatnih isprava, osim onih koji su navedeni u Tbr. 7. toč. 5.

Tbr. 7. toč. 1.

7.

Tužba i obrazloženi podnesak pred domaćom arbitražom

Tbr. 7. toč. 1.

 

 

Tužba i obrazloženi podnesak pred međunarodnom arbitražom i arbitražom s međunarodnim elementom

Tbr. 7. toč. 1. s povišenjem od 100 %

8.

Zastupanje u postupku mirnog rješavanja spora

Tbr. 7. toč. 1.

9.

Zastupanje u parničnom postupku u kojem je vrijednost predmeta spora manja od 100,00 eura, neovisno o odredbi Tbr. 7. toč. 1., ukoliko točkama od 2. do 8. Tbr. 7. za pojedine postupke i sporove nije drugačije određeno

jednokratno 50 bodova

10.

Zahtjevi kojima se pokreće postupak po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom

250 bodova

 

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 8.

1.

Sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i četiri obrazložena podneska u prvostupanjskom postupku

kao za tužbu po Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

2.

Sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje

50 % iz Tbr. 8. toč. 1., ali ne više od 100 bodova

3.

Sastavljanje obrazloženih podnesaka izvan Tbr. 8. toč. 1.

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 100 bodova.

4.

Sastavljanje ostalih podnesaka

25 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 25 bodova

5.

Sastavljanje obrazloženih podnesaka u postupcima po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom

250 bodova, a za ostale podneske tijekom postupka 125 bodova

6.

Postupak povodom ukidne odluke

Tbr. 8

 

Zastupanje na ročištima

Tbr. 9.

1.

Svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, izvodili dokazi ili je sklopljena sudska nagodba

Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

2.

Sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

3.

Ročište na kojem se objavljuje presuda

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8., ali ne više od 50 bodova

4.

Svako ročište pred arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi

Tbr. 7. toč. 7., a sva ostala ročišta 50 % iz Tbr. 7. toč. 7.

5.

Pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja

25 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8. ali ne više od 50 bodova

6.

Rasprava pred sudom drugog stupnja

Tbr. 7. toč. 1., 4., 7. i 8.

7.

Nazočnost očevidu

isto kao za zastupanje na ročištu i Tbr. 39. i po Tbr. 49.

8.

Zastupanje u postupcima po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Zakonu o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (»Narodne novine«, broj 99/18), Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim sa roditeljskom odgovornošću, Uredbi Vijeća br.4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka te suradnji u predmetima uzdržavanja, Haškoj konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kao i svim drugim parničnim i izvanparničnim postupcima koji se odnose na obiteljske sporove s međunarodnim elementom

250 bodova

 

Pravni lijekovi

Tbr. 10.

1.

Sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7. s povećanjem od 25 %

2.

Sastavljanje redovnih pravnih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. toč. 2. i 3.

Jednokratno 100 bodova

3.

Sastavljanje redovnih pravnih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. toč. 9.

Jednokratno 30 bodova

4.

Sastavljanje žalbe protiv rješenja

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

5.

Sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., s povećanjem od 50 %

 

Sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova u predmetima iz Tbr. 7. toč. 2. i 3.

150 bodova

 

Sastavljanje prijedloga za dopuštenje revizije i izvanrednih pravnih lijekova u predmetima iz Tbr. 7. toč. 9.

100 bodova

6.

Sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na izvanredne pravne lijekove

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

 

Sastavljanje odgovora na žalbu, odgovora na prijedlog za dopuštenje revizije i odgovora na izvanredne pravne lijekove u predmetima iz Tbr. 7. toč. 2., 3. i 9.

30 bodova

 

III. OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA

Tbr. 11.

1.

Sastavljanje prijedloga za donošenje rješenja o ovrsi, prijedloga za protuovrhu, prijedloga za osiguranje, prijedloga za donošenje privremenih i prethodnih mjera, prigovora protiv navedenih prijedloga, te odgovora na prigovore

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

2.

Ovršni postupak u predmetu iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. jednokratno za cjelokupni postupak

80 bodova

 

Postupak iz Tbr. 7. toč. 9. za sastav prijedloga za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:

 

 

– vrijednost glavne tražbine do 40,00 eura

5 bodova

 

– vrijednost glavne tražbine od 40,01 do 100,00 eura

10 bodova

3.

Sastavljanje prijedloga za prokaznu izjavu i prokazni popis imovine

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova

4.

Sastavljanje prijedloga za odgodu ovrhe

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova

5.

Sastavljanje prijedloga sudu radi određivanja i provedbe sudske ovrhe temeljem ovršne isprave

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova

6.

Dostava ovršne isprave drugim sudionicima u provođenju ovrhe

50 % iz Tbr. 11. toč. 1. i 2., ali ne više od 100 bodova

7.

Sastavljanje pritužbe ovršenika

50 % iz Tbr. 11. toč. 1. i 2., ali ne više od 100 bodova

8.

Sastavljanje zahtjeva za naplatu temeljem zadužnice

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 500 bodova

9.

Sastavljanje dražbenih uvjeta

Tbr. 7. toč. 1.

10.

Sastavljanje ostalih podnesaka u ovršnom postupku ili postupku osiguranja

25 % iz Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., ali ne više od 250 bodova

 

Tbr. 12.

1.

Zastupanje na ročištu

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., u vezi s Tbr. 9.

2.

Sudjelovanje u provođenju ovrhe ili postupku osiguranja

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7., u vezi s Tbr. 9.

 

Tbr. 13.

1.

Sastavljanje pravnih lijekova

Tbr. 7. toč. 1., 4. i 7.

2.

Sastavljanje pravnih lijekova u ovršnim postupcima iz Tbr. 7. toč. 2., 3. i 9.

100 bodova

 

IV. STEČAJNI I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Tbr. 14.

1.

Sastavljanje prijedloga za pokretanje stečajnog i predstečajnog postupka, prema vrijednosti prijavljene tražbine

Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 1000 bodova

2.

Sastavljanje prijave potraživanja, podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge

Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 2000 bodova

3.

Sastavljanje pravnih lijekova

Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 %

 

 

Tbr. 15.

 

Zastupanje na ročištima te sudjelovanje u radu sjednica vjerovnika

Tbr. 9.

 

V. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

Tbr. 16.

1.

Sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak:

 

 

– za diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine, razvrgnuće zajednice nekretnina, određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima

50 % iz Tbr. 7. toč. 1.

 

– uređenja međe

50 bodova

 

– u ostalim neprocjenjivim predmetima

50 bodova

 

– za amortizaciju isprava

50 % iz Tbr. 7. toč. 1., ali ne više od 50 bodova

2.

Protestiranje mjenice

25 % iz Tbr. 7. toč. 1.

3.

Sastavljanje odgovora na podneske iz Tbr. 16. toč. 1.

50 % iz Tbr. 16. toč. 1.

4.

Sastavljanje ostalih podnesaka u postupcima iz Tbr. 16.

25 % iz Tbr. 16. toč. 1, ali ne više od 25 bodova

 

Tbr. 17.

 

Zastupanje na ročištu u procjenjivim predmetima

75 % iz Tbr. 7. toč. 1, u svezi s Tbr. 9.

 

U ostalim predmetima

Tbr. 16.

 

Tbr. 18.

1.

Sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova

Tbr. 16. uvećana za 25 %

2.

Sastavljanje odgovora na redovne i izvanredne pravne lijekove

Tbr. 16.

 

VI. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Redoviti zemljišnoknjižni postupci

Tbr. 19.

1.

Sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga u redovitim postupcima na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava i za svako ročište

25 % iz Tbr. 7. toč. 1. ali ne više od 500 bodova

2.

Sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga iz Tbr. 19. toč. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva

50 bodova

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka u redovitim zemljišnoknjižnim postupcima

50 bodova

 

Posebni zemljišnoknjižni postupci

Tbr. 20.

1.

Sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima i za svako ročište

25 % iz Tbr. 7. toč. 1

2.

Sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga iz Tbr. 20. toč. 1. i za svako ročište iz Tbr. 20. toč. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva

50 bodova

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka u posebnim zemljišnoknjižnim postupcima

25 % iz Tbr. 20. toč. 1.

 

Pravni lijekovi

Tbr. 21.

 

Sastavljanje pravnih lijekova u zemljišnoknjižnim postupcima

Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 %.

 

VII. UPRAVNI POSTUPAK

Tbr. 22.

1.

Sastavljanje zahtjeva kojima se pokreće upravni postupak, obrazloženih podnesaka s činjeničnim ili pravnim navodima, obrazloženih prijedloga za izvršenje rješenja, osim u upravnim postupcima koji su posebno uređenim ovom Tarifom:

 

 

– u neprocjenjivim predmetima

50 bodova

 

– u svim procjenjivim predmetima, kao npr. porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupcima pribavljanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, u postupcima iz stambenih odnosa, u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine, kao i u drugim upravnim postupcima

Tbr. 7. toč. 1. (osnovicu za obračun čini ukupan prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili zakupnine)

2.

Sastavljanje ostalih podnesaka

25 % iz Tbr. 22. toč. 1., ali ne više od 25 bodova

 

Tbr. 23.

1.

Zastupanje u ispitnom postupku, u postupku osiguranja dokaza, na usmenoj raspravi te očevidu u prvostupanjskom upravnom postupku

Tbr. 22. i Tbr. 39.

2.

Obrana u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja

Tbr. 22. i Tbr. 39.

 

Tbr. 24.

 

Sastavljanje žalbe, prigovora, prijedloga upravnog ugovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga radi oglašivanja rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja, prijedloga radi pravne zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, te za zastupanje u postupku pred drugostupanjskim tijelom, osim u upravnim postupcima koji su posebno uređeni ovom Tarifom

Tbr. 22. uvećana za 25 %

 

Tbr. 25.

1.

Sastavljanje žalbe u postupcima javne nabave pred nadležnim tijelom:

 

 

– procijenjena vrijednost nabave do 250.000,00 eura

500 bodova

 

– procijenjena vrijednost nabave od 250.000,01 do 13.000.000,00 eura

Pored 500 bodova još i 100 bodova za svakih započetih 250.000,00 eura

 

– preko procijenjene vrijednosti javne nabave od 13.000.000,00 eura

7500 bodova

2.

Sastavljanje žalbe na dokumentaciju o nabavi

500 bodova

 

Tbr. 26.

 

Sastavljanje zahtjeva kojim se pokreće postupak izvlaštenja, obrazloženih podnesaka s činjeničnim navodima, obrazloženih prijedloga, prijedloga za izvršenje rješenja, žalbe protiv rješenja, prigovora, prijedloga za obnovu postupka, prijedloga radi oglašivanja rješenja ništavim, prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja, te za zastupanje u ispitnom postupku, u postupku osiguranja dokaza, na usmenoj raspravi i očevidu u prvostupanjskom postupku te za zastupanje u postupku pred drugostupanjskim tijelom, ovisno o tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je predmet izvlaštenja:

 

 

OD EURA

DO EURA

0

1.000,00

1.000,01

10.000,00

10.000,01

30.000,00

BODOVA

50

100

250

 

Za predmet izvlaštenja čija tržišna vrijednost nekretnine prelazi iznos od 30.000,00 eura

500 bodova

 

VIII. UPRAVNI SPOROVI

Tbr. 27.

1.

Sastavljanje tužbe, odgovora na tužbu, prijedloga za donošenje privremene mjere, prijedloga za nagodbu te obrazloženih podnesaka s činjeničnim ili pravnim navodima u prvostupanjskom upravnom sporu:

 

 

– u procjenjivim predmetima

Tbr. 7. toč. 1.

 

– u neprocjenjivim predmetima

500 bodova

2.

Zastupanje na raspravi

Tbr. 27. toč. 1.

3.

Sastavljanje žalbe protiv presude i rješenja, odgovora na žalbu, zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude, zahtjeva za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općih akata, zastupanje na raspravi pred Visokim upravnim sudom

Tbr. 27. toč. 1. uvećana za 25 %

4.

Sastavljanje zahtjeva za izvršenje presude

50 % iz Tbr. 27. toč. 1.

 

IX. REGISTARSKI POSTUPCI

Tbr. 28.

1.

Sastavljanje podnesaka kojima se traži upis ili promjena upisa u registru kod nadležnog suda, tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti

50 bodova

2.

Sastavljanje isprava (izjava o osnivanju društva, društveni ugovor, statut, te ostale isprave) potrebnih za upis osnivanja ili promjena u registru

Tbr. 33. toč. 1. i 2.

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka tijekom postupka za upis

50 bodova

4.

Sastavljanje pravnih lijekova (redovni i izvanredni)

Tbr. 28. toč. 1. uvećana za 50 %

 

Tbr. 29.

1.

Sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene podneske o činjeničnim i pravnim navodima kod tužbi na poništaj upisa u sudski registar

Tbr. 7. toč. 1., a ne manje od 100 bodova

 

Kod tužbi na poništaj upisa u drugi registar

Tbr. 27.

2.

Zastupanje na ročištu na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi

Tbr. 29. toč. 1.

 

Sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovi priznanja

50 % iz Tbr. 29. toč. 1.

3.

Sastavljanje pravnih lijekova protiv presuda

Tbr. 29., toč. 1. uvećana za 25 %

 

Sastavljanje pravnih lijekova protiv rješenja

50 % iz Tbr. 29. toč. 1.

4.

Zastupanje dioničara ili člana društva na skupštini trgovačkog društva

prema dogovoru sa strankom, ali ne manje od 100 bodova za svaki započeti sat skupštine

 

X. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

Tbr. 30.

 

U postupku koji prethodi donošenju odluke kod poslodavca:

 

 

1. sastavljanje obrazloženih podnesaka

50 bodova

 

2. sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava

50 bodova

 

3. sastavljanje nacrta odluka, kada odvjetnik zastupa poslodavca

100 bodova

 

 

 

XI. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM, EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I SUDOM EUROPSKE UNIJE

Tbr. 31.

1.

Sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, Europskim sudom za ljudska prava i Sudom Europske unije, obrazloženih podnesaka s činjeničnim i pravnim navodima

1000 bodova

2.

Sastavljanje ostalih podnesaka u tijeku postupka

50 bodova

3.

Zastupanje i sudjelovanje na raspravama

Tbr. 31. toč. 1.

4.

Zastupanje i sudjelovanje na raspravama na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari

50 % iz Tbr. 31. toč. 1.

 

XII. OSTALI POSTUPCI

Tbr. 32.

1.

Sastavljanje podnesaka i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv države, tijela državne uprave i drugih državnih tijela odnosno tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, po zahtjevu protiv osiguravajućih društava, trgovačkih društava, socijalnog osiguranja i drugih pravnih osoba, po zahtjevima za naknadu štete neopravdano osuđenim osobama i nezakonito pritvorenim osobama i sl.

Tbr. 7. toč. 1.

2.

Sastavljanje podnesaka kojima se pokreće stegovni postupak pred nadležnim tijelom ili sudom, obrazloženih podnesaka s činjeničnim i pravnim navodima, kao i pravnih lijekova

100 bodova

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka u tijeku postupka iz Tbr. 32. toč. 2.

25 % iz Tbr. 32. toč. 2.

4.

Zastupanje i sudjelovanje na raspravama u postupku iz Tbr. 32. toč. 2.

100 bodova

5.

Zastupanje na raspravi u postupku iz Tbr. 32. toč. 2. na kojoj se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari

25 % iz Tbr. 32. toč. 2.

 

XIII. RAZNO

Sastavljanje isprava

Tbr. 33.

1.

Sastavljanje ugovora

Tbr. 7. toč. 1. uvećana za 25 % (Kao vrijednost ugovora za utvrđivanje rente, zakupa, najma i u drugim sličnim postupcima uzima se petogodišnji iznos rente, zakupa, najma i drugih sličnih davanja)

2.

Sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi:

 

 

– ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.:

 

 

– ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora

Tbr. 33. toč. 1.

 

– ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora

200 bodova

3.

Sastavljanje jednostavne i jednostrane izjave volje

50 bodova

4.

Sastavljanje oporuke

100 bodova

 

Sastavljanje složenih izjava posljednje volje

nagrada se može povisiti do 100 %

 

Pravni savjeti i mišljenja

Tbr. 34.

1.

Usmene pravne upute, mišljenja i savjetovanja

za svaki započeti sat 50 bodova

2.

Sastavljanje pisanih pravnih savjeta i pisanih pravnih mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima

Tbr. 7. toč. 1. i 4.

 

Sastavljanje pisanih pravnih savjeta i pisanih pravnih mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima u neprocjenjivim predmetima

ne manje od 200 bodova

 

Za sastavljanje pisanih pravnih savjeta i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila

 

 

Sastavljanje pisanih pravnih savjeta i mišljenja koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku

naknada za prevođenje prema troškovniku stalnih sudskih tumača

 

Usmene pravne upute, mišljenja i savjetovanja za vrijeme trajanja postupka

ne pripada mu posebna nagrada iz Tbr. 34. toč. 1.

 

Sudjelovanje na konferencijama

Tbr. 35

 

Sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo o činjeničnim i pravnim pitanjima sa strankom, protustrankom i drugim sudionicima u pravnim pitanjima stranke

50 bodova za svaki započeti sat

 

Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku

Tbr. 36.

1.

Razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige

25 bodova za svaki započeti sat

 

Izvid ili pribava pravomoćnosti ili izvršnosti presude, rješenja i platnih naloga

25 bodova

 

Pribava izvadka iz zemljišnih knjiga, registra suda ili drugih tijela ili pribava drugih isprava

25 bodova

 

Dopisi i opomene

Tbr. 37.

 

Sastavljanje dopisa stranci, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:

 

 

1. Obavijesti i opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom

za svaku stranicu 25 bodova

 

2. Tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku obvezu ili činidbu

10 bodova

 

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nagrada po utrošenom satu

Tbr. 38.

 

Ako nije drugačije određeno pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi naknađuju po utrošenom satu

25 bodova za utrošeni sat

 

Tbr. 39.

 

Čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i sl.

25 bodova za svaki započeti sat, ali najviše do 7 sati dnevno

Zastupanje više osoba

Tbr. 40.

1.

U istom postupku brani ili zastupa više osoba

Pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku sljedeću osobu za 10% - uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50 %

 

Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.

 

2.

Ukoliko postoji očiti nerazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik

može se sa strankama sporazumno odrediti drugi način obračuna troškova

 

Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka

Tbr. 41.

1.

Posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad

tarifne stavke mogu se povisiti za 100 %

 

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature, proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, sporta, društvenih znanosti, i upotrebe stranog jezika i sl.

 

2.

Uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka

pojedine tarifne stavke odvjetnik može sniziti za 50 %

 

Posebna vrsta ugovaranja nagrade za rad

Tbr. 42.

 

Pružanje pravne pomoći može se ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost, osim za radnje zastupanja pred sudovima i drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i drugim državnih tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti

u paušalnom iznosu

 

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se u pisanom obliku i predmet ugovora mogu biti isključivo usmena i pisana pravna mišljenja i savjetovanja, pregled već sastavljenih ugovora te sudjelovanje na sastancima i konferencijama sa strankom.

Odvjetnik mora prijaviti ugovor Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

 

 

Tbr. 43.

 

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pisanoj formi. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu.

U svim pravnim stvarima odvjetnici mogu sa strankom pisano ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice prilikom čega nisu vezani odredbom iz Tbr. 38.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pisano ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30 % od ukupno ostvarenog uspjeha. Osnovicu za obračun nagrade čini zbroj glavnice i kamata, dok dosuđeni trošak zastupanja pripada odvjetniku, koji ga ima pravo naplatiti od stranke samo ako je taj trošak dosuđen i dospio za naplatu ili je naplaćen.

 

 

Tbr. 44.

 

Pružanje pravne pomoći u inozemstvu hrvatskom državljaninu ili hrvatskoj pravnoj osobi

moguće tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pisanim putem

 

Tbr. 45.

 

U neprocjenjivim predmetima koji nisu predviđeni tarifnim odredbama Tarife (npr. tužbe na utvrđenje), a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi:

 

 

1. U postupku pred općinskim sudom i tijelima iste razine

100 bodova

 

2. U postupku pred županijskim i trgovačkim sudovima te tijelima iste razine

200 bodova

 

3. U postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i tijelima iste razine

500 bodova

 

Tbr. 46.

 

Na sve obavljene radnje odvjetnik obračunava pripadajući porez na dodanu vrijednost prema važećim poreznim propisima.

 

 

Tbr. 47.

 

Odmjeravanje i naplata troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova između odvjetnika i stranke za izvršeni rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.

Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sastaviti pisani obračun nagrade i naknade za izvršeni rad i gotovih izdataka, uz predočenje Tarife.

 

 

Odvjetnik, kojeg je Hrvatska odvjetnička komora imenovala za punomoćnika stranke temeljem odredbi o besplatnom pružanju pravne pomoći socijalno ugroženim osobama i žrtvama Domovinskog rata

nema pravo na nagradu osim u slučajevima određenim Kodeksom odvjetničke etike

 

 

 

GLAVA DRUGA

XV. NAKNADA TROŠKOVA

Tbr. 48.

 

Naknada troškova koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih poslova

u visini stvarnih izdataka (U troškove koji se imaju nadoknaditi po odredbama Tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske usluge te ostali troškovi)

 

 

XVII. NAČIN DONOŠENJA TARIFE I IZMJENE VRIJEDNOSTI BODA

Tbr. 49.

 

Obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice

na ime putnih troškova naknada za prijevoz i stvarni troškovi prilikom izbivanja iz odvjetničke pisarnice

 

Tbr. 50.

 

Naknada troškova prijevoza

U visini cijene karte I. razreda ekspresnog vlaka ili broda, avionsku kartu za poslovni razred i za spavaća kola u vlaku, odnosno kabinu na brodu, ukoliko putovanje mora obaviti noću. Naknada troškova prijevoza pripada u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem. Za upotrebu vlastitog automobila nadoknada u visini 30 % cijene bezolovnog benzina od 100 oktana za svaki prevaljeni kilometar te trošak cestarine.

 

 

 

 

 

Tbr. 51

 

Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta ureda više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu

Dnevnica i troškovi hotelskog smještaja (Visina dnevnice obračunava se u visini dnevnice suca Županijskog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica).

 

 

GLAVA TREĆA

XVI. PRIMJENA TARIFE

Tbr. 52

 

Odvjetnik primjenjuje tarifu koja je na snazi u trenutku dospijeća odvjetničke nagrade.

 

 

Vrijednost boda se obračunava prema vrijednosti boda u trenutku dospijeća odvjetničke nagrade.

 

 

Kada sud ili drugo tijelo odlučuje o nagradi troškova zastupanja na teret protivne strane ili na teret proračunskih sredstava primjenjuje tarifu i vrijednost boda koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.

 

 

Za postupke iz Tbr. 7. toč. 2. i 3. primjenjuje se Tarifa koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka, bez obzira kada je postupak okončan.

 

 

Ukoliko odvjetnik ne izda račun stranci nakon obavljene radnje, u svim postupcima, osim u kaznenim ili prekršajnim, odvjetnička nagrada dospijeva okončanjem ovršnog postupka ili pravomoćnim okončanjem postupka ukoliko se ne provodi ovrha, otkazom punomoći, opozivom punomoći ili raskidom ugovora o zastupanju.

 

 

Ukoliko odvjetnik ne izda račun stranci nakon obavljene radnje, u kaznenim i prekršajnim postupcima odvjetnička nagrada dospijeva pravomoćnim okončanjem postupka, opozivom punomoći, otkazom punomoći ili raskidom ugovora.

 

 

Odvjetnik tijekom pružanja pravne pomoći ima pravo na naplatu predujma za obavljanje pojedine radnje iz ove Tarife.

 

 

Tbr. 53

 

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

 

 

Tbr. 54

 

Vrijednost boda

2,00 eura

 

Hrvatska odvjetnička komora

Na temelju članka 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11 i 126/21) i članka 18. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 151/2022.) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 14. listopada 2023. donio je

TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

GLAVA PRVA

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Troškovi zastupanja su odvjetničke radnje uvećane za porez na dodanu vrijednost i izdaci potrebni za izvršenje posla. Troškove zastupanja dužna je platiti stranka.

Napomena: Izračun je informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.