Zakon o trgovačkim društvima

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23)

CIJENA:
25,00 €

Područje: Trgovačka društva

Opseg: 288 str.

Format cm: 20,5 x 28

Uvez: meki

Godina izdanja: 2024.

Šifra: 06910001

Predgovor

Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23 -  nastavku teksta: ZTD) donesen je 23. studenoga 1993., a počeo se primjenjivati 1. siječnja 1995. Zakonom se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezana društva. 

Zakonom o izmjenama i dopunama ZTD-a (Nar. nov., br. 40/19) propisana je mogućnost osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, na daljinu te poduzimanje svih radnji u vezi s upisom u sudski registar na daljinu. Ukinuta je obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra osim kad je riječ o djelatnostima koje se registriraju i obavljaju temeljem suglasnosti nadležnog tijela, pa se predmet poslovanja (osim kod dioničkog društva) utvrđuje i mijenja posebnom odlukom. Također, ukinut je institut trgovca pojedinca, koji do danas nije zaživio.

Zakonom o izmjenama i dopunama ZTD-a (Nar. nov., br. 34/22) olakšano je osnivanje svih vrsta trgovačkih društava i podružnica, upis promjena podataka i dokumenata (doregistracija) za sva trgovačka društva i podružnice u sudski registar na daljinu sa sudjelovanjem javnog bilježnika i bez njega. Izmijenjeni su propisi o diskvalificiranim direktorima trgovačkih društava kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama, kao i odredbe o eskontnoj stopi.

Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, Zakonom o izmjenama ZTD-a (Nar. nov., br. 114/22) izmijenjena je valuta temeljnog kapitala, dionica i poslovnih udjela, prag temeljnog kapitala kojim se određuje najveći broj članova nadzornog odbora, visina temeljnog kapitala koja je potrebna za opoziv članova nadzornog odbora, visina temeljnog kapitala koja je potrebna za postavljanje zahtjeva za imenovanje posebnih zastupnika društva glede postavljanja zahtjeva za naknadu štete, visina temeljnog kapitala koja je potrebna za postavljanje prijedloga sudu radi imenovanja ili opoziva likvidatora odnosno promjene imenovanog revizora, visina temeljnog kapitala koja je potrebna za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o upotrebi dobiti, visina temeljnog kapitala koja uvjetuje osnivanje nadzornog odbora, visina nominalnog iznosa poslovnog udjela koji daje pravo glasa na skupštini društva te visina novčanih kazni.

Izmjene i dopune ZTD-a (Nar. nov., br. 18/23) vezane su uz sprječavanje zloporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i s ciljem transparentnosti podataka o pravnim osobama i osiguranje provjere svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe i sprječavanja osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma, da djeluju kao dioničari, udjeličari ili direktori.

Zadnjim izmjenama i dopunama ZTD-a (Nar. nov., br. 130/23) propisana su pravila za prekogranična preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava, a definicija stope zakonske zatezne kamate usklađena je s definicijom zakonske zatezne kamate iz Zakona o obveznim odnosima te su poduzetnici rasterećeni jer više nisu u obvezi, prilikom osnivanja trgovačkog društva, ishoditi izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima, već navedene podatke sud automatski razmjenjuje s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Uredništvo