Informator broj 6774 od 13. ožujka 2023.

UVODNIK

Dodatni rad radnika prema izmijenjenom Zakonu o radu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. institut dodatnog rada radnika izdvojen je kao poseban institut te je nomotehnički i sadržajno dopunjen u odnosu na prije važeći Zakon o radu. Još je Zakon o radu iz 2014. godine uveo mogućnost rada radnika za drugog poslodavca iznad punog radno vremena uz određena ograničenja trajanja rada, u cilju suzbijanja rada „na crno“. No, zadnja novela Zakona o radu zasebnim je odredbama uredila navedeni institut te je uvela poseban naziv takvog oblika rada. Ujedno, izmijenjeni su uvjeti u odnosu na sklapanje ugovora o radu za dodatni rad na određeno vrijeme te glede trajanja takvog oblika rada. Stoga, u ovom članku autorica donosi prikaz novog pravnog režima instituta dodatnog rada, u kojem donosi i ogledne primjere zahtjeva, ugovora i obavijesti vezanih uz taj rad.
Autor: Marina Kasunić Periš, univ. spec. eu. studija

Sadržaj

Dodatni rad radnika prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. institut dodatnog rada radnika izdvojen je kao poseban institut te je nomotehnički i sadržajno dopunjen u odnosu na prije važeći Zakon o radu. Još je Zakon o radu iz 2014. godine uveo mogućnost rada radnika za drugog poslodavca iznad punog radno vremena uz određena ograničenja trajanja rada, u cilju suzbijanja rada „na crno“. No, zadnja novela Zakona o radu zasebnim je odredbama uredila navedeni institut te je uvela poseban naziv takvog oblika rada. Ujedno, izmijenjeni su uvjeti u odnosu na sklapanje ugovora o radu za dodatni rad na određeno vrijeme te glede trajanja takvog oblika rada. Stoga, u ovom članku autorica donosi prikaz novog pravnog režima instituta dodatnog rada, u kojem donosi i ogledne primjere zahtjeva, ugovora i obavijesti vezanih uz taj rad.

Nullus commodum capere potest de iniuria sua propria
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Nullus commodum capere potest de iniuria sua propria, lat. nitko ne može steći korist iz svog vlastitog nedjela, pravilo je pripadno rimskoj pravnoj tradiciji koje je svoje mjesto našlo i u common law sustavima.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

Stručni članak

MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE I MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Kritički osvrt na izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Sonja Cindori

Stručni članak

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma otvaraju nova područja prevencije, posebice u odnosu na definiranje poslovnog odnosa i stranke, procjenu dobrog ugleda, definiranje suradnika osobe osuđene za kazneno djelo pranja novca, kao i pružatelje usluga povezanih s virtualnom imovinom. Detaljnije se reguliraju već postavljeni standardi u smislu predmetnog obuhvata obveznika, upravljanja rizikom, dubinske analize stranke, obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca i zaštite podataka. U svim se segmentima predmetni zakon prilagođava uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, dok se u nekim njegovim dijelovima propisani limiti mijenjaju. Neovisno o prirodi promjena, uspješna implementacija odnosnih direktiva Europske unije je neupitna, što će posljedično imati znatan utjecaj na podizanje kvalitete sustava prevencije.  

Povrat neosnovano isplaćenih mirovinskih iznosa u kontekstu konvencijskog jamstva prava vlasništva
Autor: Tomislav Krušlin

Stručni članak

Iz različitih razloga može se dogoditi da korisnik mirovine dobije isplatu koja mu ne pripada. Navedenu je okolnost Zakon o mirovinskom osiguranju predvidio i propisao obvezu vraćanja onoga što je primljeno bez osnove. Međutim, praksa Europskog suda za ljudska prava upućuje na to da mogu postojati okolnosti zbog kojih korisnik mirovine nije obvezan vratiti primljene isplate, iako za njih nije postojalo pravno uporište. S tim u vezi, autor analizira pravo javnopravnog tijela na povrat neosnovano isplaćenih mirovinskih iznosa od korisnika u kontekstu konvencijskog jamstva prava vlasništva i prakse Europskog suda za ljudska prava.

Modus operandi oprosta poreznog duga u postupku stečaja potrošača
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

U modernim državama porezi, kao instrumenti javnih financija, imaju ključnu ulogu. To je nužna posljedica činjenice da putem njih državna blagajna dolazi do najvećeg dijela svojih prihoda. Zbog toga oni predstavljaju najvažniju osnovu prihodovne strane iz koje se financira najveći dio državnih obveza radi zadovoljavanja javnih i zajedničkih potreba. Dakle, činjenica je kako načelo javnog interesa postavlja državu u odnosu na privatni interes (fizičkih osoba) u vrlo jaku stvarnu poziciju. U traganju za postizanjem razmjernosti između potrebe da se zaštiti i ostvari javni interes, s jedne strane, a s druge izbjegne prekomjerno opterećivanje privatnih interesa, u konkretnom slučaju insolventnih potrošača, autor analizira rješenja oprosta poreznog duga u etapama postupka stečaja potrošača.

Vremeplov: Abdikacija ruskog cara Nikole II. (Februarska revolucija) – 15. ožujka 1917.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dvije revolucije u Rusiji tijekom Prvog svjetskog rata, Februarska i Oktobarska revolucija iz 1917., stubokom su promijenile budući poredak te zemlje.

Abecedarij upravni postupak: Poništavanje rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 117. 1. i 3. ZUP-a

Obiteljski život - ovršni postupak radi predaje djeteta
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo djeteta da izrazi svoja stajalište s kojim će roditeljem živjeti ne bi trebalo tumačiti tako da djeci, u stvari, daje bezuvjetno pravo veta, bez uzimanja u obzir bilo kojih drugih čimbenika i bez provođenja ispitivanja radi utvrđivanja njihovih najboljih interesa, koji obično nalažu da se djetetove veze s obitelji moraju održavati, osim u slučajevima u kojima bi to štetilo zdravlju i razvoju djeteta.

Parnični postupak – obrazloženje odluke
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pozivanje na pravno shvaćanje i zapisnik koji je sastavljen prilikom sastanka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske može zamijeniti obrazloženje sudske odluke, jer riječ je o pravnom shvaćanju koje je javno objavljeno na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske pa u biti obrazloženje odluke identično je takvom pravnom shvaćanju.

Ovrha komunalnog doprinosa
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nakon smrti obveznika komunalnog doprinosa protiv kojeg je doneseno rješenje o ovrsi, ovrha se nastavlja prema njegovim zakonskim sljednicima u istom postupku bez donošenja rješenja o obustavi ovršnog postupka.

Na čemu se temelji odlučivanje o uvjetnom otpustu
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iako je sud prilikom donošenja odluke dužan voditi računa i o tome koliki je preostali dio neizdržane kazne, navedena okolnost, sama po sebi, nema odlučujuću odnosno pretežitu važnost za samo donošenje odluke o uvjetnom otpustu. Odluka o uvjetnom otpuštanju zatvorenika ovisi o njegovoj dotadašnjoj resocijalizaciji, odnosno o njegovoj spremnosti za uključivanje u život na slobodi.

Poslovi izvanredne uprave
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Rekonstrukcija grobnice predstavlja posao koji premašuje okvir redovitog upravljanja pa je za njezino poduzimanje potrebna suglasnost svih suvlasnika.

Obrazloženje odobrenja za prisluškivanje telefonskih razgovora
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Odluka kojom se odobrava prisluškivanje telefonskih razgovora ne mora sadržavati individualizirane razloge. Naime, obveza obrazlaganja nije povrijeđena kad se odluka temelji na detaljnom i temeljitom zahtjevu nadležnog kaznenog tijela i kad se razlozi za odobrenje mogu lako i nedvosmisleno izvesti iz usporednog čitanja zahtjeva i odobrenja.

Izvanredno napredovanje u lokalnoj službi

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenica je primljena u službu putem javnog natječaja na radno mjesto srednje stručne spreme, na kojem je radila ukupno četiri godine. Uz rad službenica je diplomirala na Pravnom fakultetu i stekla zvanje „mag. iur.“. U upravnom tijelu imamo nepopunjeno radno mjesto visoke spreme za koje službenica ispunjava sve uvjete, osim uvjeta radnog iskustva (traži se najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima pravnika). Može li službenica ipak biti premještena na to radno mjesto?

Dokazivanje u drugostupanjskom upravnom sporu

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li sudsko vještačenje biti provedeno u drugostupanjskom stadiju upravnog spora?

Porezna prijava i pokretanje upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad je porezni obveznik dužan podnijeti poreznu prijavu, smatra li se da je podnošenjem prijave pokrenut upravni postupak na zahtjev stranke?

Obveze poslodavaca u vezi sa zaštitom djece - redoviti kontakt s djetetom i maloljetnikom

Vi pitate - mi odgovaramo

Što se u smislu čl. 19.b Zakona o radu smatra redovitim kontaktom s djetetom i maloljetnikom?

Valuta povrata plaćenog iznosa kod ništetnih ugovora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li u slučaju ništetnosti ugovora o zajmu zajmoprimac dužan vratiti primljeni iznos u valuti (5.500,00 EUR) u kojoj je iznos primio ili je uvijek dužan vratiti kunsku protuvrijednost? Riječ je o parničnom postupku pokrenutom dok je službena valuta u Republici Hrvatskoj bila kuna, a tužitelj je tražio isplatu iznosa u domaćoj valuti u protuvrijednosti eura.

Filteri