Informator broj 6749 od 19. rujna 2022.

UVODNIK

Stečajni postupak nad centrima za gospodarenje otpadom

Normativni okvir gospodarenja otpadom osigurava ostvarivanje niza važnih pravno-političkih ciljeva. Stoga, osim što zauzimaju važno mjesto u svakom pravnom poretku, nacionalne norme o gospodarenju otpadom imaju utemeljenje u europskom pravu i rezultat su prilagodbe zakonodavstva zahtjevima europskog prava. Predmet analize u ovom članku su važeće norme koje se odnose na stečajnopravnu zaštitu u Zakonu o gospodarenju otpadom, imajući na umu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije prava i interese sudionika. Ograničavajući je čimbenik u kontekstu ove analize nepostojanje uhodane prakse postupanja, jer je novo zakonodavstvo u primjeni tek od kraja prošle godine (2021.). Zbog toga se analiza ne temelji na praktičnim problemima, već na detektiranju mogućih problema koji bi mogli izazvati otežanu praktičnu provedbu postupka stečajnopravne zaštite centara za gospodarenje otpadom.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Stečajni postupak nad centrima za gospodarenje otpadom
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Normativni okvir gospodarenja otpadom osigurava ostvarivanje niza važnih pravno-političkih ciljeva. Stoga, osim što zauzimaju važno mjesto u svakom pravnom poretku, nacionalne norme o gospodarenju otpadom imaju utemeljenje u europskom pravu i rezultat su prilagodbe zakonodavstva zahtjevima europskog prava. Predmet analize u ovom članku su važeće norme koje se odnose na stečajnopravnu zaštitu u Zakonu o gospodarenju otpadom, imajući na umu moguće posljedice nepotpune i neadekvatne regulacije prava i interese sudionika. Ograničavajući je čimbenik u kontekstu ove analize nepostojanje uhodane prakse postupanja, jer je novo zakonodavstvo u primjeni tek od kraja prošle godine (2021.). Zbog toga se analiza ne temelji na praktičnim problemima, već na detektiranju mogućih problema koji bi mogli izazvati otežanu praktičnu provedbu postupka stečajnopravne zaštite centara za gospodarenje otpadom.

Pactum protimiseos
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Pactum protimiseos, lat.-grč. uglavak prednosti, u rimskoj pravnoj tradiciji predstavlja uzgredni sporazum uz ugovor o kupoprodaji kojim si je prodavatelj pridržavao pravo prvokupa, odnosno u slučaju da bi kupac naknadno prodavao kupljenu stvar, morao bi je prvo ponuditi prodavatelju da je on kupi pod istim uvjetima kao netko treći.

Što znače pojmovi »pravo« i »obveza« u Zakonu o općem upravnom postupku?
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Iako odlučivanje o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka predstavlja bit upravnog postupka, pravna je teorija uvijek više pozornosti davala pravnim interesima, dok su se pojmovi »pravo« i »obveza« smatrali samorazumljivima. U tom kontekstu, autor pojašnjava doseg navedenih pojmova u upravnom postupku, povezujući ih s različitim vrstama rješenja prema kriteriju ishoda upravnog postupka.

Prikaz oporezivanja porezom po odbitku
Autor: Marica Houška

Stručni članak

Sustav poreza po odbitku osmišljen je, prije svega, zbog efikasnosti naplate poreza kada je riječ o obvezama nerezidenata, čiju obvezu uplate preuzimaju tuzemni isplatitelji. U slučaju da se porez po odbitku plati, ali se plati više od propisanog, poreznom obvezniku na raspolaganju su različiti rokovi za povrat. Autorica u članku cjelovito prikazuje oporezivanje porezom po odbitku u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u provedbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

IZMJENA RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA, POTVRDA DA NIJE U TIJEKU POSTUPAK GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE – AKT ZA UPORABU, REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE, UTVRĐIVANJE GRAĐEVNE ČESTICE I RASPOLAGANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Porezni praktikum: Neoporezive isplate otpremnina
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Radnik kojemu poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako je otkaz uvjetovan ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na duljinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. U ovom poreznom praktikumu pišemo o otpremninama koje poslodavac može neoporezivo isplatiti.

Širi li se pojam ozljeda na radu?
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Iako se prema važećim propisima zdravstvenog osiguranja ozljedom na radu smatra samo ozljeda (nesreća na poslu) koja djeluje trenutačno i objektivno, u jednoj nedavnoj odluci Ustavni sud RH zauzeo je stajalište koje proširuje pojam ozljede na radu i na razdoblje trajanja mobinga. Naime, ozljedom na radu smatra se stanje koje nastane bez učešća pojedinca, a upravo je djelovanje pojedinca generator mobinga. Stoga se, bez obzira na to hoće li ovaj postupak u konačnici završiti povoljno za podnositeljicu ustavne tužbe, stajališta navedenog Suda smatra određenim iskorakom u sudskoj praksi, koja će prije ili kasnije morati sankcionirati mobing, kao štetni događaj, bilo kao ozljedu na radu bilo kao poseban slučaj povrede osobnosti zaposlenih.

Vremeplov: Proglas o Maleziji – 16. rujna 1963.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sporazum o Maleziji između Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Malajske Federacije, Sjevernog Bornea, Sarawaka i Singapura ili jednostavno Malezijski sporazum bio je sporazum kojim su se dotadašnje britanske kolonije, Sjeverni Borneo, Sawarak i Singapur sjedinile s Malajskom Federacijom tvoreći uniju pod nazivom Malezija.

Abecedarij upravnog postupka: Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 100. st. 3. i 4. ZUP-a

Postupak izvršavanja kazne zatvora
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su sutkinje kao članice vijeća za uvjetni otpust prije odlučivale o zatvorenikovoj krivnji u kaznenim postupcima, nije razlog zbog kojeg bi trebale biti isključene od obavljanja sudačke dužnosti u postupku uvjetnog otpusta, jer je postupak izvršavanja kazne zatvora potpuno odvojen od postupka suđenja.

Uzdržavanje maloljetnog djeteta
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Malodobno dijete u postupku povišenja uzdržavanja zastupa roditelj s kojim stanuje.

Obvezno pravo – naknada štete – nezakoniti ili nepravilan rad državnih tijela
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za štetu počinjenu nezakonitim ili nepravilnim radom državnih tijela Republika Hrvatska odgovora po načelu uzročnosti, dakle po načelu objektivne odgovornosti. Okolnost da je tužitelj kao ovrhovoditelj imao mogućnost pokretanjem ovršnog postupka podnijeti zemljišnoknjižnom odjelu podnesak kojim je pokrenuo ovršni postupak na nekretninama ovršenika, nije od utjecaja na obvezu suda da takvo rješenje o ovrsi odmah po donošenju dostavi zemljišnoknjižnom odjelu radi zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama.

Obvezno pravo – naknada štete – tržišna vrijednost oštećene stvari
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Provođenjem financijskog vještačenja na okolnost koliko je tužitelj platio postavljanje novog uređaja ne bi se mogla utvrditi visina tužbenog zahtjeva. To zato što bi se na taj način mogla utvrditi samo visina iznosa koju je tužitelj platio za novi uređaj i njegovo postavljanje, ali ne i tržišna vrijednost uništenog uređaja prema cijenama na dan donošenja sudske odluke. Naime, uništeni uređaj bio je u funkciji i njegova se tržišna vrijednost ne može izjednačavati s cijenom potpuno novog uređaja koji je postavio tužitelj.

Obvezno pravo – ugovor o građenju (odgovornost izvođača ako dođe do promjene vlasništva nekretnine)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Činjenica da je nekretnina prodana novom vlasniku ne utječe na odgovornost izvođača, koja i dalje postoji za nedostatke bitne za građevinu, i to ako se ti nedostaci pokažu u roku od deset godina od dana predaje i primitka radova, pa za solidnost gradnje odgovara izvođač radova, a ne prodavatelj nekretnine.

Obvezno pravo – redoslijed uračunavanja plaćanja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako dužnik osim glavnice duguje i kamate i troškove, prvo se namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.

H. P. i drugi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do povrede prava na privatni i obiteljski život zbog toga jer se domaći sudovi nisu u dostatnoj mjeri vodili najboljim interesima djece, a tvrdnju da su djeca privrženija majci, ocijenio je kao stereotipnu i diskriminirajuću za muškarce.

Dostava rješenja o ovrsi komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Dostavlja li se rješenje o ovrsi komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema pravilima Ovršnog zakona, ZUP-a ili OPZ-a?

Podnošenje zahtjeva za naplatu u slučaju solidarne i razmjerne odgovornosti za dug više ovršenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji način podnijeti Financijskoj agenciji zahtjev radi naplate novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a protiv ovršenika koji solidarno ili razmjerno odgovaraju za tražbinu iz rješenja. Je li za svakog ovršenika potrebno dostaviti pojedinačan zahtjev za naplatu ili se jednim zahtjevom može zatražiti naplata u odnosu na sve ovršenike iz rješenja?

Oglašivanje rješenja ništavim u predmetu priznavanja braniteljskog statusa

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li očito pogrešna primjena kriterija za priznavanje statusa hrvatskog branitelja razlog za oglašivanje ništavim rješenja o odbijanju zahtjeva stranke po osnovi iz članka 128. st. 1. t. 6. Zakona o općem upravnom postupku?

Dvojno iskazivanje vrijednosti nagradnog fonda u nagradnoj igri

Vi pitate - mi odgovaramo

Moramo li kao priređivači nagradne igre u pravilima nagradne igre dvojno iskazati vrijednost nagradnog fonda odnosno svake pojedine nagrade?

Plan upravljanja parničnim postupkom

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem slučaju sud donosi plan upravljanja parničnim postupkom?

Filteri