Informator broj 6744-6745 od 15. kolovoza 2022. i 22. kolovoza 2022.

UVODNIK

Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon Rješenja Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021.

Više se predlagatelja obratilo Ustavnom sudu s prijedlogom za ocjenu ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, a neki prijedlozi odnosili su se i na obustavu primjene cijelog Zakona. Ustavni sud Rješenjem U-I-1838-2016 i dr., od 8. lipnja 2021. godine nije prihvatio te prijedloge, a autor predstavlja argumente kojima je Ustavni sud obrazložio svoja stajališta. S obzirom na to da su sva tri prijedloga za ocjenu ustavnosti toga Zakona sadržavala i primjedbe na odredbe koje se odnose na postupak procjene naknade za nekretnine u izvlaštenju, a izvlaštenje je po prirodi stvari iznimno osjetljivo pitanje, u ovom tekstu rasvijetlit će se ta pitanja i prokomentirati iznesena problematika.
Autor: mr. sc. Željko Uhlir

Sadržaj

Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon Rješenja Ustavnog suda RH od 8. lipnja 2021.
Autor: Željko Uhlir

Stručni članak

Više se predlagatelja obratilo Ustavnom sudu s prijedlogom za ocjenu ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, a neki prijedlozi odnosili su se i na obustavu primjene cijelog Zakona. Ustavni sud Rješenjem U-I-1838-2016 i dr., od 8. lipnja 2021. godine nije prihvatio te prijedloge, a autor predstavlja argumente kojima je Ustavni sud obrazložio svoja stajališta. S obzirom na to da su sva tri prijedloga za ocjenu ustavnosti toga Zakona sadržavala i primjedbe na odredbe koje se odnose na postupak procjene naknade za nekretnine u izvlaštenju, a izvlaštenje je po prirodi stvari iznimno osjetljivo pitanje, u ovom tekstu rasvijetlit će se ta pitanja i prokomentirati iznesena problematika.

In diem addictio
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

In diem addictio, lat. dodjela na rok; u rimskoj pravnoj tradiciji jest sporedna odredba uz ugovor o kupoprodaji kojom si prodavatelj pridržava pravo da stvar proda boljem kupcu ako se takav pojavi u unaprijed dogovorenom roku. Stoga i hrvatski prijevod kupoprodaja pod pridržajem boljeg kupca. 

Kojom strategijom mala poduzeća mogu nadjačati velika?
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Mala poduzeća u određenim okolnostima mogu se nositi s velikima, a ponekad ih mogu i nadjačati. Naime, tzv. strategija džuda, koja ima nekoliko bitnih načela, može malim poduzećima donijeti velike koristi za natjecanje s velikim etabliranim kompanijama, što je posebno izraženo ako je riječ o neizvjesnom poslovnom okruženju.

Napomene na računima u skladu sa Zakonom o porezu o dodanu vrijednost
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22 – u nastavku teksta: Zakon) propisana su brojna pravila oporezivanja prometa dobara i usluga. Međutim, porez na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) ne obračunava se na svaku transakciju, već je propisan velik broj poreznih oslobođenja, posebnih postupaka oporezivanja te prijenosi porezne obveze. U ovom članku pozornost usmjeravamo na ispravno pisanje napomena na računima, nakon što je porezni tretman transakcije utvrđen.

Porezni praktikum: Isplata neoporezive naknade za troškove redovne skrbi djeteta (dječjeg vrtića)
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

Poslodavac može, pod propisanim uvjetima i uz vjerodostojnu dokumentaciju, neoporezivo isplatiti svojim radnicima naknadu za troškove redovne skrbi djeteta. Stoga, u nastavku pišemo o uvjetima i načinu podmirivanja tih troškova.

Pravna pomoć za prijavitelje nepravilnosti
Autor: Bojan Čaić

Stručni članak

U članku autor nastoji skrenuti pozornost na pojedine pravne probleme u odnosu na koje se s visokom razinom vjerojatnosti može pretpostaviti da će pogoditi prijavitelje nepravilnosti kojima nedostaje potrebno stručno znanje i adekvatna financijska sredstva za učinkovito ostvarivanje i zaštitu prava, koja im je zakonodavac priznao Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.  

Načelo ne bis in idem u pravu tržišnog natjecanja
Autor: Petra Jurina

Stručni članak

Načelo „ne bis in idem“ povezuje se, u pravilu, s kaznenim postupkom, a manje je poznata primjena toga načela u pravu tržišnog natjecanja. S tim u svezi, autorica nas vodi kroz odluke Suda EU-a, koji je, između ostaloga, utvrdio da članak 50., u svezi s člankom 52. stavkom 1. Povelje EU-a, treba tumačiti tako da nema povrede načela „ne bis in idem“ ako se pravna osoba kazni novčanom kaznom zbog povrede prava tržišnog natjecanja Unije, iako je za isto djelo protiv iste pravne osobe već donesena pravomoćna odluka u svezi s povredom sektorskih pravila, ili je kažnjena u drugoj državi članici.

Vremeplov: Ustav Narodne Republike Mađarske – 20. kolovoza 1949.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Članstvo Kraljevine Mađarske (1920.-1946.) u Silama Osovine tijekom Drugog svjetskog rata te njezina otvorena potpora Nijemcima u ratu protiv Sovjetskog Saveza, koji mu je i sama objavila, velikim dijelom odredilo je sudbinu Mađarske nakon Drugog svjetskog rata. Već 1944., na Moskovskoj konferenciji, Churchill i Staljin dogovorili su se da će Mađarska biti u sovjetskoj zoni utjecaja, što je mađarskim komunistima omogućilo konsolidiranje snaga i aktivnosti usmjerene na eliminiranje političkih protivnika.

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 6. – 8. ZUP-a

Obvezno pravo - uporaba tuđe stvari – naknada koristi - poštenje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je određena stvar još uvijek u nepromijenjenom obliku (očuvanog identiteta) u posjedu nevlasnika, valja primijeniti odredbe čl. 164. st. 1. i čl. 165. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojim je odredbama samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari. Ako je određena stvar uporabljena tako da je promijenila identitet (zbog čega nije moguće ili gospodarski nije opravdano vraćanje te stvari), tek u takvoj situaciji valja primijeniti odredbu čl. 1120. Zakona o obveznim odnosima, prema kojoj je osoba koja je uporabila tuđu stvar u svoju korist dužna vlasniku naknaditi korist, i bez obzira na svoje poštenje odnosno nepoštenje.

Postupak osiguranja – osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava – ovršne isprave
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prijava poreza na dodanu vrijednost, kao i obračun članarine turističkoj zajednici ovršne su isprave na temelju kojih se može odrediti mjera osiguranja zasnivanjem založnog prava na nekretninama.

Prethodna (ne)osuđivanost kao razlog za istražni zatvor
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom ocjenjivanja postojanja opasnosti od ponavljanja djela sud sagledava važnost svake pojedine okolnosti koja govori o postojanju takve bojazni, ujedno imajući na umu i njihovu brojnost te kakvoću u cjelini, pri čemu je prethodna (ne)osuđivanost samo jedna od okolnosti koju će sud uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U situaciji kada je uz kaznu za počinjeni prekršaj moguće od okrivljenika oduzeti i imovinsku korist, okrivljenik ima pravo na naknadu troškova obrane na temelju Tbr. 4. t. 1. al. 6. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Nar. nov., br. 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15), i to primjenom Tbr. 7. t. 1. Tarife, ovisno o vrijednosti imovinske koristi.

Obiteljski zakon – uzdržavanje
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nisu postojali razlozi za umanjenje utvrđene obveze tuženika za uzdržavanje maloljetnog sina uračunavanjem svote dječjeg doplatka, jer nije riječ o prihodu maloljetnog djeteta kojim bi morao sudjelovati u svojem uzdržavanju.

Arambašin i Hegediš protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je došlo do povrede prava na mirno uživanje vlasništva zbog toga što Republika Hrvatska još uvijek nije zakonski uredila odnos vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca te pitanja zaštićene najamnine i njezine razlike do tržišne vrijednosti.

Ispravak osnovice poreza na dodanu vrijednost zbog nemogućnosti naplate računa

Vi pitate - mi odgovaramo

Porezni obveznik (pravna osoba), koji obavlja proizvodnu djelatnost, nije u mogućnosti naplatiti fakturirani iznos za prodaju opreme drugoj pravnoj osobi, protiv koje je podnesena kaznena prijava. Stoga, može li porezni obveznik ispraviti poreznu osnovicu i smanjiti obvezu poreza na dodanu vrijednost po računu koji nije plaćen i temeljem kojeg je podnesena kaznena prijava?

Proglašenje ceste javnim dobrom u općoj uporabi

Vi pitate - mi odgovaramo

U Općini postoji cesta (put) koja se koristi dulje vrijeme (nekoliko desetljeća), iako je zemljište preko kojega prolazi djelomično u privatnom vlasništvu. Može li predstavničko tijelo, sukladno Zakonu o cestama, donijeti odluku o proglašenju te ceste nerazvrstanom cestom i javnim dobrom u općoj uporabi?

Rasprava pred drugostupanjskim sudom u kaznenom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko se puta može ukinuti prvostupanjska presuda u kaznenom postupku i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje?

Pisana izjava kupca o ispravku odbitka pretporeza

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada kupac (pravna osoba) vrati kupljenu robu društvu isporučitelju, može li se pisano izvješće o ispravku odbitka pretporeza dati i elektroničkim putem, kroz elektronički sustav za razmjenu elektroničkih računa?

Pravna zaštita zbog nedodjele počasti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li tužbu upravnome ili drugom sudu podnijeti osoba koja smatra da ispunjava pretpostavke za dodjelu nekog priznanja ili počasti, ali joj to priznanje nije dodijeljeno?

Filteri