Informator broj 6681 od 31. svibnja 2021.

UVODNIK

Prava lokalnih dužnosnika nakon prestanka mandata

Po objavi konačnih rezultata izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana slijedi postupak primopredaje vlasti i stupanje na dužnost novoizabranih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Dužnosnici kojima je mandat prestao, nakon prestanka mandata mogu ostvariti neka prava utvrđena zakonom. S tim u svezi, Katarina Serdar, dipl. iur., utvrđuje o kojim je pravima riječ te pojašnjava neke dvojbe koje su se pojavile u praktičnoj primjeni zakonskih odredbi.
Autorica: Katarina Serdar, dipl. iur.

Sadržaj

Neka pitanja računovodstvenog i poreznog tretmana kriptovaluta
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Kriptovalute su vrsta digitalne imovine čija popularnost sve više raste. Imaju osobine prave valute odnosno digitalnog novca, ali ih ne emitira središnja banka, nego ih digitalno generira mreža sudionika koja ih želi koristiti. S obzirom na to da je pojava kriptovaluta i njihova sve veća popularnost potaknula brojna pitanja vezana uz njihov računovodstveni i porezni tretman, autorica u članku daje osvrt na neka računovodstvena i porezna pitanja.

Abecedarij upravnog postupka: Pravila vještačenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 66. st. 4., 5., 6. i 7. ZUP-a

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Stručni članak

Utvrđivanje vrijednosti boda – mjesečno ili godišnje, Nepostojanje javne rasvjete u dijelu naselja, Nadstrešnica i parkirališta uz poslovni prostor, Odluka o uvođenju ili povećanju komunalne naknade glede financiranja vatrogastva, Kriteriji za određivanje da je zgrada ruševina, Početak korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove, Kupoprodaja, darovanje, nasljeđivanje – prijava nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, Trenutak nastanka obveze plaćanja komunalne naknade – ugovor o kupoprodaji i trenutak početka korištenja

ACCESSIO CEDIT PRINCIPALI
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji i suvremenom građanskom pravu, accessio ili priraštaj je način originarnog stjecanja vlasništva time što se određena tuđa stvar kao sporedna sjedini s drugom stvari kao glavnom (res principalis).

Drugi burski rat i Sporazum iz Vereeniginga – 31. svibnja 1902.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon osnivanja prvih europskih naselja na Rtu Dobre nade u Južnoj Africi (1652.), potomci prvih stanovnika naseljenih na istočnoj strani rta (Nizozemaca i francuskih hugenota), s vremenom su dobili naziv Buri, koji potječe od afrikaanske riječi za seljaka, zemljoradnika ili farmera.

Prava lokalnih dužnosnika nakon prestanka mandata
Autor: Katarina Serdar

Stručni članak

Po objavi konačnih rezultata izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana slijedi postupak primopredaje vlasti i stupanje na dužnost novoizabranih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Dužnosnici kojima je mandat prestao, nakon prestanka mandata mogu ostvariti neka prava utvrđena zakonom. S tim u svezi, Katarina Serdar, dipl. iur., utvrđuje o kojim je pravima riječ te pojašnjava neke dvojbe koje su se pojavile u praktičnoj primjeni zakonskih odredbi.

Minimalne osigurane svote za tjelesne ozljede u Europskoj uniji (osiguranje od AO)
Autor: Željka Primorac

Stručni članak

U članku autorica obrađuje institut minimalnih osiguranih svota za tjelesne ozljede trećih osoba nastalih kao posljedica upotrebe motornih vozila. Riječ je o institutu kojim se ograničava odgovornost osiguratelja za nastale štete pa je njegova primjena važna kako za oštećenika, tako i za samog osiguratelja. Također, daje prikaz početaka primjene tog instituta u europskim pravnim izvorima, analizira njegovu ulogu i problematike usklađivanja iznosa minimalnih osiguranih svota u državama članicama EU-a i rješenja sadržana u Direktivi 2009/103/EU te daje usporednopravni prikaz prijedloga izmjene rješenja u Prijedlogu izmjene Direktive 2009/103/EU iz 2018., s naglaskom na potrebu ujednačavanja iznosa minimalnih osiguranih svota u svim državama članicama EU-a u cilju pružanja veće zaštite oštećenim osobama u cestovnom prometu.

Prestanak postojanja pravne osobe kao razlog prestanka založnog prava
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U članku razmatramo institut založnog prava na nekretninama (hipoteka) kada je založni (hipotekarni) vjerovnik pravna osoba, a vezano uz prestanak založnog vjerovnika kao jedan od razloga prestanka založnog prava propisanog Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s posebnim osvrtom na neujednačenu sudsku praksu glede tog razloga prestanka založnog prava i pravna shvaćanja sudova koja su u suprotnosti s temeljnim obilježjima založnog prava. Zaključno se daju prijedlozi za buduću novelu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koja bi omogućila lako i brzo brisanje založnog prava na nekretnini kada bude izbrisana iz sudskog registra pravna osoba te nema pravnog sljednika, a ne postoji više niti tražbina koja je osigurana založnim pravom.

Konkurencija zahtjeva za naknadu troškova na tuđoj stvari
Autor: Henrik-Riko Held

Stručni članak

U članku autor analizira konkurentnu mogućnost postavljanja dvaju bitno različito uređenih zahtjeva: zahtjeva poslovođe bez naloga prema gospodaru posla za naknadu nužnih i korisnih izdataka (troškova) koje je imao prilikom poslovodstva iz članka 1124. Zakona o obveznim odnosima1 te zahtjeva posjednika prema vlasniku stvari za naknadu troškova na stvari iz članaka 164. i 165. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima2 tako da najprije općenito analizira navedene zahtjeve, posebno glede opsega i rokova zastare, a zatim se zasebno bavi potencijalnim problemima koji zbog konkurencije navedenih zahtjeva i njihova različitog uređenja mogu nastati u praksi. Naposljetku izlaže trenutačna stajališta u teoriji i praksi te daljnje napomene u svezi s navedenim problemom.

Xhoxhaj protiv Albanije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Postupak u kojem je razriješena sutkinja Ustavnog suda Albanije jer u postupku reevaluacije nije dokazala zakonito porijeklo nekretnine, nije prijavila u imovinskoj kartici određene gotovinske iznose ni bankovne račune u inozemstvu te jer se, usprkos tome što je bila u sukobu interesa, nije izuzela iz predmeta iz kojeg se trebala izuzeti, bio je pošten, a njezino razrješenje bilo je razmjerno utvrđenim ozbiljnim povredama sudačke etike

Uvjeti u zatvoru - zabrana zlostavljanja u procesnom aspektu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Uskrata odgovora na pravno sredstvo koje je u pravnom poretku Republike Hrvatske namijenjeno zaštiti prava istražnih zatvorenika koja ulaze u okvir članaka 23. i 25. Ustava i 3. Konvencije, predstavlja povredu tih prava u procesnom aspektu. Uskrata odgovora je nepostupanje nadležnog tijela u povodu podnesenog pravnog sredstva, ali i postupanje na način koji je nespojiv s postupovnim obvezama državnih tijela, da iznesene prigovore uvjeta u zatvoru razmotre i obrazloženo ih prihvate ili ne prihvate

Zakon o mirovinskom osiguranju – obnova postupka
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tek rješenje o priznanju mirovinskog staža, na koje je dana suglasnost u postupku revizije, predstavlja valjan, novi dokaz na temelju kojeg je moguće uspješno podnijeti zahtjev za obnovu postupka određivanja starosne mirovine

Obvezno pravo – naknada štete – opasna djelatnost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Policijski trening sam po sebi ne predstavlja opasnu djelatnost, već to čine posebne okolnosti konkretnog slučaja u kojima je ozljeda nastala. Tako, primjerice, opasnu djelatnost predstavlja vježba izdržljivosti na poligonu gdje svaka prepreka ima svoju dinamiku i vrijeme i način savladavanja, koja uz ostalo uključuje i preskakanje drvenih stupova od 1,5 metara pred kraj poligona

Prekršajno pravo – uvjeti za vođenje žurnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prvostupanjski sud ovlašten je temeljem članka 221. st. 2. Prekršajnog zakona provesti žurni postupak protiv okrivljenika i za prekršaj za koji je propisana veća novčana kazna od one propisane člankom 221. st. 1. toč. 1. Prekršajnog zakona, ako tužitelj predloži provođenje žurnog postupka, no pritom okrivljeniku ne može biti izrečena veća kazna od one propisane člankom 221. st. 1. toč. 1. Prekršajnog zakona

Suvlasništvo – poslovi izvanredne uprave
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Ako nije postignut dogovor među suvlasnicima koji će dio kuće tko koristiti, iznajmljivanje kuće turistima za višegodišnje razdoblje predstavlja posao izvanredne uprave

Dana darovanja fizičkih osoba u novcu i naravi

Vi pitate - mi odgovaramo

Imaju li fizičke osobe koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost, odnosno djelatnost slobodnih zanimanja, pravo na poreznu olakšicu za dana darovanja u tuzemstvu u naravi i novcu, i na koji se način ona može ostvariti?

Naknada troškova ovršnog postupka trećoj osobi

Vi pitate - mi odgovaramo

Obustavljen je postupak ovrhe po prijedlogu ovrhovoditelja, pa sam, kao treća osoba – sudionik postupka, nakon što sam zaprimio rješenje o obustavi postupka uredno i u zakonskom roku poslao zahtjev za naknadu troškova. Imam li, kao treća osoba odnosno sudionik u ovršnom postupku, pravo na naknadu troškova postupka?

Trajanje ugovora o radu stranca s dozvolom za boravak i rad u Republici Hrvatskoj

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada poslodavac u Republici Hrvatskoj zapošljava stranca kojemu za rad u RH treba radna dozvola, mora li trajanje ugovora o radu biti u odnosu s rokom važenja radne dozvole, odnosno mora li se s takvim radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, koliko mu dozvola traje, ili se može sklopiti i ugovor o radu na neodređeno vrijeme?

Obustava isporuke vode za piće

Vi pitate - mi odgovaramo

Na predavanju na koje smo nedavno uputili djelatnike našeg društva rečeno je, između ostaloga, da isporučitelj vodne usluge, ako utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, vlasniku nekretnine može obustaviti isporuku vode dok vlasnik ne otkloni nedostatke na septičkoj jami. Je li takvo utvrđenje sukladno zakonu?

Pravo na obiteljsku mirovinu i odabir isplate mirovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada pravo na obiteljsku mirovinu pripada i bračnoj i razvedenoj udovici pokojnog korisnika mirovine pa one dijele utvrđenu svotu mirovine, prestaje li pravo na obiteljsku mirovinu udovici koja odabere isplatu vlastite starosne mirovine kao povoljnije?

Filteri