Informator broj 6673 od 05. travnja 2021.

UVODNIK

Novo pravno shvaćanje Visokog upravnog suda RH o krugu ovlaštenika za stjecanje prava na status njegovatelja

U ovom članku odvjetnik Damir Jelušić analizira i kritički problematizira recentno pravno shvaćanje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, koji je nedavno, u kontekstu kruga ovlaštenika za stjecanje prava na status njegovatelja, zauzeo novo pravno shvaćanje koje je suprotno pravnom shvaćanju koje je taj Sud do sada imao o tom socijalnopravnom pitanju, odnosno pravno shvaćanje kojim je stubokom promijenio dosadašnje pravno shvaćanje.
Autor: Damir Jelušić, dipl. iur.

Sadržaj

Troškovnik kao sastavni dio ponude u postupcima javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Sastavni je dio ponude u postupku javne nabave, uz ponudbeni list, ESPD obrazac, jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo), i popunjeni Troškovnik. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac troškovnika u standardiziranom obliku, na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a naručitelj dokumentaciji o nabavi može, umjesto Troškovnika u standardiziranom obliku, priložiti Troškovnik u nestandardiziranom obliku, pod uvjetom da se troškovnik može ispunjavati elektronički. Autor u članku obrađuje temu kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta: Državna komisija) i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske (u nastavku teksta: VUS)1.

Ozljeda na radu ili profesionalna bolest u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu posebice dolazi do izražaja u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti kada se rad obavlja u drugoj državi članici Europske unije. Stoga autorica u članku pojašnjava korištenje zdravstvene zaštite te način utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad u slučaju nastanka ozljede na radu ili dijagnosticirane profesionalne bolesti na području druge države članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili u Švicarskoj za radnika kojega je poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uputio na privremeni rad u jednu od navedenih država.

Novo pravno shvaćanje Visokog upravnog suda RH o krugu ovlaštenika za stjecanje prava na status njegovatelja
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U ovom članku odvjetnik Damir Jelušić analizira i kritički problematizira recentno pravno shvaćanje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, koji je nedavno, u kontekstu kruga ovlaštenika za stjecanje prava na status njegovatelja, zauzeo novo pravno shvaćanje koje je suprotno pravnom shvaćanju koje je taj Sud do sada imao o tom socijalnopravnom pitanju, odnosno pravno shvaćanje kojim je stubokom promijenio dosadašnje pravno shvaćanje.

Abecedarij upravnog postupka: Svjedoci
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 62. ZUP-a

Događaji: Direktiva Bolkestein i ograničenja slobode gospodarske inicijative u EU
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Informator redovito prati susrete sveučilišnih nastavnika i upravnih sudaca Italije, Slovenije i Hrvatske.1 Unutar šire teme ograničenja slobode gospodarske inicijative u Europskoj uniji, naglasak je ove godine bio na odnosu između (izostanka) komercijalnog planiranja i zaštite povijesnih gradskih jezgri.

Obraćanje stranaka u sudskim sporovima sudskoj upravi
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U poslove sudske uprave, koje primarno obavlja predsjednik suda, pripadaju i odnosi sa strankama suda koje se obraćaju sudskoj upravi. Glavne vrste takvih obraćanja su zahtjevi za izuzeće sudaca i za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, iniciranje primjene oficioznih ovlasti predsjednika suda u odnosu na suce te predstavke stranaka. Autor podsjeća na pravni okvir koji uređuje postupanje sudske uprave i komentira doseg ovlasti predsjednika suda kada on obavlja poslove sudske uprave.

Mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave

Stručni članak

NAČIN ISPLATE PRIMITAKA, POREZNI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ŠTETE TEMELJEM PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE ILI NAGODBE

Vremeplov: Deklaracija iz Arbroatha – 6. travnja 1320.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Deklaracijom iz Arbroatha naziva se pismo koje su 6. travnja 1320. škotski plemići i kler Škotskog Kraljevstva iz grada Arbroatha uputili papi Ivanu XXII., tražeći od njega da prizna škotsku neovisnost i potvrdi kralja Roberta I. Brucea kao zakonitog kralja Škotske.

Velike kodifikacije građanskog prava i priznanje promijenjenih okolnosti u poredbenopravnom kontekstu
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Bitna uloga velikih kodifikacija građanskog prava, francuskog Code civila, austrijskog OGZ-a i njemačkog BGB-a, na području promijenjenih okolnosti izvorno je bila vidljiva u negativnom stajalištu i isključenju općeg instituta clausula rebus sic stantibus prilikom njihova donošenja tijekom 19. stoljeća, što se reflektiralo i u drugim građanskopravnim sustavima koji su se na njima temeljili. U ovom članku autor izlaže da je došlo do preokreta i u dvjema od tih kodifikacija, odnosno iznosi etape drugog vala zakonodavnih promjena od 1992. nadalje. Uvod u reforme dogodio se u Nizozemskoj, čiji se Građanski zakonik prije temeljio na tradiciji Code civila, dok su kasnije odgovarajući instituti uvedeni u Njemačkoj (2001.) i Francuskoj (2016.). Navedena dva zakonika, Code civil i BGB, ističu se kao uzori, čija rješenja imaju veliku važnost, iako možda ne istu kao nekada, u kontinentalnoeuropskim pravnim porecima te kao važni predstavnici dvaju pristupa promijenjenim okolnostima. Zaključno iznosi opservacije i o položaju hrvatskog uređenja prema dvama pristupima promijenjenim okolnostima zastupljenima u tim kodifikacijama.

DE MODIS EVITANDI IUDICIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Važeći Zakonik kanonskog prava (Codex iuris canonici - CIC) iz 1983. pridaje relevantno mjesto normama civilnog (svjetovnog) prava u materiji načina izbjegavanja suđenja (de modis evitandi iudicia), kao alternativnog rješavanja sporova mirnim putem, reguliranoj u kann. 1713-1716 navedene kodifikacije.

A.B. i dr. protiv Krajowa Rada Sądownictwa
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Izmjene nacionalnog zakonodavstva, kojima je konkretan učinak ukidanje djelotvornog sudskog nadzora nad odlukama tijela koje predsjedniku Republike predlaže kandidate za suce Vrhovnog suda, mogu biti u suprotnosti s pravom Unije

Kazneni postupak – pravo na neovisan i nepristran sud
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da su suci koji su sudili u kaznenom postupku zbog kaznenog djela onečišćenja okoliša bili u većoj mjeri od sudaca u drugim gradovima izloženi štetnim posljedicama onečišćenja, sama za sebe nije dovoljan razlog za izuzimanje od suđenja svih sudaca općinskog i županijskog suda ako je onečišćenje imalo utjecaja na šire zemljopisno područje, a u postupku su se utvrđivale objektivne mjerljive okolnosti tehničke i znanstvene prirode za utvrđivanje kojih su presudni bili nalazi i mišljenja vještaka

Obvezno pravo - neimovinska šteta - povreda prava osobnosti
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Izdržavanje kazne zatvora u oskudnoj zatvorskoj sobi samo po sebi ne dovodi do odštetne odgovornosti Republike Hrvatske

Zakon o vatrogastvu, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Staž osiguranja u uvećanom trajanju može se utvrditi zaposleniku koji stvarno obavlja poslove vatrogasca. Zaposlenik koji je raspoređen na druge poslove te samo u izvanrednim događajima djeluje kao „procesni vatrogasac“, ne ispunjava uvjete za utvrđivanje beneficiranog staža

Obvezno pravo – zastara zahtjeva za isplatu dnevne parkirališne karte
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za isplatu parkirališne karte zastarijeva u roku tri godine ako su pružatelj usluge parkiranja i osoba koja je tu uslugu koristila trgovci

Bolovanje i plaćeni dopust

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnici je otac preminuo 15. ožujka. U tom trenutku bila je na bolovanju, koje joj je zaključeno danas, 18. ožujka 2021. Prema našem kolektivnom ugovoru radnica za smrt roditelja ima pravo na 5 radnih dana plaćenog dopusta. Budući da joj je dopust trebao, da nije bila na bolovanju, biti određen od 16. ožujka, koliko joj dana trebamo odobriti računajući od datuma zaključenja bolovanja – svih 5 ili samo ostatak (2 dana)? Naš kolektivni ugovor ne regulira pravo na plaćeni dopust radniku koji je zatečen na bolovanju.

Donošenje rješenja umjesto vodnog redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Naše trgovačko društvo, isporučitelj vodnih usluga, još uvijek nije zaposlilo vodnog redara, a u ovom trenutku teško je reći kada će ga zaposliti. Usprkos tome, tjedno zaprimamo prijave građana, komunalnih redara i inspekcijskih službi radi postupanja vodnog redara u svezi s ispuštanjem otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite može li privremeno, dok se ne zaposli vodni redar, poslove iz nadležnosti vodnog redara obavljati diplomirani pravnik koji je otprije zaposlen u društvu?

Priznavanje prava iz socijalne skrbi

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako nadležno tijelo utvrdi da stranci u upravnom postupku pripada neko pravo iz područja socijalne skrbi, pripada li joj to pravo od dana podnošenja zahtjeva, dana izvršnosti rješenja ili od nekog trećeg trenutka?

Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

Vi pitate - mi odgovaramo

Odnosi li se mogućnost korištenja obračunskog poreza na dodanu vrijednost na sve porezne obveznike upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a koji uvoze dobra u Republiku Hrvatsku ili samo na one koji imaju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti?

Rokovi za upućivanje na izvršavanje kazne zatvora

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li propisani rokovi za nastup izvršavanja kazne zatvora nakon pravomoćnosti presude?

Filteri