Informator broj 6688-6689 od 19. srpnja 2021. i 26. srpnja 2021.

UVODNIK

Pogled na Izvješće Predsjednika Vrhovnog suda i stanje stečajnih predmeta
- Uz nadolazeću reformu stečajnog zakonodavstva

Iako statistika cjelokupnog Izvješća Predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2020. sugerira unaprjeđenje kvalitete rada sudova, istraživanje o stanju stečajnih predmeta polazi od pretpostavke da se analizom isključivo kvantitativnih pokazatelja rada pravosudnih institucija ne može dobiti kompletna slika o kvaliteti rada pravosuđa u domeni stečajnih predmeta te da egzistira prostor za funkcionalizaciju stečajnopravne zaštite. U skladu s navedenim, cilj je predložiti određene aktivnosti koje će rezultirati odgovarajućim promjenama u praksi i propisima gdje je to potrebno.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Pogled na Izvješće Predsjednika Vrhovnog suda i stanje stečajnih predmeta
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Iako statistika cjelokupnog Izvješća Predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2020. sugerira unaprjeđenje kvalitete rada sudova, istraživanje o stanju stečajnih predmeta polazi od pretpostavke da se analizom isključivo kvantitativnih pokazatelja rada pravosudnih institucija ne može dobiti kompletna slika o kvaliteti rada pravosuđa u domeni stečajnih predmeta te da egzistira prostor za funkcionalizaciju stečajnopravne zaštite. U skladu s navedenim, cilj je predložiti određene aktivnosti koje će rezultirati odgovarajućim promjenama u praksi i propisima gdje je to potrebno.

SUO IURE UTI NEMO PROHIBETUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Nikome se ne treba zabraniti koristiti svojim pravom.

Porezni aspekti najma stana i zakupa poslovnog prostora
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Različita pojmovna određenja najma i zakupa kao i različiti oblici ugovornih odnosa između ugovornih strana u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup nekretnina, nisu od utjecaja na njihov porezni status i način oporezivanja. Uvijek je riječ o nekom obliku obavljanja određene djelatnosti, odnosno stjecanju prihoda ili primitaka koji podliježu oporezivanju. Koju vrstu poreza treba platiti kod najma stambenog prostora, a koju kod zakupa poslovnog prostora, ovisi o samom statusu poreznog obveznika i namjeni korištenja nekretnina danih u najam ili zakup. U ovom članku autorica piše o oporezivanju najma i zakupa s gledišta oporezivanja porezom na dohodak, porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost.

Novosti u obračunu naknade za općekorisnu funkciju šuma
Autor: Vlado Đurašin

Stručni članak

Novim Pravilnikom o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, koji je stupio na snagu 3. srpnja 2021., propisana su, između ostalog, umanjenja osnovice za svotu državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Praktične pojedinosti primjene toga umanjenja i druge zanimljivosti, autor pojašnjava u ovom članku.

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu
Autor: Alen Golub

Stručni članak

U zemljišnim knjigama u hrvatskom pravnom sustavu nerijetko se i danas nailazi na upise društvenog vlasništva, iako je društveno vlasništvo prestalo postojati još 1990.1 godine. Naime, u vrijeme uključenosti Republike Hrvatske u socijalistički pravni krug, gledajući od ustava do zakona, isključivala se mogućnost stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu, iako je sudska praksa donekle omogućavala da se i na društvenom vlasništvu stekne pravo vlasništva dosjelošću pod određenim pretpostavkama. Međutim, sudska praksa Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) u potpunosti je revidirala sudsku praksu domaćih sudova temeljenu na pozitivnim propisima glede stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu, ukazujući da subjekti prava vlasništva, iako fenomenološki postoji ili je postojalo više vrsta vlasništva, moraju biti u ravnopravnom položaju u primjeni zakona pred sudom. Analizom instituta dosjelosti na specifičnom društvenom vlasništvu i sudske prakse nastoji se prikazati razvoj posebnosti vezanih uz stjecanje prava vlasništva na nekretninama u društvenom vlasništvu temeljem zakona, i to dosjelošću.

Provedba Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Autor: Antonija Petričušić

Stručni članak

Republika Hrvatska članica je Vijeća Europe i potpisnica Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Slijedom toga, Savjetodavni odbor Vijeća Europe za provedbu Okvirne konvencije nedavno je objavio svoje Peto mišljenje o Republici Hrvatskoj, u kojem su izneseni zaključci o stanju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kao i preporuke o tome što treba učiniti da bi se dosegli standardi zaštite manjina utvrđeni Okvirnom konvencijom. Autorica pojašnjava značenje Okvirne konvencije i komentira konstatacije i preporuke Savjetodavnog odbora.

Zaštitne mjere propisane Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji
Autor: Jasminka Lovretić

Stručni članak

Zaštitne mjere propisane su člankom 50. Prekršajnog zakona1 i smještene u Glavu sedmu (VII.) te se mogu propisati u trajanju od mjesec dana do dvije godine. Isto tako, vrste zaštitnih mjera propisane su člankom 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.2 U članku autorica prikazuje opće odredbe o zaštitnim mjerama u navedenim Zakonima, svrhu zaštitnih mjera i načelo razmjernosti s naglaskom na način provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva koje su ZZNO-om stavljene u nadležnost policije.

Pisane izjave na kraju postupka revizije financijskih izvještaja
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Pisana izjava ili pismo predstavljanja uprave pisana je izjava koju revizor mora pribaviti od menadžmenta za svaki revizijski angažman, kako bi potkrijepio ostale revizijske dokaze ili tvrdnje u financijskim izvještajima, a u kojoj menadžement potvrđuje svoju odgovornost za sastavljanje financijskih izvještaja i potpunost informacija danih revizoru. Ako menadžment odbije dati pisanu izjavu ili je modificira, revizor se može i suzdržati od izražavanja mišljenja. U članku autorica detaljnije razmatra odredbe Međunarodnog revizijskog standarda 580 - Pisane izjave, a vezane uz odgovornost revizora da u reviziji financijskih izvještaja pribavi pisane izjave od menadžmenta koje će koristiti pri donošenju zaključaka na kojima temelji revizorovo mišljenje.

Vremeplov: Apostolski ustav »Licet ab initio« – 21. srpnja 1542.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dana 21. srpnja 1542., papa Pavao III. objavio je apostolski ustav (najsvečaniji oblik zakona koji papa upućuje javnosti) Licet ab initio. Njime je ustanovljena Vrhovna Sveta kongregacija rimske i opće inkvizicije, poznata kao Kongregacija Svetog ureda, tijelo čiji je zadatak bio „održavati i braniti integritet vjere i ispitivati i isključivati greške i lažne doktrine“, tj. tijelo kojim je uspostavljena rimska inkvizicija.

Abecedarij upravnog postupka: Podnesci
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 71. st. 1. i 2. ZUP-a

Parnični postupak naknade štete protiv države - pravo na život (materijalni aspekt)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocjena o tome može li država biti odgovorna za nezakonite čine nositelja represivne državne vlasti, kao što su vojska i policija, poduzete izvan obavljanja službe, ovisi, između ostalih, i o funkcionalnom čimbeniku. Primjena tog čimbenika radi utvrđenja je li nositelj represivne državne vlasti postupajući izvan službe ipak pripadao državnom aparatu, ovisi o svim okolnostima slučaja i prirodi ponašanja o kojem je riječ

Kazneni postupak – prenošenje mjesne nadležnosti – razlozi (za odbijanje)
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da je osumnjičenik kao odvjetnik profesionalno vezan uz određeni županijski sud, sama za sebe ne ukazuje na to da će suci tog suda biti pristrani prilikom odlučivanja o prijedlogu za provođenje dokaznih radnji

Obvezno pravo – stjecanje bez osnove – naplata zastarjele tražbine zadužnicom
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je tužitelj imao pravni put u kojem je mogao isticati prigovor zastare i tražiti proglašenje ovrhe nedopuštenom, ali to nije učinio, onda ne može zahtijevati vraćanje naplaćenog iznosa, jer tuženik navedeni iznos nije stekao bez osnove

Obiteljsko pravo – zajednička imovina bračnih/izvanbračnih drugova
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Zajedničku imovinu bračnih drugova može predstavljati samo poslovni udjel, dok je dobit rezultat vlasništva na udjelima u Društvu pa ako nije utvrđeno da bi izvanbračnu stečevinu predstavljao udjel u društvu, tužiteljica ne može potraživati niti dobit

Plaćanje komunalne naknade nositelja prava služnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Upravnom tijelu Grada nadležnom za komunalnu naknadu stranka je, nakon provedene ostavinske rasprave, dostavila rješenje o nasljeđivanju iz kojega proizlazi da je jedan nasljednik naslijedio vlasništvo stana koji podliježe plaćanju komunalne naknade, dok je drugi nasljednik naslijedio doživotno pravo uživanja toga stana. Koji je od nasljednika u opisanom slučaju obveznik plaćanja komunalne naknade za stan?

Provjera podataka u imovinskoj kartici suca

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li stranka u sudskom postupku ili građanin koji nema taj položaj, kada posumnja u točnost podataka navedenih u imovinskoj kartici suca, od tog suca zatražiti odgovarajuće pojašnjenje?

Pravni učinak radnji umješača suprotnih radnjama parnične stranke kojoj se pridružio

Vi pitate - mi odgovaramo

Tuženik je tijekom parničnog postupka priznao tužbeni zahtjev i odlučne činjenice koje se odnose na aktivnu legitimaciju tužiteljice, dok je umješač podnesenom žalbom osporio upravo te odlučne činjenice prethodno priznate po tuženiku. Može li se priznati pravni učinak radnji umješača koja stoji u izravnoj suprotnosti s ranijim radnjama parnične stranke kojoj se umješač pridružio ako ne dođe do izričitog otklanjanja takve radnje od parnične stranke kojoj se umješač pridružio?

Otkaz ugovora o radu od strane radnika – korištenje rodiljnih ili roditeljskih prava

Vi pitate - mi odgovaramo

Imamo zaposlenu radnicu koja, sukladno članku 13. i 14. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koristi roditeljski dopust. Znamo da joj prema Zakonu o radu ne smijemo otkazati ugovor o radu. Znači li to da je i radnici, za to vrijeme zaštite od otkaza, zabranjeno dati otkaz poslodavcu ili ne?

Isplata primitaka po osnovi otkupa otpada od građana

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li propisana ograničenja, i do kojeg iznosa, za isplatu primitaka u gotovini po osnovi otkupa otpada od građana?

Filteri