Informator broj 6675 od 19. travnja 2021.

UVODNIK

Odgovornost za nezakonit sadržaj na internetu

Zakonitost sadržaja objavljenog na internetu važno je pitanje o kojemu se raspravlja od nastanka interneta, pri čemu različite interesne skupine o njemu imaju različita viđenja. S ciljem unaprjeđenja pravnog okvira za pružanje digitalnih usluga na području Europske unije, Komisija Europske unije pokrenula je postupak za donošenje tzv. Akta o digitalnim uslugama, koji će, između ostaloga, urediti i pitanje odgovornosti za nezakonit sadržaj na internetu. Autori Lidija Antonić i Domagoj Maričić upoznaju nas s poviješću opisanog problema i sadašnjim stanjem stvari, uz pojašnjenje sadržaja predloženog Akta o digitalnim uslugama.
Autori: Lidija Antonić, dipl. iur. i Domagoj Maričić, dipl. iur.

Sadržaj

Abecedarij upravnog postupka: Obveza svjedočenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 63. st. 3., 4. i 5. ZUP-a

DE MODIS EVITANDI IUDICIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Prema određenju pravne doktrine, sudska je nagodba „ugovor kojim stranke uređuju svoje građanskopravne odnose kojima mogu slobodno raspolagati, zaključen u pisanoj formi pred nadležnim sudom, koji ima svojstva pravomoćne presude i, ako se njime ugovara obveza za neku činidbu, onda i svojstvo ovršne isprave“.

Vremeplov: Slavonski sabor – 19. travnja 1273.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prvi poznati sabor sjeverno od Gvozda (najvjerojatnije Petrova gora), poznat kao „Slavonski sabor“, održan je u Zagrebu 19. travnja 1273. za banovanja Matije Čaka Trenčinskoga.

Konkurencija verzijskog zahtjeva i sporednog zahtjeva uz reivindikaciju za naknadu koristi u sudskoj praksi
Autor: Henrik-Riko Held

Stručni članak

Autor analizira recentnu sudsku praksu u slučajevima u kojima u istim ili sličnim okolnostima može doći do primjene takozvanog verzijskog zahtjeva za naknadu koristi ostvarenih uporabom tuđe stvari u svoju korist iz članka 1120. ZOO-a ili sporednog zahtjeva uz reivindikaciju za naknadu koristi iz čanka. 165. ZV-a. Najprije iznosi najčešće slučajeve navedene konkurencije u praksi (uglavnom glede koristi nastalih bespravnim korištenjem nekretnina u obliku iznosa neplaćenih zakupnina i najamnina). Zatim izlaže kriterij za razlikovanje zahtjeva uspostavljen u sudskoj praksi, gdje je ustanovljeno kako glede stvari očuvanog identiteta treba primijeniti ZV, a u protivnom ZOO. Naposljetku ukratko analizira navedeno rješenje i potencijalne daljnje izazove s tim u svezi.

Donošenje odluka u poreznim predmetima temeljem sudske prakse Suda Europske unije
Autori: Ilija Braovac Marjan Filković

Stručni članak

Sudska praksa Suda Europske unije važna je za nacionalna tijela zbog valjanog tumačenja kompleksnog prava Europske unije. Navedena sudska praksa izrazito je važna i u poreznim predmetima, koji postaju sve složeniji. Stoga autori u članku daju osvrt na dosadašnju praksu hrvatskih upravnih sudova u poreznim predmetima glede donošenja odluka utemeljenih na primjeni prava Europske unije.

Odgovornost za nezakonit sadržaj na internetu
Autori: Domagoj Maričić Lidija Antonić

Stručni članak

Zakonitost sadržaja objavljenog na internetu važno je pitanje o kojemu se raspravlja od nastanka interneta, pri čemu različite interesne skupine o njemu imaju različita viđenja. S ciljem unaprjeđenja pravnog okvira za pružanje digitalnih usluga na području Europske unije, Komisija Europske unije pokrenula je postupak za donošenje tzv. Akta o digitalnim uslugama, koji će, između ostaloga, urediti i pitanje odgovornosti za nezakonit sadržaj na internetu. Autori Lidija Antonić i Domagoj Maričić upoznaju nas s poviješću opisanog problema i sadašnjim stanjem stvari, uz pojašnjenje sadržaja predloženog Akta o digitalnim uslugama.

Disciplinska odgovornost i novo ustrojstvo službeničkih sudova za državne službenike i namještenike
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Promjene u sustavu državne uprave, ponajviše ukidanje ureda državne uprave u županijama i njihovo pripajanje upravnim tijelima županija, odredile su i promjene u ustrojstvu službeničkih sudova za državne službenike i namještenike. Na tom tragu, autorica podsjeća na glavne elemente sustava disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika, i pojašnjava novo ustrojstvo službeničkih sudova koji odlučuju o disciplinskoj odgovornosti.

O pravu izvanbračnog druga na obiteljsku mirovinu
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske1 donio Odluku, br. U-III-3497/2018. od 23. veljače 2021. o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu nakon smrti izvanbračnog druga. Budući da je ta Odluka Ustavnog suda zanimljiva zbog neuvažavanja datuma, određenog Zakonom, od kojega se može postaviti zahtjev za obiteljsku mirovinu u takvim slučajevima, ovdje ćemo se osvrnuti na nju i navesti mogući način daljnjeg postupanja.

Prava na pravično suđenje i osobnu slobodu – zaštita osoba s duševnim smetnjama
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud koji vodi postupak protiv osoba za koje je utvrđeno da su kazneno djelo počinile u stanju neubrojivosti te protiv tih osoba predlaže mjere prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, mora s osobitom pažnjom voditi računa je li pravno zastupanje takvih osoba praktično i djelotvorno, a sam postupak mora biti kontradiktoran kako bi njihovi interesi bili stvarno zaštićeni. Kontradiktornost postupka pretpostavlja da osobama lišenim slobode mora biti omogućeno prisustvovanje raspravi na kojoj se odlučuje o određivanju prisilnog smještaja, a stvarna zaštita podrazumijeva da osoba lišena slobode ima učinkovitu pravnu pomoć branitelja

Kazneni postupak – istražni zatvor
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je riječ o djelima iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i kada je istraga produljena za šest mjeseci, tada se sveukupno trajanje istražnog zatvora produljuje za vrijeme za koje je bila produljena istraga, pa ako do tada nije donesena prvostupanjska presuda, okrivljenik se mora pustiti na slobodu

Prekršajno pravo – pravilna primjena materijalnog prava
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vrijeme nabave plinskog pištolja je konstitutivni element bića prekršaja iz članka 93. st. 1. toč. 2. Zakona o oružju, jer od dana nabave takve vrste oružja okrivljeniku teče rok od osam dana za prijavu oružja nadležnom tijelu

Mjenično pravo – akceptiranje mjenice, dospijeće i naplata
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Tuženik je mjenicu ne samo trasirao (izdao i dao nalog za plaćanje), već ju je kao trasat i akceptirao (prihvatio obvezu plaćanja), pa tužitelj kao imatelj mjenice nije izgubio svoje pravo u odnosu na tuženika kao akceptanta

Obvezno pravo – odgovornosti države za štetu zbog nezakonitog rada organa uprave
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Irelevantno je koliko je novčanih sredstava tužitelj kao investitor uložio do dobivanja konačne građevinske dozvole ako ne traži naknadu obične štete nego samo izmakle koristi

Radno pravo - isplata božićnice, regresa i uskrsnice
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nakon što radnik temeljem pravilnika o radu već stekne pravo na isplatu božićnice, regresa i uskrsnice, izmjene pravilnika o radu kojima se ta prava ukidaju ne proizvode pravne učinke

C‑414/20 PPU (MM)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Europski uhidbeni nalog treba smatrati nevaljanim ako se ne temelji na nacionalnom uhidbenom nalogu ili drugoj izvršivoj sudskoj odluci s istim učinkom

Oslobađanje svih obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradonačelnik smatra da je epidemija bolesti COVID-19 do sada negativno utjecala na sve građane i pravne osobe na području našega Grada pa stoga želi Gradskom vijeću predložiti donošenje posebne odluke kojom će sve obveznike plaćanja komunalne naknade osloboditi plaćanja tijekom cijele 2021. Može li predstavničko tijelo donijeti takvu odluku?

Pravo na povrat poreza na dohodak za 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Ako je poslodavac koristio mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19 i ostvario pravo na oslobođenje od poreznih obveza, hoće li radnik moći ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak za 2020.?

Darovanje bez prave predaje

Vi pitate - mi odgovaramo

Ugovorom o darovanju na kojem je ovjeren potpis darovatelja kod javnog bilježnika propisano je da daroprimatelj stupa u posjed darovanih nekretnina danom zaključenja ugovora o darovanju. Međutim, daroprimac nije stupio u samostalan posjed darovanih nekretnina i nije imao ključ od kuće koja je predmet ugovora o darovanju. Je li takav ugovor valjan, jer je u zemljišnim knjigama izvršena uknjižba prava vlasništva?

Upravna inspekcija i prigovor iz članka 42. ZUP-a

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuju li se kod predstavke upravnoj inspekciji odredbe o prigovoru iz članka 42. Zakona o općem upravnom postupku?

Pravo žrtve kaznenog djela na obaviještenost o privremenom ili trajnom puštanju na slobodu okrivljenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako mogu saznati je li okrivljenik pušten iz istražnog zatvora ili s izdržavanja kazne zatvora kako bi se, kao žrtva kaznenog djela, pravodobno zaštitila?

Filteri