Informator broj 6823 od 19. veljače 2024.

UVODNIK

Vrijeme je da Vrhovni sud RH ponovno izmijeni orijentacijske kriterije za naknadu neimovinske štete

Na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pod brojem Su-IV-47/2020-5 od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. zauzeto je pravno shvaćanje kojim se, nakon 18 godina, izmijenila dotadašnja praksa o visini naknade neimovinske (nematerijalne) štete. S obzirom na gospodarske promjene, nastale od proljeća 2020. te galopirajuću inflaciju od 2021., autor u članku pojašnjava zašto bi Vrhovni sud Republike Hrvatske, već nakon četiri godine od zadnje izmjene orijentacijskih kriterija za naknadu neimovinske štete, trebao ponovno intervenirati u važeće kriterije, tako da iznose pravičnih naknada uskladi s inflatornim kretanjima i realnim rastom troškova života.
Autor: Damir Jelušić

Sadržaj

Vrijeme je da Vrhovni sud RH ponovno izmijeni orijentacijske kriterije za naknadu neimovinske štete
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pod brojem Su-IV-47/2020-5 od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. zauzeto je pravno shvaćanje kojim se, nakon 18 godina, izmijenila dotadašnja praksa o visini naknade neimovinske (nematerijalne) štete. S obzirom na gospodarske promjene, nastale od proljeća 2020. te galopirajuću inflaciju od 2021., autor u članku pojašnjava zašto bi Vrhovni sud Republike Hrvatske, već nakon četiri godine od zadnje izmjene orijentacijskih kriterija za naknadu neimovinske štete, trebao ponovno intervenirati u važeće kriterije, tako da iznose pravičnih naknada uskladi s inflatornim kretanjima i realnim rastom troškova života.

Tametsi
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Tametsi, lat. Premda, početna je riječ i uobičajena oznaka kanona koji je donesen na Tridentskom saboru (koncilu) 1563. godine kojim je zabranjena tajna ženidba (matrimonium clandestinum) te je u bitnome određena forma ženidbe u kanonskome pravu Katoličke Crkve, na područjima gdje je službeno i proglašen. 

Osvrt na Uredbu o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
Autor: Ante Vuković

Stručni članak

Cilj ovoga članka je analizirati odredbe Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru koju je, na temelju članka 72. st. 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. veljače 2024. U toj analizi autor razmatra i pitanje poštovanja rokova iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

Najavljena regulacija kriptotržišta u 2024.
Autor: Vanja Vargec

Stručni članak

Republika Hrvatska nema nacionalni okvir za kriptoimovinu. Međutim, od 30. prosinca 2024. (uz određene iznimke) počinje se primjenjivati Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 (Uredba MiCA), a primjenjivati će se izravno u svim državama članicama EU-a, uključujući i Republiku Hrvatsku. Što donosi navedena Uredba i na koje specifične slučajeve se njezine odredbe ne primjenjuju, autor analizira u članku.

Novi Zakon o državnim službenicima
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

Nakon donošenja novog Zakona o državnim službenicima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., u Informatoru broj 6822 od 12. 2. 2024. objavili smo članak o zapošljavanju u državnoj službi, u kojem je autorica predstavila nove institute u procesu zapošljavanja državnih službenika i namještenika. Predstavljanje odredbi novoga Zakona nastavljamo člankom koji pojašnjava institute povezane s kretanjem službenika u državnoj službi, kao i ocjenjivanje učinkovitosti rada, državni ispit, odgovornost za povrede službene dužnosti, udaljenje iz službe te stavljanje službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2023.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti svoje pravo na povećanje osobnog odbitka u godišnjem obračunu, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku, odnosno Obrazac ZPP-DOH do 29. veljače 2024., koji se po prvi puta sastavlja i podnosi u eurima. On se može Poreznoj upravi dostaviti osobno ili preporučenom poštom, ali i korištenjem elektroničkih usluga Porezne uprave ePorezna, odnosno putem mobilne aplikacije mPorezna.

Obračun spomeničke rente za 2023.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Obveza obračuna i plaćanja spomeničke rente uređena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Zakonom su propisane obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, ali i financiranje njihove zaštite i očuvanja, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. Sredstva za održavanje i očuvanje kulturnog dobra osigurava vlasnik kulturnog dobra, odnosno imatelj dobra ako dobro ne koristi vlasnik. Zakonom je propisana i obveza godišnjeg obračuna spomeničke rente iz članka 114.a.

Vremeplov: Presuda u slučaju Marbury protiv Madisona - 24. veljače 1803.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Kamen temeljac u ocjeni ustavnosti zakona i statuta od strane sudova u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja slučaj Marbury protiv Madisona iz 1803. godine u kojem je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država uspostavio načelo sudskog ispitivanja zakona, tj. načelo prema kojem sudovi imaju ovlast ukinuti zakone i druge propise ako smatraju da se njima krši Ustav Sjedinjenih Američkih Država.

Abecedarij upravnog postupka: Obustava izvršenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 146. ZUP-a

Iznimnost određivanja istražnog zatvora protiv osobe starije od 70 godina
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pogrešno zaključuje žalitelj da se primjena istražnog zatvora protiv optuženika koji je navršio 70 godina može primijeniti samo u slučaju ako je kazneno djelo počinio znatno prije 70. godine života. Naime, sud prvog stupnja utvrđuje da je optuženik počinio terećena kaznena djela u visokoj životnoj dobi, koja ga u protupravnom postupanju očito nije omela, s pravom zaključujući da ta činjenica uz težinu kaznenih djela i višestruku raniju osuđivanost zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, ne isključuje primjenu istražnog zatvora.

Obvezno pravo – Ugovor o nalogu - Naknada troškova odvjetniku - Zastara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada između odvjetnika i njegove stranke ne postoji posebni ugovor o načinu plaćanja odvjetničkih usluga, onda zastara tražbine počinje teći za svaku pojedinu obavljenu radnju prvog dana poslije dana kada je ova obavljena, te nastupa protekom pet godina.

Pravo na zaradu – ugovor o specijalizaciji
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Troškovi specijalizacije ne uključuju troškove koje bolnica (kao poslodavac) ima vezano uz svoju obvezu isplate specijalizantu naknade bruto plaće i ostalih naknada vezanih uz radni odnos, a koji je pravni odnos između bolnice i specijalizanta (kao zaposlenika) i reguliran odvojenim pravnim poslom - ugovorom o radu na neodređeno vrijeme.

Zakon o sudskim pristojbama - postupak u povodu prigovora izjavljenog protiv rješenja o pristojbi
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rok za donošenje rješenja prvostupanjskog suda o prigovoru protiv rješenja o pristojbi nije prekluzivan.

Komisija protiv Danske
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Ograničenje razdoblja parkiranja na javnim odmorištima uzduž danskih autocesta ne dovodi do prepreke slobodnom pružanju usluga prijevoza u skladu s Uredbom br. 1072/2009, s obzirom na to da postoji alternativni parkirni kapaciteti koje osigurava privatni sektor za prihvat vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tona za potrebe razdoblja odmora duljeg od 25 sati.

Prekršajno pravo - svojstvo pravne osobe kao bitno obilježje prekršaja
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kako se u odredbi članka 190. st. 1. toč. g) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji eksplicitno navodi koja pravna osoba može biti kažnjena za predmetni prekršaj, tako svojstvo pravne osobe predstavlja bitno obilježje navedenog prekršaja.

Razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu – druga osobito važna činjenica

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je odbio potpisati novi ugovor o radu, kojim se iz poslovnih razloga mijenjaju uvjeti rada i opseg prava radnika. Može li poslodavac to odbijanje potpisa smatrati „drugom osobito važnom činjenicom zbog koje nastavak radnog odnosa više nije moguć“, dakle, razlogom za izvanredni otkaz?

Smetanje posjeda – isključenje posjedovne zaštite

Vi pitate - mi odgovaramo

Nekretnina (kuća s okućnicom i štalom) nalazi se u suposjedu dvije osobe. Neposredno uz kuću nalazi se nogostup, na koji je pristupila treća osoba i, zbog poremećenih odnosa sa suposjednicima, išarala fasadu kuće i razbacala neke predmete na dvorištu. Smatra li se takva radnja smetanjem posjeda? Osim toga, postoji li posjedovna zaštita na nogostupu uz kuću?

Podnošenje zahtjeva vezanog uz mjeru „Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku“

Vi pitate - mi odgovaramo

Osoba je odlučila vratiti se iz Austrije u Republiku Hrvatsku i ovdje pokrenuti vlastiti poslovni subjekt. Pritom je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobila i potporu za samozapošljavanje u visini 7.000,00 eura. S obzirom na to da postoji i poticajna mjera „Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku“ za povratak aktivnog radnog stanovništva iz, između ostalog, država Europskoga gospodarskog prostora, (u koje se ubraja i Austrija), planira aplicirati i za mjeru „Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku“. Razlog je da uz dobivenu potporu za samozapošljavanje, ishodi dodatnu potporu, što je značajan financijski poticaj u prvim koracima poslovanja. Postavlja se pitanje kada se podnosi navedeni zahtjev i što ako se zahtjev za dodjelu potpore dostavi protekom roka?

Javni natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravno tijelo Općine odlučili smo primiti dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Je li polaznike stručnog osposobljavanja potrebno odabrati putem javnog natječaja?

Ocjena žalbenih navoda

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li drugostupanjski sud dužan u svojoj odluci iznijeti razloge i svoje stajalište u odnosu na konkretni žalbeni prigovor tuženika o nedostatku pasivne legitimacije, odnosno o stajalištu tuženika iznesenom u žalbi vezano uz taj prigovor, osobito kad je taj prigovor od odlučnog značenja za rješenje spora u smislu postojanja ili nepostojanja obveze tuženika prema tužitelju?

Filteri