Informator broj 6805 od 16. listopada 2023.

UVODNIK

Zabrana odluke iznenađenja u prvostupanjskom parničnom postupku

Jedan od ciljeva novele Zakona o parničnom postupku iz 2022. je osuvremenjivanje parničnog postupka u cjelini, a to se ogleda i u sprječavanju pojave ''odluka iznenađenja'', odnosno odluka preinačenih po žalbi na temelju nove pravne osnove koja je bitno različita od pravne osnove o kojoj se u postupku raspravljalo i koju savjesna i brižljiva stranka nije mogla razumno predvidjeti. Zabrana odluka iznenađenja ne štiti stranke od stvarnog osobnog iznenađenja, već gubitka mogućnosti učinkovitog prava na saslušanje u postupku i time učinkovite zaštite prava, pri čemu se odlukom iznenađenja ne smatra ona odluka kojom sud drukčije ocijeni dokaze, s kojom ocjenom se stranke ne slažu.
Autor: mr. sc. Antun Šagovac

Sadržaj

Zabrana odluke iznenađenja u prvostupanjskom parničnom postupku
Autor: Antun Šagovac

Stručni članak

Jedan od ciljeva novele Zakona o parničnom postupku iz 2022. je osuvremenjivanje parničnog postupka u cjelini, a to se ogleda i u sprječavanju pojave ''odluka iznenađenja'', odnosno odluka preinačenih po žalbi na temelju nove pravne osnove koja je bitno različita od pravne osnove o kojoj se u postupku raspravljalo i koju savjesna i brižljiva stranka nije mogla razumno predvidjeti. Zabrana odluka iznenađenja ne štiti stranke od stvarnog osobnog iznenađenja, već gubitka mogućnosti učinkovitog prava na saslušanje u postupku i time učinkovite zaštite prava, pri čemu se odlukom iznenađenja ne smatra ona odluka kojom sud drukčije ocijeni dokaze, s kojom ocjenom se stranke ne slažu.

Inspiciendum dare (II)
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Inspiciendum dare (II), lat. dati na pregled, provjeru, inspekciju, inominatni je ugovor pripadan rimskoj pravnoj tradiciji. Informacije o ugovoru su vrlo šture, a tekstovi u kojima se spominje formulacija u prvome se redu odnose na pitanje odgovornosti, odnosno rizika slučajne propasti stvari dok je dana na provjeru.

Komuniciranje revizora s osobama zaduženima za upravljanje
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Revizor je odgovoran da tijekom revizije financijskih izvještaja komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje. Pritom, potrebno je voditi računa o važnosti učinkovitoga dvosmjernog komuniciranja te o pitanjima o kojima je potrebno komunicirati. Autorica članka u nastavku ukratko pojašnjava revizorove odgovornosti u vezi s komunikacijom revizora i onih koji su zaduženi za upravljanje, a sukladno zahtjevima Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjenog) - Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje.

Primjena konvencijskog prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života u odnosu na pravne osobe i profesionalne djelatnosti
Autor: Romina Štaba

Stručni članak

U članku autorica prikazuje pojedina stajališta iz presuda Europskog suda za ljudska prava iz kojih proizlazi da se pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, zajamčeno člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, osim na ljudska prava fizičkih osoba, može odnositi i na prava poslovnih subjekata, time i pravnih osoba. Kako tekst Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda izričito ne navodi u kojem se njezinu dijelu pojedina zaštita odnosi i na poslovne subjekte, time i pravne osobe, tako je važno poznavanje sudske prakse i njezina tumačenja, kao živog organizma koji se vremenski prilagođava pravnim i društvenim promjenama. Zakonski zastupnici pravnih osoba često nisu svjesni da se i na zaštitu prava pravnih osoba također može primjenjivati Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao međunarodni ugovor koji je nadređen hrvatskom pravu. Isto tako, spomenuta se Konvencija može primjenjivati i na profesionalne djelatnosti pa autorica u tom smislu prikazuje pojedina stajališta Europskog suda za ljudska prava kada, konkretno, i u odnosu na obavljanje profesionalne djelatnosti, može doći do povrede prava zajamčenih člankom 8. Konvencije.

Određivanje tržišne naknade za izvlaštene nekretnine
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Postupci izvlaštenja nekretnina u pravilu su dugotrajni pa od početka do kraja postupka zna proteći i više godina. Tijekom toga vremena vrijednost nekretnine koja se izvlašćuje mijenja se u skladu s promjenama na tržištu. Stoga je osobito važno odrediti hoće li se tržišna naknada za izvlaštenu nekretninu utvrditi u skladu s vrijednosti koju je nekretnina imala na početku postupka izvlaštenja, ili u trenutku donošenja rješenja. S tim u vezi, autor podsjeća kakvo je stajalište u vezi s tim pitanjem zauzela upravnosudska i sudska praksa.

Mišljenja i tumačenja državnih tijela
Autor: Novi informator

Stručni članak

VISINA IZNOSA POVEĆANE PLAĆE ZA RAD ZA OTEŽANE UVJETE RADA, NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA, EVIDENCIJA O RADNICIMA I RADNOM VREMENU U RAZDOBLJIMA KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA, PRENOŠENJE GODIŠNJEG ODMORA U SLJEDEĆU KALENDARSKU GODINU ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD,PRIMJENA ZAKONA O RADU O PREKOVREMENOM RADU I ZAŠTITI KATEGORIJA RADNIKA, NA ČLANOVE POSADE ZRAKOPLOVA, UTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU U POSTUPKU ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE, PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA, iZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE I NASTAVAK GRAĐENJA, PRAVOMOĆNOST GRAĐEVINSKE DOZVOLE, UVID U SPIS PREDMETA IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.  

Planiranje i povrat beskamatnog zajma jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić

Stručni članak

Beskamatni zajam jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućen je zbog potrebe za ublažavanjem ekonomskih posljedica prouzročenih razornim potresima na području više županija. U članku autorica donosi više informacija o beskamatnom zajmu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te načinu njegova povrata.  

Upute za evidentiranje neuobičajenih poslovnih događaja
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Tijekom godine mogu nastati neuobičajeni poslovni događaji za koje postoje dvojbe oko načina knjigovodstvenog evidentiranja. U svrhu osiguravanja jednoznačnog postupanja kod svih proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo financija kvartalno sastavlja i objavljuje Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U njoj se, između ostalog, daju detaljne upute za knjiženje specifičnih poslovnih događaja, a u tekstu autorica donosi sažet prikaz uputa.

Vremeplov: Britansko-egipatski sporazum o Sueskom kanalu – 19. listopada 1954.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Sueski kanal, koji se nalazi na teritoriju Egipta, umjetni je kanal prokopan 1869. godine. Kanal kojim su razdvojeni afrički i azijski kontinent dug je 164 km, a s pripadajućim kanalima 193,3 km.

Mesić protiv Hrvatske (2)
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Pozitivne obveze države iz članka 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda da osigura poštovanje prava na privatni život pojedinca uključuju obvezu sudova da, primjenom kriterija razvijenih u praksi ESLJP-a, uspostave pravičnu ravnotežu između toga prava i prava medija na slobodu izražavanja iz članka 10. spomenute Konvencije.

Prijepis snimke ispitivanja kao dokaz u postupku
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prijepis snimke ispitivanja svjedokinje – žrtve ne predstavlja dokaz u postupku, stoga vještaci moraju svoju psihologijsko-psihijatrijsku ekspertizu načiniti temeljem uvida u sudski spis i medicinsku dokumentaciju te na osnovi pregleda i intervjua sa žrtvom.

Obvezno pravo – materijalni nedostaci – raskid ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kupčevo pravo na raskid ugovora je pravo koje kupac ima i podredno je pravu zahtijevati otklanjanje nedostatka ili predaju druge stvari bez nedostatka.

Obvezno pravo – naknada štete (suputnik - isključenje odgovornosti)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo na naknadu štete nema suputnik koji je dragovoljno ušao u neosigurano vozilo kojim je prouzročena šteta.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na temelju članka 138. stavka 1. i 2. točke 7. Prekršajnog zakona, okrivljenik ima pravo na trošak nagrade branitelju za sastavljanje žalbe na rješenje kojim je odlučeno o troškovima prekršajnog postupka, sukladno Tbr. 5. točki 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Protuovrha
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Zahtjev za protuovrhu može se podnijeti u istom ovršnom postupku nakon što je ovrha već provedena i ako je ispunjen jedan od taksativno navedenih razloga propisanih Ovršnim zakonom, među kojima i razlog da je „na drugi način utvrđeno da je ovršna isprava bez učinka“, a to je i pravomoćno rješenje kojim je ukinuta klauzula pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi temeljem kojeg je određena ovrha.

Šteta od divljači - oslobođenje lovoovlaštenika od odgovornosti
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nepostupanje osobe ovlaštene upravljati javnom cestom po zahtjevu lovoovlaštenika iz čl. 50. st. 2. Zakona o cestama, oslobađa lovoovlaštenika od objektivne odgovornosti za štetu nastalu naletom divljači na vozilo na cesti samo ako je to nepostupanje u uzročnoj vezi sa štetnim događajem i štetom, jer bi u tom slučaju lovoovlaštenik dokazao da je šteta, djelomično ili potpuno, nastala radnjom treće osobe koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ni otkloniti, čime bi bile ostvarene pretpostavke za oslobođenje od odgovornosti.

Porezna osnovica poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara

Vi pitate - mi odgovaramo

Što čini poreznu osnovicu poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara?

Rok za plaćanje predujmova poreza na dobit

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji je zakonski rok za plaćanje predujmova poreza na dobit?

Rok za plaćanje paušalnog poreza na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Koji je krajnji rok za plaćanje kvartalnog paušalnog poreza na dohodak, koji plaćaju paušalni obrtnici?

Godišnji odmor radnika koji radi u dodatnom radu

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je zaposlen kod matičnog poslodavca na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, a kod drugog poslodavca radi osam sati tjedno, i to jedan dan u tjednu temeljem ugovora o dodatnom radu. I kod jednog i kod drugog poslodavca radi dulje od šest mjeseci neprekidno. S obzirom na to, ostvaruje li radnik kod drugog poslodavca pravo na puni godišnji odmor ili razmjeran, sukladno vremenu provedenom na radu?

Donošenje odluke o povećanju plaće službenicima i namještenicima

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li načelnik općine, jednako kao što je učinila Vlada Republike Hrvatske za državne službenike, donijeti odluku o isplati dodatka na plaću službenika i namještenika u Općini?

Odgovornost punomoćnika za sadržaj pismena koje je predano u sudski spis

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li odvjetnik, kao punomoćnik stranke u postupku, osobno odgovoran za sadržaj dokumenta (sudska odluka) koji je predan u sudski spis tijekom parničnog postupka, a taj joj je dokument predala stranka i izgledom se razlikuje od izgleda sudskih odluka u Republici Hrvatskoj?

Filteri