Informator broj 6723 od 21. ožujka 2022.

UVODNIK

Položaj Financijske agencije u predloženim izmjenama Stečajnog zakona
- tehnološki iskorak i transparentnost djelovanja

Stečajni i predstečajni postupci jedini su sudski postupci u čijem provođenju, osim sudskog tijela (stečajni sudac pojedinac), sudjeluju i izvansudska „tijela“ (stečajni upravitelj odnosno povjerenik, skupština vjerovnika, odbor vjerovnika te Financijska agencija). U Konačnom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz 2022. zamjetno je da uloga suda postaje sve više pravosudna, a sve manje administrativno-upravljačka. Na taj se način administrativne ovlasti prepuštaju drugim stručnim tijelima pa, među ostalima, i Financijskoj agenciji, što je tema ovog članka.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Položaj Financijske agencije u predloženim izmjenama Stečajnog zakona
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Stečajni i predstečajni postupci jedini su sudski postupci u čijem provođenju, osim sudskog tijela (stečajni sudac pojedinac), sudjeluju i izvansudska „tijela“ (stečajni upravitelj odnosno povjerenik, skupština vjerovnika, odbor vjerovnika te Financijska agencija). U Konačnom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz 2022. zamjetno je da uloga suda postaje sve više pravosudna, a sve manje administrativno-upravljačka. Na taj se način administrativne ovlasti prepuštaju drugim stručnim tijelima pa, među ostalima, i Financijskoj agenciji, što je tema ovog članka.

Ponovna mogućnost priznavanja statusa HRVI-a po osnovi bolesti
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

Nakon što priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti nije bilo moguće u razdoblju od 1. 1. 2006. do 13. 12. 2017., Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji iz 2017. ponovno je omogućio njegovo priznavanje. Međutim, protek vremena od ratnih zbivanja povećao je vjerojatnost da je bolest koja se pojavila posljedica mirnodopskih uzroka, a ne sudjelovanja u ratnim operacijama. Autor pojašnjava kriterije za priznavanje statusa po osnovi bolesti, i ukazuje na probleme koji se u postupku mogu pojaviti.

Utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na osobni i poslovni razvoj
Autor: Nataša Rupčić

Stručni članak

Na prvi pogled čini se da nas informacijska i komunikacijska tehnologija kontinuirano razvija i pomaže nam. Dakako, tehnologija kao što je internet i pametni telefon uvelike olakšava svakodnevno poslovanje i pokazuje razne nove poslovne mogućnosti. Međutim, kada je u pitanju vlastita kreativnost u poslovanju i osobni razvoj, to ne mora tako biti. Stoga u članku donosimo više pojedinosti o utjecaju informacijske i komunikacijske tehnologije na osobni i poslovni razvoj.

Zaštita načela povjerljivosti u postupcima mirnog rješavanja spora
Autor: Sonja Majetić Pavlinić

Stručni članak

Suprotstavljene strane nemaju povjerenja u volju protivne strane za mirno rješenje spora, ne vjeruju u njezino poštenje i strahuju da će, ako do nagodbe ne dođe, ona zloupotrijebiti ono što je rečeno u cilju da se postigne nagodba. Načelo povjerljivosti zabranjuje takve zloupotrebe i zato je bitno u institucionaliziranim postupcima mirnog rješavanja sporova. Njime se omogućava da se pri pregovaranju stranke oslobode straha da će se njihova volja za mirnim rješavanjem spora protumačiti kao priznanje pozicija i prava druge strane i straha od negativnih posljedica iznošenja podataka koji bi im potencijalno mogli nauditi. Iz tog je razloga to načelo uneseno i u naš Zakon o mirenju, a i u propise o medijaciji/posredovanju drugih zemalja kao i u Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U ovom članku autorica prikazuje kako se to načelo štiti propisima i u praksi.

Ponuda jednakovrijednog proizvoda u postupku javne nabave
Autor: Ante Loboja

Stručni članak

Naručitelj u postupku javne nabave iznimno može predmet nabave u dokumentaciji o nabavi opisati upućivanjem na određenu marku, izvor, određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo i slično. Kada je to i pod kojim uvjetima dopušteno, autor analizira kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, posebno obrađujući pitanje određivanja „kriterija mjerodavnih za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave“ u dokumentaciji o nabavi.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Stručni članak

IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE, UTVRĐIVANJE UVJETA PRIKLJUČENJA, IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE - DOKAZ DA JE VLASNIK GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ISPUNIO SVOJU DUŽNOST PRIJENOSA DIJELA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROMJENU NAMJENE UPORABU GRAĐEVINE – SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA, DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE – DOKAZ DA SE GRAĐEVINA MOŽE KORISTITI, KORIŠTENJE FAZNOG GRAĐENJA, GRAĐEVINSKA DOZVOLA IZDANA DO 19. LIPNJA 1991. S POTVRDOM GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE – AKT ZA UPORABU, ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA – NERAZVRSTANA CESTA, UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU DO 15. VELJAČE 1968. – NAMJENA FUNKCIONALNIH JEDINICA

Vremeplov: Suđenje i osuda Radovana Karadžića za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini – 20. ožujka 2019.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Rezolucijom 1966 (2010) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda osnovani Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove (u nastavku teksta: MRM) - Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni kazneni sud za Ruandu, u nadležnost je, između različitih ovlasti, dobio i žalbene postupke po presudama tih dvaju sudova. Jedan od takvih postupaka odnosio se i na žalbeni postupak protiv presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (u nastavku teksta: MKSJ) u slučaju Radovana Karadžića, predsjednika Republike Srpske i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Srpske tijekom rata u Bosni i Hercegovini (1992. – 1996.).

Abecedarij upravnog postupka: Promjena adrese stranke i osobe ovlaštene za zastupanje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 91. st. 1. ZUP-a

Prestanak služnosti
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada tužitelji nakon protivljenja tuženih izvršavanju prava služnosti nisu to pravo izvršavali neprekidno više od tri godine, tada je stvarna služnost, kako prolaza tako i provoza, prestala zbog neizvršavanja.

Pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe - kazneni predmeti
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Iscrpljenje pravnog puta, sukladno članku 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, zahtijeva da podnositelji, prije podnošenja ustavne tužbe, a u skladu sa zahtjevima primjenjivog procesnog prava, sudovima podnesu u bitnom sve one iste prigovore koje iznose u ustavnoj tužbi. U kaznenim predmetima iscrpljenost pravnog puta podrazumijeva prethodno podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude u svim situacijama u kojima se prigovori iz ustavne tužbe temelje na razlozima zbog kojih se može podnijeti taj izvanredni pravni lijek.

Parnični postupak – svrhovita delegacija – drugi važni razlozi
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da je stranka sudac nadležnog suda, važan je razlog da se za postupanje odredi drugi stvarno nadležan sud.

Zaštita osobnih podataka
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Objava kućnog broja, oznake stana i kata stana predstavlja iznošenje osobnih podataka koji nisu nužni i relevantni za postizanje zakonom utvrđene svrhe, potrebe informiranja javnosti o posjedovanju nekretnina dužnosnika, jer se legitimna svrha može postići i bez navođenja takvih osobnih podataka.

Obvezno pravo – ugovor o djelu – pravo na jednostrani raskid ugovora
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sve dok djelo nije dovršeno naručitelj može raskinuti ugovor kad god hoće, jer je volja naručitelja treba li mu naručeno djelo ili ne.

B. G. protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Prigovori na odluke domaćih sudova o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti očigledno su neosnovani, jer su sudovi donijeli svoje odluke na temelju više nalaza i mišljenja vještaka i preporuka centra za socijalnu skrb koji je nekoliko godina pratio obiteljsku situaciju, a podnositeljica nije poštovala pravomoćnu presudu, već je s djetetom napustila svoje prebivalište.

Freitas Rangel protiv Portugala
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Podnositeljeva osuda zbog kritika rada sudačke i državnoodvjetničke udruge u suprotnosti je s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a kazna i šteta koju je morao platiti bile su u potpunosti neproporcionalne i morale su imati obeshrabrujući učinak na sudjelovanje u političkoj debati.

Odgovornost za materijalne nedostatke kod potrošačkih ugovora za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Primjenjuju li se odredbe ZOO-a glede materijalnih nedostataka za digitalne usluge (npr. čl. 401., nedostatak interoperabilnosti) i na trgovačke ugovore, ili samo na potrošačke?

Stambeni prostor za koji se plaća komunalna naknada

Vi pitate - mi odgovaramo

Izvršenim očevidom obiteljske kuće utvrdili smo da objekt ima ukupno tri etaže (prizemlje, kat i potkrovlje), od kojih vlasnik koristi samo prizemlje, dok preostale etaže nisu prikladne za stanovanje. Naime, utvrđeno je da dvije etaže u kući nemaju zidne i podne obloge, niti vodovodne ili električne instalacije. Trebamo li naplatiti komunalnu naknadu za cijelu kuću, ili samo za etažu koja je uređena za stanovanje?

Predaja prijave poreza na dobit u slučaju likvidacije trgovačkog društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada je riječ o postupku likvidacije trgovačkog društva, za koje se porezno razdoblje predaje prijava poreza na dobit?

Dostava podataka u Središnji registar državne imovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Molim Vas pojašnjenje odredbi Zakona o Središnjem registru državne imovine, u odnosu na obveznike unosa i dostave podataka. Koje je podatke jedinica lokalne samouprave, koja jest obveznik dostavljanja podataka u Registar, dužna upisati: da li isključivo imovinu u vlasništvu RH koja joj je po bilo kojoj osnovi dana na upravljanje ili i svoju vlastitu imovinu (nekretnine)?

Prekoračenje instruktivnog roka i disciplinska odgovornost službenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li državni službenik disciplinski odgovarati zbog toga što je pri obavljanju službenih zadaća prekoračio zakonski rok koji nije prekluzivan, već je instruktivan?

Filteri