Informator broj 6742-6743 od 01. kolovoza 2022. i 08. kolovoza 2022.

UVODNIK

Koliko je transparentan stečajni postupak?
- uz drugu novelu Stečajnog zakona

Većina medija, kao i šira javnost, ne shvaća složenost stečajnog postupka i njegovih implikacija na društveno-ekonomske odnose. Problem proizlazi iz raznolikosti ciljeva koji nastanu pokretanjem stečajne procedure, ali i iz činjenice da učinkovit stečajni postupak treba ostvariti mnoge, ne često kompatibilne, ciljeve. Stoga transparentnost stečajnog postupka postaje ključna za uspostavljanje mehanizama kontrole i jačanje povjerenja građana. Upravo iz tog razloga autor u ovom članku analizira transparentnost stečajnih postupaka u RH i s tim povezane važeće norme te kritički razmatra relevantna pitanja tog načela.
Autor: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul

 

Sadržaj

Koliko je transparentan stečajni postupak?
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Većina medija, kao i šira javnost, ne shvaća složenost stečajnog postupka i njegovih implikacija na društveno-ekonomske odnose. Problem proizlazi iz raznolikosti ciljeva koji nastanu pokretanjem stečajne procedure, ali i iz činjenice da učinkovit stečajni postupak treba ostvariti mnoge, ne često kompatibilne, ciljeve. Stoga transparentnost stečajnog postupka postaje ključna za uspostavljanje mehanizama kontrole i jačanje povjerenja građana. Upravo iz tog razloga autor u ovom članku analizira transparentnost stečajnih postupaka u RH i s tim povezane važeće norme te kritički razmatra relevantna pitanja tog načela.

Locus regit actum
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Locus regit actum, lat. mjesto vlada činom; u rimskoj pravnoj tradiciji označava načelo prema kojemu se na pravne akte (radnje) primjenjuju pravna pravila koja su na snazi na području na kojem je akt izvršen.

Rodna jednakost u javnoj nabavi
Autor: Anica Drmić Kunić

Stručni članak

U članku se komparativno prikazuju iskustva pojedinih europskih zemalja i zemalja članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (najvećim dijelom prikazana kroz publikaciju koja pruža uvid u njezin rad na javnom upravljanju), koji se bavi, između ostalog, načinom na koji vlade tih zemalja osmišljavaju i provode nova rješenja vezana uz uključivanje rodnih pitanja u javnu nabavu, s ciljem senzibiliziranja hrvatskog sustava, s potrebom povećane pozornosti na rodnu jednakost u javnoj nabavi.

Financijski aspekti izdavanja dionica
Autor: Baldo Hreljac

Stručni članak

Dionice, kao vlasnički vrijednosni papiri, predstavljaju vrstu financiranja dioničkih društava. U pravilu, dionice imaju utvrđenu nominalnu vrijednost. Dioničko društvo u svom statutu treba definirati iznos dionica koje može izdati, ali ukupan broj autoriziranih dionica ne mora biti izdan, odnosno prodan. Dio izdanih dionica dioničko društvo može otkupiti (trezorske dionice) te ih držati i time stvoriti mogućnost ostvarivanja kapitalnih dobitaka njihovom budućom preprodajom. U članku autor detaljno piše o financijskim aspektima izdavanju dionica.

Porezni praktikum: Neoporezivo pokriće troškova prehrane radnika
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Neoporezivo pokriće troškova prehrane radnika do propisanih iznosa još je jedna u nizu poreznih pogodnosti koja poslodavcu omogućuje poboljšanje standarda njegovih radnika. Trošak prehrane poslodavac može pokriti svim radnicima koji su kod njega u radnom odnosu, neovisno o tome jesu li sklopili ugovor o radu na određeno ili neodređeno radno vrijeme. Da bi pokriće troškova prehrane radnika bilo neoporezivo, ono mora biti pokriveno bezgotovinski.

Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Porezna uprava je početkom svibnja 2022. započela s povratom poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2021. Međutim, neovisno o tome porezni obveznici imaju mogućnost podnijeti prigovor na zaprimljeno privremeno porezno rješenje ako smatraju da su podaci za izračun u posebnom postupku nepotpuni ili netočni. Prigovor se podnosi do 1. kolovoza 2022. Iznimno, porezni obveznici koji će privremeno porezno rješenje zaprimiti nakon propisanog roka, mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja, s tim da prigovor ne odgađa izvršenje rješenja.

Reguliranje radnih odnosa zaposlenika u javnim ustanovama umjetničkog obrazovanja
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Radne odnose u školama i drugim javnim ustanovama koje provode umjetničko obrazovanje uređuje nekoliko zakona i pravilnika. Riječ je o specifičnom području obrazovanja, koje prate i posebna pravila koja uređuju radne odnose zaposlenika u umjetničkim školama. Autor predstavlja pravni okvir kojim su uređeni radni odnosi u umjetničkim školama te podsjeća na uvjete za obavljanje poslova u umjetničkoj školi, tjedne obveze odgojno-obrazovnog rada i druge elemente toga specifičnog radnog odnosa.

Vremeplov: Britanski Zakon o upravljanju Indijom – 2. kolovoza 1858.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Britanska vladavina Indijom usko je povezana s Istočnoindijskom kompanijom, britanskom tvrkom, osnovanom 1600. radi trgovine u području Indijskog oceana, prvo u području Indijskog potkontinenta i Jugoistočne Azije, a kasnije i u području Istočne Azije. S vremenom, Kompanija je uspostavila kontrolu nad velikim dijelom Indijskog potkontinenta te je kolonizirala dijelove Jugoistočne Azije i Hong Konga.

Abecedarij upravnog postupka: Sadržaj rješenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 98. st. 5. ZUP-a (nastavak komentara)

Prenošenje stvarne nadležnosti (suci porotnici za mladež)
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost što je prestao mandat sudaca porotnika za mladež muškog spola nije razlog za prenošenje stvarne nadležnosti, jer ako imenovanje sudaca porotnika nije obavljeno do prestanka mandata postojećih sudaca porotnika, oni nastavljaju obnašati dužnost do novog imenovanja sudaca porotnika.

Parnični postupak – sloboda izražavanja
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pri ocjeni je li u konkretnom slučaju postignuta pravična ravnoteža između prava na slobodu izražavanja i prava na poštovanje privatnog života potrebno je voditi računa o sljedećim kriterijima: doprinosu raspravi u javnom interesu; u kojoj je mjeri osoba u pitanju poznata javnosti i kakav je sadržaj danih izjava; prethodno ponašanje osobe na koju se izjava odnosi; metode prikupljanja informacija i njihova provjerljivost; sadržaj, forma i posljedice objavljene informacije; ozbiljnost dosuđene sankcije i obeshrabrujući učinak.

Trgovačko pravo – poslovni udjeli – sporazum o prijenosu poslovnog udjela
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sporazum o prijenosu poslovnog udjela je ništav ako nije sklopljen u propisanom obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik.

Prekršajno pravo – obrazloženje sudske odluke
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravo okrivljenika na obrazloženu sudsku odluku, kao sastavnica prava na pravično suđenje, podrazumijeva da u sudskoj odluci moraju biti navedeni jasni i dostatni razlozi zbog čega su odbijeni dokazni prijedlozi okrivljenika.

Obvezno pravo – naknada štete – regresno pravo
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za ocjenu je li tuženik, kao poslodavac, odgovoran za štetni događaj, odnosno je li tuženik primijenio sve potrebne mjere zaštite na radu u vrijeme nastanka štetnog događaja, relevantna je ona procjena ugroženosti konkretnog objekta kakva je bila aktualna prije konkretnog štetnog događaja, a ne onakva kakva bi proizlazila nakon tog događaja ili za nekakvu drugu lokaciju.

Čolić protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odluka prema kojoj je podnositelj zahtjeva morao platiti troškove parničnog postupka u dvostruko većem iznosu od naknade štete koja mu je dosuđena, dovela je do povrede prava na pristup sudu i prava na mirno uživanje vlasništva.

Način dobivanja informacije o blokadi računa fizičke osobe

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se može dobiti informacija o tome tko je i za koji iznos blokirao moj bankovni račun?

Paušalno oporezivanje nerezidenata

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li nerezidenti, državljani EU-a koji u Republici Hrvatskoj posjeduju stanove i apartmane i obavljaju usluge iznajmljivanja, plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu?

Obveze povjerljive osobe pri unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje su obveze povjerljive osobe u odnosu na prijašnji Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sada redefinirane?

Vještačenje medicinskih činjenica u javnopravnim socijalnim sustavima

Vi pitate - mi odgovaramo

U postupku priznavanja statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida bit će provedeno medicinsko vještačenje stupnja tjelesnog oštećenja stranke. Jesu li nadležna tijela vještačenja pritom vezana stupnjem tjelesnog oštećenja stranke utvrđenim u postupku naknade zbog tjelesnog oštećenja u mirovinskom osiguranju?

Plaćanje troškova izobrazbe izvan službe

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li Općina općim aktom utvrditi pravo službenika na podmirenje troškova obrazovanja na fakultetu prema izboru službenika?

Filteri