Informator broj 6658 od 21. prosinca 2020.

UVODNIK

Uz Prijedlog zakona o elektroničkim medijima:
Odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija

Analizirajući kako na internetu ograničiti govor koji predstavlja govor mržnje, a da to nema negativnih posljedica na pravo na slobodu izražavanja, u ovom članku doc. dr. sc. Dejan Bodul, vezano uz Prijedlog zakona o elektroničkim medijima, odgovara na pitanje - je li rješenje prema kojem je pružatelj elektroničkih publikacija odgovoran za cjelokupan sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici, važan iskorak u reguliranju obveza i odgovornosti online medija. U članku autor polemizira na koji bi se način zakonodavstvo koje se odnosi na taj segment odgovornosti urednika trebalo razvijati.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sadržaj

Uz Prijedlog zakona o elektroničkim medijima: Odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija
Autor: Dejan Bodul

Stručni članak

Analizirajući kako na internetu ograničiti govor koji predstavlja govor mržnje, a da to nema negativnih posljedica na pravo na slobodu izražavanja, u ovom članku doc. dr. sc. Dejan Bodul, vezano uz Prijedlog zakona o elektroničkim medijima, odgovara na pitanje - je li rješenje prema kojem je pružatelj elektroničkih publikacija odgovoran za cjelokupan sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici, važan iskorak u reguliranju obveza i odgovornosti online medija. U članku autor polemizira na koji bi se način zakonodavstvo koje se odnosi na taj segment odgovornosti urednika trebalo razvijati.

IUS CIVILE ET IUS CANONICUM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U antičkom Rimu izraz ius civile izvorno označavao dio rimskog pravnog sustava koji je prema načelu personaliteta vrijedio isključivo za rimske građane (cives Romani).

Prodaja nekretnine u ovršnom postupku radi naplate poreznog duga
Autori: Danijela Rudić Veronika Radica

Stručni članak

Autorice u članku detaljno opisuju postupak ovrhe i prodaje nekretnine radi naplate poreznog duga. Poseban naglasak u članku daje se na ograničenja i izuzeća od ovrhe, radnje u postupku, prodaju nekretnine u ovršnom postupku te namirenje vjerovnika.

Prava i dužnosti JLP(R)S-a kao osnivača javnih ustanova
Autor: Cecilija Tolo

Stručni članak

Županije, gradovi i općine, za potrebe obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga, osnivaju, između ostaloga, javne ustanove. Pri izvršavanju svojih ovlasti u odnosu na osnovane javne ustanove, poput imenovanja ravnatelja ili davanja suglasnosti na statut, često nije posve jasno koje je tijelo osnivača ovlašteno postupati. Autorica analizira propise kojima je uređeno osnivanje ili djelovanje javnih ustanova u različitim područjima, i utvrđuje treba li određene radnje u odnosu na ustanovu poduzeti predstavničko ili izvršno tijelo osnivača.

Zastara tražbina prema ZOO-u
Autor: Lidija Vojković

Stručni članak

U obveznopravnim odnosima sudionici preuzimaju određena prava i obveze na ispunjenje određene činidbe koju su dužni ispuniti. Međutim, ako ne dođe do dobrovoljnog ispunjenja ugovorene činidbe, tražbina se može ostvarivati u sudskom postupku, i to u rokovima koji su propisani pravilima materijalnog obveznog prava. U protivnom, vjerovnik kao tužitelj može izgubiti mogućnost ostvarenja tražbine prisilnim putem.

Prikaz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021.
Autori: Hana Zoričić Mirela Kovač Jagar

Stručni članak

Godina na odlasku ostat će zabilježena po globalnoj pandemiji uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19, koja je utjecala na sve aspekte gospodarskog života u Republici Hrvatskoj, ali i na javne financije. U 2021. očekuje se postupan oporavak gospodarske aktivnosti, što će se jednako tako odraziti na javne financije odnosno Državni proračun. U ovom članku autorice donose prikaz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021., čijim se odredbama uređuje izvršavanje proračuna, uz poseban osvrt na novosti.

Vremeplov: Lancaster House sporazum – 21. prosinca 1979.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Republika Zimbabve, zemlja na jugoistoku Afrike, imala je burnu prošlost.

Abecedarij upravnog postupka: Usmena rasprava
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 54. st. 2. ZUP-a

Pravo na dom – izvanparnični postupak o pravu stanovanja djece i jednog roditelja u stanu ili drugoj nekretnini koja predstavlja obiteljski dom
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rješenjem suda o odbijanju prijedloga da roditelju i maloljetnom djetetu odredi pravo stanovanja u stanu ili drugoj nekretnini koja predstavlja obiteljski dom, ne predstavlja miješanje u pravo na dom ako tim rješenjem za roditelja i dijete nije nastala obveza iseljenja

Obvezno pravo – Sklapanje ugovora konkludentnim radnjama (preuzimanjem djela)
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Preuzimanjem djela izvršenog prema ugovoru koji je sklopila osoba koja nije bila ovlaštena od preuzimatelja na sklapanje ugovora, preuzimatelj je na konkludentan način naknadno odobrio ugovor

Stečajno pravo – Pravo stečajnog upravitelja na nagradu i dodatnu nagradu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je stečajni postupak u tijeku, nisu ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o određivanju dodatne nagrade stečajnom upravitelju jer je sud ovlašten stečajnom upravitelju odrediti nagradu i dodatnu nagradu kada se ispune pretpostavke iz odredbe čl. 2. st. 2. i 3. Uredbe

Prijevoz u cestovnom prometu – staž osiguranja s povećanim trajanjem
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Poslovi vozača specijalnog vozila „pauk“ ne mogu se podvesti pod poslove vozača teškog teretnog vozila u javnom cestovnom prometu, pa se ni staž osiguranja ne može utvrditi u povećanom trajanju

Guz protiv Poljske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kažnjavanje suca u disciplinskom postupku zbog iznošenja činjenično utemeljenih vrijednosnih sudova kojima je osporavao točnost izvješća o njegovu radu, sastavljeno u postupku imenovanja na viši sud, nije bilo nužno u demokratskom društvu i stoga je povrijedilo njegovo pravo na slobodu izražavanja

Posebni uvjeti za određivanje ovrhe na nekretnini

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li zapreke provođenju ovrhe radi naplate novčane tražbine na nekretnini ovršenika (fizičke osobe) u kojoj stanuje i je li mogućnost provođenja ovrhe vezana uz visinu tražbine?

Datum relevantan za stjecanje prava na isplatu božićnice

Vi pitate - mi odgovaramo

Veže li se isplata božićnice radnicima uz datum isplate ili uz radni odnos na dan 25. prosinca? Izričite odredbe o tome u pravilniku o radu nema.

Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

U upravnom postupku koji je vođen stranka je nepravodobno izjavila žalbu protiv prvostupanjskog rješenja. Međutim, u žalbi nije navela razloge za to, niti je uopće spomenula prekoračenje roka. Može li razloge, zbog kojih je objektivno bila spriječena žalbu izjaviti pravodobno, iznijeti tek u tužbi kojom pokreće upravni spor?

Obračun naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Vi pitate - mi odgovaramo

Na koji se način određuje naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora kada radnik u razdobljima prije korištenja prava na godišnji odmor nije primio plaću nego naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad? Naime, ako je radnik u prethodna dva mjeseca svaki mjesec po deset dana bio privremeno nesposoban za rad, uračunava li se u tromjesečni prosjek plaće iznos isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad?

Umanjenje iznosa komunalne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo koje je obveznik plaćanja komunalne naknade za nekoliko poslovnih objekata koji se nalaze na istoj adresi, obavijestilo je ovo tijelo da se poslovna aktivnost u objektima i dalje provodi, ali je zbog ograničenja uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 bitno smanjena. Može li se u opisanim uvjetima obvezniku umanjiti obveza, odnosno može li ga se zbog smanjene poslovne aktivnosti obveze osloboditi?

Filteri