Informator broj 6748 od 12. rujna 2022.

UVODNIK

Dostava odluka zaprimljenih uslugom e-Komunikacija na prisilnu naplatu

U cilju brže i jednostavnije komunikacije u pravosudni sustav uvedena je elektronička komunikacija sudionika sudskih postupaka sa sudovima putem usluge
e-Komunikacija. Putem nje, sudionici šalju podneske sudu, zaprimaju sudska pismena, izvršavaju uvid u sudske predmete te zaprimaju upozorenje ako je nad nekom od stranaka otvoren stečajni postupak. S obzirom na to da se na taj način zaprimaju odluke, bilo da je riječ o presudi koja u sebi sadržava jasan nalog za ispunjenje dužne tražbine jednoj od stranaka, bilo da je riječ o rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a temeljem kojih se može zatražiti ovrha, u ovom članku autorica pojašnjava kako korisnik usluge e-Komunikacija, u ulozi ovrhovoditelja, treba postupiti da bi uspješno pokrenuo postupak prisilne naplate. U tom cilju, u članku se daje odgovor temeljem kojih se sve odluka koje su zaprimljene uslugom e-Komunikacija može zatražiti prisilna naplata, u kojem obliku takva odluka mora biti te na koji se način ona dostavlja na prisilnu naplatu.
Autorica: Sandra Cindrić, dipl. iur.

 

Sadržaj

Dostava odluka zaprimljenih uslugom e-Komunikacija na prisilnu naplatu
Autor: Sandra Cindrić

Stručni članak

U cilju brže i jednostavnije komunikacije u pravosudni sustav uvedena je elektronička komunikacija sudionika sudskih postupaka sa sudovima putem usluge e-Komunikacija. Putem nje, sudionici šalju podneske sudu, zaprimaju sudska pismena, izvršavaju uvid u sudske predmete te zaprimaju upozorenje ako je nad nekom od stranaka otvoren stečajni postupak. S obzirom na to da se na taj način zaprimaju odluke, bilo da je riječ o presudi koja u sebi sadržava jasan nalog za ispunjenje dužne tražbine jednoj od stranaka, bilo da je riječ o rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a temeljem kojih se može zatražiti ovrha, u ovom članku autorica pojašnjava kako korisnik usluge e-Komunikacija, u ulozi ovrhovoditelja, treba postupiti da bi uspješno pokrenuo postupak prisilne naplate. U tom cilju, u članku se daje odgovor temeljem kojih se sve odluka koje su zaprimljene uslugom e-Komunikacija može zatražiti prisilna naplata, u kojem obliku takva odluka mora biti te na koji se način ona dostavlja na prisilnu naplatu.

Pactum de retroemendo
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Pactum de retroemendo, lat. uglavak o nazadkupnji, u rimskoj pravnoj tradiciji označava uzgredni sporazum stranaka kod ugovora o kupoprodaji kojim si prodavatelj pridržava pravo da kupi stvar natrag u određenom roku. Kao samostalan oblik uvjeta uz kupoprodaju nije bio razvijen u rimskom pravu, već je na temelju svega nekoliko tekstova formiran u razdoblju recepcije rimskog prava.

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

ŠKOLSKO IGRALIŠTE KAO KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ZASTARA KOMUNALNE NAKNADE, OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA NA LUČKOM PODRUČJU NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI, PRAVNI PROMET NERAZVRSTANE CESTE, PONIŠTAVANJE RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU U SLUČAJU PONIŠTAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE, KOMUNALNA NAKNADA ZA POSLOVNI PROSTOR ZA OBJEKTE KOJI SLUŽE ZA PRUŽANJE USLUGA IZNAJMLJIVANJA I/ILI USLUGA PRUŽANJA JELA I PIĆA

Porezni praktikum: Neoporeziva isplata naknade troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U ovom poreznom praktikumu pišemo o neoporezivoj isplati naknade troškova prijevoza na posao i s posla javnim mjesnim odnosno međumjesnim prijevozom. Isto tako, donosimo i informacije o tome koje je vjerodostojne isprave potrebno osigurati u svrhu te isplate, kao i pojedinosti vezane uz popunjavanje Obrasca JOPPD i način isplate te naknade troškova.

Nedorečenosti pojedinih novih odredaba parničnog postupka
Autori: Nebojša Vitez Romina Štaba

Stručni članak

U ovom članku autori, svaki iz svojeg kuta gledanja, razmatraju pojedine odredbe zadnjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupka te ih kritički ocjenjuju i ukazuju na neka otvorena pitanja u svezi s novim, ali i s reformiranim institutima. Primjena novih odredbi će, prema njihovom mišljenju, u praksi moguće dovesti do problema i zahtijevati ili intervenciju Vrhovnog suda RH, u smislu davanja logičkog tumačenja, ili još jednu, i to žurnu, izmjenu Zakona o parničnom postupku.

Novosti u sustavu poreza na dohodak
Autor: Gordana Lončar

Stručni članak

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak pojednostavljuje se izvještavanje na Obrascu JOPPD vezano uz iskazivanje isplate plaća temeljem sudskih presuda i nagodbi. Nadalje, Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak predlaže se povećanje iznosa primitka koje fizička osoba može ostvariti na godišnjoj razini, a da bi se mogla smatrati uzdržavanim članom. Usto, u članku se autorica osvrće i na odredbe u sustavu poreza na dohodak koje se usklađuju sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Doseg odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
Autor: Cecilija Tolo

Stručni članak

Zakon o gradnji ovlašćuje jedinice lokalne samouprave da odlukom utvrde ograničenja izvođenja građevinskih radova u utvrđenom razdoblju u godini. Iako je odredba Zakona nedvojbena, brojne jedinice lokalne samouprave donose odluke koje su protivne Zakonu i koje Visoki upravni sud, na inicijativu zainteresiranih podnositelja obavijesti, poništava. Autorica pojašnjava doseg odredbe Zakona o gradnji, koja ovlašćuje JLS-e na donošenje takve odluke, i pojašnjava najčešće pogreške koje one s tim u svezi čine.

Vremeplov: Mir u Drinopolju – 14. rujna 1829.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Mirom u Drinopolju (hrvatski naziv za turski grad Edirne), sklopljenim 14. rujna 1829. između Ruskog i Otomanskog Carstva, okončan je rusko-turski rat započet 1828. zbog turskog kršenja Konvencije iz Akkermana (danas grad Bilohord-Dnistrovsky na sjeverozapadu Ukrajine) sklopljene između tih dvaju carstava 7. listopada 1826.

Abecedarij upravnog postupka: Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 100. st. 2. ZUP-a

Ništetnost ugovora
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nemoralno je, u situaciji kad daroprimac zna da je zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju i da davatelj uzdržavanja izvršava svoje ugovorne obveze, zaključiti za nekretninu koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju darovni ugovor, odnosno primiti darovanu stvar i besplatno steći nekretninu veće vrijednosti.

Obvezno pravo – naknada štete – treća osoba – pasivna legitimacija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Putnik u autobusu koji je stradao u prometnoj nezgodi jest treća osoba, pa za štetu koju pretrpe treće osobe u svezi s pogonom motornog vozila odgovaraju vlasnici vozila. Kada je prijevoznik sklopio ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti s osigurateljem, tada je osiguratelj pasivno legitimiran.

Osporavanje nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva u upravnom postupku
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Adekvatno dokazno sredstvo u upravnom sporu za osporavanje nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva u upravnom postupku je sudsko-medicinsko vještačenje.

Europski uhidbeni nalog
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom odlučivanja o predaji tražene osobe povodom izdanog europskog uhidbenog naloga država izvršiteljica nije obvezna niti ovlaštena prosuđivati osnovanu sumnju kao i određenu kvalitetu dokaza u postupku koji se protiv tražene osobe vodi u državi izdavateljici, te na kojima se europski uhidbeni nalog temelji.

Procesno pravo – troškovi svjedočenja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prilikom određivanja troškova svjedoku sud se mora ponajprije voditi odredbom čl. 7. st. 1. Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima, te valjano obrazložiti razloge svoje odluke.

Kovačević protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Opće načelo da svaka stranka snosi vlastite troškove ustavnosudskog postupka samo po sebi nije protivno pravu na pristup sudu, poglavito s obzirom na činjenicu da ista odredba predviđa i izuzetak od navedenog načela, odnosno mogućnost da Ustavni sud o troškovima postupka odluči drukčije. Međutim, propust Ustavnog suda da obrazloži odluku kojom odbija zahtjev podnositelja ustavne tužbe za naknadu troškova ustavnosudskog postupka u okolnostima konkretnog slučaja (vrsta predmeta, visina troškova, podnositeljeva primanja) nametnuo je podnositelju nerazmjerno ograničenje u ostvarenju njegova prava na pristup sudu.

Dvojno iskazivanje utuženog iznosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li u tužbama podnesenima sudu radi isplate utuženi iznos biti dvojno iskazan?

Donošenje dopunskog rješenja u obnovi upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Javnopravno tijelo dopustilo je obnovu upravnog postupka u odnosu na prijašnje negativno rješenje. U odnosu na jedan od zahtjeva stranke o kojem je odlučeno prijašnjim rješenjem u obnovi postupka doneseno je pozitivno rješenje. Glede drugog zahtjeva stranke, je li javnopravno tijelo ovlašteno donijeti dopunsko rješenje kojim na snazi ostavlja prijašnje rješenje?

Očinski dopust i plaćeni dopust za rođenje djeteta

Vi pitate - mi odgovaramo

U radnom sam odnosu. Nedavno sam postao otac pa me zanima imam li uz plaćeni dopust, prema Zakonu o radu, pravo i na novouvedeni očinski dopust ili moram birati hoću li koristiti jedan, odnosno drugi?

Kazneni postupak - izmjene žalbenog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li žalbeni postupak u kaznenom postupku, u odnosu na okrivljenika ostao isti ili ima nekih bitnih izmjena nakon 14. srpnja 2022.?

Uvjet državnog ispita za službenika koji se javlja na natječaj

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik je primljen u službu sa srednjom školom pa je i državni ispit položio za razinu srednje škole. Uz rad službenik je završio dodatno obrazovanje i stekao visoku spremu te je i premješten na radno mjesto koje odgovara novostečenom obrazovanju. Pritom, za premještaj na novo radno mjesto službenik nije bio dužan polagati državni ispit za visoku spremu. Sada se isti službenik prijavio na raspisani natječaj za pročelnika. Ako mu bude ponuđen posao pročelnika, treba li on polagati državni ispit za visoku spremu?

Filteri