Informator broj 6810 od 20. studenog 2023.

UVODNIK

Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica
- u sudskoj praksi

Ako koja od stranaka parničnog postupka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši, a stjecatelj stvari ili prava o kojem teče parnica može stupiti u parnicu umjesto tužitelja odnosno tuženika samo ako na to pristanu obje stranke. Primjena te odredbe Zakona o parničnom postupku ne zadaje osobite probleme ako obje stranke i stjecatelj pristanu da stjecatelj stupi u parnicu umjesto pravnog prednika (tužitelja ili tuženika). Međutim, sasvim drukčija situacija nastaje ako stranke ne pristanu na stupanje stjecatelja u parnicu. Tada se postavlja pitanje kako se otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica manifestira na meritornu oduku o osnovanosti tužbenog zahtjeva. O tim pitanjima i stajalištima sudske prakse autor piše u ovome članku.
Autor: mr. sc. Antun Šagovac

Sadržaj

Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica
Autor: Antun Šagovac

Stručni članak

Ako koja od stranaka parničnog postupka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši, a stjecatelj stvari ili prava o kojem teče parnica može stupiti u parnicu umjesto tužitelja odnosno tuženika samo ako na to pristanu obje stranke. Primjena te odredbe Zakona o parničnom postupku ne zadaje osobite probleme ako obje stranke i stjecatelj pristanu da stjecatelj stupi u parnicu umjesto pravnog prednika (tužitelja ili tuženika). Međutim, sasvim drukčija situacija nastaje ako stranke ne pristanu na stupanje stjecatelja u parnicu. Tada se postavlja pitanje kako se otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica manifestira na meritornu oduku o osnovanosti tužbenog zahtjeva. O tim pitanjima i stajalištima sudske prakse autor piše u ovome članku.

Patrimonii deminutio
Autor: Tomislav Karlović

Stručni članak

Patrimonii deminutio, lat. umanjenje imovine, u rimskoj pravnoj tradiciji odnosi se na drugu pretpostavku za podizanje tužbe zbog prikrate vjerovnika.

Legitimacija zajednice ponuditelja u postupcima javne nabave
Autor: Vanja Vargec

Stručni članak

U članku autor obrađuje pitanje legitimacije te prava i obveze zajednice ponuditelja u postupcima javne nabave kroz primjere prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske, te sudova opće mjesne nadležnosti sukladno pravilima o parničnom postupku.

Nove zakonodavne mjere za prekogranične aktivnosti trgovačkih društava
Autor: Tina Jakupak

Stručni članak

Najnovije izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima usmjerene su na stvaranje temelja za pouzdan pravni okvir za prekogranične statusne promjene, jer se u hrvatski pravni sustav implementira Direktiva o mobilnosti. Općenito, statusne promjene trgovačkih društava od iznimne su važnosti u procesnom smislu jer je riječ o bitnim promjenama dotadašnjih pravnih obilježja društva: primjerice, kad ono prestane postojati, a nova društva ili društvo preuzimatelj postaju njegov sveopći pravni sljednici stupajući tako u sve njegove nastale pravne odnose, bilo da je podijeljeno, pripojeno ili spojeno. Osim važnosti u procesnom smislu, statusne promjene važne su i u materijalnom smislu. Srž novele Zakona o trgovačkim društvima čine izmjene i dopune postojećih odredbi o prekograničnim pripajanjima i spajanjima (549. a - k), kojima se dodaju nove odredbe o prekograničnoj podjeli (551. a - n) i o prekograničnom preoblikovanju (čl. 582. a - m). Najnovijom novelom Zakona o trgovačkim društvima osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive glede prava dioničara, kao i neke druge izmjene nastale u poslovnoj praksi i praksi sudova, o čemu će autorica pisati u jednom od sljedećih brojeva Informatora.

O upisu vlasništva nekretnine stečenog dosjelošću nakon otvaranja osnovane ili obnovljene zemljišne knjige
Autor: Nebojša Vitez

Stručni članak

U radu autor razmatra pitanja vezana uz deklaratoran upis uknjižbe prava vlasništva stečeno dosjelošću kada se radi toga mora voditi parnični postupak da bi se ishodila tabularna isprava za upis. Upozorava i na pravno shvaćanje opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske o sadržaju tužbenog zahtjeva u tom slučaju. Nadalje, autor razmatra i tužbu za ispravak kao jednu od tužbi kojom se također može ishoditi upis uknjižbe prava vlasništva stečeno dosjelošću u zemljišnu knjigu te tko ju je ovlašten podnijeti. Također, uspoređuje te dvije tužbe i razmatra treba li u slučaju kada je riječ o obnovljenoj i/ili osnovanoj zemljišnoj knjizi podnijeti tužbu radi utvrđenja vlasništva dosjelošću ili tužbu za ispravak. Na kraju iznosi zaključke i daje prijedloge kako bi trebalo postupiti u slučaju postojanja konkurencije tih dviju tužbi.

Oporezivanje blagdanskog darivanja u 2023.
Autor: Antonio Prtenjača

Stručni članak

U blagdansko vrijeme aktualizira se i pitanje prigodnog odnosno blagdanskog darivanja. Poslodavci, fizičke i pravne osobe prigodno daruju svoje zaposlenike, a prava radnika odnosno obveze poslodavaca vezano uz takva darivanja uređuju se nekim od izvora radnog prava, često općim aktima poslodavaca. Usto, prisutno je i darivanje među poslovnim partnerima. U nastavku donosimo osvrt na porezni aspekt blagdanskog darivanja radnika i poslovnih partnera te druge zanimljive pojedinosti.

Evidentiranje ispravka vrijednosti potraživanja
Autor: Ana Polić

Stručni članak

Vezano uz praktikum objavljen u Informatoru, broj 6809 od 13. studenoga 2023., a glede obveze usklađivanja potraživanja i obveza s vjerovnicima i dužnicima koju imaju proračunski korisnici i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako pojedini dužnici kasne s naplatom, potrebno je u poslovnim knjigama provesti ispravak vrijednosti takvih potraživanja. U ovom praktikumu donosimo pregled knjigovodstvenog evidentiranja ispravka vrijednosti, kao i otpisa potraživanja kod proračunskih korisnika odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vremeplov: Ustav Indije - 26. studenoga 1949.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Nakon što je Indija skoro stotinu godina bila pod izravnom kontrolom Britanske Krune, na temelju Zakona o upravljanju Indijom iz 1858. Britanski parlament je 1947. donio Zakon o neovisnosti Indije, podijelivši je na dva nova neovisna dominiona, Indiju i Pakistan. 

Abecedarij upravnog postupka: Provedba izvršenja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 135. ZUP-a

Događaji: Predstavljanje knjige »Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013. - 2023.«
Autor: Novi informator

Stručni članak

Dana 13. studenoga 2023. godine u prostorijama Veleučlišta Effectus u Zagrebu predstavljena je knjiga „Izbor odluka Povjerenika za informiranje 2013. – 2023.“ autorskog tima iz Ureda povjerenika u sastavu: dr. sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje, mr. sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama Ureda povjerenika, Marija Bošković, dipl. iur., savjetnica povjerenika, Tanja Dvorski, mag. iur., savjetnica povjerenika te Ivo Vukić, mag. iur., savjetnik povjerenika.

Istražni zatvor protiv osobe koja je navršila 70 godina
Sud: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osnovan je i pravilan zaključak prvostupanjskog suda o potrebi daljnje primjene mjere istražnog zatvora zbog sprečavanja utvrđene realne opasnosti od ponavljanja kaznenih djela na slobodi, a sve izneseno ujedno i predstavlja iznimne okolnosti zbog kojih se istražni zatvor može produljiti i protiv osobe koja je navršila 70 godina života. 

Nasljednički posjed
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Nasljednički posjed uživa posjedovnu zaštitu kao da je ostavitelj još posjednik – onako kako bi ostavitelj imao pravo štititi taj posjed od smetanja, tako ga nakon ostaviteljeve smrti imaju pravo štititi njegovi nasljednici. Stoga je samovlasni zahvat u posjed koji je pripadao ostavitelju (uznemiravanje, oduzimanje) poduzet dok još nasljednik nije počeo i faktično posjedovati – smetanje njegovog nasljedničkog posjeda.

Obvezno pravo – Raskid ugovora – Zastara
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za raskid ugovora zastarijeva u roku u kojemu zastarijeva i zahtjev za njegovo ispunjenje.

Obvezno pravo – Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - Dospjelost
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dospjelost vjerovnikove tražbine za isplatu, kao jedna od općih pretpostavki za pobijanje dužnikovih pravnih radnji poduzetih na štetu vjerovnika, mora postojati u trenutku podnošenja tužbe.

Stečajno pravo - nastavak stečajnoga postupka nad preuzimateljem nakon pripajanja dužnika
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja imovine pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja pa prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka treba bez prekidanja postupka samo nastaviti nad društvom preuzimateljem, kao sljednikom pripojenog društva nad kojim je prije pripajanja pokrenut prethodni postupak.

Prekršajno pravo – troškovi prekršajnog postupka
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika porez na dodanu vrijednost može se obračunati isključivo na odvjetničke usluge  a ne i na materijalne izdatke, odnosno izdatke potrebne za izvršenje posla (npr. putne troškove, troškove noćenja, troškove poštarine ili troškove telefona).

Fragoso Dacosta protiv Španjolske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Iako provokativne izjave protiv nacionalnog simbola mogu povrijediti osjećaje ljudi, šteta koja je time nastala drukčije je prirode u usporedbi s onom prouzročenom napadom na ugled imenovane osobe.

Mogućnost drukčijeg uređenja trajanja rada noćnog radnika, dnevnog i tjednog odmora – djelatnost zdravstva i socijalne skrbi

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće primijeniti odredbu čl. 89. Zakona o radu, o mogućnosti drukčijeg uređenja pitanja trajanja rada noćnog radnika, dnevnog i tjednog odmora, u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi?

Uvođenje elektroničkih T2L/T2LF isprava za dokazivanje carinskog statusa robe Unije

Vi pitate - mi odgovaramo

Hoće li i kada sadašnje papirnate isprave za dokazivanje carinskog statusa robe Unije (T2L/T2LF) biti zamijenjene elektroničkim?

Privremeno uzdržavanje i stečaj potrošača

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se tražbina na ime naknade za privremeno uzdržavanje, koju isplaćuje Republika Hrvatska temeljem odredbe čl. 25. Zakona o privremenom uzdržavanju umjesto roditelja koji ne izvršava svoju obvezu zakonskog uzdržavanja maloljetnog djeteta, smatrati tražbinom zakonskog uzdržavanja djeteta koje se, sukladno odredbi čl. 77. t. 1. Zakona o stečaju potrošača, potrošač ne može osloboditi u jednostavnom postupku stečaja potrošača?

Primjena odredbi kolektivnog ugovora o uvećanju plaće

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradsko vijeće odlučilo je da će se na zaposlenike upravnih tijela Grada primijeniti Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Tim je Kolektivnim ugovorom utvrđeno, između ostaloga, da će se plaća službenika ili namještenika uvećati za određeni postotak ako osoba ima završen sveučilišni specijalistički studij, ili ako stekne znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti. S obzirom na to da je plaća službenika i namještenika utvrđena rješenjem, na koji se način navedeno uvećanje može praktično provesti?

Provođenje disciplinskog postupka i uvođenje naknade štete zbog kršenja radnih obveza

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li moguće u skladu s odredbama Zakona o radu kod poslodavca uvesti provođenje disciplinskog postupka i uvođenje naknade štete zbog kršenja obveza iz radnog odnosa?

Filteri