Informator broj 6710 od 20. prosinca 2021.

UVODNIK

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (Nar. nov., br. 127/21 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su nove osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. Osnovice su utvrđene kao umnožak prosječne plaće i propisanih koeficijenata.
Autorica: Desanka Đikandić, dipl. oec.

Sadržaj

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022.
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (Nar. nov., br. 127/21 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su nove osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja, koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. Osnovice su utvrđene kao umnožak prosječne plaće i propisanih koeficijenata.

SERVITUTES AUT PERSONARUM SUNT, UT USUS ET USUS FRUCTUS, AUT RERUM, UT SERVITUTES RUSTICORUM PRAEDIORUM ET URBANORUM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

SERVITUTES AUT PERSONARUM SUNT, UT USUS ET USUS FRUCTUS, AUT RERUM, UT SERVITUTES RUSTICORUM PRAEDIORUM ET URBANORUM, lat. služnosti su ili osobne, kao uporaba i plodouživanje, ili stvarne, kao zemljišne, poljske ili gradske; u rimskoj pravnoj tradiciji, opći pojam služnosti izgradila je tek doktrina općeg prava (ius commune) na temelju rimskih pravnih izvora.

Primjeri izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) propisuje izuzeća od njegove primjene kada naručitelji nisu obvezni za nabavu robe, radova ili usluga provesti postupak javne nabave. U analizi tih izuzeća autor u članku navodi više primjera iz prakse, koja proizlaze iz mišljenja središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave, dana na pitanja naručitelja koja se odnose na ispunjenje uvjeta za postojanje izuzeća od primjene navedenog Zakona.

Dnevna karta za parkiranje i uvjeti parkiranja na javnim naplatnim parkiralištima lokalne samouprave
Autor: Srećko Jelinić

Stručni članak

U članku autor raspravlja o naplati dnevne parkirne karte za parkiranje u slučaju prekoračenja plaćene satne karte ili kada satna karta uopće nije bila plaćena, iako vozilo nije bilo parkirano 24 sata niti je to korisnik parkirališta htio, jer se to protivi jednakosti i uzajamnosti davanja ugovornih stranaka i svodi na kažnjavanje slabijeg (korisnika parkirališta) od monopolista (organizatora parking usluge) zahvaljujući pravnoj akrobatici (predviđanjem dnevne parkirne karte u Općim uvjetima poslovanja i u Pravilnicima lokalne samouprave). Dnevna parkirna karta se u praksi pokazuje kao svojevrstan nadomjestak ukidanju ugovorne kazne zbog povrede ugovora o parkiranju ili neplaćanja dužne parking naknade, pa autor ističe potrebu redefiniranja dnevne parkirne karte, te propituje opće akte lokalne samouprave, kojima se propisuje sve prethodno navedeno.

Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Pravilnikom o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj, donesenim na temelju Zakona o muzejima, uređen je postupak upisa muzeja u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. Autor nas vodi kroz najvažnije odredbe Zakona i kroz postupak upisa muzeja u Upisnik, od podnošenja prijave za upis do popunjavanja traženih podataka u propisani obrazac.

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o gradnji
Autor: Sven Kološ

Stručni članak

Zakon o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u primjeni je gotovo osam godina i od svog donošenja mijenjan je i dopunjavan tri puta, a posljednji put krajem 2019. U primjeni tog Zakona od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao adekvatan put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja ministarstva nadležnog za poslove gradnje. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi ministarstvo nadležno za graditeljstvo, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu.

Zahtjev za izlazak iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost u 2022.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Propisani uvjeti za upis kao i izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV) od 1. siječnja 2022., u odnosu na prošlu godinu, nisu se promijenili. To znači da vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga koje su ostvarene u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini, u većoj ili manjoj svoti od propisanog praga koji iznosi 300.000,00 kuna, određuje hoće li se porezni obveznici upisati u registar obveznika PDV-a po sili zakona ili dobrovoljno. U nastavku donosimo podsjetnik na osnovna pravila i rokove izlaska iz sustava PDV-a, a izlazak iz sustava PDV-a ovisi upravo o tome je li porezni obveznik ušao u sustav PDV-a po sili zakona ili dobrovoljno.

Vremeplov: Deklaracija br. 142-N Vijeća republika Vrhovnog sovjeta SSSR-a
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Počeci raspada Sovjetskog Saveza, prve socijalističke države u svijetu, sežu u 1988., kada je Estonija proglasila državnu suverenost unutar Sovjetskog Saveza, dok je prvi konkretan čin u tom smjeru učinila Litva otcjepljenjem i proglašenjem neovisnosti u ožujku 1990. Nakon toga uslijedili su događaji koji su ovu državu nepovratno odveli do kraja.

Abecedarij upravnog postupka: Oblici obavješćivanja
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 83. ZUP-a

Parnični postupak – aktivna legitimacija – vlasnički zahtjev – otuđenje nekretnine
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Otuđenjem predmeta spora drugoj osobi tijekom parnice, jer je za odluku o tužbenom zahtjevu odlučno stanje u vrijeme zaključenja glavne rasprave, tužitelj gubi dotadašnju aktivnu materijalnopravnu legitimaciju jer se postupovno pravilo o dovršetku parnice između istih stranaka iz čl. 195. st. 1. Zakona o parničnom postupku ne odnosi na stvarnopravne učinke pravnog posla na temelju kojega je došlo do otuđenja (prijenosa prava vlasništva ili prava), osim ako iz pravnog posla između tužitelja i druge osobe ne proizlazi što drugo.

Pomorsko pravo – nagrada za spašavanje broda
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako su se stranke sporazumjele o tome da će tužitelji izvesti akciju spašavanja broda i tu su obvezu ispunili, ali se nisu sporazumjeli o visini nagrade za spašavanje, obveza njezine isplate nastaje po samom zakonu, kako je to propisano odredbom čl. 774. st. 1. Pomorskog zakonika.

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana, Zakon o lovstvu – oduzimanje oružja
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravomoćna osuda za prekršaj iz područja lovstva predstavlja zapreku za posjedovanje oružja, i ne treba posebno utvrđivati ima li taj prekršaj elemente nasilja.

Smetanje posjeda – preinaka tužbe
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Kada je tužbenim zahtjevom, nakon što je zaključeno pripremno ročište, tužitelj specificirao svoj tužbeni zahtjev za smetanje posjeda i u odnosu na drugu česticu koja nije bila obuhvaćena tužbom, međutim iz podnesene tužbe i petita tužbenog zahtjeva, i to u dijelu kojim se označava čin smetanja posjeda jasno je razvidno da je riječ bila i o smetanju posjeda te čestice, tada u toj situaciji nije riječ o postavljanju novog zahtjeva o kojem se do tada nije raspravljalo, nije riječ niti o povećanju prvotnog zahtjeva, niti zamjenjivanju tog zahtjeva nečim drugim jer nije došlo do mijenjanja sadržaja zahtjeva niti pravne osnove. Naprotiv, riječ je o istom životnom događaju i jednom pravnom odnosu, pa utoliko riječ nije bila o preinaci tužbe.

Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

U smislu odredbi čl. 267. st. 2. i čl. 268. Pravnih pravila Zakona o sudskom izvanparničnom postupku, dovoljno je da su protustranke osporile suvlasničke omjere, dakle nije potrebno da učine vjerojatnim osnovanost takvih navoda.

Baljak protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Kada se osoba nalazila pod kontrolom pripadnika hrvatske vojske te je potom nestala ili smrtno stradala, tada je teret dokazivanja što se s tom osobom dogodilo, trebao biti na državi, a ne na podnositeljima zahtjeva.

M. H. i drugi protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Republika Hrvatska povrijedila je više prava podnositelja zahtjeva – migranata koji su pokušali ući u Republiku Hrvatsku i podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu, a tom prilikom smrtno je stradala šestogodišnja djevojčica.

Biancardi protiv Italije
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Deindeksacija informacija objavljenih na internetu nije obveza samo internetskih tražilica, nego i administratora medijskih portala i novinarskih arhiva dostupnih na internetu.

Zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem

Vi pitate - mi odgovaramo

Iako sam direktor i vlasnik trgovačkog društva, a što sam u svom životopisu naveo, zaposlio sam se kao radnik u jednoj tvrtki s različitim predmetom poslovanja. Može li opstati odluka poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o radu zbog kršenja zakonske zabrane natjecanja i korištenja službenog vozila i računala u svrhu kojoj nisu namijenjeni, tim više što mi nije omogućeno iznošenje obrane?

COVID potvrda kao uvjet za pristup na testiranje i razgovor za posao

Vi pitate - mi odgovaramo

Obveznici smo primjene Odluke Stožera civilne zaštite o uvođenju obveznog testiranja za državne, javne i lokalne službenike i namještenike od 12. 11. 2021. Trebamo oglasiti jedan natječaj za zapošljavanje. Smijemo li u taj natječaj napisati da je COVID potvrda uvjet za testiranje i razgovor na posao, dakle za postupak prije samog zapošljavanja? Kako postupiti u slučaju ako je natječaj za zapošljavanje objavljen prije stupanja navedene Odluke na snagu, a sada, kad se provode testiranja i razgovori za posao, Odluka je snazi?

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je tijekom 2021. bio na neplaćenom dopustu dva mjeseca. Za to vrijeme poslodavac je odjavio radnika s mirovinskog osiguranja te ga ponovno prijavio kad je počeo raditi. U tom slučaju, ima li poslodavac obvezu za navedenog radnika napraviti godišnji obračun poreza za 2021., kako bi radnik mogao iskoristiti olakšicu za svih 12 mjeseci osnovnog osobnog odbitka?

Rješavanje sukoba nadležnosti javnopravnih tijela u upravnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Županija je žalbu sa spisom predmeta upravnog postupka ustupila na drugostupanjsko rješavanje Ministarstvu. Međutim, Ministarstvo smatra da nije nadležno za odlučivanje o žalbi. Koje tijelo u opisanom slučaju inicira rješavanje sukoba nadležnosti i u kojem postupku?

Neovlašteno spaljivanje otpada na otvorenom

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom vremena komunalni je redar utvrdio da pojedini stanovnici Općine kontinuirano spaljuju otpad na otvorenom. Pritom, ponekad je teško utvrditi o kakvom je otpadu riječ jer je jedini dokaz koji komunalni redar nalazi određena količina pepela. S tim u vezi, molimo da nam odgovorite treba li komunalni redar u tom slučaju postupiti na temelju odluke o komunalnom redu ili na temelju Zakona o gospodarenju otpadom?

Filteri