Informator broj 6704 od 08. studenog 2021.

UVODNIK

Svojstvo osiguranika na temelju rada u samostalnoj odvjetničkoj djelatnosti i u radnom odnosu
- U povodu jedne odluke Ustavnog suda RH –

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 4. svibnja 2021. Odluku U-III-515/2018
1, kojom je u slučaju dopunskoga rada odvjetnika kao osobe u radnom odnosu omogućio kumulirano i dvostruko svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju (s dvije osnove), tj. na temelju obavljanja samostalne odvjetničke djelatnosti i na temelju rada u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom. S obzirom na to da se prema dosadašnjoj upravnoj praksi i praksi upravnih sudova u slučaju rada po dvije osnove ostvarivalo svojstvo osiguranika u tome osiguranju samo po jednoj osnovi, a ne i po dvije ili više osnova, ovdje ćemo se osvrnuti na tu Odluku i njezine eventualne posljedice u provedbi mirovinskog osiguranja.
Autor: mr. sc. Mihovil Rismondo

Sadržaj

Svojstvo osiguranika na temelju rada u samostalnoj odvjetničkoj djelatnosti i u radnom odnosu
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske donio je 4. svibnja 2021. Odluku U-III-515/20181, kojom je u slučaju dopunskoga rada odvjetnika kao osobe u radnom odnosu omogućio kumulirano i dvostruko svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju (s dvije osnove), tj. na temelju obavljanja samostalne odvjetničke djelatnosti i na temelju rada u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom. S obzirom na to da se prema dosadašnjoj upravnoj praksi i praksi upravnih sudova u slučaju rada po dvije osnove ostvarivalo svojstvo osiguranika u tome osiguranju samo po jednoj osnovi, a ne i po dvije ili više osnova, ovdje ćemo se osvrnuti na tu Odluku i njezine eventualne posljedice u provedbi mirovinskog osiguranja.

ŠTO SE PRED JAVNOM VLAŠĆU UGLAVI, NAJTVRĐE JE I NAJBISTRIJE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Navedenu pravnu izreku formulirao je naš znameniti pravnik i polihistor Baltazar (Baldo) Bogišić (1834. – 1908.), uvrstivši je u čl. 1023. svoje epohalno važne crnogorske kodifikacije (Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - OIZ) iz 1888. godine.

Pripreme za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

U članku autorica daje kratak osvrt na planirane pripremne aktivnosti vezane uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Skreće pozornost i na najvažnije aktivnosti koje će se provoditi u sljedećem razdoblju, s ciljem pravodobnog informiranja o svim zahtjevima i prilagodbama koje će biti potrebno provesti prije nego što euro postane službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Utvrđivanje vrijednosnih bodova na temelju sudske presude ili nagodbe
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U sustavu mirovinskog osiguranja jedan od elemenata za utvrđivanje svote mirovine su vrijednosni bodovi koji se utvrđuju na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju. U konkretnom predmetu prijepor je nastao oko pitanja kako vrijednosne bodove treba utvrditi kada je riječ o plaći utvrđenoj sudskom presudom ili nagodbom. Autor pojašnjava okolnosti slučaja i vodi nas kroz najzanimljivije dijelove prvostupanjske i drugostupanjske presude upravnoga suda.

Tko je u pravu – osiguratelji ili aktualna upravnosudska praksa?
Autor: Hrvoje Kačer

Stručni članak

Autor obrađuje postupke javne nabave vezane uz usluge osiguranja imovine u kojima se u natječajnoj dokumentaciji propisuje novonabavna vrijednost bez obzira na stvarnu vrijednost predmeta osiguranja, bez obzira na istrošenost, odnosno amortizaciju te se isključuje primjena posebnih uvjeta osiguravatelja. Tema je sama po sebi jako važna, međutim aktualna praksa, prema našem mišljenju, jako je zabrinjavajuća i nezakonita, o čemu više u nastavku.

Revizorovo priopćavanje nedostataka u internim kontrolama
Autor: Silvija Pretnar Abičić

Stručni članak

Značajne nedostatke u internim kontrolama, koje je revizor uočio tijekom obavljanja revizije financijskih izvještaja, potrebno je priopćiti onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu. Zahtjevi i upute u vezi s odgovornošću revizora da priopći nedostatke u internim kontrolama definirani su Međunarodnim revizijskim standardom 265 – Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama, onima koji su zaduženi za upravljanje i menadžmentu. U članku autorica donosi više o prepoznavanju i priopćavanju nedostataka u internim kontrolama.

Odgovornost neprofitnih organizacija za kaznena djela
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela od 2003. je u pravni sustav Republike Hrvatske uveo mogućnost da pravna osoba odgovara za počinjenje kaznenog djela. S tim u vezi, autor nas vodi kroz propise koji uređuju kaznenu odgovornost pravnih osoba, s posebnim naglaskom na neprofitne organizacije, i pojašnjava neke specifičnosti kaznene odgovornosti s obzirom na različite oblike neprofitnih organizacija.

Vremeplov: Ustav Republike Srbije - 8. studenoga 2006.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Dva dana nakon Odluke Skupštine Crne Gore o proglašenju neovisnosti i izlasku iz državne zajednice s Republikom Srbijom (3. lipnja 2006.),1 Narodna skupština Republike Srbije proglasila je 5. lipnja 2006. neovisnost Srbije, označivši time konačan kraj Državne zajednice Srbije i Crne Gore i ponovnu uspostavu svoje samostalnosti od 1918. godine. Istog dana, Narodna skupština proglasila je Srbiju kao pravnu sljednicu te države. Ustav Republike Srbije donesen je na Prvoj posebnoj sjednici Narodne skupštine, 30. rujna 2006., u postupku koji je pretrpio velike kritike javnosti zbog brzine donošenja i izostanka šire javne rasprave o njegovim rješenjima.

Abecedarij upravnog postupka: Računanje rokova
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 80. ZUP-a

Parnični postupak - odbačaj prijedloga za dopuštenje revizije (dodaci na plaću djelatne vojne osobe)
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Dopuštena je ustavna tužba podnesena u povodu rješenja Vrhovnog suda kojim je odbačen prijedlog za dopuštenje revizije. U okolnostima kada se ustavnom tužbom ne dovodi u pitanje dostatnost i relevantnost razloga o neispunjenju zakonom propisanih procesnih pretpostavki za dopuštenje revizije i potrebi intervencije revizijskog suda, ustavna tužba odbacuje se zbog nepostojanja ustavnopravne biti stvari.

Parnični postupak – smrt stranke – preuzimanje postupka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Preuzimanje postupka ne ovisi o volji nasljednika, odnosno nasljednici kao građanskopravni sljednici ne mogu se protiviti procesnoj sukcesiji te postaju procesna stranka trenutkom smrti stranke.

Obvezno pravo – stjecanje bez osnove – ovrha
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Žalbeni navod da se ovrha provela na predmetu koji je izuzet iz ovrhe nije odlučan ako je ovrha provedena na temelju valjane ovršne isprave, a u odnosu na tvrdnje o nedopuštenom predmetu ovrhe, valja reći da u ovršnom postupku postoje pravna sredstva kojima se to može isticati.

Procesno pravo – stranačka sposobnost obrta (fizička osoba), prekid postupka
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Brisanje obrta iz obrtnog registra nema značenje prestanka pravne osobe, niti može predstavljati razlog za prekid postupka prema čl. 212. st. 4. ZPP-a.

Sudska i izvansudska ovrha
Sud: Županijski sud Rijeka

SENTENCE

Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave izdanog općenito na imovini, ovrhovoditelj može zatražiti provedbu ovrhe putem suda na pokretninama ili nekretninama ovršenika tek nakon što je bezuspješno pokušao provesti ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika izvansudskim putem, i o tome sudu dostavio dokaz.

C-932/19 (OTP Jelzalogbank i dr.)
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Direktiva o nepoštenim uvjetima ne omogućava sudu pred kojim se postupak vodi, da se temelji samo na tome je li poništenje navedenog ugovora u cijelosti eventualno povoljno za potrošača.

Premještaj vježbenika

Vi pitate - mi odgovaramo

Sukladno planu prijma u službu, u jednom od upravnih tijela u Gradu zaposlili smo vježbenika. Međutim, brzo nakon što je vježbenik počeo raditi povećao se opseg posla u drugom upravnom tijelu. Možemo li vježbenika radi potrebe službe do kraja vježbeničkog staža premjestiti na rad u drugo upravno tijelo u Gradu?

Dan priznavanja obiteljske mirovine

Vi pitate - mi odgovaramo

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu podnesen je tri godine nakon smrti korisnika mirovine. Čini li odredba članka 72. st. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju pravnu osnovu za priznavanje prava na obiteljsku mirovinu od prvoga dana mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je korisnik mirovine umro?

Isplata potpore za novorođeno dijete

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac (trgovačko društvo) namjerava radniku isplatiti novčanu potporu za novorođeno dijete pa se postavlja pitanje koji je najveći neoporezivi iznos koji može isplatiti po toj osnovi? Usto, zanima nas je li isplata novčane potpore za novorođeno dijete izuzeta od ovrhe, jer je radnikov bankovni račun blokiran.

Povrat jamstva za ozbiljnost ponude

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li Naručitelj pravo zadržavati jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku novčanog pologa iako je istekao rok valjanosti ponude, a nije poduzeo niti jednu radnju usmjerenu na završetak javne nabave, odnosno gotovo pola godine nije donio odluku o odabiru, niti odluku o poništenju, odnosno može li Ponuditelj u tom slučaju zatražiti povrat jamstva kada je istekao rok valjanosti ponude? Posljednji naručiteljev postupak bio je otvaranje ponuda.

Rad od kuće i prekovremeni rad

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnici u našem društvu rade od kuće, dok postoji pandemija bolesti COVID-19. Zbog određenih izvanrednih razloga, nastala je potreba za prekovremenim radom tih radnika. Molimo da nam odgovorite postoji li mogućnost prekovremenog rada u slučaju kada radnik radi kod kuće?

Filteri